Oλη η απόφαση και το σκεπτικό της ΕΕΑ, γιά ΠΑΟΚ - ΞΑΝΘΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια

 

Oι "Δικογραφίες" δημοσιεύουν κατ΄αποκλειστικότητα την απόφαση και το σκεπτικό της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού, για την υπόθεση ΠΑΟΚ - ΞΑΝΘΗ.

Διαβάστε το:

  • ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
  • ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Της 27ηςΙανουαρίου 2020

Στο Μαρούσι σήμερα Δευτέρα 27 Ιανουαρίου 2020, η Επιτροπή Επαγγελματικού

Αθλητισμού, όπως συγκροτήθηκε με την αριθμ. ΥΠΠΟΑ /ΓΔΥΑ/ ΔΕΑΕΑ/

ΤΣΟΕΚ/268616/19140/2703/86 (ΦΕΚ 441/ΥΟΔΔ/16.08.2016) απόφαση του

Υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού και τροποποιήθηκε με τις υπ'αρ. ΥΠΠΟΑ

/ΓΔΥΑ/ ΔΕΑΕΑ/ 285709/ 20391/ 2796 (ΦΕΚ 469/ ΥΟΔΔ /06.09.2016), ΥΠΠΟΑ / ΓΔΥΑ/

ΔΕΑΕΑ/ ΤΣΟΕΚ/ 416128/ 27773/ 4139/ 118 (ΦΕΚ 741/ ΥΟΔΔ/ 30.12.2016), ΥΠΠΟΑ/

ΓΔΥΑ/ ΔΕΑΕΑ/ ΤΣΟΕΚ/ 223306/ 12602/2281/50 (ΦΕΚ 301/ ΥΟΔΔ /20.06.2017),

ΥΠΠΟΑ/ ΓΔΥΑ/ ΔΕΑΕΑ/ 423888/ 22623/ 3646 (ΦΕΚ 511/ΥΟΔΔ /17.10.2017), ΥΠΠΟΑ/

ΑΤΓΕΕΑ/ 63060/ 3 (ΦΕΚ 86/ ΥΟΔΔ/16.02.2018), ΥΠΠΟΑ/ ΑΤΓΕΕΑ/ 105688/ 7 (ΦΕΚ

146/ ΥΟΔΔ/15.03.2018), ΥΠΠΟΑ /ΑΤΓΕΕΑ /376021 /46 (ΦΕΚ 451/ ΥΟΔΔ/ 08.08.2018),

ΥΠΠΟΑ /ΑΤΓΕΕΑ /75990 /II (ΦΕΚ 69/ ΥΟΔΔ /15.02.2019), ΥΠΠΟΑ /ΑΤΓΕΕΑ /

241219/28 (ΦΕΚ 281/ΥΟΔΔ/ 17.05.2019) και ΥΠΠΟΑ /ΑΤΓΕΕΑ /420166/43 (ΦΕΚ 522/

ΥΟΔΔ /05.08.2019) συγκείμενη από τους:

Νικόλαο Τζουλάκη Πρόεδρο

Γεώργιο Ζώη Αναπληρωτή Πρόεδρο

Νικόλαο Φαραντούρη Μέλος

Ειρήνη Μαρούπα Μέλος

Χριστόδουλο Δερδεμέζη Μέλος

Ηλία Αρκούδη Μέλος

Κων/νο-Ιωσήφ Μανταίο Μέλος

Αριστέα Σινανιώτη Αναπληρωματικό Μέλος

Ιωάννη Μπατσίλα Αναπληρωματικό Μέλος

Δημήτριο Σμυρνάκη Αναπληρωματικό Μέλος

Μελίνα Γιαννακοπούλου Γραμματέα συνεδρίασε στα γραφεία

της, στην οδό Ανδρέα Παπανδρέου αριθμός 37, Μαρούσι, με θέμα ημερήσιας διάταξης

την από 04.12.2019 έγγραφη καταγγελία της ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (αρ.πρωτ.: ΕΕΑ

955/04.12.2019), κατά των ΠΑΕ ΞΑΝΘΗ Α.Ο. και ΠΑΕ ΠΑΟΚ για παράβαση των άρθρων

69 και 77 Α του ν. 2725/1999.

Πριν από την έναρξη της εκδίκασης:

#

Α) Κατετέθη εκ μέρους του δικηγόρου Αθηνών Αλέξη Κούγια, και μετά την ομόφωνη απόφαση

του Διοικητικού Συμβουλίου της «ΠΑΕ ΑΕΛ - ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΛΑΡΙΣΑΣ» πρόσθετη παρέμβαση ενώπιον

της Επιτροπής, προς υποστήριξη της αίτησης της ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ, επικαλούμενη έννομο συμφέρον,

συνιστάμενο στο ότι η παρεμβαίνουσα παραπάνω ΠΑΕ, ωφελείται εκ της τιμωρίας της ανάκλησης της

άδειας και του υποβιβασμού της ΠΑΕ ΞΑΝΘΗ, αναφορικά με την κατάκτηση εκ μέρους της μιας εκ των

έξι (6) πρώτων θέσεων στο διενεργούμενο πρωτάθλημα της SUPER LEAGUE και ζήτησε την παραδοχή της.

Εκ μέρους των πληρεξουσίων δικηγόρων της ΠΑΕ ΞΑΝΘΗ ζητήθηκε η απόρριψη της πρόσθετης

παρέμβασης με τον ισχυρισμό ότι το έννομο συμφέρον που επικαλείται η προσθέτως παρεμβαίνουσα

ΠΑΕ είναι αβέβαιο και μελλοντικό. Οι πληρεξούσιοι δικηγόροι της ΠΑΕ ΟΣφΠ εξέφρασαν την άποψη ότι

πρέπει να γίνει δεκτή η πρόσθετη παρέμβαση της ΠΑΕ ΑΕΛ.

Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 80 του Κωδ. Πολ. Δικονομίας «Αν σε δίκη που εκκρεμεί

μεταξύ άλλων, τρίτος έχει έννομο συμφέρον να νικήσει κάποιος διάδικος, έχει δικαίωμα ως την έκδοση

αμετάκλητης απόφασης να ασκήσει πρόσθετη παρέμβαση για να υποστηρίξει τον διάδικο αυτόν». Από

τη διάταξη αυτή προκύπτει ότι η πρόσθετη παρέμβαση που έχει ασκηθεί, στηριζόμενη στο άρθρο 80 του

ΚΠολΔ, δεν έχει αυτοτελή και ανεξάρτητη ύπαρξη, αλλά παρακολουθηματικό χαρακτήρα, διότι ο

παρεμβαίνων δεν εισάγει δική του αξίωση προς διάγνωση και απόφαση στην κύρια δίκη, αλλά

προσέρχεται σε αυτή για να υποστηρίξει τις αιτήσεις κάποιου από τους αρχικούς διαδίκους. Δεν

διευρύνει τα υποκειμενικά όρια της εκκρεμούς δίκης και δεν προσλαμβάνει την ιδιότητα του κυρίου

διαδίκου, εκτός αν ανέλαβε τη δίκη κατ'άρθρο 85 ΚΠολΔ. Από τη διάταξη αυτή προκύπτει ότι, εκτός των

άλλων, απαραίτητη προϋπόθεση για την άσκηση πρόσθετης παρέμβασης είναι η ύπαρξη εκκρεμούς

δίκης.

Εξάλλου για το παραδεκτό της πρόσθετης παρέμβασης προαπαιτείται η συνδρομή εκτός των

γενικών διαδικαστικών προϋποθέσεων που αφορούν το πρόσωπο του προσθέτως παρεμβαίνοντος και οι

ειδικές προϋποθέσεις: α) της υπάρξεως εκκρεμούς δίκης όπως προαναφέρθηκε, β) της ιδιότητας του

παρεμβαίνοντος ως τρίτου και γ) του εννόμου συμφέροντος του προσθέτως παρεμβαίνοντος. Περαιτέρω

από τη διατύπωση του άρθρου 68 προκύπτει ότι το έννομο συμφέρον πρέπει να είναι ατομικό, να αφορά

δηλαδή ουσιαστικά δικαιώματα του διαδίκου, έννομο, δηλαδή να είναι άξιο δικαστικής προστασίας και

επιπλέον άμεσο, να αναφέρεται δηλαδή σε υπαρκτές και όχι σε υποθετικές σχέσεις, επιπλέον δε η

ανάγκη παροχής δικαστικής προστασίας να είναι ενεστώσα, να αφορά επομένως έννομες σχέσεις του

παρόντος, όχι απλώς μελλοντικές ή ενδεχόμενες.

Στην προκειμένη περίπτωση είναι σαφές ότι πράγματι το επικαλούμενο συμφέρον της

προσφεύγουσας δεν είναι ενεστώς, αλλά μελλοντικό και αβέβαιο. Δεν είναι άμεσο, αφού δεν

#

αναφέρεται σε υπαρκτή παρούσα κατάσταση και συνεπώς δεν παρίσταται ανάγκη παροχής δικαστικής

προστασίας. Και τούτο διότι κατά το παρόν χρονικό διάστημα το πρωτάθλημα της SUPER LEAGUE

περιόδου 2019-2020 βρίσκεται σε εξέλιξη, και επομένως δεν υφίσταται επικυρωμένη βαθμολογική

κατάταξη, από την οποία ενδεχομένως να θεμελιώνεται το έννομο συμφέρον της προσφεύγουσας ΠΑΕ.

Με βάση τα παραπάνω, η πρόσθετη παρέμβαση κρίνεται απαράδεκτη, και ομόφωνα η Επιτροπή

αποφασίζει ότι πρέπει να απορριφθεί.

Β) Υπεβλήθη το αίτημα κατά τη συνεδρίαση της 10.01.2020 αναβολής με το αιτιολογικό ότι ο

πληρεξούσιος δικηγόρος του Πολύχρονη Συγγελίδη βρίσκεται σε συνάντηση με στελέχη εταιρείας του

εξωτερικού για την εξαγορά της OPEL και δεν δύναται να παραστεί πριν των 11.00 ώρα.

Επί του θέματος αυτού η Επιτροπή έκρινε ομόφωνα ότι το αίτημα αυτό πρέπει να απορριφθεί,

δεδομένου ότι η ημέρα και ώρα της συνεδρίασης ήταν γνωστή από πολλών ημερών, επίσης επειδή ο

χρόνος επιτόπιας ενημέρωσης των συνηγόρων θα επιτρέψει χρονικά την προσέλευση του δικηγόρου

Κων/νου Χριστοδούλου.

Γ) Εκ μέρους της ΠΑΕ ΞΑΝΘΗ υπεβλήθη αίτημα για την τήρηση μαγνητοφωνημένων πρακτικών

της διαδικασίας, ισχυριζόμενοι ότι ναι μεν δεν τίθεται θέμα αμφισβήτησης της ορθής τήρησης των

πρακτικών, αλλά λόγω της μείζονος σημασίας της υπόθεσης ζητούν την τήρηση μαγνητοφωνημένων

πρακτικών.

Αναφορικά με το θέμα αυτό λεκτέα τα ακόλουθα. Σύμφωνα με το άρθρο 6 του Εσωτερικού

Κανονισμού Λειτουργίας της Επιτροπής ορίζεται ότι: 1) «Με ευθύνη του Γραμματέα της Επιτροπής

τηρούνται πρακτικά όλων των συνεδριάσεων.... 2) Στα πρακτικά καταχωρούνται ιδίως τα ονόματα και η

ιδιότητα των παρισταμένων μελών, ο τόπος και ο χρόνος της συνεδρίασης, συνοπτικά τα θέματα που

συζητήθηκαν, οι προτάσεις των Εισηγητών, οι απόψεις που διατυπώθηκαν, οι αποφάσεις που λήφθηκαν

και οι τυχόν μειοφηφίες... 4) Ακριβή αποσπάσματα ή αντίγραφα των πρακτικών ή αποφάσεων της

Επιτροπής εκδίδονται από τον Γραμματέα της και υπογράφονται από τον ίδιο και τον Πρόεδρο».

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι ναι μεν δεν θεσπίζεται συγκεκριμένος υποχρεωτικά τρόπος

τήρησης των πρακτικών, ότι η επιλογή του τρόπου τήρησης καταλείπεται στην ευχέρεια του οργάνου,

αρκεί με την τήρηση των πρακτικών των συνεδριάσεων να εξυπηρετείται η απαίτηση των

ενδιαφερομένων να λαμβάνουν γνώση του περιεχομένου των συνεδριάσεων και των συζητηθέντων

θεμάτων. Στην περίπτωση δε που η παραπάνω απαίτηση εκπληρώνεται δεν ενδιαφέρει η μέθοδος που

ακολουθήθηκε για την τήρηση των πρακτικών, ούτε εκ της επιλογής επηρεάζεται το κύρος των

αποφάσεων και βέβαια δεν συνιστά ουσιώδη τύπο της διαδικασίας.

Σημειώνεται στο σημείο αυτό ότι η επιλογή του τρόπου τήρησης των πρακτικών της Επιτροπής

#

παγίως και μονίμως είναι της έγγραφης τήρησης, επι πλέον δε δεν υφίσταται η αναγκαία υλικοτεχνική

υποδομή για την τήρηση των πρακτικών με ηλεκτρονικά μέσα, υποδομή που είναι σαφώς απαραίτητη

και όπου εφαρμόζεται υπάρχει, για την ακριβή, υπεύθυνη και ασφαλή τήρηση των πρακτικών. Ούτε είναι

δυνατόν, όπως εμμέσως πλην σαφώς ζητήθηκε να λάβει χώρα μαγνητοφώνηση πρακτικών, με «δύο

μαγνητοφωνάκια» ιδιοκτησίας των καταγγελλομένων ΠΑΕ, όπως επροτάθη. Σημειώνεται ακόμα ότι και

από τους αιτούντες δεν αμφισβητήθηκε η ορθή τήρηση των πρακτικών. Συμπληρωματικά πρέπει να

λεχθεί ότι με βάση τα προβλεπόμευα από το άρθρο 6 του Εσωτερικού Κανονισμού, ρητά καθορίζεται ότι

στα πρακτικά καταχωρούνται συνοπτικά τα θέματα που λήφθηκαν και οι τυχόν μειοψηφίες. Δεν

αξιώνεται λοιπόν η ακριβής καταγραφή των διαλαμβανομένων κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, αλλά

αρκεί μόνο η συνοπτική καταγραφή. Είναι συνεπώς εντελώς αδιάφορη η μέθοδος που επιλέγεται αφού

ικανοποιείται η απαίτηση της συνοπτικής καταγραφής. Άλλωστε τα μαγνητικά αυτά μέσα καταγραφής

δεν αποτελούν διοικητικά έγγραφα, ούτε σχέδια διοικητικών εγγράφων. Χρησιμοποιούνται μόνο για να

διευκολυνθεί η κατάρτιση των πρακτικών της συνεδρίασης και φυσικά δεν επιτρέπεται τότε η χορήγηση

αντιγράφων τους, γιατί τα μέσα αυτά αποτελούν ηχητική καταγραφή μιας όχι δημόσιας αλλά μυστικής

συνεδρίασης.

Με βάση τα παραπάνω, πρέπει να απορριφθεί το αίτημα τήρησης μαγνητοφωνημένων

πρακτικών κατά πλειοψηφία (5-1). Το μέλος της Επιτροπής Ειρήνη Μαρούπα εξέφρασε την άποψη ότι

έπρεπε να επιτραπεί η τήρηση μαγνητοφωνημένων πρακτικών.

Δ) Υπεβλήθησαν αιτήματα (ενστάσεις) σχετικά με τη συμμετοχή της ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ στην

ακροαματική διαδικασία, με την υποβολή έγγραφης αίτησης (10.01.2020) της ΠΑΕ ΞΑΝΘΗ και ομοίας

(10.01.2020) της ΠΑΕ ΠΑΟΚ με αίτημα την αποβολή της ΠΑΕ ΟΣφΠ και επικουρικά μετά την ακρόαση των

θέσεών της την αποβολή της, καθόσον όπως υποστήριξαν: 1) Η παρουσία της ΠΑΕ ΟΣΦΠ απαγορεύεται

βάσει του άρθρου 8 του Εσωτερικού Κανονισμού της Ε.Ε.Α. Σύμφωνα με τους ειδικότερα

προβαλλόμενους ισχυρισμούς των καταγγελλομένων ΠΑΕ, οι ρυθμίσεις του άρθρου 8 του Εσωτερικού

Κανονισμού της Ε.Ε.Α. δεν προβλέπουν κατά την άσκηση του δικαιώματος προηγούμενης ακρόασης από

τον ενδιαφερόμενο την κλήση και άλλων παραγόντων στη διαδικασία. Κατά τους ίδιους ισχυρισμούς η

Επιτροπή οφείλει να καλέσει μόνον αυτόν σε βάρος του οποίου προτίθεται να λάβει το προβλεπόμενο

μέτρο, ο οποίος μπορεί να παραστεί ενώπιον της σε συγκεκριμένη ημερομηνία ή να καταθέσει έγγραφο

υπόμνημα με τις απόψεις του. 2) Μόνο η ΠΑΕ ΞΑΝΘΗ ότι τρίτα πρόσωπα που κλήθηκαν προς παροχή

πληροφοριών ή προς προσαγωγή στοιχείων, «θα πρέπει να αποχωρούν πριν από την έναρξη της

συζήτησης», κατά το άρθρο 9 παρ.1 εδ. γ' του Κανονισμού Εσωτερικής Λειτουργίας της Ε.Ε.Α.. Επομένως

θα έπρεπε σύμφωνα με τους

#

ισχυρισμούς της πριν από την έναρξη της συζήτησης να αποβληθεί η ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ. 3) Ότι το

άρθρο 8 του Εσωτερικού Κανονισμού δεν επιτρέπει την κατ'αντιπαράσταση εξέταση καταγγέλλοντος

και καταγγελλομένων και προορίζεται αποκλειστικά για να ασκήσουν οι καταγγέλλοντες το δικαίωμα

προηγούμενης ακρόασης, το οποίο δεν δύναται να ασκηθεί σε μια διαδικασία κατ'αντιμωλία, με την

παρουσία της ΠΑΕ ΟΣΦΠ να παραβιάζει τα δικαιώματα άμυνας.

Επ' αυτών, κατ'αρχήν οι ρυθμίσεις του άρθρου 9 του Κανονισμού Εσωτερικής Λειτουργίας της

Ε.Ε.Α., προβλέπουν και καθιερώνουν ρητώς τη διενέργεια μιας ακροαματικής διαδικασία, στην οποία

μετέχει, όχι μόνον ο ελεγχόμενος, αλλά και κάθε τρίτος που μπορεί να συνεισφέρει στοιχεία και

πληροφορίες σε σχέση με τα ερευνώμενα ζητήματα ή όποιος έχει έννομο συμφέρον, το οποίο

συνδέεται με την έκβαση της απόφασης. Με τις διατάξεις του άρθρου 8 ρυθμίζεται περαιτέρω, ειδικά

η άσκηση του δικαιώματος προηγούμενης ακρόασης των ελεγχόμενων προσώπων, το οποίο

ικανοποιείται είτε προφορικά, με την παράσταση ενώπιον της Ε.Ε.Α. στο πλαίσιο ακροαματικής

διαδικασίας είτε εγγράφως με την επιβολή υπομνημάτων, είτε συνδυαστικά. Σε κανένα σημείο των εν

λόγω διατάξεων δεν προβλέπεται ότι κατά την ακροαματική διαδικασία κατά την οποία ο ελεγχόμενος

ασκεί το δικαίωμα προηγούμενης ακρόασης, δεν επιτρέπεται η παρουσία τρίτων, η οποία αποβλέπει

στη διερεύνηση της αλήθειας από την Ε.Ε.Α.. Ο νομοθέτης ορθά περιορίζεται να προβλέψει

διαφορετικό τρόπο κλήτευσης του ελεγχόμενου (κλήση κατά το άρθρο 8) από τους τρίτους (κλήση

κατά το άρθρο 9), ενόφει ακριβώς της διαφορετικής θέσης αυτών στη διαδικασία ενώπιον της Ε.Ε.Α..

