Περιοριστικά μέτρα κυκλοφορίας λόγω πραγματοποίησης εργασιών ασφαλτόστρωσης σε οδικά τμήματα του Δήμου Ξάνθης

Δεν υπάρχουν σχόλια

Αποφασίστηκε ο περιορισμός κυκλοφορίας όλων των οχημάτων λόγω εργασιών ασφαλτόστρωσης [Α] επί της ανώνυμης οδού έμπροσθεν της Αστυνομικής Σχολής Ξάνθης, εντός Δήμου Ξάνθης {τμήμα 12 του αποσπάσματος 6 των συμβατικών τευχών της εργολαβίας} και [Β] επί τμήματος ανώνυμης οδού έμπροσθεν αμαξοστασίου «TASSIOS TOURS» {τμήμα 15 του αποσπάσματος 8 των συμβατικών τευχών της εργολαβίας} και επί τμήματος ανώνυμης οδού προς ελαιοτριβείο (ανισόπεδη διασταύρωση) {τμήμα 14 του αποσπάσματος 8 των συμβατικών τευχών της εργολαβίας}, στο πλαίσιο του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΟΔΩΝ, ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΟΔΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ» της εργολαβίας «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΩΝ».

Οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν, ως αναφέρεται, στο υπ’ αριθμό 12 τμήμα του αποσπάσματος 6, στο υπ’ αριθμό 15 τμήμα του αποσπάσματος 8 και στο υπ’ αριθμό 14 τμήμα του αποσπάσματος 8 των συμβατικών τευχών της εργολαβίας. Σημειώνεται ότι κατά τη διάρκεια των εργασιών θα πραγματοποιηθεί πλήρης αποκλεισμός των οδών για λόγους ασφαλείας λόγω του μικρού πλάτους των οδικών τμημάτων που δεν εξυπηρετούν ταυτόχρονα την ασφαλή παράπλευρη κυκλοφορία, η οποία θα διεξάγεται από παρακείμενες οδούς σε όλη τη διάρκεια των έργων.

Οι εργασίες [Α] θα λάβουν χώρα από την Δευτέρα 20/06/2022 έως την Τετάρτη 22/06/2022, από την 07:00 ώρα έως την 20:00 και οι εργασίες εκάστης ημέρας και οι [Β] θα λάβουν χώρα από την Τετάρτη 22/06/2022 έως την Πέμπτη 23/06/2022, από την 07:00 ώρα έως την 20:00 εκάστης ημέρας.

Κατά το προαναφερόμενο χρονικό διάστημα να ληφθούν όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα για την ομαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας των οχημάτων και πεζών, προς πρόληψη τροχαίου ατυχήματος ή κυκλοφοριακής συμφόρησης. Τις ώρες μη πραγματοποίησης εργασιών, οι προειδοποιητικές πινακίδες να είναι ευκρινέστατα τοποθετημένες προς πρόληψη τροχαίου ατυχήματος. Σημειώνεται ότι, λόγω της ιδιαιτερότητας του [Α] τμήματος εργασιών (έμπροσθεν Αστυνομικής Σχολής), σε καμία περίπτωση δεν θα λάβει χώρα αποκλεισμός όλων των εισόδων – εξόδων του σημείου.

Δεν υπάρχουν σχόλια

Δημοσίευση σχολίου