Απόδοση εσόδων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους σε όλους τους Δήμους της Χώρας

Δεν υπάρχουν σχόλια

 


Δημοσιεύθηκε, η Απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών, με θέμα την: “Απόδοση εσόδων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2022, σε όλους τους Δήμους της Χώρας, προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών τους – ΙΑ΄ κατανομή έτους 2022”.
Συγκεκριμένα, επί της Απόφασης αναφέρεται η κατανομή συνολικού ποσού 115.000.000,00 €, το οποίο αποδίδεται ως όγδοη (Ι’) Τακτική Επιχορήγηση έτους 2022, από τον λογαριασμό του Υπουργείου Εσωτερικών, που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, με τον τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Δήμων», σε όλους τους Δήμους της Χώρας.

Δεν υπάρχουν σχόλια

Δημοσίευση σχολίου