Περαιτέρω κατά την αληθή έννοια του άρθρου 9 παρ.1 εδ. γ' του Κανονισμού, όπως και στο

άρθρο 14 παρ. 10 του Κ.Δ.Δ., ως συζήτηση δεν νοείται η ακροαματική διαδικασία, όπως αναφέρει η

ΠΑΕ ΞΑΝΘΗ, αλλά η συζήτηση υπό την έννοια της διάσκεψης, κατά την οποία απαγορεύεται η

παρουσία άλλων προσώπων, πλην των μελών του συλλογικού οργάνου και του γραμματέα, συνεπώς

απαγορεύεται η παρουσία τόσο τρίτων που κλητεύθηκαν όσο και των εκάστοτε ελεγχομένων, στους

οποίους αφορά η απόφαση που θα εκδοθεί.

Σε κάθε περίπτωση η αποτελεσματική άσκηση του δικαιώματος του αναφέρεσθαι, που

κατοχυρώνεται στο άρθρο 10 παρ.1 του Συντάγματος και στο άρθρο 27 του Κ.Δ.Δ., σε καμία

περίπτωση δεν εμποδίζει την άσκηση του

δικαιώματος προηγούμενης ακρόασης του ελεγχόμενου. Αντίθετα επιτρέπει την αποτελεσματικότερη

άσκηση αυτού, καθώς από την παρουσία κατά την ακροαματική διαδικασία του καταγγέλλοντος ο

ελεγχόμενος λαμβάνει γνώση όλου του περιεχομένου της καταγγελίας-αναφοράς και του συνόλου των

εισφερόμενων στοιχείων και έτσι δύναται να απολογηθεί αποτελεσματικότερα, έχοντας πλήρη γνώση

των αιτήσεων εις βάρος του. Αποβλέπει επίσης στην αναζήτηση των ουσιαστικής αλήθειας της υπόθεσης.

#

Ούτε εξάλλου, η κατ'αντιμωλία συζήτηση ή κατάθεση υπομνημάτων και από τον καταγγέλλοντα και από

τους καταγγελλόμενους είναι ασύμβατη με το δικαίωμα προηγούμενης ακρόασης του καταγγελλομένου

και τα δικαιώματα της άμυνάς του. Αντιθέτως τα δικαιώματα άμυνας περιλαμβάνουν και την

κατ'αντιμωλία διεξαγωγή της δίκης. Σε κάθε περίπτωση, κατ'αντιμωλία διεξαγωγή της διαδικασίας και

συζήτηση δεν έλαβε χώρα εν προκειμένω. Η κατ'αντιμωλία διεξαγωγή της διαδικασίας προϋποθέτει

μεταξύ άλλων οι συμμετέχοντες να λαμβάνουν γνώση του συνόλου των ισχυρισμών και αποδεικτικών

στοιχείων, που κατέθεσε το άλλο μέρος, ώστε να δύνανται να συζητήσουν επ'αυτών και να λάβουν θέση

επί των πραγματικών περιστατικών και των εγγράφων-αποδεικτικών στοιχείων επί των οποίων πρόκειται

να στηριχθεί η απόφαση. Κάτι τέτοιο δεν έλαβε χώρα στην παρούσα διαδικασία, καθώς δεν χορηγήθηκε

στην ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ δικαίωμα πρόσβασης στους ισχυρισμούς και στα αποδεικτικά στοιχεία που

προσκόμισαν οι ελεγχόμενες εταιρείες. Ως εκ τούτου, κατ'αντιμωλία διεξαγωγή της διαδικασία δεν έλαβε

χώρα, αλλά η παρουσία της ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ περιορίσθηκε στην ανάπτυξη και θεμελίωση της

καταγγελίας - αναφοράς. Κρίνεται σκόπιμο να αναφερθεί, ότι νομολογικά η Επιτροπή, έκρινε παρομοίως

σε προγενέστερες υποθέσεις και επέτρεφε την παρουσία του καταγγέλλοντος στη διαδικασία.

Με βάση τα παραπάνω η Επιτροπή έκρινε ομόφωνα ότι το αίτημα των ΠΑΕ ΞΑΝΘΗ Α.Ο. και ΠΑΕ

ΠΑΟΚ για την αποβολή της ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ από τη διαδικασία και επικουρικά μετά την ακρόασή της

να διαταχθεί η αποβολή πρέπει να απορριφθεί ως αβάσιμο.

Ε) Οι ελεγχόμενες ΠΑΕ ζήτησαν να τους χορηγηθούν αντίγραφα των ανωνύμως αποσταλέντων

εγγράφων στα μέλη της Επιτροπής, να μη δοθούν στην

καταγγέλλουσα ΠΑΕ διότι περιέχουν στοιχεία που εμπίπτουν στα προσωπικά δεδομένα και να μην

ληφθούν υπόφη από την Επιτροπή τα έγγραφα αυτά. Πρέπει να σημειωθεί ότι οι ελεγχόμενες ΠΑΕ δεν

αμφισβητούν τη γνησιότητα των εγγράφων αυτών, που εστάλησαν ανωνύμως, τα οποία στο σύνολό

τους είναι βεβαιώσεις και πιστοποιητικά Ελληνικών και αλλοδαπών αρχών. Σύμφωνα δε με τη διάταξη

του άρθρου 171 ΚΔΔ, το κύρος των Ελληνικών δημοσίων εγγράφων μπορεί να αμφισβητηθεί μόνο

εφόσον κηρυχθούν πλαστά με δικαστική απόφαση. Εφόσον τούτο δεν συντρέχει και εφόσον έχουν

συνταχθεί από αρμόδιο όργανο και κατά τους νόμιμους τύπους, αποτελούν πλήρη απόδειξη για όσα

βεβαιώνονται σε αυτά, η αποστολή τους δε ανωνύμως δεν θέτει εν αμφιβόλω τη γνησιότητά τους,

εφόσον υφίστανται τα εξωτερικά στοιχεία τους δημοσίου εγγράφου, όπως εν προκειμένω και οι

ελεγχόμενες ΠΑΕ δεν αμφισβητούν τη νομιμότητά τους. Τα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα έχουν

ισοδύναμη αποδεικτική δύναμη με τα αντίστοιχα Ελληνικά δημόσια έγγραφα, εφόσον είναι έγκυρα

βάσει του δικαίου του τόπου έκδοσής τους και εφόσον έχουν μεταφρασθεί σύμφωνα με τον νόμο (ΣτΕ

1342/1991, 6066/1996, Α, Τεύχος, Ελληνικό Διοικητικό Δίκαιο, 9 η εκδ. Νομική Βιβλιοθήκη 2008,

#

σελ.721 επ.), θεωρούνται δε γνήσια χωρίς να είναι απαραίτητο να διαταχθεί προς τούτου απόδειξη

(ΑΠ 971/2006). Βέβαια είναι προφανές ότι για τη στοιχειοθέτηση της αιτιολογίας των αποφάσεων της

Επιτροπή ισχύει το σύστημα της ελεύθερης απόδειξης και συνεκτίμησης όλων των αναζητηθέντων και

προσκομισθέντων στοιχείων (μαρτυρικών καταθέσεων, διευκρινήσεων και πληροφοριών που

παρασχέθηκαν κατά τη διάρκεια των ακροάσεων, ιδιωτικών και δημοσίων εγγράφων, ομολογιών,

διαφόρων τεκμηρίων καθώς και διδαγμάτων της κοινής πείρας) χωρίς δικονομικούς καταναγκασμούς.

Με βάση τα παραπάνω κρίνεται ομόφωνα ότι τα έγγραφα που περιέχονται σε φάκελο που

ανωνύμως δια του ταχυδρομείου περιήλθε στα μέλη της Επιτροπή να δοθούν προς επιτόπια μελέτη

στις ΠΑΕ ΞΑΝΘΗ και ΠΑΕ ΠΑΟΚ, να μη δοθούν στην ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ, ότι θα ζητηθεί από την

Επιτροπή επιβεβαίωση της γνησιότητας αυτών χορηγουμένης προθεσμίας μιάμισης ώρας για την

επιτόπια μελέτη τους από τους εκπροσώπους των ελεγχόμενων ΠΑΕ.

Για τους λόγους αυτούς

1) Ομόφωνα κρίνεται απαράδεκτη η πρόσθετη παρέμβαση της «ΠΑΕ ΑΕΛ - ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΛΑΡΙΣΑΣ».

2) Απορρίπτει κατά πλειοψηφία με ψήφους πέντε έναντι ενός (5-1) το αίτημα μαγνητοφώνησης

των πρακτικών της συνεδρίασης.

3) Απορρίπτει ομόφωνα το αίτημα αναβολής της συνεδρίασης, λόγω αδυναμίας παραστάσεως

του πληρεξουσίου δικηγόρου του Πολύχρονη Συγγελίδη.

4) Απορρίπτει ομόφωνα το αίτημα αποβολής της ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ από τη διαδικασία,

επικουρικά δε την αποβολή της μετά την ακρόασή. Και

5) Χορηγεί ομόφωνα στις ΠΑΕ ΞΑΝΘΗ και ΠΑΕ ΠΑΟΚ αντίγραφα των εγγράφων που

εμπεριέχονται στο φάκελο που ανωνύμως περιήλθε στα μέλη της Επιτροπής, δεν χορηγεί ομόφωνα στην

ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ και χορηγεί προθεσμία μίας και ημίσειας ώρας για την επιτόπια μελέτη τους από τους

εκπροσώπους των ελεγχόμενων ΠΑΕ.

Μετά την επάνοδο της Επιτροπής και των διαδίκων μερών και την έναρξη της διαδικασίας, και

την εξέταση των σε βάρος της ΠΑΕ ΞΑΝΘΗ και μόνον καταγγελιών για παράβαση των άρθρων 69 παρ. 3,

6, 9, 12 και 77 Α παρ.3,5,6, ν. 2725/1999, εκ μέρους των συνηγόρων της παραπάνω ΠΑΕ, διατυπώθηκε η

άποψη ότι στην κλήση που έλαβε η ΠΑΕ δεν αναφέρεται η παράγραφος 9 του άρθρου 69, ότι αρνούνται

να συνεχίσουν τη διαδικασία και ότι επιθυμούν αυτή (διαδικασία) να τηρηθεί αυστηρά.

Επειδή ναι μεν η παρ. 9 του άρθρου 69 αναφέρεται στην αποδιδόμενη στην ΠΑΕ ΠΑΟΚ πράξη, η

οποία ως πράξη φέρεται τελεσθείσα με την ΠΑΕ ΞΑΝΘΗ, πλην όμως στην κλήση που επεδόθη στην ΠΑΕ

#

ΞΑΝΘΗ εκ παραδρομής δεν αναφέρεται, η Επιτροπή ομόφωνα αποφασίζει προς άρση κάθε

αμφισβήτησης να επαναφέρει την κλήση στην ΠΑΕ ΞΑΝΘΗ και για λόγους ενιαίας κρίσεως να αναβληθεί

η συζήτηση και για τους λοιπούς για την Πέμπτη 16.01.2020 και ώρα 10:00 π.μ.

Για τους λόγους αυτούς

Επαναφέρεται η κλήση στην ΠΑΕ ΞΑΝΘΗ και για λόγους ενιαίας κρίσεως αναβάλλεται και για

τους λοιπούς για την Πέμπτη 16.01.2020 και ώρα 10:00 π.μ.

Μετά τη συζήτηση της υπόθεσης την 16.01.2020 και την ακρόαση των μερών δόθηκε προθεσμία

μέχρι την Πέμπτη 23.01.2020 για την υποβολή υπομνημάτων από την καταγγέλλουσα ΠΑΕ και τις

καταγγελλόμενες ΠΑΕ, τα οποία προσκομίσθηκαν. Στη συνεδρίαση αυτή (16.01.2020) δεν παρίστατο το

τακτικό μέλος Κων/νος Μανταίος λόγω προβλήματος υγείας και προγραμματισμένης επέμβασης. Η

Επιτροπή επιφυλάχθηκε να εκδώσει την απόφασή της κατά τη συνεδρίαση της 27.01.2020 στην οποία

συμμετείχε το τακτικό μέλος Κων/νος Μανταίος, ο οποίος όπως προαναφέρθηκε απούσιαζε από τη

συνεδρίαση της 16 ης Ιανουαρίου 2020. Στο μέλος αυτό σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ.2 του Εσωτερικού

Κανονισμού έγινε η ενημέρωση ως προς τα ουσιώδη σημεία της συζήτησης της 16 ης Ιανουαρίου 2020 που

απούσιαζε, πλην όμως δήλωσε στην Επιτροπή ότι δεν έχει προλάβει να ενημερωθεί πλήρως ως προς τα

ουσιώδη σημεία της υπόθεσης, δεν έχει δε μελετήσει ούτε τα υπομνήματα και απέχει της ψηφοφορίας.

Η Επιτροπή αφού άκουσε τους εισηγητές Ηλία Αρκούδη και Χριστόδουλο Δερδεμέζη, οι οποίοι

ανέπτυξαν προφορικά τις απόψεις τους, κάνοντας χρήση σχετικών σημειώσεων, εξέτασε τα στοιχεία που

έχουν προσκομισθεί από τα εμπλεκόμενα μέρη, τα σχετικά έγγραφα, τις γραπτές (υπομνήματα) και

προφορικές διευκρινήσεις των κληθέντων φυσικών και νομικών προσώπων και των νομικών παραστατών

τους, στις συνεδριάσεις της 10 ης και 16 ης Ιανουαρίου 2020, καθώς και όλα εν γένει τα στοιχεία που

περιήλθαν νόμιμα στην Επιτροπή, με τη διευκρίνιση ότι σε κάθε περίπτωση βέβαια τόσο οι εισηγητές

όσο και η Επιτροπή έλαβε υπόψη της για το σχηματισμό της κρίσης της, εκ των ανωνύμως αποσταλέντων

εγγράφων, μόνο έγγραφα επιβεβαιωθέντα αρμοδίως (πιστωτικά ιδρύματα), είτε έγγραφα

επισυναφθέντα στα υπομνήματα των καταγγελλομένων ΠΑΕ, είτε σε υπομνήματα προσώπων και

εταιρειών, εχουσών σχέση με τις ΠΑΕ ΞΑΝΘΗ και ΠΑΕ ΠΑΟΚ, αλλά όχι από την ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ,

διαπίστωσε τα ακόλουθα.

Σημειώνεται στο σημείο αυτό ότι δεν εδόθησαν στην ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ούτε τα υπομνήματα

των εμπλεκομένων ΠΑΕ ούτε τα συνημμένα έγγραφά τους.

Επειδή με άρθρο 77 Α του Ν. 2725/1999, στις παρ. 3, 5 και 6, προβλέπει τα εξής: «[...] 3. Πριν

από την έναρξη κάθε αγωνιστικής περιόδου, κάθε Α.Α.Ε. ή Τ.Α.Α. οφείλει να προσκομίσει στην οικεία

διοργανώτρια αρχή, πιστοποιητικό της Επιτροπής περί τήρησης των υποχρεώσεων που προβλέπονται

#

από τον παρόντα νόμο. Η Επιτροπή, στο πλαίσιο των παραπάνω αρμοδιοτήτων της, δεν χορηγεί το

ανωτέρω πιστοποιητικό σε περιπτώσεις διαπίστωσης σοβαρών ή καθ'υποτροπήν παραβάσεων του

νόμου, για λόγους που αφορούν στο δημόσιο συμφέρον, καθώς και σε περιπτώσεις άρνησης παροχής

στοιχείων προς την Επιτροπή. Στο δημόσιο συμφέρον εμπίπτουν ιδίως οι οφειλές προς το Δημόσιο, τους

ασφαλιστικούς οργανισμούς, η τήρηση των όρων νομιμότητας των διοικήσεων και των μετόχων των

Α.Α.Ε., η προέλευση των πόρων των μετόχων των Α.Α.Ε. και των Α.Α.Ε. που χρησιμοποιούνται για τη

δραστηριότητα των Α.Α.Ε. Η συνδρομή όρου που πλήττει το δημόσιο συμφέρον μνημονεύεται ειδικά

στην απόφαση της Επιτροπής. Σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων του Ν. 2725/1999, με τις οποίες

προβλέπεται η μη χορήγηση πιστοποιητικού περί τήρησης των υποχρεώσεων που προβλέπονται από το

Ν. 2725/1999 και αφορούν το δημόσιο συμφέρον, η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού εκδίδει

πόρισμα ελέγχου πλήρως αιτιολογημένο, το οποίο διαβιβάζει στην οικεία Ομοσπονδία, η οποία προκαλεί

τον πειθαρχικό έλεγχο της Α.Α.Ε. ή του Τ.Α.Α. που υπέπεσε στην παράβαση, σύμφωνα με τον Πειθαρχικό

Κώδικα που προβλέπει ποινές για τις παραβάσεις αυτές. Οι πειθαρχικές ποινές, που προβλέπονται στο

πειθαρχικό δίκαιο της Ομοσπονδίας, πρέπει να είναι εσαεί ανάλογες με τη βαρύτητα της παράβασης,

επιφυλασσομένων σε αντίθετη περίπτωση των προβλεπομένων από το ν. 2725/1999 χρηματικών ποινών.

Από την αγωνιστική περίοδο 2015-2016, για τη χορήγηση του πιστοποιητικού συμμετοχής σε Τ.Α.Α. ή

Α.Α.Ε. που προβλέπεται στην παράγραφο 3 του άρθρου 77 Α του Ν. 2725/1999, όπως ισχύει, απαιτείται η

προσκόμιση βεβαίωσης εξόφλησης ή διακανονισμού οφειλών των Τ.Α.Α. ή Α.Α.Ε. προς: α) τους

ιδιοκτήτες των αθλητικών εγκαταστάσεων που εποπτεύονται από τη Γ.Γ.Α. ή Ο.Τ.Α., τις οποίες

χρησιμοποίησαν ως έδρα στο παρελθόν και όταν αυτές ανήκουν στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, όπως

αυτός ορίζεται στην παρ. 6 του άρθρου 1 του Ν. 1256/1982 όπως ισχύει (Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ., ιδρύματα,

κληροδοτήματα), β) το Εθνικό Συμβούλιο Καταπολέμησης Ντόπινγκ (Ε.Σ.ΚΑ.Ν.) και γ) το εργαστήριο

ντόπινγκ του Ολυμπιακού Αθλητικού Κέντρου Αθηνών (Ο.Α.Κ.Α.). Τις ως άνω βεβαιώσεις εκδίδει ο

αντίστοιχος φορέας και υποχρεούται το Τ.Α.Α. ή Α.Α.Ε. να προσκομίσει εμπρόθεσμα και νομότυπα

ενώπιον της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού το Τ.Α.Α. ή Α.Α.Ε.. Αν δεν τηρηθούν οι όροι του

διακανονισμού εκπίπτει ανάλογα η εγγυητική επιστολή που προβλέπεται στο άρθρο 78 του Ν.

