«Ανατολική Μακεδονία, Θράκη 2021-2027» | Δημοσιεύθηκε η Προκήρυξη για την Ενίσχυση μεταποιητικών ΜμΕ για τη βελτίωση ενεργειακής απόδοσης

Δεν υπάρχουν σχόλια


Στο πλαίσιο του Περιφερειακού Προγράμματος του ΕΣΠΑ 2021-2027 «Ανατολική Μακεδονία, Θράκη» και ειδικότερα στην Προτεραιότητα 2 «Bιώσιμη διαχείριση πόρων και υποδομών» και στον Ειδικό Στόχο RSO2.1 «Προώθηση μέτρων ενεργειακής απόδοσης και μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου». δημοσιεύθηκε η Πρόσκληση «Ενίσχυση υφιστάμενων μεταποιητικών επιχειρήσεων της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης για τη βελτίωση της ενεργειακής τους απόδοσης».

Περιγραφή της Δράσης

Στόχος της Δράσης είναι η χρηματοδότηση επενδυτικών σχεδίων ΜμΕ για την κατ’ έτος εξοικονόμηση τελικής ενέργειας τουλάχιστον 72.000 MWh και για την επίτευξη του ανωτέρου στόχου διατίθεται Δημόσια Δαπάνη έως 25.000.000€.

Για να διασφαλιστεί ο ανταγωνιστικός χαρακτήρας της Δράσης, απαιτείται η υποβολή παραδεκτών αιτήσεων χρηματοδότησης, οι οποίες θα οδηγούν τουλάχιστον στην επίτευξη κατ’ έτος εξοικονόμησης τελικής ενέργειας 90.000 MWh ή 125% του ελάχιστου στόχου εξοικονόμησης τελικής ενέργειας.

Συγκεκριμένα, με την παρούσα Δράση ενισχύονται υφιστάμενες μεταποιητικές μικρές, πολύ μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜμΕ) της  Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (Π-ΑΜΘ), οι οποίες έχουν τουλάχιστον πέντε (5)  κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις, προκειμένου να υλοποιήσουν επενδυτικά σχέδια προϋπολογισμού από 50.000€ έως 1.000.000€ για επεμβάσεις βελτίωσης της ενεργειακής τους απόδοσης, όπως θεμελιώδη αναβάθμιση-αντικατάσταση ενεργοβόρων μηχανών και γραμμών παραγωγής.

Το ποσοστό ενίσχυσης δύναται να ανέλθει σε ποσοστό 100% των συνολικών επενδυτικών δαπανών για την επίτευξη του στόχου εξοικονόμησης ενέργειας δεδομένου ότι θα διεξαχθεί στο πλαίσιο ανταγωνιστικής διαδικασίας υποβολής προσφορών.

Επιλέξιμες Δαπάνες

Οι δαπάνες είναι επιλέξιμες από την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης, εκτός της κατηγορίας «Δαπάνες για Παροχή Υπηρεσιών», που είναι επιλέξιμες από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας πρόσκλησης

Επιλέξιμες δαπάνες είναι οι πρόσθετες επενδυτικές δαπάνες που απαιτούνται ώστε να επιτευχθεί το υψηλότερο επίπεδο ενεργειακής απόδοσης στις κατηγορίες του εξοπλισμού και παροχής υπηρεσιών.

Σημαντικό είναι να σημειωθεί ότι οι δαπάνες που δεν συνδέονται άμεσα με την επίτευξη υψηλότερου επιπέδου ενεργειακής απόδοσης δεν είναι επιλέξιμες και ότι το σύνολο των δαπανών δεν θα πρέπει να αφορά σε βελτίωση ενεργειακής απόδοσης σε κτίρια.

Οι δαπάνες θα πρέπει να σχετίζονται με τις επεμβάσεις που περιγράφονται στο προτεινόμενο σενάριο εξοικονόμησης ενέργειας της Έκθεσης Αποτελεσμάτων Ενεργειακού Ελέγχου και να οδηγούν σε κατ’ έτος εξοικονόμηση τελικής ενέργειας τουλάχιστον κατά 20%, σε σχέση με την υφιστάμενη κατάσταση των ΜμΕ πριν την υλοποίηση των επεμβάσεων, όπως προκύπτει από τη μέση ετήσια κατανάλωση τελικής ενέργειας των τελευταίων 5 ετών.

Επεμβάσεις για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από συστήματα ΑΠΕ δεν είναι επιλέξιμες στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης.

Υποβολή Αιτήσεων

Η υποβολή αιτήσεων επενδυτικών σχεδίων θα γίνει ηλεκτρονικά μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (Ο.Π.Σ.Κ.Ε.) (www.opske.gr) και θα διαρκέσει από 22/04/2024 έως 06/06/2024.

Η αξιολόγηση των αιτήσεων χρηματοδότησης θα γίνει με τη μέθοδο της συγκριτικής αξιολόγησης μεταξύ των αιτήσεων που έχουν υποβληθεί στο ανωτέρω χρονικό περιθώριο.


Δεν υπάρχουν σχόλια

Δημοσίευση σχολίου