Με 3 θέματα ημερήσιας διάταξης συνεδριάζει σήμερα η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Αβδήρων

Δεν υπάρχουν σχόλια


Σε δημόσια τακτική συνεδρίαση συνέρχεται η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Αβδήρων, που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Πνευματικού Κέντρου Γενισέας στις 3 Ιανουαρίου 2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ.
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ. Α΄/7.6.2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/τ.Α΄/19-07-2018) για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

  1. Ανάκληση του ηλεκτρονικού διεθνή ανοιχτού διαγωνισμού «Επισκευή και συντήρηση των οχημάτων του Δήμου Αβδήρων για τα έτη 2023 και 2024» (εισηγητής: Δήμαρχος).
  2. Έγκριση πρακτικού 3 ηλεκτρονικού διαγωνισμού για τον έλεγχο υπεύθυνης δήλωσης οψιγενών μεταβολών του προσωρινού αναδόχου του έργου: «Ολοκληρωμένη ενεργειακή αναβάθμιση Γυμνασίου-Λυκείου Αβδήρων» (εισηγητής: Δήμαρχος).
  3. Έγκριση του 1ου (τακτοποιητικού) ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «Ασφαλτοστρώσεις στη ΔΕ Σελέρου» (εισηγητής: Δήμαρχος).


Δεν υπάρχουν σχόλια

Δημοσίευση σχολίου