2725/1999. Σε περίπτωση μη ύπαρξης οφειλής από τους ανωτέρω φορείς, προσκομίζεται στην Επιτροπή

Επαγγελματικού Αθλητισμού υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου του Τ.Α.Α. ή της Α.Α.Ε. περί μη

οφειλής, με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής» [...] 5. Κατά την άσκηση των καθηκόντων της η

Επιτροπή, πέραν των όσων προβλέπονται ρητά στον παρόντα νόμο, δικαιούται να ζητεί και να λαμβάνει

οποιοδήποτε κατά την κρίση της άλλο στοιχείο, πληροφορία ή διευκρίνιση. Δικαιούται επίσης, σε

περιπτώσεις μεταβίβασης μετοχών, συμμετοχής σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, παροχής δανείων και

#

εν γένει χρηματικών καταβολών οποιουδήποτε είδους διερευνά την προέλευση και τον τρόπο απόκτησης

των καταβληθέντων ποσών, σε περίπτωση δε που δεν δικαιολογείται επαρκώς η προέλευσή τους, να μην

χορηγεί ή να ανακαλεί τις προβλεπόμενες στον παρόντα νόμο άδειες, εγκρίσεις και πιστοποιητικά ή να

επιβάλλει ως κύρωση την απαγόρευση άσκησης όλων των δικαιωμάτων μετόχων, καθώς και των

διευθυντικών ή διοικητικών εξουσιών οργάνων Α.Α.Ε., ανεξάρτητα από την επέλευση άλλων συνεπειών

σύμφωνα με το Νόμο. 6. Σε περιπτώσεις παραβίασης των υποχρεώσεων που απορρέουν από τον

παρόντα νόμο, η Επιτροπή, ανεξάρτητα από τις τυχόν άλλες συνέπειες, επιβάλλει στους παραβάτες

πρόστιμο από χίλια (1.000) έως τριακόσιες χιλιάδες (300.000) ευρώ, ανάλογα με τη βαρύτητα της

παράβασης. Το πρόστιμο επιβάλλεται πάντοτε μετά από ακρόαση του υπευθύνου. Οι αποφάσεις

επιβολής προστίμου επιδίδονται στον παραβάτη και συνιστούν εκτελεστό τίτλο βάσει του οποίου

συντάσσονται από τη βεβαιούσα Αρχή οι τίτλοι είσπραξης, κατά τις διατάξεις του άρθρου 55 του Π.Δ.

16/1989 (ΦΕΚ 6 Α'), που αποστέλλονται στις Δ.Ο.Υ. για βεβαίωση και είσπραξη κατά τις διατάξεις του

κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε.). Τα παραπάνω ποσά των προστίμων μπορούν να

αναπροσαρμόζονται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού μετά από πρόταση της Επιτροπής. [...]».

Κατά τη διάταξη του άρθρου 77 Α παρ. 5 του Ν. 2725/1999 η Επιτροπή Επαγγελματικού

Αθλητισμού κατά την άσκηση των καθηκόντων της, πέραν των όσων προβλέπονται ρητά από τον ως άνω

νόμο δικαιούται να ζητεί και να λαμβάνει οποιοδήποτε κατά την κρίση της άλλο στοιχείο, πληροφορία ή

διευκρίνιση. Από τη διάταξη αυτή σαφώς προκύπτει ότι η Ε.Ε.Α. για να επιτελέσει το κρίσιμο εποπτικό

έργο το οποίο έχει αναλάβει (βλ. άρθρα 75, 77 και 77 Α Ν. 2725/1999 όπως ισχύει), δικαιούται να

λαμβάνει υπόψη της πληροφορίες και άλλα αποδεικτικά στοιχεία (μεταξύ των οποίων καταγγελίες,

αναφορές, αλλά και δημοσιεύματα ακόμα και φωτογραφικό υλικό) προκειμένου να διευκολυνθεί στην

αποκάλυψη της αλήθειας για το συγκεκριμένο υπό εξέταση θέμα της αρμοδιότητάς της, ανεξαρτήτως

μάλιστα εάν αυτά προέρχονται από πρόσωπα που έχουν ή όχι άμεσο έννομο συμφέρον δεδομένου ότι οι

εποπτικές αρμοδιότητες της Επιτροπής ασκούνται αυτεπαγγέλτως σκοπούσες στην υπηρέτηση δημοσίου

συμφέροντος. Εξάλλου, από μια σειρά διατάξεων του αθλητικού νόμου προκύπτει κατά τρόπο σαφή ότι

κεντρική στόχευση του νομοθέτη και συνακόλουθα μια από τις βασικές αρμοδιότητες της Ε.Ε.Α. είναι ο

έλεγχος του προσώπου των μετόχων κάθε Ανώνυμης Αθλητικής Εταιρείας (Α.Α.Ε.). Τούτο όπως

αναμφίβολα προκύπτει από το πλέγμα των σχετικών διατάξεων, ανάγεται στον πυρήνα της εποπτικής

αποστολής της Ε.Ε.Α. προκειμένου όχι μόνο να διασφαλιστεί η προβλεπόμενη και από το Σύνταγμα

εποπτεία του κράτους στον αθλητισμό (ιδίως με τον έλεγχο κάθε φορά των προϋποθέσεων αλλά και των

ποικίλων απαγορεύσεων για την απόκτηση της ιδιότητας του μετόχου Α.Α.Ε.) αλλά και ο ανόθευτος

ανταγωνισμός μεταξύ των Α.Ε.Ε. και η ακεραιότητα των αθλητικών διοργανώσεων, που επιτυγχάνεται

#

ιδίως με τις διατάξεις για την απαγόρευση και τον έλεγχο της πολυϊδιοκτησίας η οποία εξετάζεται

αποκλειστικά και δεσμευτικά από την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού. Η παραπάνω βασική

γενική αρμοδιότητα της Επιτροπής, χωρίς ουδόλως να περιορίζεται επιβεβαιώνεται σε πολλά σημεία του

νόμου όπου προβλέπονται περαιτέρω εξειδικεύσεις όπως, ενδεικτικά, στις περιπτώσεις μεταβίβασης

μετοχών, στις αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου, στις αναλυτικότερες διατάξεις που επιτρέπουν τον έλεγχο

της προέλευσης χρηματικών ποσών, στις διατάξεις του άρθρου 69 περί πολυϊδιοκτησίας κλπ. Είναι

αυτονόητο ότι προϋπόθεση για την άσκηση αυτής της θεμελιώδους αρμοδιότητας της Επιτροπής περί

του ελέγχου του προσώπου των μετόχων των ΑΑΕ είναι ότι τα πρόσωπα που ελέγχονται είναι τα αληθή.

Η χρησιμοποίηση άλλων, παρένθετων προσώπων ή τεχνασμάτων ή αντεγγράφων ή εν γένει

οποιωνδήποτε άλλων μεθοδεύσεων που έχουν ως αποτέλεσμα την απόκρυψη του αληθούς προσώπου

του μετόχου συνιστά βαρύτατη και ευθεία παραβίαση των σχετικών διατάξεων του νόμου αφού σκοπεί

ευθέως στην καταστρατήγηση των σκοπών του και βεβαίως δεν μπορεί να γίνει ανεκτή.

Το άρθρο 69 στις παρ. 3, 4, 6, 9, 12 και 13 του Ν. 2725/1999 προβλέπει: «[...] 3. Εταιρείες και

λοιπά νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου εγγράφονται στο ειδικό Βιβλίο μετόχων Α.Α.Ε., μόνο ύστερα

από άδεια της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού, στην οποία οφείλουν προηγουμένως να

υποβάλουν: α) πίνακα, ο οποίος περιλαμβάνει τα πλήρη στοιχεία (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο,

διεύθυνση) των μελών τους, μέχρι φυσικού προσώπου, κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 του

παρόντος β) πίνακα με τα πλήρη στοιχεία (όπως παραπάνω) των μελών του Διοικητικού τους Συμβουλίου

ή διαχειριστών ή άλλων οργάνων διοίκησης και γ) βεβαίωση του νόμιμου εκπροσώπου τους για την

ακρίβεια των παραπάνω στοιχείων. Η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού χορηγεί την άδεια, όταν

από τα παραπάνω στοιχεία δεν διαπιστώνεται παραβίαση των διατάξεων του παρόντος νόμου.

Μεταβίβαση μετοχών Α.Α.Ε. σε νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου ή εταιρεία, η οποία διενεργείται πριν

χορηγηθεί η ανωτέρω άδεια, είναι απολύτως άκυρη. [...] 4. Η Α.Α.Ε. γνωστοποιεί στην Επιτροπή

Επαγγελματικού Αθλητισμού κάθε απόκτηση μετοχών της από φυσικό ή νομικό πρόσωπο μέσα σε δέκα

ημέρες από την σχετική εγγραφή στο ειδικό Βιβλίο μετόχων της. [...] 6. Οι εταιρείες και τα λοιπά νομικά

πρόσωπα που συμμετέχουν στο κεφάλαιο μιας Α.Α.Ε. γνωστοποιούν σε αυτήν μέσα σε είκοσι ημέρες

οποιαδήποτε μεταβολή στην ταυτότητα των προσώπων που αναφέρονται στις περιπτώσεις α' και β' της

παραγράφου 3, μέχρι φυσικού προσώπου προσκομίζοντας σχετικό πίνακα και βεβαίωση του νόμιμου

εκπροσώπου τους, κατά τα οριζόμενα στην προηγούμενη παράγραφο. [...] 9. Α.Α.Ε., μέτοχος Α.Α.Ε., Μέλη

ή διοικητές νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου ή εταιρείας που συμμετέχει στο κεφάλαιο Α.Α.Ε.,

καθώς και οι σύζυγοι και οι μέχρι δεύτερου βαθμού συγγενείς όλων των παραπάνω φυσικών προσώπων,

απαγορεύεται, με ποινή απόλυτης ακυρότητας της δικαιοπραξίας, να αποκτούν αμέσως ή εμμέσως,

#

όπως, ιδίως δια παρένθετων προσώπων, μετοχές ή δικαιώματα διοίκησης ή να αναλαμβάνουν

διευθυντικά καθήκοντα άλλης ΑΑΕ., του ιδίου ή άλλου αθλήματος. Ως απαγορευμένη έμμεση απόκτηση,

κατά την έννοια της προηγούμενης παραγράφου, θεωρείται και αυτή που επιτυγχάνεται μέσω άλλου

νομικού προσώπου ή εταιρείας, εφόσον πρόκειται για συνδεδεμένη επιχείρηση κατά την έννοια του

άρθρου 42ε παράγραφος 5 του Κ.Ν. 2190/1920 ή στην οποία το υποκείμενο στους ως άνω περιορισμούς

πρόσωπο είτε κατέχει ποσοστό μεγαλύτερο του είκοσι τοις εκατό (20%) του κεφαλαίου ή των

δικαιωμάτων ψήφου είτε συμμετέχει στο όργανο διοίκησής της ή καθ' οιονδήποτε τρόπο στη διαχείρισή

της είτε ασκεί κυριαρχική επιρροή στη διοίκηση ή τη λειτουργία της, ανεξάρτητα από το ποσοστό

κεφαλαίου που διαθέτει σε αυτήν. [...] 12. Σε περίπτωση κατά την οποία παραβιασθεί κάποια από τις

διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων του άρθρου αυτού με υπαιτιότητα οργάνων της Α.Α.Ε., η

ομάδα της αποβάλλεται από το πρωτάθλημα, με απόφαση του οικείου δικαιοδοτικού οργάνου, το οποίο

επιλαμβάνεται ύστερα από έκθεση της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού ή μετά από προσφυγή

όποιου έχει έννομο συμφέρον. 13. Όποιος με πρόθεση παραβιάζει τις απαγορεύσεις των παραγράφων 3,

6, 8, 9 και 10 του παρόντος άρθρου τιμωρείται με φυλάκιση και χρηματική ποινή έως πεντακόσιες

χιλιάδες

(500.1) ευρώ. Εξουσιοδοτήσεις ή ιδιωτικά συμφωνητικά με τα οποία επιτυγχάνεται εικονική

συμμετοχή στο κεφάλαιο μιας ΑΑΕ. ή αντέγγραφα σχετικά με την καταβολή του τιμήματος αγοράς

μετοχών, ενεχυριάσεις μετοχών, συμβάσεις εντολής, παραχωρήσεις δικαιωμάτων διοίκησης και κάθε

άλλη πράξη που άγει σε καταστρατήγηση των διατάξεων, των παραγράφων 8, 9 και 10 του παρόντος

άρθρου, πάσχουν από απόλυτη ακυρότητα. [...]».

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση του ν. 3057/2002, που τροποποίησε ριζικά το άρθρο 69

του ν. 2725/1999, «εξασφαλίζεται πλήρως η διαφάνεια του ιδιοκτησιακού καθεστώτος των Α.Α.Ε. και

καταπολεμάται κάθε απόπειρα πολυϊδιοκτησίας. Συγκεκριμένα, κατοχυρώνεται η ονομαστικοποίηση των

μετοχών μέχρι φυσικού προσώπου, επιβάλλεται για τα νομικά πρόσωπα ο προληπτικός έλεγχος (αφού

ως προϋπόθεση απόκτησης μετοχών τίθεται πλέον η προηγούμενη λήψη σχετικής άδειας από την

Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού, η οποία χορηγείται μόνο μετά από την προσκόμιση των

αναγκαίων στοιχείων και αφού διαπιστωθεί ότι δεν συντρέχει παραβίαση του νόμου) και θεσπίζεται ο

διαρκής έλεγχος, με την υποχρέωση ενημέρωσης για οποιαδήποτε μεταβολή. Τα ασυμβίβαστα που

προβλέπονται για την απόκτηση μετοχών Α.Α.Ε. διευρύνονται, επεκτείνονται και για την άσκηση

διοικητικών ή διευθυντικών καθηκόντων, προβλέπονται δε σοβαρές ποινικές και αστικές κυρώσεις σε

περιπτώσεις παραβίασης του νόμου».

Σύμφωνα με το άρθρο 42 ε παρ. 5 του Κ.Ν. 2190/1920, στο οποίο παραπέμπει το άρθρο 69 παρ. 9

#

του Ν. 2725/1999: «[...] συνδεμένες επιχειρήσεις είναι: α) Οι επιχειρήσεις εκείνες μεταξύ των οποίων

υπάρχει σχέση μητρικής επιχείρησης προς θυγατρική. Σχέση μητρικής επιχείρησης προς θυγατρική

υπάρχει όταν μία επιχείρηση (μητρική): αα. ή έχει την πλειοφηφία του κεφαλαίου ή των δικαιωμάτων

φήφου μιας άλλης (θυγατρικής) επιχείρησης, έστω και αν η πλειοφηφία αυτή σχηματίζεται ύστερα από

συνυπολογισμό των τίτλων και δικαιωμάτων που κατέχονται από τρίτους για λογαριασμό της μητρικής

επιχείρησης, ββ. ή ελέγχει την πλειοφηφία των δικαιωμάτων ψήφου μιας άλλης (θυγατρικής)

επιχείρησης ύστερα από συμφωνία με άλλους μετόχους ή εταίρους της επιχείρησης αυτής, γγ. ή

συμμετέχει στο κεφάλαιο μιας άλλης επιχείρησης και έχει το δικαίωμα, είτε άμεσα, είτε μέσω τρίτων, να

διορίζει ή να παύει την πλειοφηφία των μελών των οργάνων διοίκησης της επιχείρησης αυτής

(θυγατρικής), δδ. ή έχει την εξουσία να ασκεί ή πράγματι ασκεί κυριαρχική επιρροή ή έλεγχο σε άλλη

επιχείρηση (θυγατρική επιχείρηση), ή, με άλλη επιχείρηση (θυγατρική επιχείρηση), υπάγονται στην

ενιαία διεύθυνση της μητρικής επιχείρησης, β) Οι συνδεμένες επιχειρήσεις της προηγούμενης περ. α', και

κάθε μία από τις θυγατρικές ή θυγατρικές των θυγατρικών των συνδεμένων αυτών επιχειρήσεων, γ) Οι

θυγατρικές επιχειρήσεις των προηγούμενων περ. α' και β', άσχετα αν μεταξύ των θυγατρικών αυτών δεν

υπάρχει απευθείας δεσμός συμμετοχής, δ) Οι συνδεμένες επιχειρήσεις των προηγούμενων περ. α', β' και

γ' και κάθε άλλη επιχείρηση που συνδέεται με αυτές με τις σχέσεις των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου

96». Η ανωτέρω διάταξη έπαυσε να ισχύει, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 38 του Ν. 4308/2014

«Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α'251). Σύμφωνα με την

παρ. 2 του άρθρου 32 του εν λόγω νόμου: « 2) Μια μητρική οντότητα συντάσσει ενοποιημένες

χρηματοοικονομικές καταστάσεις για την ίδια και κάθε άλλη οντότητα, εάν για την εν λόγω μητρική

οντότητα ισχύει οποιοδήποτε από τα παρακάτω α' έως ε': α) Έχει την πλειοφηφία των δικαιωμάτων

ψήφου των μετόχων, εταίρων ή μελών της άλλης οντότητας (θυγατρική οντότητα), β) Έχει το δικαίωμα να

διορίζει ή να παύει την πλειοψηφία των μελών του διοικητικού, διαχειριστικού ή εποπτικού οργάνου της

άλλης οντότητας (θυγατρική οντότητα) και είναι ταυτόχρονα μέτοχος, εταίρος ή μέλος αυτής της

οντότητας, γ) Έχει το

δικαίωμα να ασκεί κυριαρχική επιρροή στην άλλη οντότητα (θυγατρική οντότητα), της οποίας είναι

μέτοχος, εταίρος ή μέλος, είτε βάσει σύμβασης που έχει συνάψει με την οντότητα αυτή είτε βάσει

πρόβλεψης του ιδρυτικού εγγράφου ή του καταστατικού της. δ) Είναι μέτοχος, εταίρος ή μέλος της

άλλης οντότητας και είτε: δΐ) ελέγχει από μόνη της, δυνάμει συμφωνίας που έχει συνάψει με άλλους

μετόχους, εταίρους ή μέλη της οντότητας αυτής (θυγατρική οντότητα), την πλειοψηφία των

δικαιωμάτων ψήφου των μετόχων, εταίρων ή μελών της είτε 62) ισχύουν αθροιστικά οι κατωτέρω

προϋποθέσεις: δ2.1) Η πλειοψηφία των μελών των διοικητικών, διαχειριστικών ή εποπτικών οργάνων

#

της οντότητας αυτής (θυγατρικής οντότητας) που είχαν τη διοίκηση κατά τη διάρκεια της τρέχουσας

περιόδου, καθώς και κατά την προηγούμενη περίοδο και μέχρι την κατάρτιση των ενοποιημένων

χρηματοοικονομικών καταστάσεων, έχει διοριστεί μόνο ως αποτέλεσμα της άσκησης των

δικαιωμάτων ψήφου αυτής. δ2.2) Τα δικαιώματα ψήφου που κατέχονται από τη μητρική οντότητα

αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το 20% των συνολικών δικαιωμάτων ψήφου στη θυγατρική οντότητα.

δ2.3) Κανένα τρίτο μέρος δεν έχει τα δικαιώματα που αναφέρονται στα σημεία α, β' ή γ' της

παρούσας παραγράφου, αναφορικά με αυτή την οντότητα (θυγατρική οντότητα), ε) Έχει την εξουσία

να ασκεί ή πράγματι ασκεί κυριαρχική επιρροή ή έλεγχο στην άλλη οντότητα (θυγατρική οντότητα)».

