Συνεδριάζουν την Τετάρτη η Οικονομική Επιτροπή και το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ξάνθης

Δεν υπάρχουν σχόλια

 


Οικονομική Επιτροπή

Στις 19 Απριλίου 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:30, συνέρχεται σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ξάνθης, στο Δημαρχιακό Κατάστημα (Πλατεία Δημοκρατίας), προκειμένου να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης και να ληφθούν σχετικές αποφάσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18:

01ο ΘΕΜΑ: Έγκριση της προμήθειας, επιλογή του τρόπου εκτέλεσης, κατάρτιση των όρων της διακήρυξης και επιλογή του κριτηρίου ανάθεσης του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο: «Προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού και συστήματος διαχείρισης επισκεπτών για τα ΚΕΠ Δήμου Ξάνθης» (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης).

02ο ΘΕΜΑ: Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών τής μελέτης με τίτλο: «Υπηρεσίες διαχείρισης στο κεντρικό και στα έξι (6) περιφερειακά δημοτικά κοιμητήρια τού Δήμου Ξάνθης (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης).

03ο ΘΕΜΑ: Έγκριση τού από 4-4-2023 πρακτικού αποσφράγισης – αξιολόγησης προσφορών της Επιτροπής διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την επιλογή Αναδόχου για τη δημόσια σύμβαση με τίτλο: «Μελέτες για την αποκατάσταση της ασφάλειας της Καπναποθήκης ‘Π’ στην Ξάνθη (ανατολική και νότια πτέρυγα)» (εισηγήτρια Ειρήνη Ζουραράκη, Πρόεδρος Επιτροπής).

04ο ΘΕΜΑ: Έγκριση κίνησης υπηρεσιακών οχημάτων εκτός νομού ή/και εργάσιμων ημερών και ωρών, για σκοπούς μετακίνησης Δημάρχου Ξάνθης (εισηγητής Δήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Τσέπελης).

05ο ΘΕΜΑ: Εξειδίκευση πίστωσης για την επιχορήγηση τού ΝΠΙΔ με την επωνυμία: «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΘΕΑΜΑΤΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ» (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης).

06ο ΘΕΜΑ: Εξειδίκευση πίστωσης για την έγκριση συμμετοχής τού Δήμου Ξάνθης, ως συνδιοργανωτή στο 2ο Φεστιβάλ Παιχνιδιών Χωρίς Σύνορα (εισηγητής Δήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Τσέπελης).

07ο ΘΕΜΑ: Εξωδικαστική επίλυση υπόθεσης δουλείας διόδου (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης).

08ο ΘΕΜΑ: Εξουσιοδότηση των δικηγόρων τού Δήμου Ξάνθης, για την κατάθεση προτάσεων & προσθήκης-αντίκρουσης ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ξάνθης (συντάκτης Θωμάς Ξανθόπουλος).

09ο ΘΕΜΑ: Εξουσιοδότηση των δικηγόρων τού Δήμου Ξάνθης για άσκηση αναίρεσης απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ξάνθης (συντάκτρια Ελένη Χατζηλιάδου).

Δημοτικό Συμβούλιο

Στις 19 Απριλίου 2023 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00 συνέρχεται σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Ξάνθης στο Δημαρχιακό Κατάστημα Ξάνθης και στην αίθουσα των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 και 67 του Ν.3852/2010, ΦΕΚ 4940/14-6-2022 τ.Α΄ για να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης και να παρθούν σχετικές αποφάσεις:

