Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Ξάνθη λόγω εργασιών ανακατασκευής οδοστρώματος σε Λεύκη και Εύμοιρο

Δεν υπάρχουν σχόλια


Ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ξάνθης

  Έχοντας υπόψη:

α) Τα άρθρα 1, 2, 3, 4, 16, 34, 52 παρ. 2, 103, 104 & 109 Ν. 2696/1999 «Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», ως τροποποιήθηκε και ισχύει

β) Τις διατάξεις των άρθρων 29 και 29Α του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και κυβερνητικά όργανα», όπως ισχύει

γ) Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού

δ) Την σχετική μελέτη εργοταξιακής σήμανσης εκτελούμενων έργων σε οδούς και το υπ’ αριθμό 757/22 έγγραφο της ΤΕΧΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Α.Τ.Ε.Β.Ε. από 08/12/2022

ε)  Απόφαση 09/2021 της Δ.Α. Ξάνθης από 02/07/2022

στ) Το από 09/12/2022 έγγραφο του Τ.Τ. Ξάνθης μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος

ζ) Το υπ’ αριθμό 369605/4360 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ξάνθης / Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων από 09/12/2022 και αποσκοπώντας στην ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας όλων των οχημάτων κατά τη διάρκεια των εν λόγω εργασιών

η)  Απόφαση 28/2022 της Δ.Α. Ξάνθης από 10/12/2022

θ) Την σχετική μελέτη εργοταξιακής σήμανσης εκτελούμενων έργων σε οδούς και το υπ’ αριθμό 775/22 έγγραφο της ΤΕΧΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Α.Τ.Ε.Β.Ε. από 13/12/2022

ι) Το υπ’ αριθμό 374468/4436 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ξάνθης / Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων από 14/12/2022

και αποσκοπώντας στην ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας όλων των οχημάτων κατά τη διάρκεια των εν λόγω εργασιών,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Άρθρο 1ο

Την παράταση ισχύος της ανωτέρω (η) Απόφασης της Υπηρεσίας μας, για τους λόγους που αναφέρονται στα (θ) και (ι) σχετικά, μέχρι την 20:00 ώρα της 17/12/2022 ημέρα Σάββατο.

Κατά τα λοιπά η ανωτέρω (η) Απόφαση ισχύει στο σύνολό της.

Άρθρο 2ο

α) Οι διατάξεις του άρθρου 1 της παρούσης απόφασης, έως την 17/12/2022 και εφαρμόζονται από την τοποθέτηση των υπό του Κ.Ο.Κ. προβλεπομένων πινακίδων ή από την έναρξη ρύθμισης των μέτρων από τροχονόμους.

β) Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 3542/2007 «Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

γ) Η εκτέλεση και εφαρμογή της παρούσας απόφασης, ανατίθεται στο Τμήμα Τροχαίας Ξάνθης, το οποίο δύναται ανάλογα τις κυκλοφοριακές συνθήκες να διαφοροποιήσει την ώρα έναρξης και λήξης των περιοριστικών της κυκλοφορίας μέτρων και να απαγορεύσει την κυκλοφορία σε οποιαδήποτε οδό, για όσο χρόνο απαιτηθεί.

δ) Οι παραβάτες της παρούσας, διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 420 Π.Κ. και των άρθρων του Ν. 2696/99 «Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Ο Διευθυντής

  • Πασχάλης ΓΙΩΡΗΣ
  • Αστυνομικός Διευθυντής

Δεν υπάρχουν σχόλια

Δημοσίευση σχολίου