Σύμφωνα δε με τους ορισμούς του Παραρτήματος Α του Ν. 4308/2014 «Έλεγχος (control): Η

ικανότητα μιας οντότητας να προσδιορίζει τις χρηματοοικονομικές και λειτουργικές πολιτικές μιας

άλλης οντότητας, ώστε να αποκομίζει οφέλη από τις δραστηριότητες αυτής. [...] Θυγατρική οντότητα

(subsidiary): Μια οντότητα που ελέγχεται από μια μητρική οντότητα, άμεσα ή έμμεσα. [...]Κυριαρχική

επιρροή (dominant influence): Κυριαρχική επιρροή είναι η ικανότητα μια οντότητας (επενδυτής) να

καθορίζει τις χρηματοοικονομικές και λειτουργικές αποφάσεις μιας άλλης οντότητας, ανεξάρτητα από

τα δικαιώματα ή την επιρροή οποιουδήποτε άλλου μέρους. [...] Μητρική επιχείρηση (Parent

company): Η οντότητα που ελέγχει μία ή περισσότερες θυγατρικές οντότητες. [...]Ουσιώδης επιρροή

(Significant influence): Η ικανότητα μια οντότητας (επενδυτής) να επηρεάζει τις χρηματοοικονομικές

και λειτουργικές αποφάσεις μιας άλλης οντότητας, χωρίς να ασκεί έλεγχο ή κοινό έλεγχο επί αυτής.

Τεκμαίρεται ότι υπάρχει

ουσιώδης επιρροή όταν η οντότητα κατέχει άμεσα ή έμμεσα το 20% τουλάχιστον των δικαιωμάτων

ψήφου της άλλης οντότητας, εκτός εάν μπορεί να τεκμηριωθεί ότι αυτό δεν συμβαίνει. [...] Συγγενής

οντότητα (associated entity): Συγγενής οντότητα είναι μια οντότητα στην οποία συμμετέχει μια άλλη

οντότητα και επί της οποίας η άλλη οντότητα ασκεί ουσιώδη επιρροή στις λειτουργίες και

χρηματοοικονομικές πολιτικές της. Η συγγενής οντότητα δεν είναι ούτε θυγατρική ούτε κοινοπραξία για

την άλλη οντότητα. [...] Συνδεδεμένο μέρος (Related party): Είναι: α) Πρόσωπο ή στενό μέλος της

οικογένειας αυτού του προσώπου είναι συνδεδεμένο μέρος με την οντότητα που καταρτίζει

χρηματοοικονομικές καταστάσεις εάν: αΐ) Είναι μέλος των βασικών διοικητικών στελεχών της

καταρτίζουσας οντότητας ή μιας μητρικής της, ή α2) Έχει τον έλεγχο της καταρτίζουσας οντότητας, ή α3)

Ασκεί από κοινού έλεγχο ή ουσιώδη επιρροή επί της καταρτίζουσας οντότητας ή έχει σημαντικά

δικαιώματα ψήφου σε αυτή.

β) Μια οντότητα είναι συνδεδεμένη με την καταρτίζουσα οντότητα, αν ισχύει μία από τις παρακάτω

προϋποθέσεις: βΐ) Η οντότητα και η καταρτίζουσα οντότητα είναι μέλη του ίδιου ομίλου (που σημαίνει

#

ότι κάθε μητρική, θυγατρική και αδελφή θυγατρική είναι συνδεδεμένα μέρη μεταξύ τους). β2)

Οποιαδήποτε οντότητα είναι συγγενής ή κοινοπραξία της άλλης οντότητας (ή ενός μέλους ομίλου στον

οποίο η άλλη οντότητα είναι μέλος). β3) Και οι δύο οντότητες είναι κοινοπραξίες μιας τρίτης οντότητας.

β4) Οποιαδήποτε οντότητα είναι κοινοπραξία μιας τρίτης οντότητας και η άλλη οντότητα είναι συγγενής

της τρίτης οντότητας. β5) Η οντότητα είναι ένα πρόγραμμα καθορισμένων παροχών μετά την έξοδο από

την υπηρεσία, προς όφελος των εργαζομένων είτε της καταρτίζουσας οντότητας είτε μιας οντότητας

συνδεδεμένης με αυτήν. Εάν η καταρτίζουσα οντότητα είναι η ίδια ένα πρόγραμμα καθορισμένων

παροχών, οι εργοδότες-χρηματοδότες του προγράμματος, είναι επίσης συνδεδεμένοι στο πρόγραμμα.

β6) Η οντότητα ελέγχεται ή ελέγχεται από κοινού από πρόσωπο αναφερόμενο στο (α). β7) Ένα πρόσωπο

αναφερόμενο στο (αΐ) διαθέτει σημαντική δύναμη ψήφων στην οντότητα. β8) Ένα πρόσωπο

αναφερόμενο στο (αΐ) ασκεί ουσιώδη επιρροή επί της οντότητας ή διαθέτει σημαντική δύναμη ψήφων

σε αυτή. β9) Ένα πρόσωπο ή ένα στενό μέλος της οικογένειάς του ταυτόχρονα διαθέτει ουσιώδη επιρροή

ή σημαντική δύναμη ψήφων επί της οντότητας και ασκεί από κοινού έλεγχο στην καταρτίζουσα

οντότητα.

βΙΟ) Ένα μέλος των βασικών διοικητικών στελεχών της καταρτίζουσας οντότητας ή μιας μητρικής της

οντότητας, ή ένα στενό μέλος της οικογένειας αυτού του προσώπου, ασκεί έλεγχο ή από κοινού έλεγχο

επί της καταρτίζουσας οντότητας ή διαθέτει σημαντική δύναμη ψήφων σε αυτή».

Στο Παράρτημα Α του Ν. 4308/2014 και στο άρθρο 32 του νόμου αυτού παραπέμπει και το

άρθρο 99 «Διαφάνεια και εποπτεία των συναλλαγών με συνδεδεμένα μέρη» του Ν. 4548/2018

«Αναμόρφωση του δικαίου των ανωνύμων εταιρειών» (ΦΕΚ ΑΊ04), σύμφωνα με το οποίο: «2. Η

απαγόρευση της παραγράφου 1 ισχύει για τα ακόλουθα πρόσωπα (συνδεδεμένα μέρη): [...] (β) Ως προς

τις λοιπές εταιρείες, τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, τα πρόσωπα που ελέγχουν την εταιρεία, τα

στενά μέλη οικογένειας των προσώπων αυτών, όπως αυτά ορίζονται στο Παράρτημα Α' του ν. 4308/2014,

καθώς και τα νομικά πρόσωπα που ελέγχονται από τους παραπάνω. Ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο

θεωρείται ότι ελέγχει την εταιρεία, αν συντρέχει μια από τις περιπτώσεις του άρθρου 32 του ν.

4308/2014».

Πέραν της ανωτέρω διάταξης του Ν. 2190/1920 στην οποία παραπέμπει το άρθρο 69 του Ν.

2725/1999, ορισμοί των εννοιών του συνδεδεμένου μέρους και της κυριαρχικής, σημαντικής ή

ουσιώδους επιρροής συναντώνται και σε κανονιστικά κείμενα οργάνων αθλητικών οργανώσεων. Έτσι

στον «Κανονισμό Αδειοδότησης Συλλόγων της UEFA» (Club Licensing and Financial Fair Play Regulations),

στο Παράρτημα X υπό F, ορίζονται τα ακόλουθα: «Συνδεδεμένο μέρος, συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη

και εύλογη αξία συναλλαγών συνδεδεμένου μέρους: 1. Συνδεδεμένο μέρος είναι ένα πρόσωπο ή

#

οντότητα που σχετίζεται με την οντότητα που συντάσσει τις οικονομικές καταστάσεις («οντότητα

αναφοράς»). Κατά την εξέταση κάθε πιθανής σχέσης συνδεδεμένων μερών, δίδεται προσοχή στην ουσία

της σχέσης και όχι μόνο στη νομική μορφή. 2. Ένα άτομο ή ένα στενό μέλος της οικογένειας αυτού του

ατόμου (δηλ. εκείνα τα μέλη της οικογένειας τα οποία αναμένεται να επηρεάσουν ή να επηρεαστούν,

από αυτό το πρόσωπο στις συναλλαγές του με την οντότητα, συμπεριλαμβανομένων των παιδιών και της

συζύγου ή της συμβίας αυτού, τα παιδιά της συζύγου ή της συμβίας αυτού, και εξαρτώμενα από αυτόν ή

την σύζυγο ή συμβία αυτού) σχετίζεται με την οντότητα αναφοράς, β) έχει σημαντική επιρροή στην

οντότητα αναφοράς, ή γ) είναι βασικό διοικητικό στέλεχος της οντότητας αναφοράς ή της μητρικής

οντότητας αναφοράς.

3. Μια οντότητα σχετίζεται με μια οντότητα αναφοράς, αν συντρέχει κάποια από τις ακόλουθες

προϋποθέσεις: α) Η οντότητα και η οντότητα αναφοράς είναι μέλη του ίδιου ομίλου (που σημαίνει ότι

κάθε μητρική, θυγατρική και υπο-θυγατρική είναι συνδεδεμένη με τις άλλες), β) η οντότητα και η

οντότητα αναφορά ελέγχονται από κοινού ή επηρεάζονται σημαντικά από την ίδια διοίκηση ή από το

ίδιο μέρος, γ) Η μια οντότητα επηρεάζει σημαντικά την άλλη οντότητα. Ως «σημαντική επιρροή»

σύμφωνα με τους «Ορισμούς» τους UEFA FFPR χαρακτηρίζεται η δυνατότητα επιρροής αλλά όχι ελέγχου

της οικονομικής πολιτικής και των αποφάσεων που αφορούν τη λειτουργία μιας οντότητας. Η

«σημαντική επιρροή» μπορεί να αποκτάται μέσω κοινής ιδιοκτησίας, καταστατικής πρόβλεψης ή

συμφωνητικού, δ) Μια οντότητα είναι συνεργάτης ή κοινοπραξία της άλλης οντότητας (ή συνεργάτης ή

κοινοπραξία ενός μέλος ενός ομίλου του οποίου η άλλη οντότητα είναι μέλος), ε) Και οι δυο οντότητες

είναι κοινοπραξίες του ίδιου τρίτου μέρους, στ) Μια οντότητα είναι κοινοπραξία μιας τρίτης οντότητας

και η άλλη οντότητα είναι συνεργάτης της τρίτης οντότητας, ζ) η οντότητα ελέγχεται ή ελέγχεται από

κοινού από άτομο που προσδιορίζεται στην παρ.2, η) Ένα άτομο που προσδιορίζεται στην παρ.2 (α) έχει

σημαντική επιρροή στην οντότητα ή είναι βασικό στέλεχος διοίκησης της οντότητας (ή της μητρικής

οντότητας), θ) Η οντότητα, ή κάθε μέλος ενός ομίλου στον οποίο ανήκει, παρέχει υπηρεσίες βασικών

στελεχών διαχείρισης στην οντότητα αναφοράς».

Αντίστοιχα, σύμφωνα τόσο με το Εθνικό όσο και με το Ευρωπαϊκό Δίκαιο ελέγχου

συγκεντρώσεων επιχειρήσεων, απόκτηση ελέγχου μιας επιχείρησης σε άλλη λαμβάνει χώρα όταν

προκύπτει μόνιμη μεταβολή του ελέγχου από: α) τη συγχώνευση δυο ή περισσότερων προηγουμένως

ανεξάρτητων επιχειρήσεων ή τμημάτων επιχειρήσεων ή β) την απόκτηση, από ένα ή περισσότερα

πρόσωπα που ελέγχουν ήδη μια τουλάχιστον επιχείρηση ή από μια ή περισσότερες επιχειρήσεις, άμεσα

ή έμμεσα, με την αγορά τίτλων ή στοιχείων του ενεργητικού, με σύμβαση ή με άλλο τρόπο, ελέγχου στο

σύνολο ή σε τμήματα μιας ή περισσοτέρων άλλων επιχειρήσεων (άρθρο 5 Ν. 3959/2011, άρθρο 3 παρ.1

#

Κανονισμού 139/2004). Επιπλέον, ο έλεγχος απορρέει από δικαιώματα, συμβάσεις ή άλλα μέσα, τα

οποία, είτε μεμονωμένα είτε σε συνδυασμό με άλλα, και λαμβανομένων υπόψη των σχετικών

πραγματικών ή νομικών συνθηκών, παρέχουν τη δυνατότητα καθοριστικού επηρεασμού της

δραστηριότητας μιας επιχείρησης, και ιδίως από α) δικαιώματα κυριότητας ή χρήσης επί συνόλου ή

μέρους των περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης ή β) δικαιώματα ή συμβάσεις που παρέχουν

δυνατότητα καθοριστικού επηρεασμού της σύνθεσης, των συσκέψεων ή των αποφάσεων των οργάνων

μιας επιχείρησης (άρθρο 3 παρ.2 Κανονισμού 139/2004. Σύμφωνα με την Ανακοίνωση της Επιτροπής για

τον έλεγχο συγκεντρώσεων μεταξύ επιχειρήσεων (2008/C 95/01 η Ανακοίνωση ερμηνεύει τον Κανονισμό

139/2004) δεν είναι αναγκαίο προκειμένου να υπάρχει έλεγχος, να αποδειχθεί ότι ο καθοριστικός

επηρεασμός ασκείται πράγματι ή ότι θα ασκηθεί στο μέλλον. Επιπλέον, κατά την ίδια Ανακοίνωση, η

δυνατότητα καθοριστικού επηρεασμού μιας επιχείρησης μπορεί να απορρέει από δικαιώματα,

συμβάσεις ή άλλα μέσα, είτε μεμονωμένα είτε σε συνδυασμό, και λαμβάνοντας υπόψη τις σχετικές

πραγματικές ή νομικές συνθήκες. Επομένως, μια συγκέντρωση μπορεί να πραγματοποιηθεί σε νομική

βάση ή de facto, μπορεί να λάβει τη μορφή αποκλειστικού ή κοινού ελέγχου, και να εκτείνεται στο

σύνολο ή σε τμήματα μιας ή περισσοτέρων επιχειρήσεων.

Σκοπός των θεσπιζόμενων ρυθμίσεων στον Ν. 2725/1999 είναι να διασφαλισθεί πλήρως η

διαφάνεια του ιδιοκτησιακού καθεστώτος των Α.Α.Ε. Ο εν λόγω σκοπός επιτυγχάνεται μέσω της

κατοχύρωσης της ονομαστικοποίησης των μετοχών μέχρι φυσικού προσώπου, της θεσμοθέτησης για τα

νομικά πρόσωπα «προληπτικού ελέγχου», καθώς τίθεται πλέον ως «προϋπόθεση απόκτησης μετοχών»

από νομικό πρόσωπο η «προηγούμενη λήψη σχετικής άδειας» από την Ε.Ε.Α., και της θέσπισης

«διαρκούς ελέγχου», με την επιβολή υποχρεώσεων ενημέρωσης για οποιαδήποτε μεταβολή. Στο πλαίσιο

αυτό, η θεμελιώδης υποχρέωση υποβολής οποιασδήποτε συναλλαγής με αντικείμενο την απόκτηση

μετοχών Α.Α.Ε. σε προληπτικό έλεγχο προβλέπεται στην παράγραφο 3 του άρθρου 69 του ν. 2725/1999.

Σύμφωνα με την πρώτη ανωτέρω ρύθμιση, πριν οποιαδήποτε μεταβίβαση μετοχών Α.Α.Ε. (άνω του 5%

του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου σύμφωνα με το άρθρο 69 Α του Ν. 2725/1999), το αποκτώ ν νομικό

πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου οφείλει να γνωστοποιήσει στην Ε.Ε.Α., για τη λήψη σχετικής άδειας, τη

σκοπούμενη συναλλαγή και σειρά σχετικών πληροφοριών (και ιδίως πλήρη στοιχεία μελών/εταίρων,

μέχρι φυσικού προσώπου μελών Δ.Σ., διαχειριστών και οργάνων διοίκησης, καθώς και σειρά άλλων

στοιχείων που προσδιορίζονται στο άρθρο 69 α βάσει του ποσοστού των μετοχών που αποκτώνται). Η

Ε.Ε.Α. χορηγεί τη σχετική άδεια, εφόσον δεν διαπιστώνεται παράβαση των διατάξεων του Ν. 2725/1999.

Κατά ρητή πρόβλεψη του άρθρου 69 παρ.3, οποιαδήποτε μεταβίβαση μετοχών ΑΑΕ (άνω του 5% του

συνολικού μετοχικού κεφαλαίου σύμφωνα με το άρθρο 69 Α του Ν. 2725/1999) πραγματοποιείται πριν τη

#

χορήγηση από την Ε.Ε.Α. της εν λόγω άδειας είναι απολύτως άκυρη έναντι όλων. Συνακόλουθα, δυνάμει

των ανωτέρω ρυθμίσεων, προβλέπεται υποχρέωση μη πραγματοποίησης της σκοπούμενης συναλλαγής

μεταβίβασης μετοχών Α.Α.Ε. πριν τη λήψη σχετικής άδειας από την Ε.Ε.Α., οποιαδήποτε δε συναλλαγή

μεταβίβασης μετοχών πραγματοποιείται κατά παραβίαση της εν λόγω διάταξη πρέπει να λογίζεται ως μη

γενόμενη.

Επιπλέον της παραγράφου 3 του άρθρου 69, πλέγμα διατάξεων που ακολουθούν (παράγραφοι 4

έως 7) επιβάλλουν σειρά υποχρεώσεων στις Α.Α.Ε. οι μετοχές των οποίων μεταβιβάστηκαν, με την

εξαίρεση της παραγράφου 6. Οι εν λόγω διατάξεις αποβλέπουν ομοίως στην εξυπηρέτηση του ανώτερου

σκοπού της διαφάνειας του ιδιοκτησιακού καθεστώτος των Α.Α.Ε. Λειτουργούν, επιπροσθέτως, και εν

είδει μηχανισμού εντοπισμού τυχόν τετελεσμένων παραβάσεων των παραγράφων 1-3 του άρθρου 69

του Ν. 2725/1999, καθώς οι επιβαλλόμενες στις Α.Α.Ε. υποχρεώσεις ενημέρωσης ενεργοποιούνται

κατόπιν τα απόκτησης των μετοχών και της εγγραφής του αποκτώντος στο Βιβλίο Μετοχών.

Προβλέπονται δε προθεσμίες γνωστοποίησης ολίγων ημερών, ώστε ακόμα και εκ των υστέρων, σε

κοντινό ωστόσο ακόμα χρόνο, η Ε.Ε.Α. να προβεί στους απαραίτητους ελέγχους προς διασφάλιση του

προαναφερόμενου δημοσίου συμφέροντος. Ειδικά η παράγραφος 4 του άρθρου 69 επιβάλλει στις Α.Α.Ε.

να γνωστοποιούν στην Ε.Ε.Α. κάθε απόκτηση μετοχών τους από φυσικό ή νομικό πρόσωπο, μέσα σε δέκα

ημέρες από τη σχετική εγγραφή στο Βιβλίο μετόχων τους. Πρόκειται για τυπική παράβαση για τη

διαπίστωση της οποίας δεν απαιτείται η συνδρομή υπαιτιότητας. Στην περίπτωση της παρ. 3, η συνδρομή

υπαιτιότητας συνιστά προϋπόθεση επιβολής στην Α.Α.Ε. της κύρωσης της αποβολή από το πρωτάθλημα,

κατά την παράγραφο 12 του άρθρου 69 του Ν. 2725/1999.

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση του προαναφερόμενου Ν. 3057/2002 καθώς και του Ν.

