Οικονομική Επιτροπή και Δημοτικό Συμβούλιο Ξάνθης συνεδριάζουν την Τετάρτη

Δεν υπάρχουν σχόλια

 

Στις 14 Δεκεμβρίου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:30, συνέρχεται σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Ξάνθης, στο Δημαρχιακό Κατάστημα (Πλατεία Δημοκρατίας), προκειμένου να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης και να ληφθούν σχετικές αποφάσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18:

 1. Έγκριση των από 7-12-2022 και 8-12-2022 πρακτικών ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικών προσφορών και ανοίγματος και ελέγχου οικονομικών προσφορών του διαγωνισμού: «Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου για την ωρίμανση έργων ΑΠΕ στο Δήμο Ξάνθης» (εισηγητής Αθανάσιος Βαρελτζίδης, Πρόεδρος Επιτροπής).
 2. Έγκριση των από 29-11-2022 και 7-12-2022 πρακτικών αποσφράγισης & αξιολόγησης οικονομικών προσφορών τού διαγωνισμού με τίτλο: «Πολιτιστικές Διαδρομές στην Παλαιά Πόλη Ξάνθης» (εισηγήτρια Όλγα Θεραπίδου, Πρόεδρος Επιτροπής).
 3. Έγκριση 4ου ΑΠΕ του έργου: «Ολοκλήρωση ασφαλτόστρωσης οδών οικισμού Λεύκης» (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Ιωάννης Ζερενίδης).
 4. Έγκριση/παραλαβή τής μελέτης με τίτλο: Βελτίωση βατότητας οδού Κιμμέρια, Έρανος, Λιβάδι, Ανθηρό, Πριόνι» (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Ιωάννης Ζερενίδης).
 5. Έγκριση της προμήθειας, επιλογή του τρόπου εκτέλεσης, καθορισμός των όρων της διακήρυξης και επιλογή του κριτηρίου ανάθεσης του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο: «Προμήθεια Μέσων Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ) Δήμου Ξάνθης» (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης).
 6. Διαγραφές ποσών από χρηματικούς καταλόγους (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης).
 7. Μεταφορά πίστωσης στη σχολική επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ξάνθης.
 8. Μεταφορά πίστωσης στη σχολική επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ξάνθης.
 9. Έγκριση νομικής υποστήριξης και κάλυψη εξόδων εκπροσώπησης αιρετών (συντάκτης Θωμάς Ξανθόπουλος).
 10. Εξειδίκευση πίστωσης για την κατασκευή προτομής τού πρώην Νομάρχη Ξάνθης, Κωνσταντίνου Θανόπουλου (εισηγητής Δήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Τσέπελης).
 11. Οικονομική ενίσχυση άπορου κατοίκου (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Λεβέντ Καρά Οσμάν).
 12. Οικονομική ενίσχυση Συλλόγων (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Λεβέντ Καρά Οσμάν).

Την ίδια ημέρα και ώρα 15:00 συνέρχεται σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Ξάνθης στο Δημαρχιακό Κατάστημα Ξάνθης και στην αίθουσα των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 και 67 του Ν.3852/2010, ΦΕΚ 4940/14-6-2022 τ.Α΄ για να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης και να παρθούν σχετικές αποφάσεις

Έγκριση τής αριθμ.24/2022 απόφασης τής Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας, σχετικά με την «Έκφραση γνώμης σχετικά με την ίδρυση Τμήματος Ειδικότητας Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Κατασκευών του Μηχανολογικού Τομέα στο 1ο Εσπερινό ΕΠΑ.Λ Ξάνθης» (εισηγητής Πρόεδρος ΔΣ, Ιωάννης Μπούτος).

 • Έγκριση της χορήγησης σε χρήμα των Μέσων Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ) για τα έτη 2021 και 2022 , σε δικαιούχους υπαλλήλους του Δήμου Ξάνθης (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης).
 • Δημιουργία νέου τραπεζικού λογαριασμού για την είσπραξη των τελών επί των ακαθαρίστων εσόδων και παρεπιδημούντων (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης).

Δεν υπάρχουν σχόλια

Δημοσίευση σχολίου