Έκτακτη στήριξη σε γεωργούς και ΜΜΕ που πλήττονται από τις επιπτώσεις της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία

Δεν υπάρχουν σχόλια


Υπεγράφη η απόφαση καθορισμού του πλαισίου εφαρμογής του Μέτρου 22 «Έκτακτη προσωρινή στήριξη σε γεωργούς και Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, που πλήττονται ιδιαίτερα από τις επιπτώσεις της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία».

Στην απόφαση καθορίζονται οι λεπτομέρειες της στήριξης ύψους 89 εκατ. ευρώ στους κτηνοτρόφους.

 Συγκεκριμένα, ως δικαιούχοι της ενίσχυσης ορίζονται οι κτηνοτρόφοι των κλάδων, αιγοπροβατοτροφίας, βοοτροφίας, πτηνοτροφίας, χοιροτροφίας και θα λάβουν την ενίσχυση μέσω δύο δράσεων.

Σύμφωνα με τις προϋποθέσεις, οι εκμεταλλεύσεις που διαθέτουν πάνω από 100 αιγοπρόβατα και οι κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις που διαθέτουν πάνω από 15 βοοειδή, πρέπει να τεκμηριώνουν την παραγωγική δραστηριότητά τους, βάσει κύκλου εργασιών μεγαλύτερου, ή, ίσου των 2.000,00 € στον εν λόγω τομέα Το εν λόγω κριτήριο θα τηρηθεί και για τις νησιωτικές περιοχές.

Το ύψος της ενίσχυσης υπολογίζεται με βάση τον τομέα, την κλάση των επιλέξιμων ζώων και την έδρα της εκμετάλλευσης. 

Δεν υπάρχουν σχόλια

Δημοσίευση σχολίου