4049/2012, σκοπός των θεσπιζόμενων ρυθμίσεων του άρθρου 69 περί πολυϊδιοκτησίας είναι, επιπλέον

της διασφάλισης της διαφάνειας του ιδιοκτησιακού καθεστώτος των Α.Α.Ε., η καταπολέμηση «κάθε

απόπειρας» πολυϊδιοκτησίας, μέσω της αυστηροποίησης των όρων και των προϋποθέσεων για την

απόκτηση μετοχών και την άσκηση διοίκησης σε Α.Α.Ε. Για την εξυπηρέτηση του ανωτέρω σκοπού ο

νομοθέτης εισήγαγε στο άρθρο 69 του Ν. 2725/1999 μια σειρά απόλυτων απαγορεύσεων. Όπως

συνάγεται και από την αιτιολογική έκθεση του ν. 3057/2002 που αναφέρεται σε «κάθε απόπειρα

πολυϊδιοκτησίας», αλλά και από το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 13 του άρθρου 69 που αναφέρεται

σε «κάθε άλλη πράξη που άγει σε καταστρατήγηση» της απαγόρευσης της παραγράφου 9, σκοπός του

νομοθέτη είναι να καταλαμβάνεται από το πεδίο εφαρμογής των ανωτέρω απαγορεύσεων κάθε μορφή

συναλλαγής ή πράξης ή συνδυασμός και των δυο που οδηγεί σε «πολυϊδιοκτησία». Και τούτο, όχι υπό

την έννοια της απόκτησης ελέγχου (της απόκτησης της ιδιότητας του ιδιοκτήτη), αλλά υπό την έννοια της

#

συμμετοχής ενός προσώπου με οποιονδήποτε τρόπο και με οποιοδήποτε μέσο στη διοίκηση δυο Α.Α.Ε.

είτε αυτό λαμβάνει τη μορφή απόκτησης μετοχών, είτε απόκτησης δικαιωμάτων διοίκησης ή ανάληψης

διευθυντικών καθηκόντων είτε με οποιονδήποτε άλλο διακανονισμό, ο οποίος άγει σε αποτελέσματα

ισοδύναμα με το αποδοκιμαστέο από τη διάταξη αποτέλεσμα, έτσι ώστε να αποτρέπεται η

καταστρατήγηση της σχετικής απαγόρευσης.

Στο πλαίσιο αυτό, για τον σκοπό διαπίστωσης των προκείμενων παραβάσεων είναι αδιάφορο αν

αποκτώνται μετοχές ή ο αριθμός των μετοχών που αποκτώνται και αν μέσω της εν λόγω απόκτησης

επέρχεται μεταβολή στη διοίκηση και στον έλεγχο της Α.Α.Ε. Ομοίως, δεν εξετάζεται το εύρος των

δικαιωμάτων διοίκησης που αποκτώνται ή αν υφίστανται άλλα πρόσωπα που, επίσης, κατέχουν

δικαιώματα ελέγχου ή διοίκησης. Ούτε εξετάζεται, εξάλλου η συνδρομή ή μη υπαιτιότητας στο πρόσωπο

του υποκειμένου της απαγόρευσης (τυπική παράβαση). Όπως προκύπτει από τη σχετική πρόβλεψη της

παραγράφου 12, η συνδρομή υπαιτιότητας συνιστά προϋπόθεση διαπίστωσης των εν λόγω

παραβάσεων. Πέραν των ανωτέρω περιπτώσεων, για την κατάφαση έμμεσης επιρροής η παράγραφος 9

του άρθρου 69 του Ν. 2725/1999 αρκείται και σε χαλαρότερους δεσμούς μεταξύ των εμμέσως

αποκτώντων και των προσώπων δια μέσω των οποίων αυτοί αποκτούν μετοχές ή δικαιώματα διοίκησης.

Έτσι, αρκεί η κατοχή ποσοστού 20% του

κεφαλαίου ή των δικαιωμάτων ψήφου μιας εταιρείας, ή η συμμετοχή στα όργανα διοίκησης ή εν γένει

στη διαχείριση αυτή με οποιονδήποτε τρόπο, είτε η άσκηση κυριαρχικής επιρροής, ακόμα και εν

απουσία οποιασδήποτε συμμετοχής στο εταιρικό κεφάλαιο. Η τελευταία αυτή υποπερίπτωση, που

ομοιάζει με την περίπτωση ε της παραγράφου 2 του άρθρου 32 του Ν. 4308/2014, συστηματικά και

τελολογικά ερμηνευόμενη καταλαμβάνει τις περιπτώσεις εκείνες όπου, παρότι δεν υφίσταται

μετοχική σχέση, υφιστάμενοι οικονομικοί ή/και διαρθρωτικοί δεσμοί παρέχουν τη δυνατότητα

άσκησης επιρροής στη διοίκηση και τη λειτουργία μιας εταιρείας. Ως τέτοιοι δεσμοί, όπως γίνεται

δεκτό και υπό την προαναφερόμενη διάταξη του Ν. 4308/2014, θεωρούνται ιδίως οι σημαντικές

μακροπρόθεσμες συμφωνίες εφοδιασμού με προμηθευτές ή πελάτες, όπως οι μακροχρόνιες

μισθώσεις κρίσιμου παγίου περιουσιακού στοιχείου, οι σημαντικές μακροπρόθεσμες συμφωνίες

παροχής πιστώσεων, τα κοινά μέλη Δ.Σ., οι οικογενειακοί δεσμοί, οι συμβάσεις ομολογιακών δανείων

μετατρέψιμες σε μετοχές. Πρόκειται για καταστάσεις οικονομικής εξάρτησης, ή/και ενιαίας

διεύθυνσης ή/και ανάπτυξης σχέσεων σύνδεσης/επιρροής στη βάση οικογενειακών δεσμών. Σε κάθε

περίπτωση, κρίσιμο είναι να διαγνωσθεί η άσκηση πραγματικής επιρροής επί της Α.Α.Ε. Προς τούτο,

συνεκτιμώνται σωρεία κριτηρίων, πέραν της μετοχικής σχέσης, με πρωτεύοντα αυτά των

διαρθρωτικών και οικονομικών δεσμών, ενώ κατά την πρακτική της Ε.Ε.Α. για την κατάφαση

#

«παρένθετου προσώπου» συνεκτιμώνται η συμπεριφορά και οι τοποθετήσεις των ίδιων των

εμπλεκομένων, η ουσιαστική ή μη συμμετοχή τους στα συλλογικά όργανα του αθλήματος, και τυχόν

πανθομολογούμενη αντίληψη περί των συνθηκών ενασχόλησής τους με το άθλημα.

Κατά συνέπεια, οι ρυθμίσεις του άρθρου 69 θα πρέπει να ερμηνεύονται και εφαρμόζονται

υπό το πρίσμα και των κανόνων του δικαίου ανταγωνισμού, σύμφωνα με τους οποίους για τη

διάγνωση περίπτωσης πολυϊδιοκτησίας δεν επιτρέπεται η ερμηνεία του κανόνα και η υπαγωγή να

γίνεται φορμαλιστικά και δογματικά, αντίθετα, θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη το ειδικό οικονομικό

και νομικό πλαίσιο της κάθε υπόθεσης. Επισημαίνεται ότι ο νομοθέτης του άρθρου 69 Ν. 2725/1999

στην προσπάθειά του να αποτρέψει κάθε απόπειρα πολυϊδιοκτησίας στον χώρο των Α.Α.Ε. έχει

εκφρασθεί κατά τον ευρύτερο δυνατό τρόπο. Έτσι, όχι μόνο έχει ρυθμίσει πέραν της άμεσης, την

έμμεση απόκτηση μετοχών ή δικαιωμάτων διοίκησης ή διευθυντικών δικαιωμάτων, αλλά και έχει

καταστήσει σαφές ότι η έμμεση συμμετοχή μπορεί να πάρει διάφορες μορφές, από τις οποίες δεν

θέλει να αποκλείσει καμιά. Έτσι, τονίζει μεν την απόκτηση τέτοιων δικαιωμάτων δια παρένθετων

προσώπων, διευκρινίζει όμως στο εδ. 1 ότι η αναφορά αυτή είναι απλώς ενδεικτική με την προσθήκη

της λέξης «ιδίως δια παρένθετων προσώπων» (να αποκτούν αμέσως ή εμμέσως, όπως δια

παρένθετων προσώπων, μετοχές ή δικαιώματα διοίκησης ή να αναλαμβάνουν διευθυντικά καθήκοντα

άλλης Α.Α.Ε.). Ο ενδεικτικός χαρακτήρας των περιπτώσεων έμμεσης συμμετοχής επιβεβαιώνεται και

από το γεγονός, ότι στο εδ. 2 της παρ. 9 ως απαγορευμένη απόκτηση έμμεσης συμμετοχής

«....θεωρείται και αυτή που επιτυγχάνεται μέσω άλλου νομικού προσώπου ή εταιρείας...».

Περαιτέρω, στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 69 εμπίπτουν και έννομες σχέσεις που δεν

ερείδονται σε εταιρική συμμετοχή. Έτσι το άρθρο 69 καταλαμβάνει και περιπτώσεις σύνδεσης που

προκύπτει από λοιπές μη μετοχικές σχέσεις (από τις οποίες ενδέχεται να προκύπτει το αναφερόμενο

στην παρ. 9 του άρθρου 69 δικαίωμα διοίκησης), όπως, ενδεικτικά, μια σύμβαση πίστωσης, σύμβαση

ομολογιακού δανείου μετατρέψιμου σε μετοχές, μια σχέση μακροχρόνιας μίσθωσης κρίσιμου παγίου

και άλλες ανάλογες καταστάσεις, ιδίως αν αυτές συνδυάζονται με διοικητικούς διαρθρωτικούς

δεσμούς (όπως ιδίως ίδια μέλη στα διοικητικά συμβούλια). Ο εκ των προτέρων αποκλεισμός τέτοιων

περιπτώσεων δεν γίνεται δεκτός σύμφωνα με το γράμμα και το πνεύμα των διατάξεων, κριτήριο δε

για το αν νομικές ή πραγματικές σχέσεις μεταξύ Α.Α.Ε., ή παρένθετων αυτών προσώπων, θεμελιώνουν

απαγορευμένη σχέση πολυιδιοκτησίας μεταξύ αυτών, είναι το αν οι εν λόγω σχέσεις θεμελιώνουν

δικαίωμα διοίκησης ή κυριαρχικής επιρροής της μιας έναντι της άλλης. Στοιχείο που θεμελιώνει

δικαίωμα διοίκησης ή κυριαρχικής επιρροής μιας Α.Α.Ε. έναντι άλλης είναι σε κάθε περίπτωση ο

έλεγχος του Δ.Σ. της μιας από μέλη του Δ.Σ. της άλλης, ή παρένθετα πρόσωπα, νομικά ή φυσικά, χωρίς

#

να απαιτείται απόλυτη ταύτιση των μελών αυτών, όπως επίσης και σε περιπτώσεις ελέγχου Δ.Σ. Α.Α.Ε.

από μετόχους άλλης ή παρένθετους αυτών. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να λαμβάνονται υπόψη όλα τα

κρίσιμα στοιχεία που αφορούν τους οργανωτικούς, οικονομικούς και νομικούς δεσμούς μεταξύ των

Α.Α.Ε. ή των παρένθετων αυτών προσώπων. Συνεπώς, η -έτσι αποκαλούμενη- απαγόρευση

πολυιδιοκτησίας, υποχρεωτικά ερμηνεύεται γραμματικά και τελολογικά, με τρόπο ώστε να καταλαμβάνει

πέραν της άμεσης εταιρικής/μετοχικής συμμετοχής και την με οποιονδήποτε τρόπο (έμμεσο, de facto

κ.ο.κ.) άσκηση επιρροής στη διοίκηση και λειτουργία μιας άλλης Α.Α.Ε. η οποία δημιουργεί ακόμα και την

υποψία "διαπλεκόμενων περιουσιακών συμφερόντων και τη δημιουργία κοινών πόλων επιρροής

ανάμεσα σε περισσότερες της μιας Α.Α.Ε." (Τέλλης, ΕΕμπΔ 2004, 263), πολλώ δε μάλλον απόπειρα

επίτευξης τέτοιων. Αυτή η απαγορευμένη δυνατότητα συμμετοχής/επιρροής στη διοίκηση ή λειτουργία

δεν απαιτείται για τις ανάγκες εφαρμογής του άρθρου 69 παρ.9 να ισοδυναμεί απαραίτητα με τη

δυνατότητα για άσκηση ελέγχου, υπό την έννοια του ελέγχου στο εταιρικό δίκαιο, αποτελώντας

κατ'ουσία ευρύτερη έννοια η οποία καταλαμβάνει ακόμα και τις περιπτώσεις απόπειρας

συμμετοχής/επιρροής, όπως προκύπτει και από το γράμμα της αιτιολογικής έκθεσης του Ν.2725/1999.

Όπως δε έχει κριθεί με απόφαση της αυτής Επιτροπής (Ε.Ε.Α. Απόσπασμα Πρακτικού της 2ας

Ιουλίου 2015 επί της προσφυγής-καταγγελίας της ΠΑΕ Γ.Σ. ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ κατά της ΠΑΕ Α.Ο. ΚΑΣΣΙΟΠΗ): "Η

χρησιμοποίηση άλλων, παρένθετων, προσώπων ή τεχνασμάτων ή εικονικών συμφωνιών ή αντεγγράφων

ή εν γένει οποιονδήποτε άλλων μεθοδεύσεων που έχουν ως αποτέλεσμα την απόκρυψη του αληθούς

προσώπου του μετόχου συνιστά βαρύτατη παραβίαση των σχετικών διατάξεων του νόμου, αφού σκοπεί

ευθέως στην καταστρατήγηση των σκοπών του και βεβαίως, δεν μπορεί να γίνει ανεκτή". Συνεπώς οι

κανόνες αυτοί υπηρετούν το δημόσιο συμφέρον και επιχειρούν να θιυρακίσουν τη διαφάνεια και τον

υγιή ανταγωνισμό στον χώρο του επαγγελματικού ποδοσφαίρου, ο οποίος προφανώς και τίθεται σε

διακινδύνευση, εφόσον ήταν δυνατή, όπως στο κοινό δίκαιο της Α.Ε., η άμεση ή έμμεση συμμετοχή ενός

φυσικού ή νομικού προσώπου στη διοίκηση ή στη λειτουργία μιας άλλης Α.Α.Ε. Και τούτο διότι εφόσον

αυτό επιτρεπόταν, δηλαδή η άμεση ή έμμεση συμμετοχή σε μια άλλη Α.Α.Ε. ενός φυσικού ή νομικού

προσώπου, τότε η σύγκρουση συμφερόντων και ο κίνδυνος χειραγώγησης της σχετικής αγοράς του

επαγγελματικού ποδοσφαίρου θα ήταν πασιφανής, με κίνδυνο και για την αξιοπιστία των τυχερών

παιγνίων που συνδέονται με αθλητικό στοιχηματισμό. Δεν θα πρέπει επίσης να παραγνωρίζεται η

λαοφιλία του ποδοσφαίρου και οι επιπτώσεις στον κοινωνικό ιστό τυχόν φαινομένων κάλυψης

φαινομένων πολυϊδιοκτησίας, τόσο σε επίπεδο έξαρσης φαινομένων αθλητικής βίας όσο και σε επίπεδο

απαξίωσης του αθλήματος καθ'εαυτού. Στο προστατευτικό πεδίο της εν λόγω πρόβλεψης ερείδεται και ο

χαρακτηρισμός της εν λόγω παράβασης ως βαρείας αλλά και η ανάγκη του νομοθέτη πρόβλεψης της

#

συνέπειας της αποβολής από το πρωτάθλημα ευθέως στον νόμο.

Σύμφωνα με το Παράρτημα Α (Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού/Πόρισμα Ελέγχου/Ποινές)

του Πειθαρχικού Κώδικα (Αύγουστος 2019) της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας: 1. Σε περίπτωση

μη χορήγησης ή ανάκλησης του πιστοποιητικού «τήρησης των υποχρεώσεων που προβλέπονται από τον

παρόντα νόμο», της παρ. 3 του άρθρου 77Α του ν. 2725/1999, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, που

εκδίδεται από την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού (Ε.Ε.Α.), η τελευταία εκδίδει πόρισμα ελέγχου

πλήρως αιτιολογημένο και το διαβιβάζει στην Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία. Η Ε.Π.Ο. στην

συνέχεια το διαβιβάζει στην αρμόδια πειθαρχική επιτροπή της Διοργανώτριας Ένωσης, η οποία με βάση

το ως άνω πόρισμα, το οποίο ελέγχεται ως προς την ουσιαστική του βασιμότητα στην ανοίγόμενη

ενώπιον της πειθαρχική δίκη, επιβάλει στην υπαίτια ΠΑΕ τις παρακάτω ποινές:

α) Εάν η παράβαση χαρακτηρίζεται από το πόρισμα ελέγχου ως βαρεία, με ποινή υποβιβασμού από μια

κατηγορία έως και την αποβολή από τα επαγγελματικά πρωταθλήματα.

Ως βαρεία χαρακτηρίζεται κάθε παράβαση που αφορά την προέλευση των πόρων των μετόχων και των

εταιρειών, που συνεισφέρουν για τη δραστηριότητα των Π.Α.Ε., καθώς και κάθε παράβαση, που αφορά

στη νομιμότητα της διοίκησης και του μετοχολογίου των Π.Α.Ε. Στην περίπτωση κατά την οποία στη

διοίκηση ή στο μετοχολόγιο Π.Α.Ε. μετέχουν πρόσωπα, που έχουν καταδικαστεί τελεσίδικα για την

τέλεση κακουργήματος ή εγκλήματος dopping ή έχουν καταδικαστεί για έγκλημα βίας σε αθλητικούς

χώρους ή δωροδοκίας ή άλλο έγκλημα σχετιζόμενο με την προσυνεννόηση αποτελέσματος αγώνα σε

ποινή ανώτερη του ενός (1) έτους φυλάκισης, επιβάλλεται υποχρεωτικά η ποινή αποκλεισμού της Π.Α.Ε.,

στην οποία μετέχουν, από όλα τα επαγγελματικά πρωταθλήματα.

β) Εάν η παράβαση χαρακτηρίζεται από το πόρισμα ελέγχου ως σοβαρή, με ποινή αφαίρεσης δέκα (10)

βαθμών έως τον υποβιβασμό κατά μία κατηγορία.

Ως σοβαρή χαρακτηρίζεται κάθε παράβαση που αφορά ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το Δημόσιο και

τους ασφαλιστικούς οργανισμούς για ποσά άνω των διακοσίων

(200.1) ευρώ.

γ) Εάν η παράβαση χαρακτηρίζεται από το πόρισμα ελέγχου ως απλή, με ποινή αφαίρεσης ενός (1) έως

δέκα (10) βαθμών.

Ως απλή χαρακτηρίζεται κάθε παράβαση που αφορά ληξιπρόθεσμες οφειλές 52 προς το δημόσιο και

τους ασφαλιστικούς οργανισμούς για ποσά κάτω των διακοσίων (200.000) ευρώ.

Στις 4.12.2019 η Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία με την επωνυμία «INSPORTS ΙΔΙΩΤΙΚΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», η οποία συνεστήθη στις 23.11.2019 από τους Χρήστο Πανόπουλο και

Πολύχρονη Συγγελίδη με κεφάλαιο σαράντα χιλιάδων ευρώ (40.000) διαιρούμενο σε τετρακόσια (400)

#

εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας εκατό ευρώ (100) έκαστο και συμμετοχή ενός εκάστου των εταίρων

στις κερδοζημίες της εταιρείας με ποσοστό 50%, υπέβαλε προς την Ε.Ε.Α. αίτηση χορήγησης άδειας

προκειμένου η "INSPORTS" να αποκτήσει 399.600 ονομαστικές μετοχές (και ποσοστό 94,38%) της

εταιρείας με την επωνυμία «ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΞΑΝΘΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», των

οποίων κυρία ήταν η «ΒΙΑΜΑΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΒΙΑΜΑΡ Α.Ε.)» μέτοχοι της οποίας είναι οι Χρήστος Πανόπουλος και Πολύχρονης Συγγελίδης.

