Επιστροφή ΦΠΑ σε αγρότες – Ποιοι είναι οι δικαιούχοι

Δεν υπάρχουν σχόλια

 

Συγκεκριμένα, δικαιούχοι είναι οι αγρότες που έχουν ενταχθεί στο ειδικό καθεστώς του αρ.41 του Κώδικα ΦΠΑ(ν.2859/2000) κατά το έτος που πραγματοποιείται η παράδοση των αγροτικών προϊόντων ή η παροχή των αγροτικών υπηρεσιών τους προς άλλους υποκείμενους στο φόρο, ανεξάρτητα αν κατά το χρόνο που υποβάλλεται η δήλωση -αίτημα επιστροφής έχουν μεταταχθεί στο κανονικό καθεστώς ή έχουν διακόψει τις εργασίες τους.

Βήμα – Βήμα η υποβολή αίτησης

1) Οι δικαιούχοι υποβάλλουν αίτηση για την επιστροφή του δικαιούμενου ποσού στην ηλεκτρονική πλατφόρμα “MyBusinessSupport” της ΑΑΔΕ . Η είσοδος στην ηλεκτρονική πλατφόρμα διενεργείται με τη χρήση των διαπιστευτηρίων του TAXISnet της ΑΑΔΕ.

2) Οι δικαιούχοι μπορούν να υποβάλουν την αίτηση τους από την 1η Απριλίου μέχρι και την 15η Δεκεμβρίου κάθε έτους για τις παραδόσεις αγροτικών προϊόντων και παροχές αγροτικών υπηρεσιών που πραγματοποιήθηκαν κατά το προηγούμενο φορολογικό έτος. Ειδικά για το έτος 2023, η αίτηση υποβάλλεται από 02.05.2023 μέχρι και 15/12/2023.

Εντός της ίδιας προθεσμίας υποβάλλεται τροποποιητική δήλωση – αίτηση επιστροφής εφόσον υφίστανται λογιστικά στοιχεία (παραστατικά) τα οποία δεν έχουν συμπεριληφθεί στην αρχική ή σε προηγούμενη αίτηση και από τα οποία προκύπτει επιπλέον ποσό για επιστροφή.

Η ανωτέρω τροποποιητική αίτηση υποβάλλεται επίσης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα «myBusinessSupport» της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) με τη χρήση των σχετικών διαπιστευτηρίων του TAXISnet της ΑΑΔΕ.

3) O χρήστης – αγρότης ειδικού καθεστώτος χαρακτηρίζει κάθε γραμμή του πίνακα ως προς τα εμφανιζόμενα στοιχεία. Επιλέγοντας την ένδειξη «Συμμετέχει» στο τέλος της γραμμής, η γραμμή αυτή αθροίζεται στο τέλος του πίνακα ως συνολική αξία.

Αν ο δικαιούχος επιλέξει την ένδειξη «Δεν συμμετέχει» σημαίνει ότι το παραστατικό αυτό δεν αφορά πώληση αγροτικών προϊόντων ή παροχή αγροτικών υπηρεσιών.

Αν ο δικαιούχος επιλέξει «Άγνωστη συναλλαγή» σημαίνει ότι έχει λιγότερα παραστατικά στην κατοχή του.

Οι δύο τελευταίες περιπτώσεις χαρακτηρισμού δεν συμμετέχουν στη διαμόρφωση της συνολικής αξίας.

Με την ολοκλήρωση χαρακτηρισμού των στοιχείων η αρχική οθόνη ενημερώνεται με την συνολική αξία και το ποσό για επιστροφή.

Στη συνέχεια ο δικαιούχος έχει τη δυνατότητα να καταχωρήσει φορολογικά στοιχεία:

Α) που αφορούν σε εντάλματα πληρωμής ή άλλα νόμιμα στοιχεία που εκδίδονται για την καταβολή αποζημίωσης στον αγρότη στην περίπτωση απόσυρσης των αγροτικών προϊόντων και

Β) που έχουν εκδοθεί στο έτος 2022

4) Η αίτηση επιστροφής γίνεται δεκτή εφόσον το αιτούμενο προς επιστροφή ποσό ανέρχεται κατ’ ελάχιστο σε πέντε (5) ευρώ.

Κατά παρέκκλιση, η αίτηση επιστροφής δύναται να υποβληθεί στην αρμόδια (για τη φορολογία εισοδήματος) ΔOY του αγρότη ειδικού καθεστώτος, ψηφιακά μέσω της εφαρμογής «Τα αιτήματά μου» στις εξής περιπτώσεις :

η αίτηση υποβάλλεται από κληρονόμο θανόντος ο οποίος είχε ενταχθεί στο ειδικό καθεστώς αγροτών του άρθρου 41 του Κώδικα ΦΠΑ το έτος που αφορά η επιστροφή,

η αίτηση αφορά τροποποίηση αρχικής ή προηγούμενης αίτησης βάσει της οποίας προκύπτει ποσό προς επιστροφή μικρότερο αυτού που είχε υπολογιστεί βάσει της αρχικής ή της προηγούμενης αίτησης από την οποία προέκυπτε επιστροφή. Στην περίπτωση αυτή η διαφορά καταβάλλεται στο δημόσιο με υποβολή έκτακτης δήλωσης ΦΠΑ από τον αιτούντα την επιστροφή με υποχρέωση καταβολής εντόκως από το χρόνο κατά τον οποίο πραγματοποιήθηκε η επιστροφή.

Στις περιπτώσεις α και β επισυνάπτονται στην αίτηση ψηφιακά αρχεία των λογιστικών στοιχείων (παραστατικών) για την παράδοση των αγροτικών προϊόντων και την παροχή των αγροτικών υπηρεσιών που πραγματοποιήθηκαν από τον αγρότη του ειδικού καθεστώτος το προηγούμενο φορολογικό έτος.

Σύμφωνα με τον οδηγό της ΑΑΔΕ, η ανωτέρω διαδικασία εφαρμόζεται για αιτήματα επιστροφής Φ.Π.Α. σε αγρότες του ειδικού καθεστώτος που υποβάλλονται από το έτος 2023 και εφεξής για στοιχεία που έχουν εκδοθεί από 1.1.2022 και εφεξής. Αιτήματα που έχουν υποβληθεί από 1.3.2023 και έως τη δημοσίευση της απόφασης Α. 1029/16.03.2023 θεωρούνται ως μη υποβληθέντα και υποβάλλονται εκ νέου.

Δεν υπάρχουν σχόλια

Δημοσίευση σχολίου