Εγκρίθηκε νέο υδροηλεκτρικό έργο στην Ξάνθη

Δεν υπάρχουν σχόλια

 


Πράσινο φως έλαβε και βαίνει προς υλοποίηση ακόμα ένα project Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στη χώρα που αφορά έργο για νέο υδροηλεκτρικό στην Ξάνθη.

Αναλυτικά πρόκειται για το έργο κατασκευής και λειτουργίας Μικρού Υδροηλεκτρικού ισχύος 1280kW στη θέση “Σμίνθη” επί του ρέματος Τσάι του Δήμου Μύκης στην Ξάνθη.

Το έργο έλαβε την Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ολοκληρώνοντας σιγά σιγά την αδειοδοτική διαδικασία.

Φορέας υλοποίησης του έργου για υδροηλεκτρικό στην Ξάνθη είναι η εταιρεία ΝΑΝΚΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ.

Ταυτότητα του έργου

Η Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων αφορά την κατασκευή και λειτουργία ενός μικρού υδροηλεκτρικού έργου (ΜΥΗΕ) παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος ισχύος 1,28MW που χωροθετείται στη θέση «Σμίνθη» επί του ρέματος Τσάι, στο Δήμο Μύκης της Π.Ε. Ξάνθης.

Η υδραυλική πτώση που θα εκμεταλλεύεται το έργο είναι ίση με 57m και τα βασικά έργα που περιλαμβάνει, είναι μια υδροληψία σε υψόμετρο +365m, αγωγό προσαγωγής των υδάτων μήκους 2.720m και σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας σε υψόμετρο +308m. Το νερό μετά τη διέλευση του από τη μονάδα ηλεκτροπαραγωγής, μέσω

διώρυγας φυγής, θα επιστρέφει στην κοίτη του ρέματος Τσάι.

Διασύνδεση

Το έργο θα συνδεθεί στο υφιστάμενο δίκτυο του ΔΕΔΔΗΕ, με νέα υπόγεια γραμμή Μέσης Τάσης (ACSR 35τ.χ.) η οποία θα ξεκινήσει από τον ΥΗΣ και θα οδεύσει για μήκος περίπου 180m μέχρι τον οικισμό Σταμάτιον, όπου θα συνδεθεί με το υφιστάμενο δίκτυο Μέσης Τάσης (Μ.Τ.) του ΔΕΔΔΗΕ.

Συνοδά έργα

Για την προσπέλαση του έργου και την πρόσβαση στη θέση της υδροληψίας θα διανοιχτεί οδός πρόσβασης (μόνιμη Δασική Οδοποιία Γ’ Κατηγορίας), μήκους περίπου 256,48m και μέγιστου πλάτους περίπου 5m.


Η σημαντική συμβολή των μικρών υδροηλεκτρικών

Καθοριστικός είναι ο ρόλος της υδροηλεκτρικής ενέργειας για την επίτευξη των στόχων της ενεργειακής μετάβασης και της απανθρακοποίησης του ηλεκτρικού συστήματος. Η υδροηλεκτρική ενέργεια είναι μια ανανεώσιμη και αποκεντρωμένη πηγή ενέργειας, τα κύρια πλεονεκτήματα της οποίας είναι τα εξής:

-Αποτελεί ανεξάντλητη πηγή ενέργειας, που συνεχώς ανανεώνεται (μέσω του υδρολογικού κύκλου), με αποτέλεσμα να συμβάλλει στον περιορισμό της εκμετάλλευσης μη ανανεώσιμων ενεργειακών πόρων (π.χ. λιγνίτη).

-Αποτελεί αποκεντρωμένη πηγή ενέργειας. Συμβάλλει στη γενικότερη αποκέντρωση του συστήματος παραγωγής ενέργειας, καθώς παρέχει τη δυνατότητα κάλυψης ενεργειακών αναγκών σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο. Με τον τρόπο αυτό αποφορτίζονται τα συστήματα διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, ενώ ταυτόχρονα μειώνεται το κόστος και οι απώλειες από τη μεταφορά της.