Κατά τον χρόνο κατάθεσης της αίτησης η Ε.Ε.Α. δεν λειτουργούσε (από μηνός Νοεμβρίου 2018) εξαιτίας

της παραίτησης του Προέδρου της και της μη αντικατάστασής του. Πάρα ταύτα και μολονότι η σχετική

άδεια δεν είχε χορηγηθεί η ΒΙΑΜΑΡ κατά το από 23.11.2018 έως 31.12.2018 χρονικό διάστημα

μεταβίβασε έναντι τιμήματος 150.000 Ευρώ όπως ισχυρίζεται το σύνολο των μετοχών που κατείχε στην

ΠΑΕ ΞΑΝΘΗ Α.Ο. και οι οποίες αντιστοιχούσαν στο 94,38% του μετοχικού κεφαλαίου της τελευταίας. Η

ως άνω μεταβίβαση, που όπως προαναφέρθηκε έλαβε χώρα χωρίς την άδεια της Επιτροπή

Επαγγελματικού Αθλητισμού, τελούσε σε πλήρη γνώση της ΠΑΕ ΞΑΝΘΗ ΑΟ καθώς στο Δ/κό Συμβούλιο

της ΠΑΕ συμμετέχει ως μέλος ο Νικόλαος Χαλαβαζής, ο οποίος είναι ταυτόχρονα διορισμένος ως

Διαχειριστής της INSPORTS και παράλληλα Αντιπρόεδρος του Δ/κου Συμβουλίου της ΒΙΑΜΑΡ Α.Ε. Η

μεταβίβαση αυτή καταχωρήθηκε τόσο από τη μεταβιβάζουσα εταιρείας, όσο και από την αποκτώσα

εταιρεία στις αντίστοιχες οικονομικές καταστάσεις του έτους 2018 αμφοτέρων, ως τετελεσμένη, με την

ΒΙΑΜΑΡ Α.Ε. να δηλώνει ότι δεν έχει καμία συμμετοχή σε οποιαδήποτε εταιρεία. Στις 15.02.2019 με

απόφαση του Υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού (ΥΠΠΟΑ/ΑΤΓΕΕΑ/759900/11 - ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. α.φ.

69) συγκροτήθηκε εκ νέου μετά τον διορισμό Προέδρου η Ε.Ε.Α. και η πιο πάνω αίτηση εισήχθη προς

συζήτηση ενώπιον της Επιτροπής κατά τη συνεδρίαση της 07.03.2019. Ζητήθηκαν από την εταιρεία

πρόσθετα στοιχεία και διευκρινήσεις τις οποίες η ΠΑΕ ΞΑΝΘΗ Α.Ο. παρείχε με το από 12.03.2019

υπόμνημά της αποκρύπτοντας ωστόσο ότι η μεταβίβαση είχε ήδη συντελεσθεί πριν την 31.12.2018. Είναι

χαρακτηριστικό και ενδεικτικό της σκόπιμης και επιλήψιμης απόκρυψης της ήδη συντελεσθείσας

παράτυπης μεταβίβασης το γεγονός, ότι η Επιτροπή δεν εξέδωσε απόφαση την

07.03.2019 με βάση μόνο το προσκομισθέν υλικό της αίτησης, αλλά ζήτησε περισσότερα στοιχεία στην

μετ'αναβολή συζήτηση. Ερέθισμα δηλαδή προς την ΠΑΕ ΞΑΝΘΗ έντονο και χαρακτηριστικό να

«θυμηθεί», αν είχε ξεχάσει, ή λειτουργούσε «εκ παραδρομής» να ενημερώσει της Επιτροπή και όχι να

συνεχίσει να ισχυρίζεται ότι ιδιοκτήτρια εταιρεία είναι η ΒΙΑΜΑΡ. Ακόμα πιο σοβαρό στοιχείο για τη

σκόπιμη και ύποπτη συμπεριφορά των εκπροσώπων της ΠΑΕ είναι το γεγονός ότι στη συζήτηση της

07.03.2019 παρέστη ο Νικόλαος Χαλαβαζής, δηλαδή εμφανίσθηκε ενώπιον των μελών της Επιτροπής υπό

την ιδιότητά του ως μέλους του Δ/κού Συμβουλίου της ΒΙΑΜΑΡ, αλλά και πάλι δεν ένοιωσε την ανάγκη,

#

την υποχρέωση και την ευθύνη, όπως επιτάσσει η κοινή λογική και η συγκυρία των γεγονότων να

ενημερώσει τα μέλη της Επιτροπής ενώπιον των οποίων ευρίσκετο. Όταν μάλιστα από την 23.11.2018

είχε και τρίτη ενδιαφέρουσα ιδιότητα, δηλαδή του Διαχειριστή για αόριστο μάλιστα χρόνο της εταιρείας

INSPORTS, η οποία είχε αγοράσει τις μετοχές της ΒΙΑΜΑΡ, δηλαδή της εταιρείας (ΒΙΑΜΑΡ) της οποίας

ήταν Αντιπρόεδρος του Δ/κού Συμβουλίου. Εκτός αυτού ακόμα σημαντικό στοιχείο ενισχυτικό της

παραπάνω σκέψεως είναι το ότι στην ίδια συνεδρίαση παρέστη και ο δικηγόρος της ΠΑΕ ΞΑΝΘΗ

Γεώργιος Στράτος για την ανάπτυξη της υπόθεσης. Είναι εμφανές λοιπόν και από το παραπάνω γεγονός

και από τα κατωτέρω άλλα που θα αναλυθούν, ότι ουδεμία δικαιολογία υπάρχει για τον ευτελισμό και

την παραπλάνηση της Επιτροπής. Μάλιστα θα πρέπει στο σημείο αυτό να λεχθεί ότι πριν την 07.03.2019

η ΠΑΕΞΑΝΘΗ είχε υποβάλει δικαιολογητικά (φάκελο) στην

Υπηρεσία Αδειοδότησης της ΕΠΟ με φερόμενη ως ιδιοκτήτρια και πάλι τη ΒΙΑΜΑΡ και με το σχετικό

μετοχολόγιό της.

Κατά τη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασία αλλά και με το υπόμνημά της η ΠΑΕ ΞΑΝΘΗ

ισχυρίσθηκε, ότι στις 26.03.2019 υπογράφηκε μεταξύ της ΒΙΑΜΑΡ και της INSPORTS ιδιωτικό

συμφωνητικό, δηλαδή μετά την έκδοση απόφασης της Επιτροπής, και επακολούθησε η σχετική εγγραφή

στο Βιβλίο Μετόχων της ΠΑΕ ΞΑΝΘΗ Α.Ο. Πλην όμως το ιδιωτικό αυτό συμφωνητικό δεν είναι έγγραφο

βεβαίας χρονολογίας η αποδεικτική του ισχύς ελεγχόμενη αποδυναμώνεται πλήρως από άλλα στοιχεία

καταλυτικά, τα οποία αποδεικνύουν αβίαστα και κατά τρόπο μη επιδεχόμενο αμφισβήτηση το αναληθές

του περιεχομένου του. Πρόκειται για τα έγγραφα τα οποία φέρουν βέβαιη χρονολογία όπως οι Ετήσιες

Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της εταιρείας ΒΙΑΜΑΡ του έτους 2018, όπου ενδεικτικά στα

χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία και στο 7.1.1. Συμμετοχές σε Θυγατρικές, αναφέρεται επί

λέξει: «Η εταιρεία, στα πλαίσια της εσωτερικής αναδιάρθρωσης και του επιχειρηματικού

επαναπροσδιορισμού που ξεκίνησε στα τέλη του έτους 2016, μετά τη λήξη της συνεργασίας της «ΒΙΑΜΑΡ

Α.Ε.» με το εργοστάσιο κατασκευής αυτοκινήτων SKODA, το 2018, προέβη στη μεταβίβαση τριακοσίων

ενενήντα εννέα χιλιάδων εξακοσίων (399.600) ονομαστικών μετοχών, που αντιστοιχούν σε ποσοστό

94,38% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της ποδοσφαιρικής ανώνυμης εταιρείας με την

επωνυμία «ΑΟ ΞΑΝΘΗ ΠΑΕ», που εδρεύει στην Ξάνθη, έναντι τιμήματος 150.000C (βλ. σχετικό έγγραφο).

Επίσης, στις οικονομικές καταστάσεις για τη χρήση 23.11.2018 έως 31.12.2018 της INSPORTS που

καταχωρήθηκαν στις

25.10.2019 στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) δηλώνεται στο κεφάλαιο «Συμμετοχές» το

ακόλουθο «Η εταιρεία κατέχει το 94,38% των μετοχών της εταιρείας «Α.Ο. ΠΑΕ ΞΑΝΘΗ». Δεν

καταλείπεται λοιπόν η παραμικρή αμφιβολία, ότι η αποδεικτική αξία του από 26.03.2019 ιδιωτικού

#

συμφωνητικού που επικαλείται προς δικαιολογία η ΠΑΕ ΞΑΝΘΗ, είναι ανύπαρκτη. Σημειώνεται ακόμα

ότι στις

29.03.2019 η ΠΑΕ ΞΑΝΘΗ ενημερώνει τη Δ/νση Αδειοδότησης της ΕΠΟ για τη γενόμενη μεταβολή

εγγράφως (βλ. το με αριθμ.πρωτ. 13678/29.03.2019 έγγραφο της Δ/νσης Αδειοδότησης ΕΠΟ), παρά

ταύτα, καίτοι δεν είχε λάβει ακόμα αδειοδότηση από το Πρωτοβάθμιο Όργανο της ΕΠΟ, γεγονός που

έλαβε χώρα στις

14.05.2019 (βλ. την από 23/14.05.2019 απόφαση Πρωτοβάθμιου Οργάνου

Αδειοδότησης ΕΠΟ) εντούτοις εξακολουθώντας την ίδια τακτική, δεν αποστέλλει νέο μετοχολόγιο αλλά η

άδεια εκδίδεται με φερόμενη ως ιδιοκτήτρια της ΠΑΕ ΞΑΝΘΗ, τη ΒΙΑΜΑΡ Α.Ε. Παρενθετικά στο σημείο

αυτό πρέπει να λεχθεί ότι ενώ ενημέρωσε εκτός από την ΕΠΟ εγγράφως και τη SUPER LEAGUE 1,

«παρέλειψε» να ενημερώσει την Επιτροπή προκειμένου να μη γίνει γνωστή η παραβίαση του άρθρου 69

παρ.3 Ν.2725/1999. Και φυσικά όπως θα αναλυθεί κατωτέρω ούτε κατά τη διαδικασία αδειοδότησης της

κατά το άρθρο 77 Α του ιδίου νόμου, γνωστοποίησε στην Επιτροπή τη γενόμενη παράτυπη μεταβίβαση,

με το σχετικό φάκελο που μας υπέβαλε να αναφέρει ως ιδιοκτήτρια εταιρεία της ΠΑΕ και πάλι τη

ΒΙΑΜΑΡ. Επανέλαβε δηλαδή και κατά μήνα Αύγουστο 2019 τα ίδια ψευδή περιστατικά.

Τόσο κατά την ακροαματική διαδικασία όσο και με το έγγραφο υπόμνημά της η ΠΑΕ ΞΑΝΘΗ,

ισχυρίσθηκε ότι βάσει του γράμματος της εν λόγω ρύθμισης του άρθρου 69, δεν αρκεί για την κατάφαση

παράβασης η σύναψη δικαιοπραξίας απόκτησης μετοχών, αλλά απαιτείται επιπλέον για την πλήρωση

της αντικειμενικής υπόστασης της παράβασης να λάβει χώρα και εγγραφή του νέου μετόχου στο βιβλίο

μετόχων της Α.Α.Ε. πριν τη χορήγηση της σχετικής άδειας από την Ε.Ε.Α., γεγονός που δεν συνέτρεξε εν

προκειμένω. Περαιτέρω, ότι η μεταβίβαση των μετοχών τελειούταί με την εγγραφή στο Βιβλίο Μετόχων,

και δεν αρκεί για την ολοκλήρωση αυτής η υπογραφή της σχετικής ενοχικής δικαιοπραξίας, και τέλος ότι

όλες οι λοιπές τυπικές παραβάσεις έγιναν «εκ παραδρομής».

Οι παραπάνω ισχυρισμοί τυγχάνουν απορριπτέοι για τους ακόλουθους λόγους. Όπως προκύπτει

από το ιστορικό που εκτέθηκε παραπάνω, η INSPORTS προέβη στην απόκτηση πλειοψηφικού πακέτου

μετοχών της ΠΑΕ ΞΑΝΘΗ, χωρίς να λάβει την προηγούμενη άδεια που προβλέπεται στην παρ. 3 του

άρθρου 69 του Ν. 2725/1999. Ειδικότερα η εταιρεία αυτή παρότι υπέβαλε στις αρχές Δεκεμβρίου 2018

αίτημα χορήγησης της άδειας αυτής, ενόψει της σκοπούμενης τότε απόκτησης κρίσιμων μετοχών, δεν

ανέμενε τη εξέταση του αιτήματος της από την Ε.Ε.Α. και τη χορήγηση της σχετικής άδειας αλλά κατά το

από 23.11.2018 έως 31.12.2018 χρονικό διάστημα προέβη στην παράτυπη αγορά των μετοχών. Δηλαδή η

αγορά αυτή των μετοχών έλαβε χώρα σε χρόνο προγενέστερο της έκδοσης της απαιτούμενης άδειας,

όπως προκύπτει και από τις βεβαίας χρονολογίας οικονομικές καταστάσεις των εταιρειών ΒΙΑΜΑΡ Α.Ε.

#

και INSPORTS του 2018, οι οποίες διαψεύδουν απόλυτα τους ισχυρισμούς της ΠΑΕ ΞΑΝΘΗ Α.Ο. Συνεπώς

τόσο η υποσχετική όσο και η εκποιητική δικαιοπραξία της απόκτησης των μετοχών έλαβαν χώρα κατά το

από 23.11.2018 έως 31.12.2018 χρονικό διάστημα.

Η εγγραφή της μεταβίβασης στο Βιβλίο Μετόχων αφορά μόνο στο αντιτάξιμο της ισχύος της

έναντι της Α.Α.Ε. και επιτρέπει έκτοτε στο νέο μέτοχο να ασκήσει τα δικαιώματα που απορρέουν από τις

μετοχές. Περαιτέρω, τόσο από το τελευταίο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 69 Ν. 2725/1999, όσο και από

την παρ. 1 του άρθρου 69 Α του ιδίου νόμου, προκύπτει σαφώς ότι από τη σχετική απαγόρευση

καταλαμβάνεται τόσο το έλασσον, ήτοι η καταχώριση της μεταβίβασης στο Βιβλίο Μετόχων, πριν την

έκδοση της απαιτούμενης άδειας από την Ε.Ε.Α., όσο και το μείζον, ήτοι η κρινόμενη εν προκειμένω

περίπτωση της σύναψης της δικαιοπραξίας, πριν την έκδοση της απαιτούμενης άδειας από την Ε.Ε.Α.,

απορριπτέων ως αβάσιμων των αντίθετων ισχυρισμών, τυχόν αποδοχή των οποίων θα κατέτεινε στην

περαιτέρω συσκότιση και αδιαφάνεια των πραγματικών μετόχων μιας ΠΑΕ, αλλά και στην υποβάθμιση

του ρόλου της Ε.Ε.Α. Το γεγονός δε ότι τα συμβαλλόμενα μέρη έσπευσαν να συντάξουν και να

υπογράψουν νέο έγγραφο ΜΗ ΒΕΒΑΙΗΣ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑΣ (και διαψευδόμενο αβίαστα από πλείστα όσα

άλλα έγγραφα βέβαιης χρονολογίας) μετά τη χορήγηση της σχετικής άδειας από την Ε.Ε.Α., το οποίο

μάλιστα ενεφάνισαν μόλις την 18.12.2019, δηλαδή μετά την καταγγελία, κατά τον έλεγχό τους από τη

Δ/νση Αδειοδότησης της ΕΠΟ, καταδεικνύει ότι και αυτά τα μέρη την αυτή αντίληψη έχουν για την

υποχρέωση που βαραίνει τον αποκτώντα. Μάλιστα η ύπαρξη του εν λόγω συμφωνητικού, δεν

γνωστοποιήθηκε στην Ε.Ε.Α. όταν τα συμβαλλόμενα μέρη κλήθηκαν να παράσχουν εξηγήσεις επί του

αιτήματος της INSPORTS κατά μήνα Μάρτιο 2018. Πρέπει ακόμα να σημειωθεί - διότι είναι ένα ακόμα

στοιχείο που αποδεικνύει την αναλήθεια των ισχυρισμών της ΠΑΕ ΞΑΝΘΗ-, ότι τόσο η ΒΙΑΜΑΡ Α.Ε. όσο

και η INSPORTS στις σχετικές εκθέσεις τους προς το Γ.Ε.ΜΗ., σχετικά με το από 01.01.2019 μέχρι την

υποβολή των εκθέσεων αυτών χρονικό διάστημα (25.10.2019 για την INSPORTS, την οποία υπογράφει

μάλιστα ο Νικόλαος Χαλαβαζής ως Διαχειριστής και 18.10.2019 για τη ΒΙΑΜΑΡ) στη μερίδα ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ

ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΠΟΥ ΣΥΝΕΒΗΣΑΝ ΑΠΟ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ

ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ. Η μεν

INSPORTS αναφέρει ότι: «Μέχρι της ημερομηνία υποβολής της Έκθεσης αυτής (δηλαδή από 01.01.2019

έως 25.10.2019) δεν έχει συμβεί κανένα άλλο γεγονός που θα μπορούσε να επηρεάσει σημαντικά την

οικονομική θέση και την πορεία της εταιρείας». Η δε ΒΙΑΜΑΡ Α.Ε. ότι: «Δεν υπάρχουν σημαντικά

γεγονότα» (δηλαδή από 01.01.2019 έως 18.10.2019). Και από τα παραπάνω προκύπτει ευθέως η

αφερεγγυότητα του ιδιωτικού συμφωνητικού. Σε σχέση με τον ισχυρισμό της ΠΑΕ ΞΑΝΘΗ ότι ενημέρωσε

τηλεφωνικά την Ε.Ε.Α. για την καταχώρηση της μεταβίβασης στο Βιβλίο Μετόχων της. Είναι γεγονός ότι

#

ενημέρωση δεν υπήρξε γιατί προεχόντως θα απεκαλύπτετο η παρατυπία της μεταβίβασης. Για τον λόγο

δε αυτό πιθανολογείται σφόδρα και η παραπλάνηση της Επιτροπής τον Αύγουστο 2019 κατά τη

διαδικασία αδειοδότησης. Πέραν αυτού όμως ο έωλος και αναπόδεικτος αυτός ισχυρισμός υπήρξε ως

απότοκος της ερώτησης προς τους εκπροσώπους της ΠΑΕ, γιατί δεν ενημερώθηκε η Επιτροπή όπως η

Δ/νση Αδειοδότησης της ΕΠΟ. Ο ισχυρισμός ότι υπήρξε τηλεφωνική ενημέρωση, χωρίς να προσκομίζεται

κανένα άλλο στοιχείο, είναι αποδεικτικό της έλλειψης επαρκούς απάντησης. Περαιτέρω ο ισχυρισμός

αυτός προβάλλεται και αλυσιτελώς, διότι ακόμα και στην περίπτωση που ήταν αληθής, είχε δηλαδή

υπάρξει η τηλεφωνική επικοινωνία αυτή δεν επαρκεί για την πλήρωση της επιβαλλομένης υποχρέωσης.

