Επιχειρηματικότητα 360°: Έως τις 10 Απριλίου η υποβολή αιτήσεων

Δεν υπάρχουν σχόλια

 


Τα είδη των ενισχύσεων

Με συνολικό προϋπολογισμό 150 εκατ. ευρώ και καταληκτική ημερομηνία υποβολών αιτήσεων την 10η Απριλίου 2023, τρέχει το καθεστώς ενίσχυσης «Επιχειρηματικότητα 360°», το οποίο έρχεται να συμπληρώσει τα υπόλοιπα καθεστώτα ενισχύσεων του Αναπτυξιακού Νόμου και απευθύνεται σε επενδυτικά σχέδια που αφορούν σε σημαντικούς τομείς για την εθνική οικονομία, τα οποία δεν εμπίπτουν στις λοιπές ειδικές κατηγορίες.

Από τον συνολικό προϋπολογισμό, τα €75 εκατ. αφορούν το είδος ενίσχυσης της φορολογικής απαλλαγής ενώ τα υπόλοιπα €75 εκατ. αφορούν

 • τα είδη ενίσχυσης της επιχορήγησης
 • της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης

 • της επιδότησης του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης και προέρχονται από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Είδη ενισχύσεων

Στα επενδυτικά σχέδια τα οποία υπάγονται στο εν λόγω καθεστώς παρέχονται τα ακόλουθα είδη ενισχύσεων:

 • Φορολογική απαλλαγή, η οποία συνίσταται στην απαλλαγή από την καταβολή φόρου εισοδήματος επί των πραγματοποιούμενων προ φόρου κερδών, τα οποία προκύπτουν με βάση την οικεία φορολογική νομοθεσία, από το σύνολο των δραστηριοτήτων της επιχείρησης, αφαιρουμένου του φόρου του νομικού προσώπου ή της νομικής οντότητας που αναλογεί στα κέρδη που διανέμονται ή αναλαμβάνονται από τους εταίρους. Το ποσό της φορολογικής απαλλαγής υπολογίζεται ως ποσοστό επί της αξίας των ενισχυόμενων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου ή και της αξίας του καινούριου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού, ο οποίος αποκτάται με χρηματοδοτική μίσθωση (leasing) και συνιστά ισόποσο αποθεματικό, το οποίο τηρείται σε διακριτό λογαριασμό στις οικονομικές τους καταστάσεις
 • Επιχορήγηση, η οποία συνίσταται στη δωρεάν παροχή από το Δημόσιο χρηματικού ποσού, για την κάλυψη τμήματος των ενισχυόμενων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου και προσδιορίζεται ως ποσοστό αυτών
 • Επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing), η οποία συνίσταται στην κάλυψη από το Δημόσιο τμήματος των καταβαλλόμενων δόσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing), η οποία συνάπτεται για την απόκτηση καινούριου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού, προσδιορίζεται ως ποσοστό επί της αξίας απόκτησής τους και εμπεριέχεται στις καταβαλλόμενες δόσεις. Η επιδότηση της χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) δεν μπορεί να υπερβαίνει τα επτά (7) έτη μετά την ημερομηνία ολοκλήρωσης της επένδυσης
 • Επιδότηση του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης, η οποία συνίσταται στην κάλυψη από το Δημόσιο μέρους του μισθολογικού κόστους των νέων θέσεων εργασίας που δημιουργούνται και συνδέονται με το επενδυτικό σχέδιο και για τις οποίες δεν λαμβάνεται καμία άλλη κρατική ενίσχυση
 • Εφόσον η ενίσχυση χορηγείται με μορφή άλλη εκτός από επιχορήγηση, το ποσό της ενίσχυσης είναι το ακαθάριστο ισοδύναμο επιχορήγησης της ενίσχυσης

Ελάχιστο ύψος επενδυτικών σχεδίων

Για την υπαγωγή στο καθεστώς απαιτείται η ύπαρξη ελάχιστου ύψους του επιλέξιμου κόστους του επενδυτικού σχεδίου, το οποίο προσδιορίζεται με βάση το μέγεθος του φορέα, και συγκεκριμένα ανέρχεται στο:

 • ποσό του €1 εκατ. ευρώ για μεγάλες επιχειρήσεις
 • ποσό των €500 χιλ. για μεσαίες επιχειρήσεις
 • ποσό των €250 χιλ. για μικρές επιχειρήσεις
 • ποσό των €100 χιλ. για πολύ μικρές επιχειρήσεις

ποσό των €50 χιλ. για τις Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.), καθώς και τους Αγροτικούς Συνεταιρισμούς (Α.Σ.), τους Αστικούς Συνεταιρισμούς, τις Ομάδες Παραγωγών (Ο.Π.) και τις Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις (Α.Ε.Σ.)

Δικαιούχοι ενισχύσεων

Δικαιούχοι των ενισχύσεων είναι οι φορείς επενδύσεων που είναι εγκατεστημένοι ή έχουν υποκατάστημα στην ελληνική επικράτεια κατά τη χρονική στιγμή έναρξης εργασιών του επενδυτικού σχεδίου και έχουν μία από τις ακόλουθες μορφές:

 • Εμπορική εταιρεία
 • Συνεταιρισμός
 • Κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις
 • Αγροτικοί συνεταιρισμοί
 • Ομάδες παραγωγών
 • Αστικοί συνεταιρισμοί
 • Αγροτικές εταιρικές συμπράξεις
 • Κοινοπραξίες που ασκούν εμπορική δραστηριότητα

Δημόσιες και δημοτικές επιχειρήσεις και θυγατρικές τους, εφόσον δεν τους έχει ανατεθεί η εξυπηρέτηση δημόσιου σκοπού, δεν έχει ανατεθεί από το κράτος αποκλειστικά σε αυτούς η προσφορά υπηρεσιών, δεν επιχορηγείται η λειτουργία τους με δημόσιους πόρους για το διάστημα τήρησης των μακροχρόνιων υποχρεώσεων του άρθρου 25

Δεν υπάρχουν σχόλια

Δημοσίευση σχολίου