Με 9 θέματα ημερήσιας διάταξης συνεδριάζει την Πέμπτη, μέσω τηλεδιάσκεψης, η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Ξάνθης

Δεν υπάρχουν σχόλια

 Σε τακτική, μέσω τηλεδιάσκεψης, συνεδρίαση, συνέρχεται η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ξάνθης, την 21 Οκτωβρίου 2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:30 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 184 του Ν.4365/2019, το άρθρο 10 της Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης Κορωνοϊού COVID 19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του», τις αριθμ.18318/13-3-2020, 40/-31-3-2020, 163/33282-29.05.2020, 60249/22-9-2020 και την αριθ.Πρωτ.ΔΙΔΑΔ/Φ.69/132/οικ.20413/03-11-20 εγκυκλίους του ΥΠΕΣ, ΚΥΑ-Δ1αΓ.Π.οικ.-3819718.06.2021-ΦΕΚ-266018.06.2021-τεύχος-Β, ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ. 49762/06.08.2021 (ΦΕΚ 3660/07.08.2021 Τ. β΄) και το άρθρο 67 του Ν.3852/2010 προσαρμοσμένο στις προαναφερόμενες διατάξεις, προκειμένου να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης και να ληφθούν οι σχετικές αποφάσεις:

  1. Κατάρτιση όρων διεξαγωγής δημοπρασίας για την εκμίσθωση ακινήτων (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης).

  2. Διόρθωση της με αριθ.314/12-10-2021 προγενέστερης απόφασης Οικονομικής Επιτροπής, σχετικά με: «Έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση των όρων της διακήρυξης του διεθνή ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο: «Προμήθεια οχημάτων και μηχανημάτων έργου κατάλληλων για να καλύψουν τις επιχειρησιακές ανάγκες του Δήμου Ξάνθης» (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης).

  3. Αποδοχή δωρεάς ακινήτου της ΠΑΜΘ, στον Δήμο Ξάνθης, για δημιουργία χώρου άθλησης και εξουσιοδότηση Δημάρχου Ξάνθης (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης).

  4. Αποδοχή δωρεάς υλικών από εταιρεία «ΜΕΓΑ» (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης).

  5. Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο, για την έγκριση της 9ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού έτους 2021 (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης).

  6. Έκτακτη επιχορήγηση του ΝΠΔΔ με την επωνυμία: «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Ξάνθης» (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης).

  7. Έγκριση συμμετοχής στο πρόγραμμα ΟΑΕΔ μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55-67, καθορισμός αριθμού, καθώς και ειδικοτήτων (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης).

  8. Παράταση έως 31/12/2021 των Συμβάσεων Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου του προσωπικού που απασχολείται στο Τμήμα Καθαριότητας και Ανακύκλωσης της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής του Δήμου Ξάνθης για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης).

  9. Έγκριση ανάθεσης σε ανάδοχο, των υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης και συντήρησης του μηχανογραφικού εξοπλισμού και των δικτυακών και πληροφοριακών υποδομών του Δήμου Ξάνθης (συντάκτης Αντώνιος Χατζητουλούσης).Δεν υπάρχουν σχόλια

Δημοσίευση σχολίου