Και τούτο διότι το περιεχόμενο της ίδιας της γνωστοποίησης, η σοβαρότητα των ελέγχων προς το

σκοπό αυτό η Ε.Ε.Α. και η βαρύτητα των κυρώσεων που επαπειλούνται σε περίπτωση παραβίασης της

σχετικής υποχρέωσης απαιτούν η υποβολή της γνωστοποίησης να λαμβάνει χώρα με τέτοιο τρόπο, ώστε

να δύναται ευχερώς να αποδειχθεί ο χρόνος υποβολής, το ακριβές περιεχόμενό της και το πρόσωπο που

την υπογράφει ως εκπρόσωπος της ΠΑΕ. Κατά την όποια τηλεφωνική επικοινωνία, ακόμα και αν γίνει

δεκτό ότι τέτοια είχε λάβει χώρα είναι αδύνατη η τήρηση οποίου δήποτε πρακτικού των όσων τυχόν

ειπώθηκαν. Σε κάθε περίπτωση, η ΠΑΕ ΞΑΝΘΗ τήρησε εγγράφως τις λοιπές υποχρεώσεις κοινοποίησης

που φέρει δυνάμει του άρθρου 69 και, ως εκ τούτου, τα αρμόδια όργανά της τελούσαν σε γνώση του

τρόπου υποβολής των εν λόγω γνωστοποιήσεων.

Άλλωστε όπως έχει προαναφερθεί η συμπεριφορά της ελεγχόμενης ΠΑΕ και μετά τον Μάρτιο του

2019, εξακολουθεί να προβληματίζει και κάθε της ενέργεια (διαδικαστική) ενισχύει την πεποίθηση ότι

επιδίωκε να αποκρύψει γεγονότα καταλυτικά και να καλύψει παράνομες - παράτυπες συμπεριφορές.

Κατά τη διαδικασία της αδειοδότησης, και πέραν όλων των άλλων έχουν περιγράφει και ανεπιτυχώς

επιδιώκει να καλύψει, η ΠΑΕ κατέθεσε κατά τα συνήθη τον φάκελο για την αδειοδότηση από την Ε.Ε.Α.

Και στο φάκελο αυτό λοιπόν η ΒΙΑΜΑΡ παρουσιάζεται ως ιδιοκτήτρια των μετοχών της ΠΑΕ ΞΑΝΘΗ σε

ποσοστό 94,38% με το σχετικό μετοχολόγιο ως ΒΙΑΜΑΡ και με τις ανάλογες υπεύθυνες δηλώσεις. Δηλαδή

παρά τα όσα είχαν διαδραματισθεί, ακόμα και το σχετικό ιδιωτικό συμφωνητικό της 26.03.2019 του

οποίου τη χρήση επικαλείται η ΠΑΕ και του οποίου η αποδεικτική αξία έχει εκμηδενισθεί, η ΠΑΕ ΞΑΝΘΗ

«εκ παραδρομής» όπως δήλωσε δια των εκπροσώπων της στην ακροαματική διαδικασία αναφέρει την

εταιρεία ΒΙΑΜΑΡ ως ιδιοκτήτη του 94,38% των μετοχών της. Ο ισχυρισμός αυτός δεν αντέχει στη βάσανο

της λογικής, γιατί υποτιμά πέραν των άλλων τη μέση νοημοσύνη. Με τον τρόπο όμως αυτό η ΠΑΕ ΞΑΝΘΗ

εξαπάτησε την Επιτροπή, και υφήρπασε με δόλο την εκδοθείσα άδεια, παρά το γεγονός ότι κατά τον

χρόνο αυτόν δηλαδή της εκδόσεώς της είχε ήδη λάβει χώρα η παραβατική συμπεριφορά της παραπάνω

ΠΑΕ την οποία αν γνώριζε η Επιτροπή δεν θα χορηγούσε άδεια. Αυτός λοιπόν, πέραν των άλλων, ήταν ο

#

λόγος για τον οποίο η ΠΑΕ ΞΑΝΘΗ απέκρυψε την αλήθεια από την Ε.Ε.Α. παραβιάζοντας και τις διατάξεις

του άρθρου 77 Α παρ. 3 του Ν.2725/1999.

Με βάση όλα τα ανωτέρω εκτεθέντα, κατά την κρίση της Ε.Ε.Α., κατά πλειοψηφία (4-1)

(Πρόεδρος, Αρκούδης, Μαρούπα, φαραντούρης) προκύπτει ότι η ΠΑΕ ΞΑΝΘΗ Α.Θ. έχει διαπράξει την

παράβαση του άρθρου 69 παρ. 3 Ν. 2725/1999, δηλαδή της μεταβίβασης των μετοχών της ΠΑΕ ΞΑΝΘΗ

από τη ΒΙΑΜΑΡ προς την INSPORTS χωρίς την προβλεπόμενη άδεια της Επιτροπής Επαγγελματικού

Αθλητισμού.

Το εκ των μελών της Επιτροπής, τακτικό μέλος, Ειρήνη Μαρούπα, σε σχέση με την τέλεση της

παράβασης αυτής από την ΠΑΕ ΞΑΝΘΗ κατέθεσε και ειδικότερο σκεπτικό σε σχέση με την παραδοχή της

ότι έχει διαπραχθεί η συγκεκριμένη παράβαση του άρθρου 69 παρ. 3 Ν. 2725/1999, το οποίο έχει ως

εξής: «Η παράβαση του άρθρου 69 παρ 3, της χωρίς άδεια κτήσης μετοχών, έχει μεν τυπικά τελεσθεί,

καθώς πράγματι η μεταβίβαση των μετοχών της ΠΑΕ ΞΑΝΘΗ από την ΒΙΑΜΑΡ ΑΕ προς την Insports IKE,

συντελέσθηκε εντός του Δεκεμβρίου του 2018, όπως προκύπτει από τα παρακάτω στοιχεία: Στις

19/12/2018 αναφέρει η ΠΑΕ ΞΑΝΘΗ στο υπόμνημά της ότι υπογράφηκε προσύμφωνο μεταβίβασης των

μετοχών της ΠΑΕ ΞΑΝΘΗ υπό την αίρεση της λήψης αδείας από την Επιτροπή μας μεταξύ ΒΙΑΜΑΡ ΚΑΙ

INSPORTS. Η μεταβίβαση προκύπτει ότι συντελέσθηκε στον εξωτερικό κόσμο από τις

χρηματοοικονομικές εκθέσεις και τα φορολογικά στοιχεία των δύο εταιρειών κι ότι είχε καταβληθεί

φόρος κατά τον Δεκέμβριο του 2018. Τα στοιχεία συμπεριλαμβάνονται στην εισήγηση του κ. Αρκούδη

και τα ανέγνωσε. Επομένως ως τις 31/12/2018 τα οικονομικά και άρα και τα νομικά αποτελέσματα της

μεταβίβασης είχαν επέλθει. Επομένως η συμφωνία αυτή δεν μπορεί να γίνει δεκτό ότι συνιστά

προσύμφωνο καθώς επήλθαν όλα τα οικονομικά και νομικά αποτελέσματά της εντός του 2018. Δηλαδή

μεταβιβάσθηκαν οι μετοχές και πληρώθηκε το τίμημα, ενώ καταβλήθηκε και ο αναλογούν φόρος. Η

εγγραφή στο ειδικό βιβλίο μετόχων είναι η τελευταία διαδικαστική πράξη της μεταβίβασης των μετοχών

και δεν είναι αυτή η κύρια πράξη στην οποία απέβλεψε ο νομοθέτης για τον έλεγχο και την χορήγηση

άδειας από την Ε.Ε.Α. Ο αθλητικός νόμος εξαρτά την ενόλω μεταβίβαση μετοχών από την παροχή της

αδείας μας και όχι μόνο την εγγραφή στο βιβλίο μετόχων όπως ισχυρίζεται η ΠΑΕ ΞΑΝΘΗ στο υπόμνημά

της και ενώπιον μας στην ακροαματική διαδικασία, ως αναφέρεται στην τελευταία περίοδο της

παραγράφου 3 του άρθρου 69. («Μεταβίβαση μετοχών Α.Α.Ε. σε νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου ή

εταιρεία, η οποία διενεργείται πριν χορηγηθεί η ανωτέρω άδεια, είναι απολύτως άκυρη». Ο νόμος μιλάει

για μεταβίβαση και όχι απλώς εγγραφή στο βιβλίο μετόχων και για ακυρότητα της δικαιοπραξίας όχι

μόνον έναντι μας αλλά έναντι πάντων, φορολογικών και λοιπών αρχών, καθώς και έναντι ιδιωτών). Άρα

στην άδεια από την Ε.Ε.Α. υπόκειται ο εξαρχής συνολικός έλεγχος των προσώπων (ποινικά μητρώα,

#

εθνικότητα, πολυϊδιοκτησία) και των οικονομικών τους (φορολογικών δηλώσεών τους, πόθεν έσχες κλπ).

Εξεταστέο δε τυγχάνει, το αν καταλογίζεται αυτό στην ΠΑΕ ΞΑΝΘΗ καθώς, όπως προκύπτει από τα

στοιχεία του φακέλου η επιτροπή αργούσε ως τον Μάρτιο του 2019, λόγω της παραίτησης του προέδρου

της, ο οποίος διορίστηκε εκ νέου μόλις την 14/2/2019 από τον Υπουργό Αθλητισμού.

Η ΠΑΕ ΞΑΝΘΗ στις 4/12/2018 είχε καταθέσει στην γραμματεία της ΕΕΑ την αίτησή της για χορήγηση της

άδειας του άρθρου 69 Α για την νόμιμη μεταβίβαση

των μετοχών της, δηλαδή πριν την μεταβίβαση των μετοχών και την εξωτερίκευση των αποτελεσμάτων

αυτής (συντελέσθηκε κατά την 19-31/12/2018). Άρα, εκ λόγων ανωτέρας βίας αναγόμενων στην σφαίρα

υπαιτιότητας του Κράτους, και δη λόγω μη ύπαρξης δυνατότητας νόμιμης σύγκλισης της Επιτροπής η

ΠΑΕ δεν είχε λάβει άδεια για την νόμιμη μεταβίβαση των μετοχών της από την μία εταιρεία στην άλλη,

συμφερόντων των ιδίων μετόχων (Πανόπουλου - Συγγελίδη).Η παράβαση αυτή, καίτοι τυπικά

τελεσθείσα, λοιπόν, δεν καταλογίζεται στην ΠΑΕ ΞΑΝΘΗ για το χρονικό διάστημα αυτό καθώς δεν είναι

δυνατόν να περιμένει ένας επιχειρηματίας το κράτος να προβεί στην νόμιμη σύνθεση ενός οργάνου του,

προκειμένου να προχωρήσει τις επιχειρηματικές του ενέργειες και την οικονομική δραστηριότητά του κι

εν πάσει περιπτώσει είναι πρόβλημα του ίδιου του κράτους αν δεν ήταν έτοιμοι οι ελεγκτικοί του

οργανισμοί (εδώ η ΕΕΑ), δεδομένου ότι οι ελεγχόμενοι (INSPORTS και ΠΑΕ ΞΑΝΘΗ) κατέθεσαν έγκαιρα

και πριν τις ενέργειές του την νομότυπη αίτησή του, όπως προεκτέθηκε. Όμως η ΠΑΕ ΞΑΝΘΗ στις

7/3/2019, οπότε συζητήθηκε το θέμα της χορήγησης άδειας μεταβίβασης των μετοχών της, εμφανίστηκε

στην επιτροπή και δεν γνωστοποίησε το γεγονός της ήδη επελθείσας μεταβίβασης (εκ λόγων ανωτέρας

βίας) από την ΒΙΑΜΑΡ ΑΕ προς την INSPORTS IKE για την οποία ζητούσε να της χορηγηθεί άδεια κι ότι

συνεπώς εκκρεμούσε μόνη η εγγραφή στο βιβλίο μετόχων. Το γεγονός αυτό, δεν μπορεί να κριθεί ενόλω

τυχαίο λάθος όμως, όποος η ΠΑΕ διατείνεται καθώς, μετά την 21/3/2019 οπότε της χορηγήθηκε η σχετική

άδεια επικαλείται και άλλο ένα τυχαίο λάθος. Αυτό που συνέβη κατά την υποβολή φακέλου στην Ε.Ε.Α.

για την παροχή του πιστοποιητικού συμμετοχής της στο πρωτάθλημα, (του άρθρου 77 Α του Ν 2725/99),

οπότε ξανά υπέβαλε μετοχολόγιο εμφανίζοντας την ΒΙΑΜΑΡ ΑΕ ως ιδιοκτήτριά της αντί του ορθού

INSPORTS IKE.

Επίσης επικαλείται την τηλεφωνική γνωστοποίηση της ολοκλήρωσης της μεταβίβασης των

μετοχών της και εγγραφής στο βιβλίο μετόχων μετά την 21/3/19 αλλά ουδείς στην Επιτροπή εκ της

γραμματείας ή της σύνθεσης το γνώριζε ωσότου γίνει η σχετική καταγγελία. Επομένως η παράβαση του

άρθρου 69 παρ.3, δηλαδή της χωρίς άδεια μεταβίβαση των μετοχών τελέσθηκε. Είναι σημαντική η χωρίς

άδεια μεταβίβαση των μετοχών καθώς η πάντως πραγματική και ανεξάρτητα από την υπαιτιότητα των

οργάνων της διοίκησής της παράβαση κατά την μεταβίβαση και η στην συνέχεια παράδοση

#

μετοχολογίου με την ΒΙΑΜΑΡ Α.Ε. κατά την διαδικασία παροχής πιστοποιητικού τον Αύγουστο του 2019,

συνέχεται αναγκαστικά και με το επόμενο θέμα της πολυϊδιοκτησίας που θα εξετασθεί κατωτέρω, διότι η

ΙΚΕ είναι ένα ευέλικτο νομικό πρόσωπο με ΕΝΑΝ αποκλειστικό διαχειριστή αντί της ανώνυμης εταιρείας

που είναι πιο πολύπλοκη. Ο διαχειριστής της ΙΚΕ μάλιστα ήταν πρόσωπο του διοικητικού συμβουλίου και

των δύο εταιρειών VIALAND και ΠΑΕ ΞΑΝΘΗΣ. Ήταν ο οικονομολόγος που «έτρεχε» τις δύο εταιρείες κ.

Χαλαβαζής και δεν μπορεί να ξεπεραστεί η όλη διαδικασία που ακολουθήθηκε από την ΠΑΕ ΞΑΝΘΗ για

την μεταβίβαση των μετοχών της, τουλάχιστον από τις 7/3/2018 κι εντεύθεν και να μην καταλογισθεί η

διαδικασία αυτή ως παράβαση αλλά ως μία από τις περισσότερες ατυχείς συμπτώσεις, όπως διατείνεται

η ΠΑΕ.

Με βάση τις προεκτεθείσες σκέψεις κρίνω ότι τυπικά τελέσθηκε η παράβαση του άρθρου 69 παρ

3 και ότι χωρίς άδεια μεταβιβάσθηκε η ΠΑΕ ΞΑΝΘΗ από την ΒΙΑΜΑΡ ΑΕ στην INSPORTS ΙΚΕ, λόγω της μη

γνωστοποίησης στην Επιτροπή στις 7/3/2019, του γεγονότος ότι λόγω της αργίας της ΕΕΑ η μεταβίβαση

είχε ήδη συντελεσθεί και λάβει χώρα στον εξωτερικό κόσμο ήδη από τις 31/12/2018 κι ότι η μοναδική

διαδικαστική πράξη που εκκρεμούσε ακόμα ήταν αυτή της εγγραφής στο ειδικό βιβλίο μετόχων της ΑΑΕ,

(η οποία ειρήσθω εν παρόδω δεν είναι έγγραφο βεβαίας χρονολογίας όπως οι χρηματοοικονομικές

καταστάσεις, η πληρωμή φόρου μεταβίβασης και οι φορολογικές δηλώσεις)».

Ένα μέλος της Επιτροπής (Χριστόδουλος Δερδεμέζης) είχε την άποψη ότι η παράβαση του

άρθρου69 παρ. 3 Ν. 2725/1999 δεν έχει τελεσθεί από την ΠΑΕ ΞΑΝΘΗ για τους κάτωθι λόγους:

«Σύμφωνα με το άρθρο 69 παρ. 3 Ν 2725/1999 «Εταιρείες και λοιπά νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου

εγγράφονται στο ειδικό Βιβλίο μετόχων Α.Α.Ε., μόνο ύστερα από άδεια της Επιτροπής Επαγγελματικού

Αθλητισμού, στην οποία οφείλουν προηγουμένως να υποβάλουν: α) πίνακα, ο οποίος περιλαμβάνει τα

πλήρη στοιχεία (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, διεύθυνση) των μελών τους, μέχρι φυσικού προσώπου,

κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 του παρόντος β) πίνακα με τα πλήρη στοιχεία (όπως παραπάνω)

των μελών του διοικητικού τους συμβουλίου ή διαχειριστών ή άλλων οργάνων διοίκησης και

γ) βεβαίωση του νόμιμου εκπροσώπου τους για την ακρίβεια των παραπάνω στοιχείων. Η Επιτροπή

Επαγγελματικού Αθλητισμού χορηγεί την άδεια, όταν από τα παραπάνω στοιχεία δεν διαπιστώνεται

παραβίαση των διατάξεων του παρόντος νόμου. Μεταβίβαση μετοχών Α.Α.Ε. σε νομικό πρόσωπο

ιδιωτικού δικαίου ή εταιρεία, η οποία διενεργείται πριν χορηγηθεί η ανωτέρω άδεια, είναι απολύτως

άκυρη.» Η ΠΑΕ ΞΑΝΘΗ ελέγχεται ότι παραβίασε το συγκεκριμένο άρθρο και ότι προχώρησε στη

μεταβίβαση του μεγαλύτερου αριθμού των μετοχών της από την εταιρία «ΒΙΑΜΑΡ ΑΕ» στην εταιρία

«INSPORTS ΙΚΕ» χωρίς να έχει προηγηθεί η απαιτούμενη εκ του νόμου άδεια της Επιτροπής

Επαγγελματικού Αθλητισμού. Κατ' αρχάς θα πρέπει να σημειωθεί ότι η Επιτροπή κλήτευσε την ΠΑΕ

#

ΞΑΝΘΗ προκειμένου να παράσχει εξηγήσεις, όπως προκύπτει και από την κλήση της 10 ης Ιανουαρίου

2020, και η ΠΑΕ παρείχε εξηγήσεις, για την παράβαση του άρθρου 69 παρ. 3 του Νόμου 2725/1999, που

αφορά στην εγγραφή στο ειδικό βιβλίο μετόχων της ΠΑΕ και όχι για τυχόν παράβαση του άρθρου 69 Α ,

όπου ορίζονται οι προϋποθέσεις για την απόκτηση των μετοχών μίας ΑΑΕ, παράβαση η οποία οδηγεί στις

κυρώσεις του άρθρου 77 Α του Ν. 2527/1999 και όχι σε αυτές του άρθρου 69 παρ. 12 Ν. 2527/1999 (οι

οποίες αφορούν την υπό κρίση παράβαση του άρθρου 69 παρ. 3). Επομένως σύμφωνα και με την κλήση

η Επιτροπή οφείλει να ελέγξει και να αποφασίσει αν η ΠΑΕ ΞΑΝΘΗ παραβίασε την διάταξη του 69 παρ.3,

ήτοι αυτή της μη λήψης άδειας από την Επιτροπή για την εγγραφή στο βιβλίο μετόχων. Σε κάθε

περίπτωση πάντως από τα έγγραφα, τα υπομνήματα και τα σχετικά αυτών, αλλά και από την ακρόαση

των εκπροσώπων της ΠΑΕ Ξάνθης ενώπιον της Επιτροπής, προέκυψαν τα εξής ουσιώδη και κρίσιμα

πραγματικά περιστατικά:

Η αγοράστρια εταιρία INSPORTS IKE, με μετόχους ακριβώς τους ίδιους που είχε και η πωλήτρια

των μετοχών ΒΙΑΜΑΡ Α.Ε., ήτοι τους Χρήστο Πανόπουλο και Πολύχρονη Συγγελίδη, υπέβαλε στις 4

Δεκεμβρίου 2018 αίτημα προς την Επιτροπή προκειμένου να της χορηγηθεί άδεια για την απόκτηση των

μετοχών της ΠΑΕ Ξάνθης. Εκείνο το διάστημα η Επιτροπή λόγω μη νόμιμης σύνθεσης δεν λειτουργούσε

και, επομένως, η αίτηση της αγοράστριας εταιρείας δεν μπορούσε να εξετασθεί. Οι δύο εταιρίες ΒΙΑΜΑΡ

ΑΕ και INSPORTS IKE υπέγραψαν το ίδιο χρονικό διάστημα ένα ιδιωτικό συμφωνητικό (οι ίδιες το

χαρακτηρίζουν προσύμφωνο) για την αγοραπωλησία των μετοχών. Ωστόσο, η εξόφληση του τιμήματος

αγοραπωλησίας έλαβε χώρα μετά την άδεια που χορήγησε τελικά η Επιτροπή στην INSPORTS ΙΚΕ για

εγγραφή στο βιβλίο μετόχων.

