Δύο συνεδριάσεις την Παρασκευή για το Δημοτικό Συμβούλιο Αβδήρων… Στην αίθουσα συνεδριάσεων του Πνευματικού Κέντρου Γενισέας

Δεν υπάρχουν σχόλια


Σε δημόσια ειδική συνεδρίαση συνέρχεται το Δημοτικό Συμβούλιο Αβδήρων, που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Πνευματικού Κέντρου Γενισέας στις 15 Δεκεμβρίου 2023 ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:30
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 163 του Ν. 3463/2006 και του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 και για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

  • Ψήφιση του Προϋπολογισμού και του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης του Δήμου Αβδήρων έτους 2024 (εισηγητές: Τσιτιρίδης Γεώργιος, Δήμαρχος & Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, Τσάκου Αρχοντία, Προϊσταμένη Δ/κών και Οικον. Υπηρεσιών του Δήμου).

Την ίδια ημέρα και ώρα 19:00 το Δημοτικό Συμβούλιο Αβδήρων συνέρχεται σε δημόσια τακτική συνεδρίαση που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Πνευματικού Κέντρου Γενισέας, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 163 του Ν. 3463/2006 και του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 και για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

  1. Έγκριση του 1ου ΠΚΤΜΝΕ και του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΒΔΗΡΩΝ» (εισηγητής: Χωλίδης Στυλιανός, Αναπληρωτής Προϊστάμενος τεχνικής υπηρεσίας Δήμου Αβδήρων).
  2. Έγκριση του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου: «Τοπικές παρεμβάσεις αντικατάστασης αγωγού ύδρευσης Νοτίων Διαμερισμάτων Δήμου Αβδήρων» προϋπολογισμού 2.741.935,48 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. (εισηγητής: Χωλίδης Στυλιανός, Αναπληρωτής Προϊστάμενος τεχνικής υπηρεσίας Δήμου Αβδήρων).
  3. Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΒΔΗΡΩΝ» (εισηγητής: Χωλίδης Στυλιανός, Αναπληρωτής Προϊστάμενος τεχνικής υπηρεσίας Δήμου Αβδήρων).
  4. Καθορισμός ειδικότητας και ορισμός των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων, πρόσληψης προσωπικού (2) δύο ατόμων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου οχτώ (8) μηνών με κάλυψη δαπάνης από Κεντρικούς Αυτοτελείς πόρους (εισηγητής: Δήμαρχος).
  5. Διαγραφή από θέση στην λαϊκή αγορά Γενισέας και επικαιροποίηση πίνακα θέσεων (εισηγητής: Γκασιμπαγιαζίδης Βλαδίμηρος, Αντιδήμαρχος).
  6. Διαγραφή του Δήμου από το Ελληνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων – Προαγωγής Υγείας (εισηγητής: Σταυρακάρας Φώτιος, Αντιδήμαρχος).
  7. Εξέταση αιτήματος του κ. Χριστοφορίδη Ιωάννη για υπεκμίσθωση δημοτικής έκτασης 15 τ.μ. στην θέση ΠΑΡΑΛΙΑ ΜΥΡΩΔΑΤΟΥ 2, του ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΕΡΩΔΙΟΥ, ΤΚ ΜΥΡΩΔΑΤΟΥ του ΔΗΜΟΥ ΑΒΔΗΡΩΝ Ν. ΞΑΝΘΗΣ (εισηγητής: Μαυρομάτης Δημήτριος, Νομικός Σύμβουλος του Δήμου Αβδήρων).
  8. Κατανομή επιχορήγησης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2023 (δ΄ κατανομή), για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων του Δήμου Αβδήρων στα ΝΠΔΔ του Δήμου: α) «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αβδήρων», β) «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αβδήρων» και γ) στα «Μειονοτικά Σχολεία» (εισηγητής: Δήμαρχος).
  9. Έγκριση 11ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού και του τεχνικού προγράμματος του Δήμου Αβδήρων οικονομικού έτους 2023 (εισηγητής: Κεμανετζής Παναγιώτης, Προϊστάμενος Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής & Διαφάνειας).

Τα παραπάνω θέματα αναφέρονται σε έκτακτες περιπτώσεις εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης, καθώς και σε θέματα που αφορούν στην υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων έργων (άρθρο 65 παρ.5 του Ν.3852/2010, όπως συμπληρώθηκε από την παρ 2 του άρθρου 1 του ν. 4257/2014). 

Δεν υπάρχουν σχόλια

Δημοσίευση σχολίου