Και υπερωρίες στη Φένια! Στην λίστα των υπαλλήλων του Δήμου με υπογραφή Ζολώτα και η Τσαγκάλα!

Δεν υπάρχουν σχόλια

Κάποιοι» δημοτικοί υπάλληλοι, άντε το καταλαβαίνουμε, αλλά και η ειδική σύμβουλος που πληρώνεται με χιλιάδες ευρώ για να...επιμορφώσει τους κατοίκους του Δροσερού στη λίστα;
ΦΤΑΝΕΙ ΠΙΑ! ΑΠΟ ΠΑΝΤΟΥ ΤΑ «ΠΑΙΡΝΟΥΝΕ»!

-Είναι υπάλληλος του Δήμου Ξάνθης η Φένια Τσαγκάλα που πληρώνεται και ως... αντιπρόεδρος του Κέντρου Πολιτισμού; Και τις υπερωρίες που τις έκανε; Στο καφέ της Ελίντας;

Εντελώς τυχαία έπεσε στα χέρια μας....!

Απόφαση Δήμου Ξάνθης, Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας Αθλητισμού, Παιδείας και Πολιτισμού Γεωργίου Σταύρου 17 με θέμα: «ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟ 2022» και «ανακαλύπτουμε τι λέτε;

Το όνομα της υποψήφιας δημοτικής συμβούλου του Δήμαρχου Τσέπελη Φένιας Τσαγκάλα (σ.σ. Πήρε ρεκόρ ψήφων... 92 ψήφους!), επιχειρηματίας του καταστήματος ενδυμάτων SOGO, έμμισθη αντιπρόεδρο του Κέντρου Πολιτισμού, «συνεταίρισσας» (δια του συζύγου) σε club της πόλης και υψηλόμισθης ειδικής συμβούλου στο Δροσερό για την... επιμόρφωση των κατοίκων με Ευρωπαϊκό πρόγραμμα!!!

Να παίρνει και... υπερωρίες ως... «υπάλληλος» του Δήμου Ξάνθης με Μ.Κ. 1 και υπογραφή του Προϊσταμένου Αργύρη Ζολώτα!

Και βέβαια, «κάποιοι» δημοτικοί υπάλληλοι, άντε το καταλαβαίνουμε να παίρνουνε υπερωρίες αλλά και η ειδική σύμβουλος που πληρώνεται με χιλιάδες ευρώ για να... επιμορφώσει τους κατοίκους του Δροσερού στη λίστα;

ΦΤΑΝΕΙ ΠΙΑ! ΑΠΟ ΠΑΝΤΟΥ ΤΑ «ΠΑΙΡΝΟΥΝΕ»;!

Και ερωτώ... Άντε ο Ανδρέας Χρηστίδης θα παίρνει υπερωρίες, γιατί προφανώς παρακουράζεται στη... σχολή TAE KWON DO, ο Δήμαρχος Τσέπελης πιστεύει ότι με τέτοιες υπερωρίες... όλοι οι υπάλληλοι θα τον ψηφίσουνε;!

-Είναι υπάλληλος του Δήμου Ξάνθης η Φένια Τσαγκάλα που πληρώνεται και ως... αντιπρόεδρος του Κέντρου Πολιτισμού; Και τις υπερωρίες που τις έκανε ή τις ολοκληρώσει μέχρι 30 Νοεμβρίου 2022; Στο καφέ της Ελίντας;

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΥΤΟΥΣΙΑ ΟΛΗ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ

Ιδού και η απόφαση που «αλιεύσαμε» από το ΔΙΑΥΓΕΙΑ όπου μπορείτε κι εσείς να βρείτε φυσικά –όπως και οι δημότες – και η «σιωπή» σύσσωμης της αντιπολίτευσης:
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
  • Ταχ. Δ/νση: Γεωργίου Σταύρου 17
  • Τηλ: 2541084458
  • e-mail: pronoia@cityofxanthi.gr
Ξάνθη 01-11-2022

Αριθ. Πρωτ.27435

ΘΕΜΑ: “ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΝΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟ 2022”

ΑΠΟΦΑΣΗ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 48 του Ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 143Α/28-6-2007) «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων», όπως ισχύουν.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του 4354/2015 «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων» (ΦΕΚ 176 Α) , όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

3. Την υπ’ αριθ. 2/1757/0026/10.01.2017 (ΦΕΚ 17/12.01.2017 τεύχος Β’) Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός δικαιολογητικών για την καταβολή αποζημίωσης για υπερωριακή, νυχτερινή, Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών εργασία».

4. Τον Ο.Ε.Υ. του Δήμου Ξάνθης όπως δημοσιεύθηκε στο υπ ‘αριθ. 1419/12-06-2013τ.Β’ ΦΕΚ και τροποποιήθηκε με τα υπ’ αριθ. 3217/14-09-2017/τ.Β’ και 3095/01-09-2019 τ. Β’ ΦΕΚ.

5. Την υπ’ αριθ. 137/3597/05-02-2020 απόφαση Δημάρχου Ξάνθης για τον ορισμό αναπληρωτή προϊσταμένου Δ/νσης του Δήμου Ξάνθης.

6. Την με αριθ. 389/13180/8-6-2022 απόφαση του Δημάρχου για την καθιέρωση υπερωριακής εργασίας καθ’ υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου καθώς και εργασίας προς συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου για τακτικούς υπαλλήλους Δημοσίου Δικαίου και ΙΔΑΧ και για έκτακτο προσωπικό ΙΔΟΧ του Δήμου Ξάνθης για το Β΄ Εξάμηνο του 2022, όπως δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 3051/Β/17-6-2022.

7. Την υπ΄ αριθμ. 7524/26-08-2016 Απόφαση Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης τροποποίηση της υπ΄10572/2015 Απόφαση Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης περί καθιέρωσης εξαιρέσεων από την εφαρμογή της πενθήμερης εργασίας και του συνεχούς ωραρίου καθώς και της 12ωρης και 24ωρης λειτουργίας των υπηρεσιών του Δήμου Ξάνθης Ν. Ξάνθης.

8. Τις υπάρχουσες υπηρεσιακές ανάγκες της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας, Αθλητισμού, Παιδείας κ΄ Πολιτισμού

9. Την ύπαρξη σχετικής πίστωσης στον προϋπολογισμό έτους 2022.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Τη συγκρότηση συνεργείου υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλων με σχέση εργασίας Δημοσίου Δικαίου, Αορίστου & Ορισμένου Χρόνου, κατά τις απογευματινές καθώς και κατά τις Κυριακές και Αργίες, για την αντιμετώπιση αναγκών μηνός ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2022, της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας, Αθλητισμού, Παιδείας κ΄ Πολιτισμού, αποτελούμενο από τους κάτωθι:

[………ΠΙΝΑΚΑΣ………]

Ο Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης
  • Αργύριος Ζολώτας
  • ΠΕ Κοινωνικής Κατεύθυνσης

Δεν υπάρχουν σχόλια

Δημοσίευση σχολίου