 1. Δημιουργία μιας θέσης φορτοεκφόρτωσης επί της οδού 40 Εκκλησιών (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Ιωάννης Ζερενίδης, Πρόεδρος ΕΠΖ).
 2. Λύση μίσθωσης και απευθείας εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου, στο Υποθηκοφυλακείου Ξάνθης (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης).
 3. Έκδοση διαπιστωτικής πράξης τοποθέτησης πωλητών λαϊκής αγοράς Δήμου Ξάνθης, σύμφωνα τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 66 του ν.4849/2021, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Ιωάννης Ζερενίδης).
 4. Έγκριση τροποποίησης μελέτης τού έργου: «Κατασκευή κυνοκομείου Δήμου Ξάνθης» (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Ιωάννης Ζερενίδης).
 5. Έγκριση απονομής τιμητικής διάκρισης, στα πλαίσια του 8ου ΠΟΛΙΣ ΟΝΕΙΡΩΝ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ (εισηγητής Δήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Τσέπελης).
 6. Πρόσληψη δύο (2) ατόμων, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, για το «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 5002534 στον Άξονα Προτεραιότητας «Ανθρώπινοι Πόροι και Κοινωνική Συνοχή – ΕΚΤ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ 2014-2020» (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης).
 7. Έγκριση ισολογισμού – κατάσταση αποτελεσμάτων – πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων χρήσης 2022 τού κληροδοτήματος Π. Κουγιουμτζόγλου (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης, Πρόεδρος ΟΕ).
 8. Έγκριση τής με αριθμό 10/2023 απόφασης του Δ.Σ. του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ» με θέμα « Έγκριση των Απολογιστικών Πινάκων Εσόδων – Εξόδων Οικονομικού Έτους 2020» (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης).
 9. Έγκριση τής με αριθμό 12/2023 απόφασης του Δ.Σ. του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ» με θέμα « Έγκριση των Απολογιστικών Πινάκων Εσόδων – Εξόδων Οικονομικού Έτους 2021» (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης).
 10. Έγκριση τής με αριθμό 13/2023 απόφασης του Δ.Σ. του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ» με θέμα « Έγκριση των Απολογιστικών Πινάκων Εσόδων – Εξόδων Οικονομικού Έτους 2022» (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης).
 11. Έγκριση της με αριθμό με αριθμό 1/2023 απόφασης του Δ.Σ. του ΝΠΙΔ με την επωνυμία «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΘΕΑΜΑΤΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ» με θέμα «Αναμόρφωση (1η) Προϋπολογισμού 2023» (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης).
 12. Έγκριση της με αριθμό με αριθμό 5/2023 απόφασης του Δ.Σ. του ΝΠΙΔ με την επωνυμία «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΘΕΑΜΑΤΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ» με θέμα «Αναμόρφωση (2η) Προϋπολογισμού 2023» (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης).
 13. Έγκριση της με αριθμό με αριθμό 3/2023 απόφασης του Δ.Σ. του ΝΠΙΔ με την επωνυμία «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΘΕΑΜΑΤΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ» με θέμα «Ορισμός ελεγκτών για το 2022» (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης).
 14. Δωρεάν παραχώρηση χρήσης γραφείου στον Σύλλογο Συνταξιούχων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης & ΝΠΔΔ ΟΤΑ Ν. Ξάνθης (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης).
 15. Διαγραφή οφειλής από χρηματικούς καταλόγους αποθανόντα και επαναβεβαίωσης στους νόμιμους κληρονόμους, σύμφωνα με τις διατάξεις τού άρθρου 174 Ν.3463/2006 (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης).
 16. Διαγραφή ποσών από χρηματικό κατάλογο, σύμφωνα με τις διατάξεις τού άρθρου 174 Ν.3463/2006 (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης).
 17. Έκφραση σύμφωνης γνώμης και έγκριση παράτασης μίσθωσης καταστημάτων (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης).
 18. Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2022 τής Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ξάνθης (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης).
 19. Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2022 τής Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ξάνθης (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης).
 20. Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2022 της σχολικής εφορείας τού μουσουλμανικού Ιεροσπουδαστηρίου Ξάνθης (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης).
 21. Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2022 της σχολικής εφορείας τού μειονοτικού Γυμνασίου Λυκείου Ξάνθης (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης).
 22. Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος και αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2023 (εισηγητής Δήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Τσέπελης, Πρόεδρος ΕΕ).
 23. Έγκριση τής από 23-3-2023 γνωμοδότησης τής Επιτροπής παραλαβής τού αντικειμένου της σύμβασης προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια τροφίμων και γαλακτοκομικών προϊόντων Ομάδα Α: «Γάλα για το προσωπικό του Δήμου Ξάνθης» (αφορά σύμβαση άνω των ορίων)» (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης).
 24. Έγκριση τής από 12-4-2023 γνωμοδότησης τής Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής τού αντικειμένου τής σύμβασης με τίτλο: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΥΠΟΦΩΤΙΣΜΕΝΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ LED» (εισηγητής Αθανάσιος Βαρελτζίδης, Πρόεδρος Επιτροπής).


Δεν υπάρχουν σχόλια

Δημοσίευση σχολίου