Εργασίες διαγραμμίσεων τμημάτων των εθνικών οδών Π.Ε. Ξάνθης

Δεν υπάρχουν σχόλια

 


Αποφασίστηκε ο περιορισμός κυκλοφορίας για την πραγματοποίηση εργασιών διαγραμμίσεων τμημάτων των εθνικών οδών αρμοδιότητας Π.Ε. Ξάνθης, στα παρακάτω τμήματα των εθνικών οδών αρμοδιότητας Π.Ε. Ξάνθης:

-Ε.Ο.2: από γέφυρα ποταμού Νέστου έως όρια νομού με τη Ροδόπη δια μέσω της παράκαμψης Ξάνθης

-Ε.Ο.14: από όρια σχέδιου πόλης Ξάνθης έως κόμβο Ε.Ο.12 (όρια Ν.Δράμας, δεν περιλαμβάνεται η γέφυρα π.Νέστου) +το τμήμα Λυκοδρομίου που παρακάμφθηκε

-Ε.Ο.55: από κόμβο Αιώρας δια του Εχίνου έως Δημάριο και Ελληνοβουλγαρικά σύνορα

Οι εργασίες δύναται να πραγματοποιηθούν από την ανάρτηση της παρούσας στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ έως την 04.12.2024 (ημερομηνία συμβατικής περαίωσης του έργου), ενώ σε περίπτωση παράτασης του έργου να γνωστοποιηθεί εγκαίρως στην Υπηρεσία μας, προκειμένου να προβούμε στις δικές μας ενέργειες.

Με σκοπό την ασφαλή διέλευση όλων των οχημάτων η κυκλοφορία τους θα διεξάγεται χωρίς διακοπή, μέσω του υπόλοιπου εύρους του οδοστρώματος με εκτροπή στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας όπου είναι αναγκαίο, με τη χρήση εργοταξιακής σήμανσης ή σημαιοφόρων υπαλλήλων, σύμφωνα τους σχετικούς κανονισμούς και την ισχύουσα νομοθεσία.

Με μέριμνα και ευθύνη του εργολήπτη του έργου και των εκτελούντων, εν γένει, τις εργασίες, σε συνεργασία σε συντρέχουσα περίπτωση με τις αρμόδιες τεχνικές υπηρεσίες και το Τμήμα Τροχαίας Ξάνθης ή το Α.Τ. Εχίνου ή το Α.Τ. Σταυρούπολης, να τοποθετηθεί σχετική σήμανση, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Κ.Ο.Κ. και της υπ΄ αριθ. ΔΜΕΟ/Ο/613 (Φ.Ε.Κ. 905 Β΄ / 20-5-2011) Απόφασης Υφυπουργού ΥΠΟΜΕΔΙ, προς αποφυγή τροχαίων ατυχημάτων και έγκαιρη ενημέρωση των οδηγών και τυχόν πεζών.

Με το πέρας κάθε κύκλου εργασιών, η εκάστοτε οδός να παραδίδεται πλήρως στην κυκλοφορία καθαρή από ξένες ύλες, μηχανήματα, πινακίδες και λοιπά αντικείμενα.

Τα παραπάνω ισχύουν από την ανάρτηση της παρούσας στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ έως την 04.12.2024 (ημερομηνία συμβατικής περαίωσης του έργου) και εφαρμόζονται από την τοποθέτηση των υπό του Κ.Ο.Κ. προβλεπομένων πινακίδων ή από την έναρξη ρύθμισης των μέτρων από τροχονόμους. Σε περίπτωση παράτασης του έργου να γνωστοποιηθεί εγκαίρως στην Υπηρεσία μας, προκειμένου να προβούμε στις δικές μας ενέργειες

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 3542/2007 «Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Η εκτέλεση και εφαρμογή της παρούσας απόφασης, ανατίθεται στο Τμήμα Τροχαίας Ξάνθης, το Α.Τ. Εχίνου και το Α.Τ. Σταυρούπολης, κατά τόπο αρμοδιότητας, τα οποία δύνανται ανάλογα τις κυκλοφοριακές συνθήκες να διαφοροποιήσουν την ώρα έναρξης και λήξης των περιοριστικών της κυκλοφορίας μέτρων και να απαγορεύσουν την κυκλοφορία σε οποιαδήποτε οδό, για όσο χρόνο απαιτηθεί.

Η υπεύθυνη εταιρεία – ανάδοχος και η Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. Ξάνθης σε συντρέχουσα περίπτωση, να ενημερώνουν τουλάχιστον δύο (2) ημέρες πριν την έναρξη κάθε κύκλου εργασιών το Τμήμα Τροχαίας Ξάνθης, το Α.Τ. Εχίνου ή το Α.Τ. Σταυρούπολης, για ρύθμιση τυχόν λεπτομερειών, ενώ σε περίπτωση έκτακτων έργων – συνθηκών η ενημέρωση να πραγματοποιείται το ταχύτερο δυνατό.

Οι παραβάτες της παρούσας, διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του «Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας» όπως ισχύει.- 

Δεν υπάρχουν σχόλια

Δημοσίευση σχολίου