Παράταση έως 20/5 στις προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην επαρχιακή οδό 1 (Ξάνθη- Κιμμέρια – Κομοτηνή διά Σουνίου) στο πλαίσιο του έργου:

Δεν υπάρχουν σχόλια

 


«Δίκτυο αποχέτευσης οικισμών Σελέρου και Βελοχωρίου»

Ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ξάνθης

Έχοντας υπόψη:

  • Τα άρθρα 1, 2, 3, 4, 16, 34, 52 παρ. 2, 103, 104, 105, & 109 του Ν. 2696 / 1999 «Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
  • Την υπ’ αριθμό 144576/30-10-2023 Έγκριση μελέτης προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 133/2023 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης στην επαρχιακή οδό 1 (Ξάνθη- Κιμμέρια – Κομοτηνή διά Σουνίου) αρμοδιότητας Π.Ε. Ξάνθης στο πλαίσιο του έργου: «Δίκτυο αποχέτευσης οικισμών Σελέρου και Βελοχωρίου»

iii. Το υπ’ αριθμό 154860 έγγραφο από 21/11/2023 της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης / Γενική Διεύθυνση Χωροταξικής & Περιβαλλοντικής Πολιτικής / Διεύθυνση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Αν. Μακεδονίας – Θράκης / Τμήμα Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού & Εφαρμογών

  • Την υπ’ αριθμ. 342033/3954 από 15/11/2022 ¨Χορήγηση άδειας τομής οδοστρώματος για τις εργασίες του έργου: ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΣΕΛΕΡΟΥ ΚΑΙ ΒΕΛΟΧΩΡΙΟΥ¨.
  • Την υπ’ αριθμ. 45389/568 από 20/02/2024 ¨Χορήγηση άδειας τομής οδοστρώματος για τις εργασίες του έργου: ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΣΕΛΕΡΟΥ ΚΑΙ ΒΕΛΟΧΩΡΙΟΥ¨.

Το από 22/02/2024 έγγραφο του Τ.Τ. Ξάνθης (mail)

vii. Το υπ’ αριθμ. 1739 από 12/02/2024 έγγραφο του Δήμου Αβδήρων (αίτημα παράτασης άδειας τομής οδοστρώματος προς Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Ξάνθης/ΤΜΉΜΑ Συγκοινωνιακών Έργων).

viii. Το υπ’ αριθμ. 3857 από 02/04/2024 του Δήμου Αβδήρων (αίτημα παράτασης της υπ’ αριθμ 27 από 29/11/2023 Απόφασης της Υπηρεσίας μας).

  • Την υπ’ αριθμ. 27 από 29/11/2023 Απόφαση της Υπηρεσίας μας.
  • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, και αποσκοπώντας στην ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας όλων των οχημάτων της πραγματοποίησης των εν λόγω εργασιών

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Α Ρ Θ Ρ Ο 1ο

Την παράταση ισχύος της ανωτέρω (ix) Απόφασης της Υπηρεσίας μας, για τους λόγους που αναφέρονται στο (v) και στο (vii) σχετικό, μέχρι την 20/05/2024.

Κατά τα λοιπά η ανωτέρω (ix) Απόφαση ισχύει στο σύνολό της.

Α Ρ Θ Ρ Ο 2ο

  • Οι διατάξεις του άρθρου 1 της παρούσης απόφασης, ισχύουν από την ανάρτηση στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» έως την 20/05/2024, ημερομηνία λήξης ισχύος της ανωτέρω (v) σχετικής, Άδειας Τομής και εφαρμόζονται από την τοποθέτηση των υπό του Κ.Ο.Κ. προβλεπόμενων πινακίδων, ενώ σε περίπτωση εκ νέου παράτασης έργου, να ενημερωθεί εγκαίρως η Υπηρεσία μας, καθώς και λοιπές αρμόδιες.
  • Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 3542/2007 «Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
  • Η εκτέλεση και εφαρμογή της παρούσας απόφασης, ανατίθεται στην αρμόδια κατά τόπο Αστυνομική Υπηρεσία η οποία απαιτείται να προβαίνει συχνά στον έλεγχο και την παρακολούθηση των έργων με σκοπό την τήρηση της παρούσας και των ισχυόντων.
  • Οι παραβάτες της παρούσας απόφασης, διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του “Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας”, όπως ισχύει.

Ο Διευθυντής

Κωνσταντίνος ΡΙΖΟΣ

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια

Δημοσίευση σχολίου