Με 9 θέματα ημερήσιας διάταξης συνεδριάζει τη Δευτέρα η Δημοτική Επιτροπή Ξάνθης

Δεν υπάρχουν σχόλια

 


Στις 19 Φεβρουαρίου 2024, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:30,
 συνέρχεται σε τακτική συνεδρίαση η Δημοτική Επιτροπή Δήμου Ξάνθης, στο Δημαρχιακό Κατάστημα (Πλατεία Δημοκρατίας), προκειμένου να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης και να ληφθούν σχετικές αποφάσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18:

  • Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο, για την έγκριση της 1ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού έτους 2024 (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Σιαμπάν Μπαντάκ).
  • Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο, για τη λήψη μέτρων προσωρινής ρύθμισης κυκλοφορίας, στα πλαίσια των Θρακικών Λαογραφικών Εορτών 2024 (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Κυριάκος Παπαδόπουλος).
  • Έγκριση του από 8-2-2024 πρακτικού ελέγχου προσκόμισης εγγυητικών συμμετοχής, για τον ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με τίτλο: «Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης – κίνησης και λιπαντικών» (εισηγητής Αθανάσιος Βαρελτζίδης, Πρόεδρος Επιτροπής).
  • Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας δύο (2) μηνών, για την κάλυψη εποχιακών αναγκών του τμ. Πρασίνου Δήμου Ξάνθης (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Θωμάς Ηλιάδης).
  • Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας δύο (2) μηνών, για την κάλυψη πρόσκαιρων αναγκών καθαριότητας, στις Θρακικές Λαογραφικές Γιορτές (ΘΛΕ) (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Αθανάσιος Χατζηαντωνίου).
  • Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας δύο (2) μηνών, για την κάλυψη πρόσκαιρων αναγκών στις Θρακικές Λαογραφικές Γιορτές (ΘΛΕ) Ξανθιώτικο Καρναβάλι του Δήμου Ξάνθης 2024 (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Μιχαήλ Τσέπελης).
  • Έγκριση κίνησης υπηρεσιακών οχημάτων αυθημερόν, εκτός των ορίων τής οικείας περιφερειακής ενότητας ή /και εργάσιμων ημερών και ωρών, για σκοπούς μετακίνησης του Δημάρχου Ξάνθης (εισηγητής Δήμαρχος Ξάνθης, Ευστράτιος Κοντός).
  • Έγκριση έκδοσης άδειας, για την κοπή επικίνδυνων δέντρων, στο πάρκο Πεσόντων Ηρώων, στο δημοτικό κολυμβητήριο Ξάνθης και επί της οδού Ελευθερίου Βενιζέλου (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Θωμάς Ηλιάδης).
  • Εξουσιοδότηση των δικηγόρων τού Δήμου Ξάνθης, για την παράσταση και εκπροσώπηση του Δήμου Ξάνθης, ενώπιον του Μονομελούς Εφετείου Θράκης, στις 23-2-2024του Δήμου Ξάνθης (εισηγήτρια Ελένη Χατζηλιάδου).

Δεν υπάρχουν σχόλια

Δημοσίευση σχολίου