Σπογγώδης εγκεφαλοπάθεια: Εγκρίθηκε το πρόγραμμα για τα μικρά μηρυκαστικά

Δεν υπάρχουν σχόλια


Εγκρίθηκαν οι λεπτομέρειες εφαρμογής του προγράμματος επιτήρησης, ελέγχου και εξάλειψης των Μεταδοτικών Σπογγωδών Εγκεφαλοπαθειών (ΜΣΕ) στα μικρά μηρυκαστικά για το 2023, με στόχο την αποτροπή της εισόδου της ασθένειας στη διατροφική αλυσίδα του ανθρώπου και των ζώων.

Μεταδοτική Σπογγώδης Εγκεφαλοπάθεια (ΜΣΕ) στα μικρά μηρυκαστικά είναι το κρούσμα Μεταδοτικής Σπογγώδους Εγκεφαλοπάθειας που ανιχνεύτηκε σε πρόβατο ή αίγα κατόπιν δοκιμής επιβεβαίωσης για μη φυσιολογική πρωτεΐνη PrP.

Κρούσμα Τρομώδους Νόσου είναι το επιβεβαιωμένο κρούσμα Μεταδοτικής Σπογγώδους Εγκεφαλοπάθειας σε πρόβατο ή αίγα, όπου έχει αποκλεισθεί το ενδεχόμενο Σπογγώδους Εγκεφαλοπάθειας των Βοοειδών (ΣΕΒ), σύμφωνα με τα κριτήρια που ορίζονται στο Τεχνικό Εγχειρίδιο του Κοινοτικού Εργαστηρίου Αναφοράς σχετικά με τον χαρακτηρισμό στελέχους ΜΣΕ σε Μικρά Μηρυκαστικά. Τα κρούσματα της Τρομώδους Νόσου κατηγοριοποιούνται σε κρούσματα Κλασικής ή Άτυπης Τρομώδους Νόσου, σύμφωνα με τα κριτήρια του Κοινοτικού Εργαστηρίου Αναφοράς.

Επιτήρηση εκμεταλλεύσεων προβάτων και αιγών

Σε όλες τις εκμεταλλεύσεις προβάτων και αιγών της χώρας (συμπεριλαμβανομένων των κλειστών ή πειραματικών ποιμνίων που διατηρούνται σε Κέντρα, Ινστιτούτα ή Φορείς που τελούν υπό την εποπτεία εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της χώρας ή του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων) διενεργείται κλινικός έλεγχος, που αποσκοπεί στον εντοπισμό κλινικά ύποπτων για ΜΣΕ ζώων, σε όλα τα ζώα της εκμετάλλευσης, στο πλαίσιο των συνήθων κτηνιατρικών δραστηριοτήτων για την παροχή περίθαλψης, την εφαρμογή προγραμμάτων ελέγχου/εκρίζωσης νοσημάτων, την έκδοση ή τον έλεγχο εγγράφων ή υγειονομικών πιστοποιητικών ή αδειών μετακίνησης ζώων, τη διενέργεια επιδημιολογικών ερευνών, τη συλλογή δειγμάτων για διαγνωστικούς σκοπούς κλπ.

Η επιτήρηση ασκείται κατά προτεραιότητα και με ιδιαίτερη προσοχή σε εκμεταλλεύσεις οι οποίες διατηρούν πρόβατα και αίγες που:

  • κατάγονται από χώρες ή κράτη μέλη, όπου έχουν εκδηλωθεί κρούσματα ΜΣΕ σε αυτόχθονα ζώα
  • ενδέχεται να έχουν καταναλώσει ζωοτροφές μολυσμένες με τον αιτιολογικό παράγοντα των ΜΣΕ
  • είναι απόγονοι θηλυκών ζώων προσβεβλημένων από ΜΣΕ.

Επιτήρηση προβάτων και αιγών που σφάζονται για ανθρώπινη κατανάλωση

Η επιτήρηση των προβάτων και αιγών που σφάζονται για ανθρώπινη κατανάλωση περιλαμβάνει τη συλλογή δειγμάτων εγκεφαλικού ιστού από ζώα ηλικίας άνω των 18 μηνών.

Ο συνολικός αριθμός δειγμάτων από ολόκληρη την επικράτεια καθορίζεται στις 10.000 ανά είδος ζώου.

Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η συλλογή του συνόλου των παραπάνω δειγμάτων, ανά ζωικό είδος, μπορεί να αντικατασταθεί, κατά ανώτατο όριο, το 50% αυτών με δείγματα από νεκρά ζώα του ίδιου ζωικού είδους και ηλικίας άνω των δεκαοκτώ (18) μηνών, σε αναλογία ένα προς ένα.

Εξαιρούνται από την υποχρεωτική δειγματοληψία για ΜΣΕ από πρόβατα που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση οι ΠΕ Βορείου, Δυτικού, Κεντρικού και Νότιου Τομέα Αθηνών, ενώ από αίγες που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση οι ΠΕ Βορείου, Δυτικού, Κεντρικού και Νότιου Τομέα Αθηνών, όπως και οι ΠΕ Σάμου, Χίου, Κέρκυρας και Ζακύνθου, λόγω της γεωγραφικής τους θέσης ή/και της σύνθεσης του ζωικού τους κεφαλαίου.

Επιτήρηση προβάτων και αιγών που δεν σφάζονται για ανθρώπινη κατανάλωση

Εφαρμόζεται σε πρόβατα και αίγες ηλικίας άνω των 18 μηνών, όλων των εκμεταλλεύσεων της χώρας, τα οποία βρίσκονται νεκρά ή ετοιμοθάνατα (ανεξαρτήτως αιτίας θανάτου) ή έχουν θανατωθεί για οποιοδήποτε λόγο, με εξαίρεση την θανάτωση στο πλαίσιο εκστρατείας καταπολέμησης επιζωοτικής νόσου (π.χ. επιζωοτία αφθώδους πυρετού).

Ο συνολικός αριθμός των δειγμάτων από ολόκληρη την επικράτεια καθορίζεται στις 10.000 ανά είδος ζώου.

Εξαιρούνται από την υποχρεωτική δειγματοληψία για ΜΣΕ από νεκρά πρόβατα και αίγες οι ΠΕ Βορείου, Δυτικού, Κεντρικού και Νότιου Τομέα Αθηνών, όπως και οι ΠΕ Σάμου, Χίου, Κέρκυρας και Ζακύνθου, καθώς και τα νησιά των Σποράδων, της Σαμοθράκης της Θάσου και των Κυθήρων, λόγω της γεωγραφικής τους θέσης ή/και της σύνθεσης του ζωικού τους κεφαλαίου.

Επιτήρηση εκμεταλλεύσεων προβάτων και αιγών, με επιβεβαιωμένα κρούσματα Τρομώδους Νόσου

Η επιτήρηση εκμεταλλεύσεων προβάτων και αιγών μολυσμένων με Τρομώδη Νόσο περιλαμβάνει τον τακτικό κλινικό έλεγχο όλων των ζώων της εκμετάλλευσης και την εργαστηριακή εξέταση δειγμάτων εγκεφαλικού ιστού, με ταχείες δοκιμές, ζώων ηλικίας άνω των δεκαοκτώ (18) μηνών, τα οποία:

  • προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση ή
  • είναι κλινικά ύποπτα ή
  • βρίσκονται νεκρά ή ετοιμοθάνατα, ανεξάρτητα από την αιτία θανάτου ή
  • θανατώθηκαν για οποιαδήποτε αιτία.

Δεν υπάρχουν σχόλια

Δημοσίευση σχολίου