-Αποτελεί εγχώρια πηγή ενέργειας, συμβάλλοντας στην ενίσχυση της ενεργειακής αυτονομίας και της ασφάλειας του ενεργειακού εφοδιασμού σε εθνικό επίπεδο.

Τα ΜΥΗΕ παρουσιάζουν σημαντικά πλεονεκτήματα τόσο για το ηλεκτρικό σύστημα και το δίκτυο όσο και γενικότερα, τα κυριότερα των οποίων είναι:

-Η μη διατάραξη της ισορροπίας του φυσικού περιβάλλοντος και η απόλυτη εναρμόνισή τους με αυτό, καθώς τα έργα που απαιτούνται για την κατασκευή τους είναι μικρής κλίμακας.

-Η φιλικότητα προς το περιβάλλον λόγω των μηδενικών εκπομπών ρύπων.

-Η δυνατότητα άμεσης σύνδεσης-απόζευξης στο δίκτυο ή η αυτόνομη λειτουργία τους.

-Η αξιοπιστία τους.

-Η παραγωγή ενέργειας αρίστης ποιότητας χωρίς διακυμάνσεις, συνεπώς παρέχουν ενέργεια βάσης στο ηλεκτρικό σύστημα.

-Η άριστη διαχρονική συμπεριφορά τους.

-Η μεγάλη διάρκεια ζωής, άνω των 50 ετών.

-Ο προβλέψιμος χρόνος απόσβεσης των αναγκαίων επενδύσεων, που οφείλεται στο πολύ χαμηλό κόστος συντήρησης και λειτουργίας και στην ανυπαρξία κόστους πρώτης ύλης για τη λειτουργία τους.

-Η ταυτόχρονη ικανοποίηση και άλλων αναγκών που σχετίζονται με τη χρήση του νερού (ύδρευση, άρδευση, αναψυχή κ.λπ.).

-Η δυνατότητα παρεμβολής τους σε υπάρχουσες υδραυλικές εγκαταστάσεις κ.λπ.

-Κατασκευάζονται σε απομακρυσμένες περιοχές, οπότε προσφέρουν ηλεκτρική ενέργεια σε αυτές, καθώς και ενισχύουν το ηλεκτρικό δίκτυο των περιοχών αυτών.

-Αναπτύσσουν την οικονομία των απομακρυσμένων αυτών περιοχών.

Όλα τα ανωτέρω, καθώς και η εγγυημένη τιμή πώλησης, καθιστούν τα ΜΥΗΕ ελκυστικές επενδύσεις στις ΑΠΕ, με ελάχιστο επενδυτικό ρίσκο και άμεση απόσβεση.

ΝΑΝΚΟ: Εξειδίκευση και τεχνογνωσία

Τα ΜΥΗΕ απαιτούν άριστη τεχνογνωσία, εμπειρία και αντίληψη για την πολυπλοκότητα της σχεδίασής τους, ώστε να αξιοποιηθεί ένα υδατόρεμα στη μέγιστη δυνατότητά του σε συνάρτηση με την περιβαλλοντική τους ένταξη. Η NANKO Ενέργεια, η οποία ιδρύθηκε τον Νοέμβριο του 1999, είναι πρωτοπόρος ελληνική εταιρεία στην πράσινη ενέργεια, με σημαντική εξειδίκευση στον κλάδο των μικρών υδροηλεκτρικών. Αποτελεί σημαντικό επενδυτή στις ΑΠΕ στην Ελλάδα και συνεχίζει να αναπτύσσεται δυναμικά, έχοντας στο χαρτοφυλάκιό της έξι ΜΥΗΕ σε λειτουργία συνολικής ισχύος 11,36 MW, ένα σε κατασκευή ισχύος 1,35 MW και 13 ΜΥΗΕ ισχύος 20,44 MW σε φάση αδειοδότησης. Το χαρτοφυλάκιο της εταιρείας συμπληρώνει ένα ακόμα αιολικό πάρκο ισχύος 10 MW σε φάση αδειοδότησης.

