Συνεδριάζουν την Παρασκευή Οικονομική Επιτροπή και Επιτροπή Ποιότητας Ζωής Δήμου Ξάνθης

Δεν υπάρχουν σχόλια

 


Δείτε αναλυτικά τα θέματα των συνεδριάσεων.

Οικονομική Επιτροπή

  Στις 10 Νοεμβρίου 2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:30, συνέρχεται σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Ξάνθης, στο Δημαρχιακό Κατάστημα (Πλατεία Δημοκρατίας), προκειμένου να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης και να ληφθούν σχετικές αποφάσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18:

 1. Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο, για τον καθορισμό των συντελεστών για την επιβολή τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού, για το έτος 2024 (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης).
 2. Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο, για την μη αναπροσαρμογή του Φόρου ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων, για το έτος 2024 (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης).
 3. Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο, για την μη αναπροσαρμογή του Τέλους Ακίνητης Περιουσίας, για το έτος 2024 (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης).
 4. Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο, για τον καθορισμό των τελών χρήσης κοινόχρηστων χώρων, για το έτος 2024 (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης).
 5. Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο, για τον προσδιορισμό του ειδικού προστίμου για έξοδα μεταφοράς και αποθήκευσης, σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 13 του 24-9/20-10-1958 ΒΔ, για το έτος 2024 (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης).
 6. Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο, για τον καθορισμό του ημερήσιου τέλους πωλητών Λαϊκών Αγορών, έτους 2024 (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης).
 7. Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο, για τον καθορισμό του τέλους χρήσης κοινόχρηστου χώρου άσκησης στάσιμου υπαίθριου εμπορίου, για το έτος 2024 (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης).
 8. Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο, για τον καθορισμό τέλους χρήσης κοινόχρηστου χώρου άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου (διάθεση έργων τέχνης, καλλιτεχνημάτων, χειροτεχνημάτων, λαϊκής τέχνης), για το έτος 2024 (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης).
 9. Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο, για τον καθορισμό των τελών και δικαιωμάτων χρήσης αθλητικών εγκαταστάσεων, για το έτος 2024 (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης).
 10. Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο, για τον καθορισμό τιμής τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών Δασικού Χωριού ΕΡΥΜΑΝΘΟΣ, για το έτος 2024 (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης).
 11. Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο, για τον καθορισμό του τέλους διαφήμισης, για το έτος 2024 (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης).
 12. Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο, για τον καθορισμό του ύψους των τελών  διέλευσης και των τελών χρήσης δικαιωμάτων διέλευσης κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 11 του Ν. 4463/2017,  για το έτος 2024 (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης).
 13. Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο, για τον καθορισμό των τελών και δικαιωμάτων των δημοτικών κοιμητηρίων, για το έτος 2024 (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης).
 14. Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο, για την αναπροσαρμογή των τελών στάθμευσης και των διοικητικών προστίμων, για το έτος 2024 (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης).
 15. Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο, για τον καθορισμό ειδικού (δυνητικού) τέλους για την τέλεση των πολιτικών γάμων, για το έτος 2024 (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης).
 16. Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο, για το δικαίωμα χρήσης αρδευτικών δικτύων στη Δημοτική Ενότητα Σταυρούπολης και στις κοινότητες Κιμμερίων – Ευμοίρου, για το έτος 2024 (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης).
 17. Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο, για τον καθορισμό τέλους ύδρευσης ζώων στη Δημοτική Ενότητα Σταυρούπολης και στις δημοτικές κοινότητες Κιμμερίων – Ευμοίρου, για το έτος 2024 (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης).
 18. Εισήγηση στο δημοτικό συμβούλιο, για την έγκριση 8ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού έτους 2023 (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης).
 19. Έγκριση εκτός έδρας μετακίνησης αντιδημάρχου Ξάνθης (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης).
 20. Έγκριση των αριθμ.πρωτ.27851 & 27852/31-10-2023 πρακτικών φανερής & πλειοδοτικής δημοπρασίας (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης).
 21. Έγκριση του αριθμ.πρωτ.27848/31-10-2023 πρακτικού φανερής & πλειοδοτικής δημοπρασίας (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης).
 22. Έγκριση του αριθμ.πρωτ.27850/31-10-2023 πρακτικού φανερής & πλειοδοτικής δημοπρασίας 27848/31-10-2023 (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης).
 23. Αποδοχή δωρεάς (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης).
 24. Έγκριση παραλαβής παραδοτέων προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Ξάνθης και της Κ. ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ Α.Ε. με τίτλο «Εκπόνηση μελετών για το έργο: Προμήθεια και εγκατάσταση ανοικτού προκατασκευασμένου κολυμβητηρίου στο Δήμο Ξάνθης» (εισηγητής Δήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Τσέπελης).
 25. Εξειδίκευση πίστωσης ποσού, για τη συμμετοχή τού Δήμου Ξάνθης ως συνδιοργανωτή, σε εκδήλωση του Αθλητικού Πολιτιστικού συλλόγου Δρομέων Ξάνθης «Xanthi Runners» (εισηγητής Δήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Τσέπελης).

Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

  Στις 10 Νοεμβρίου 2023, ημέρα Παρασκευή  και ώρα 10:30, συνέρχεται σε τακτική συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής Δήμου Ξάνθης, στο Δημαρχιακό Κατάστημα (Πλατεία Δημοκρατίας), προκειμένου να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης και να ληφθούν σχετικές αποφάσεις, σύμφωνα με την αρ. 374/απ. 391335/30-05-2022 εγκύκλιο του Υπουργείου εσωτερικών.

 • Έκφραση γνώμης σχετικά με την απαγόρευση στάσης και στάθμευσης επί της οδού Ανδριανουπόλεως . (εισηγητής Πρόεδρος Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Ξάνθης, Χρυσούλα Μεϊμαρίδου).
 • Έκφραση γνώμης σχετικά με τη «Δημιουργία μιας θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ επί της οδού Κύθνου . (εισηγητής Πρόεδρος Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Ξάνθης, Χρυσούλα Μεϊμαρίδου).
 • Έκφραση γνώμης σχετικά με την «Επέκταση της υπάρχουσας θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ επί της οδού 28ης Οκτωβρίου» (εισηγητής Πρόεδρος Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Ξάνθης, Χρυσούλα Μεϊμαρίδου).
 • Έκφραση γνώμης σχετικά με τη «Δημιουργία θέσης Φορτοεκφόρτωσης επί της οδού Μιαούλη» (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Πρόεδρος Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Ξάνθης, Χρυσούλα Μεϊμαρίδου).
 • Έκφραση γνώμης σχετικά με τη «Δημιουργία μιας θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ στην Εκτενεπόλ. (εισηγητής Πρόεδρος Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Ξάνθης, Χρυσούλα Μεϊμαρίδου)

Δεν υπάρχουν σχόλια

Δημοσίευση σχολίου