Παράταση στο διαγωνισμό για το μεγάλο αρδευτικό έργο ΣΔΙΤ στην Ξάνθη

Δεν υπάρχουν σχόλια

 

Παράταση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών ανακοινώθηκε στον διαγωνισμό για το μεγάλο αρδευτικό έργο ΣΔΙΤ “Μεταφορά και διανομή νερού από τον ποταμό Νέστο στην πεδιάδα της Ξάνθης για αρδευτικούς σκοπούς” στη Θράκη.

Το έργο έχει προϋπολογισμό 210 εκατ. ευρώ, ενώ αναθέτουσα αρχή του έργου είναι η Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Άμεσων Ενισχύσεων και Τομεακών Παρεμβάσεων (ΕΥΕ ΑΕΤΠ).

Η αρχική ημερομηνία υποβολής ενδιαφέροντος ήταν στις 17/07/2023, με την παράταση να οδηγεί στην τελική ημερομηνία παραλαβής υποψηφιοτήτων, η οποία θα είναι στις 24/07/2023.

Ταυτότητα του έργου

Το αντικείμενο της σύμπραξης αφορά στη μελέτη, χρηματοδότηση, κατασκευή, λειτουργία και συντήρηση των έργων απόληψης νερού από τον ποταμό Νέστο (φράγμα Τοξοτών) και διάθεσής του στην πεδιάδα της Ξάνθης.

Το mega αρδευτικό έργο ΣΔΙΤ στη Θράκη αφορά αφενός στην κατασκευή των κύριων έργων για τη μεταφορά και διανομή νερού από τον ποταμό Νέστο στην Ανατολική πεδιάδα Ξάνθης για την εξυπηρέτηση των αρδευτικών αναγκών της. Αφετέρου, το έργο αφορά στην κατασκευή των έργων μεταφοράς και διανομής της περιοχής Α2 η οποία είναι μία εκ των πέντε περιοχών στις οποίες έχει διαχωριστεί η πεδιάδα της Ξάνθης και περιλαμβάνει αρδευόμενες εκτάσεις περίπου 56 χιλιάδων στρεμμάτων (που αποτελούν το ~22% της συνολικής έκτασης της πεδιάδας) και παρουσιάζει τα σοβαρότερα προβλήματα υφαλμύρωσης.

Ειδικότερα, το αντικείμενο της Σύμβασης Σύμπραξης αφορά στην κατασκευή των εξής υποδομών:

Α) Των κύριων έργων μεταφοράς νερού της ανατολικής πεδιάδας Ξάνθης: (έργα κεφαλής), που περιλαμβάνουν:

-Βελτιωτικές παρεμβάσεις έργων υδροληψίας Τοξοτών

-Διάταξη υδροληψίας – εξάμμωσης από την ανατολική προσαγωγό διώρυγα

-Κεντρικό αντλιοστάσιο Α0

– Ηλεκτρομηχανολογικά έργα (Η/Μ) κοντά στην περιοχή υδροληψίας

-Δίδυμο αγωγό συμπίεσης 2Φ2000 (μήκους 292 m)

-Αναρρυθμιστική δεξαμενή Δ0 ωφέλιμου όγκου 3.580 m3

– Διώρυγα μεταφοράς τραπεζοειδούς

διατομής, μεταβλητής παροχής,

(μήκους 10,59 km)

– Αντλιοστάσιο Α0.6 στο πέρας της Διώρυγας

– Αγωγό συμπίεσης Φ1400 (μήκους 670 m)

– Αναρρυθμιστική δεξαμενή Δ0.6

ωφέλιμου όγκου 2.600 m3

Β) Των κύριων έργων διανομής νερού της περιοχής Α2 της ανατολικής πεδιάδας της Ξάνθης, που εμπεριέχει τις πέντε αγροτικές εκτάσεις Μυρωδάτου-Αβδηρών-Βελόνης-Μάνδρας- Πεζούλας. Τα βασικά έργα είναι ενδεικτικά:

– Aγωγός μεταφοράς νερού Α2 από τη δεξαμενή Δ0.6 έως το αντλιοστάσιο Α/Σ 2.5 Μάνδρας (μήκους 20.757 m)

– Πέντε (5) αντλιοστάσια

– Αγωγός τροφοδοσίας αντλιοστασίων Φ2000 έως Φ1000, μήκους 96 m

– Έξι (6) διασυνδετήριοι αγωγοί (5 αγωγοί συμπίεσης) Φ500 έως Φ800, μήκους περίπου 3,74 km

– Επτά (7) αναρρυθμιστικές δεξαμενές ωφέλιμου όγκου από 1.650 m3 έως 5.400 m3

– Επτά (7) κεντρικοί αγωγοί (διανομής) Φ700 έως Φ1000, μήκους περίπου 6,98 km

– Δίκτυο άρδευσης (διανομής) συνολικού μήκους περίπου 282.490 m (εκ των οποίων 86.240 m αφορούν σε κύριο δίκτυο και 196.250 m σε δευτερεύον δίκτυο)

Γ) Στο έργο προβλέπεται να εφαρμοστούν και έξυπνα αρδευτικά συστήματα (συστήματα τηλεμετρίας – τηλε-ελέγχου, ηλεκτρονικές συσκευές παρακολούθησης άρδευσης με ασύρματη επικοινωνία, μετεωρολογικοί σταθμοί, συστήματα μέτρησης ποιοτικών χαρακτηριστικών, κ.λ.π.)

Δεν υπάρχουν σχόλια

Δημοσίευση σχολίου