Τροχοπέδη στην ανάπτυξη 

Τροχοπέδη στην ανάπτυξη των ΜΥΗΕ αποτελεί το ασαφές νομοθετικό πλαίσιο και η αδειοδοτική ένταξή τους στην πληθώρα των ΑΠΕ, όπως Αιολικά Πάρκα και Φωτοβολταϊκά. Λόγω της φύσης των ΜΥΗΕ και του διαφορετικού σχεδιασμού τους, είναι επιτακτική η ανάγκη να υπάρξει ένα ξεκάθαρο αδειοδοτικό πλαίσιο για τα ΜΥΗΕ χωρίς να συμπαρασύρονται με τις υπόλοιπες ΑΠΕ. 

Ειδικότερα, είναι αναγκαίο ένα πιο εξειδικευμένο Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο Στρατηγικής και Ανάπτυξης με ειδικότερες κατευθύνσεις ανά περιοχή, που θα διευκόλυνε την αδειοδοτική εξέλιξη των ΜΥΗΕ.

Ένα ακόμα πρόβλημα αφορά το γεγονός ότι ακόμη πολλές αιτήσεις βεβαιώσεων παραγωγού έχουν μείνει ξεχασμένες στο ντουλάπι της ΡΑΕ, καθώς δεν έχει λυθεί το θέμα των επικαλύψεων με σημαντικό υδάτινο δυναμικό. Και αυτό παρά το γεγονός ότι οι επενδυτές έχουν καταβάλει εγγυητικές επιστολές που δηλώνουν τη σοβαρότητα της επένδυσης. 

Θα πρέπει να υπογραμμιστεί ότι οι λύσεις στα τεχνικά θέματα δίνονται άμεσα, κάτι που γίνεται φανερό και στα εν λειτουργία ΜΥΗΕ, τα οποία εντάσσονται αρμονικά στο περιβάλλον, τόσο το φυσικό όσο και το κοινωνικό και πολιτιστικό. Ενδεικτικά, η ΝΑΝΚΟ διαθέτει σε λειτουργία ΜΥΗΕ που βρίσκονται σε περιοχές Natura, αποδεικνύοντας την αρμονική σύνδεση του ΜΥΗΕ με το περιβάλλον. Η αποτίμηση και μελέτη των ΜΥΗΕ που βρίσκονται σε λειτουργία σε αυτές τις περιοχές σε καμία περίπτωση δεν έδειξε υποβάθμιση, καθώς οι μονάδες συμμετείχαν στο ενεργειακό μείγμα της χώρας όλα αυτά τα χρόνια, ενώ η περιοχή είχε μόνιμα επιτήρηση και παρακολούθηση από τους συντηρητές των έργων. 

Ταυτόχρονα, ωφελημένη βγήκε και η τοπική κοινωνία και οικονομία, που ενισχύθηκαν άμεσα. 

Ακόμα ένα ζήτημα που έχει ανακύψει σε σχέση με τα μικρά υδροηλεκτρικά αφορά την άμεση επίπτωση των ΜΥΗΕ στην ελεύθερη επικοινωνία και διέλευση της ιχθυοπανίδας στις περιοχές με ειδικό καθεστώς προστασίας. Όπως έχει αποδειχθεί, στα έργα της ΝΑΝΚΟ δεν παρατηρείται καμία μείωση ή αναστολή της διέλευσης της ιχθυοπανίδας, ενώ οι συντηρητές καθημερινά με τον έλεγχο και τη λειτουργία του έργου καθαρίζουν και ελέγχουν για την ομαλή λειτουργία του ιχθυοδιαδρόμου. 

Σε κάθε περίπτωση, είναι σαφές ότι οι λύσεις στα κοινωνικά και θεσμικά θέματα που προκύπτουν για τα ΜΥΗΕ δεν μπορούν να δοθούν από τους ιδιώτες και τους επενδυτές, αλλά από την ίδια την Πολιτεία. Η δυσπιστία των τοπικών κοινωνιών πρέπει να αντιμετωπιστεί με σεβασμό και σωστή ενημέρωση των πολιτών για τη λειτουργία των ΜΥΗΕ και τα οφέλη τους στην τοπική κοινωνία, αλλά και στην ενεργειακή ανεξαρτητοποίηση..

Δεν υπάρχουν σχόλια

Δημοσίευση σχολίου