Τον Μάρτιο του 2019 και συγκεκριμένα στις 21/3/2019 η Επιτροπή χορήγησε την άδεια

εγγραφής στο ειδικό βιβλίο μετόχων της ΠΑΕ ΞΑΝΘΗΣ στην αγοράστρια εταιρία 1NSPORTS ΙΚΕ, αφού

ήλεγξε τα κατά νόμω απαιτούμενα δικαιολογητικά και έγγραφα. Ακολούθως (δηλαδή μετά τη χορήγηση

της άδειας), σύμφωνα με ισχυρισμό της ΠΑΕ Ξάνθης, οι δύο εταιρίες (πωλήτρια και αγοράστρια των

μετοχών) προέβησαν στην υπογραφή της οριστικής σύμβασης για την μεταβίβαση των μετοχών,

υπογράφοντας το από 26/3/2019 ιδιωτικό συμφωνητικό και στη συνέχεια προχώρησαν στην σχετική

εγγραφή της αγοράστριας εταιρίας στο βιβλίο μετόχων της ΠΑΕ Ξάνθη. Το συγκεκριμένο ιδιωτικό

συμφωνητικό που προσκομίστηκε, μπορεί να μην είναι βεβαίας χρονολογίας, πουθενά όμως από τον

Νόμο δεν προκύπτει αυτή η υποχρέωση. Μάλιστα από τη με βέβαια ημερομηνία (8/3/2019)

προσκομιζόμενη από την ΠΑΕ Ξάνθη ανακοίνωση καταχώρισης στο ΓΕΜΗ της από 14/1/2019 απόφασης

της τακτικής συνέλευσης της ΠΑΕ Ξάνθης, με την οποία εγκρίθηκαν οι οικονομικές καταστάσεις για την

χρήση 1/7/17 έως 30/6/19, προκύπτει ξεκάθαρα ότι στην συνέλευση αυτή συμμετείχε ως μέτοχος η

#

ΒΙΑΜΑΡ ΑΕ και όχι η ΙΝΣΠΟΡΤΣ ΙΚΕ, επομένως η όποια μεταβίβαση δεν είχε ακόμα λάβει χώρα πρωτού

ληφθεί η απαιτούμενη άδεια από την Επιτροπή.

Συνεπώς, η εγγραφή στο ειδικό βιβλίο μετόχων της ΠΑΕ, ήτοι η ολοκλήρωση της μεταβίβασης,

για την οποία απαιτείται σύμφωνα με το άρθρο 69 παρ.3 Ν. 2725/1999 η προηγούμενη άδεια της

επιτροπής, έγινε νομότυπα μετά από άδεια αυτής, όπως προκύπτει και από το πρακτικό της συνεδρίασης

και της απόφασης της Επιτροπής με ημερομηνία 21/3/2019. Επομένως, δεν προκύπτει καμία παραβίαση

του άρθρου 69 παρ. 3 του Νόμου 2725/1999 από την ΠΑΕ ΞΑΝΘΗ».

Περαιτέρω σύμφωνα με το άρθρο 69 παρ. 12 Ν. 2725/1999 και μετά την κατά πλειοψηφία (4-1)

διαπίστωση τέλεσης της πράξεως-παραβάσεως του άρθρου 69 παρ. 3 από την ΠΑΕ ΞΑΝΘΗ, πρέπει να

διαβιβασθεί η απόφαση αυτή ως «Έκθεση» στο αρμόδιο δικαιοδοτικό όργανο για την επιβολή της

προβλεπόμενης ποινής, χαρακτηριζόμενης της πράξης που της αποδόθηκε ως «Βαρεία», επειδή

άπτεται του δημοσίου συμφέροντος, καθώς αφορά τη νομιμότητα της Διοίκησης

#

και του Μετοχολογίου της ελεγχόμενης ΠΑΕ, με δεδομένο ότι από τον Πειθαρχικό Κώδικα της

ΕΠΟ δεν δίνεται ουδεμία εναλλακτική λύση εκτός τους χαρακτηρισμού της πράξεως ως βαρείας (βλ.

Παράρτημα Α, Πειθαρχικού Κώδικα ΕΠΟ 2019). Στο σημείο αυτό πρέπει να τονισθεί ότι εκ του

Νόμου, των σχετικών παγίως και διαχρονικά τιθέμενων διατάξεων και ιδιαίτερα από την

κατηγορηματική και μη επιδέχουσα ενδοιασμό, ερμηνεία και οποιαδήποτε αμφισβήτηση, διάταξη

της παρ. 12 του άρθρου 69 Ν. 2725/1999, η Επιτροπή δεν δύναται να ακολουθήσει μη

προβλεπόμενη διαδικασία και να μην εφαρμόσει την παραπάνω διάταξη, γιατί σε διαφορετική

περίπτωση θα παραβεί η ίδια (Επιτροπή) τις κείμενες διατάξεις που καλείται να εφαρμόσει.

Ένα μέλος της Επιτροπής (Ειρήνη Μαρούπα) παρά το γεγονός ότι εδέχθη ότι ετελέσθη η

διωκόμενη πράξη εν τούτοις εμμέσως πλην σαφώς δεν χαρακτηρίζει την πράξη βαρεία με το εξής

σκεπτικό: «Αναφορικά με τη συνδρομή της παραγράφου

12 του άρθρου 69, σε συνέχεια των ως άνω κρίνω ότι δεν συντρέχει υπαιτιότητα των οργάνων της

διοίκησης καθώς αφενός, έγκαιρα υπέβαλαν την αίτησή τους για χορήγηση άδειας μεταβίβασης των

μετοχών της ΠΑΕ στις 4/12/2018, -(δηλαδή πριν την μεταβίβαση των μετοχών), αφετέρου αυτή

ολοκληρώθηκε με την εγγραφή της στο βιβλίο μετόχων μετά την χορήγηση προς αυτήν της σχετικής

αδείας στις 23/3/2019). Σημαντικό στοιχείο επίσης στην σκέψη μου αποτελεί το γεγονός ότι το

νομικό πρόσωπο στο οποίο μεταβιβάσθηκε η ΠΑΕ, η INSPORTS IKE είναι μεν νέο νομικό πρόσωπο

και πιο ευέλικτο, αλλά ανήκει στα ίδια φυσικά πρόσωπα όπως και η ΒΙΑΜΑΡ ΑΕ. Και πράγματι έλαβε

άδεια από την επιτροπή. Επομένως για την τυπική παράβαση δεν μπορεί επουδενί να επιβληθεί η

επαχθέστερη των ποινών που είναι η προβλεπόμενη στο άρθρο ποινή της αποβολής από το

πρωτάθλημα κατόπιν έκθεσής μας».

Επίσης το μέλος της Επιτροπής Χριστόδουλος Δερδεμέζης στο σκεπτικό του αναφέρει ότι:

«Μετά την κατά πλειοφηφία απόφαση για τέλεση της πράξης, φρονώ ότι η τέλεση αυτή λόγω και

των πραγματικών περιστατικών όπως αυτά προκύπτουν από τα έγγραφα, τα υπομνήματα και την

ακρόαση της ΠΑΕ ΞΑΝΘΗΣ και με βάση τα όσα έχω ήδη αναφέρει στο σκεπτικό μου για την μη

τέλεση της παράβασης, θα πρέπει να θεωρηθεί άνευ υπαιτιότητας των οργάνων της ΠΑΕ και να μην

επιβληθεί ουδεμία κύρωση σε αυτή. Επίσης ότι: «Μετά και την κατά

πλειοψηφία απόφαση για επιβολή κύρωσης στην ΠΑΕ ΞΑΝΘΗ λόγω και των πραγματικών

περιστατικών όπως αυτά προκύπτουν από τα έγγραφα, τα υπομνήματα και την ακρόαση της ΠΑΕ

ΞΑΝΘΗΣ και με βάση τα όσα έχω ήδη αναφέρει στο σκεπτικό μου για την μη τέλεση της

παράβασης, φρονώ ότι η κύρωση θα πρέπει να είναι αυτή της απλής παράβασης και να επιβληθεί

στην ΠΑΕ ΞΑΝΘΗ πρόστιμο 100.000 ευρώ».

#

Περαιτέρω η απόφαση αυτή ως Έκθεση, πρέπει να διαβιβασθεί σύμφωνα με το άρθρο 69

παρ. 12 στο οικείο δικαιοδοτικό όργανο για την επιβολή των προβλεπόμενων ποινών. Τέλος

επειδή σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 69 παρ.

13 του Ν. 2725/1999 «Όποιος με πρόθεση παραβιάζει τις απαγορεύσεις των παραγράφων 3, 6,

8, 9 και 10 του παρόντος άρθρου τιμωρείται με φυλάκιση και χρηματική ποινή ως πεντακόσιες

χιλιάδες (500.000) Ευρώ». Συνεπώς πρέπει να διαβιβασθεί η απόφαση στην αρμόδια Εισαγγελική

Αρχή για την άσκηση ποινικής δίωξης κατά το άρθρο 69 παρ. 13 Ν. 2725/1999. Τα μέλη της

Επιτροπής Χριστόδουλος Δερδεμέζης και Ειρήνη Μαρούπα έκριναν ότι δεν συντρέχει περίπτωση

εφαρμογής της συγκεκριμένης διάταξης.

Επίσης ομόφωνα κρίνεται ότι πρέπει κατ'έφαρμογή του άρθρου 77 παρ. 6 Ν. 2725/1999

να επιβληθεί πρόστιμο στην ΠΑΕ ΞΑΝΘΗ εκατό χιλιάδων (100.000) Ευρώ, για την παράβαση αυτή.

Σε σχέση με την αποδιδόμενη στην ΠΑΕ ΞΑΝΘΗ Α.Ο. παράβαση της διάταξης του άρθρου

77 Α παρ. 3, 5, 6 Ν. 2725/1999 με βάση όλα τα παραπάνω εκτεθέντα η Επιτροπή έκρινε ομόφωνα

ότι η παραπάνω ΠΑΕ έχει παραβιάσει τη διάταξη αυτή. Επειδή σύμφωνα με την παρ. 5 του

άρθρου 77 Α Ν. 2725/1999: «Κατά την άσκηση των καθηκόντων της η Επιτροπή [...] Δικαιούται

επίσης, σε περιπτώσεις μεταβίβασης μετοχών, συμμετοχής σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου [...]

να μη χορηγεί ή να ανακαλεί τις προβλεπόμενες από τον παρόντα Νόμο άδειες, εγκρίσεις και

πιστοποιητικά [...]». Στην προκειμένη περίπτωση εάν κατά τον χρόνο έκδοσης της αδειοδότησης

της ΠΑΕ ΞΑΝΘΗ εγνώριζε την ήδη τελεσθείσα παράβαση του άρθρου 69 παρ. 12 Ν. 2725/1999

όπως έχει περιγράφει και η οποία αφορά το δημόσιο συμφέρον δεν θα χορηγούσε άδεια. Η

αδειοδότηση έλαβε χώρα με βάση ψευδή στοιχεία τα οποία προσεκόμισε η ελεγχόμενη ΠΑΕ.

Συνεπώς με βάση τον επιτακτικό κανόνα της προαναφερόμενης διάταξης πρέπει να ανακληθεί το

χορηγηθέν πιστοποιητικό συμμετοχής της παραπάνω ΠΑΕ, θεωρούμενου ως μηδέποτε εκδοθέντος

και συνεπώς η ανάκλησή του αναφέρεται στον χρόνο έκδοσής του, δεδομένου ότι η παραβατική

συμπεριφορά της ΠΑΕ υπήρχε κατά τον χρόνο έκδοσης, χωρίς να είναι γνωστή στην Ε.Ε.Α. Εν

παρόδω αναφέρεται στο σημείο αυτό, ότι η ΠΑΕ ΞΑΝΘΗ ΑΟ για παρεμφερή και σχετική με την

προαναφερόμενη πράξη, αλλά σε κάθε περίπτωση άλλη πράξη, τόσο από το Πρωτοβάθμιο

Αδειοδότησης, όσο και από την Επιτροπή Εφέσεως Αδειοδότησης της ΕΠΟ, τιμωρήθηκε και

παράλληλα ανακλήθηκε η άδεια συμμετοχής της στο Πρωτάθλημα της Super League 1.

Δυο μέλη της Επιτροπής (Χριστόδουλος Δερδεμέζης, Ειρήνη Μαρούπα) διατύπωσαν την

άποψη ότι δεν πρέπει να ανακληθεί το πιστοποιητικό συμμετοχής, εξ αυτών δε η κ. Μαρούπα

διατύπωσε την άποψη ότι: «Αναφορικά με τη συνδρομή των όρων του άρθρου 77 Α , πράγματι

#

τελέσθηκε η τυπική παράβαση καθώς η ΠΑΕ ΞΑΝΘΗ προσεκόμισε μετοχολόγιο που δεν ήταν το

πραγματικό. Ενεφάνισε ως ιδιοκτήτριά της την ΒΙΑΜΑΡ Α.Ε. και όχι την Insports IKE που πράγματι

ήταν. Έτσι η Επιτροπή παραπλανήθηκε αναφορικά με τον πραγματικό ιδιοκτήτη της ΠΑΕ και

εξέδωσε πιστοποιητικό συμμετοχής για την ΠΑΕ ΞΑΝΘΗ που εσφαλμένα πίστεψε ότι

εξακολουθούσε να ανήκει στην ΒΙΑΜΑΡ ΑΕ θεωρώντας πως η άδεια που είχε χορηγηθεί στις

21/3/2019 για μεταβίβαση των μετοχών δεν είχε υλοποιηθεί! Παρά ταύτα κι επειδή αν πράγματι

είχε προσκομιστεί το αληθινό μετοχολόγιο πάλι θα είχαμε χορηγήσει το πιστοποιητικό κι επίσης

δεδομένου ότι η INSPORTS IKE ανήκε στους Πανόπουλο - Συγγελίδη, κι όχι σε ένα νέο νομικό

πρόσωπο που έπρεπε η επιτροπή εξαρχής να ελέγξει αναφορικά με όλα τα στοιχεία των φυσικών

προσώπων που το συνιστούν, κρίνω ότι η παράβαση είναι ισχνή από πλευράς υπαιτιότητας και δεν

πρέπει να ανακληθεί το πιστοποιητικό συμμετοχής της αλλά να της επιβληθεί αποκλειστικά το

αναλογικό προς την παράβαση πρόστιμο των

100.1 ευρώ».

Επειδή σύμφωνα με το άρθρο 3 εδ. τρίτο άρθρου 77 Α Ν. 2725/1999 «Σε περίπτωση

παράβασης των διατάξεων του Ν. 2725/1999, με τις οποίες προβλέπεται η μη χορήγηση

πιστοποιητικού περί τήρησης των υποχρεώσεων που προβλέπονται από τον Ν. 2725/1999 και

αφορούν το δημόσιο συμφέρον, η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού εκδίδει πόρισμα ελέγχου

πλήρως αιτιολογημένο, το οποίο διαβιβάζει στην οικεία Ομοσπονδία, η οποία προκαλεί τον

πειθαρχικό έλεγχο της Α.Α.Ε. ή του Τ.Α.Α. που υπέπεσε στην παράβαση σύμφωνα με τον Πειθαρχικό

Κώδικα που προβλέπει ποινές για τις παραβάσεις αυτές», κρίνεται ομόφωνα ότι η απόφαση αυτή

ως Πόρισμα πρέπει να διαβιβασθεί στην οικεία Ομοσπονδία για την επιβολή των προβλεπόμενων

ποινών.

Τέλος πρέπει να διαβιβασθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα για την πράξη της υφαρπαγής

ψευδούς βεβαίωσης.

Περαιτέρω, απ'όλα τα στοιχεία που προσκομίσθηκαν, τα σχετικά έγγραφα, τις γραπτές και

προφορικές διευκρινήσεις των κληθέντων φυσικών και νομικών προσώπων και των νομικών

παραστατών και όλων όσων παραστάθηκαν και εξέθεσαν τις απόψεις τους ενώπιον της Επιτροπής

απεδείχθησαν τα ακόλουθα:

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία "VIALAND ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗΣ

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ - ΧΩΡΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ" με διακριτικό τίτλο "VIALAND Α.Ε.", συνεστήθη

το 2002 από την εταιρεία ΒΙΑΜΑΡ Α.Ε., το Δημήτριο Δανιήλ και την (τότε) ΠΑΕ SKODA ΞΑΝΘΗ Α.Ο. Το

2004 αποφασίσθηκε από τις Γ.Σ. των μετόχων της ΠΑΕ SKODA ΞΑΝΘΗ και της VIALAND Α.Ε. (στις 22

#

και 25.04.2004 αντίστοιχα) η υπογραφή Σύμβασης Απόσχισης από την ΠΑΕ του κλάδου "μονάδα

συγκροτήματος ξενώνων Le Chalet και αθλητικό προπονητικό κέντρο ΠΑΕ ΞΑΝΘΗ Α.Ο. και η

απορρόφηση του κλάδου αυτού από τη VIALAND Α.Ε. Η σχετική απόφαση εγκρίθηκε με την

υπ'αριθμ. ΤΕ/1153/12.07.2004 απόφαση του Νομάρχη Ξάνθης και καταχωρήθηκε στις 12.07.2004

στο υπ'αριθμ. 9021/15.07.2004 ΦΕΚ, η δε απόσχιση μεταγράφηκε με το υπ'αριθμ. 15219/2004

Συμβόλαιο στη μερίδα 325/167 της VIALAND Α.Ε. στο υποθηκοφυλακείο Ξάνθης. Όλες οι νέες

μετοχές που εκδόθηκαν από την επακόλουθη (εκ του νόμου) αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της

VIALAND Α.Ε. αναλήφθηκαν από την ΠΑΕ ΞΑΝΘΗ Α.Ο. ως εισφέρουσα τον κλάδο και

μεταβιβάσθηκαν αμέσως προς την ΒΙΑΜΑΡ Α.Ε. Όπως προκύπτει από τις οικονομικές καταστάσεις

της εταιρείας για το έτος 2017 και συνομολογήθηκε και κατά την ακροαματική διαδικασία η

συμμετοχή της ΒΙΑΜΑΡ Α.Ε. στην VIALAND Α.Ε., μεταβιβάσθηκε εντός του έτους 2015 στους Χρήστο

Πανόπουλο και Πολύχρονη Συγγελίδη, ατομικά έναντι τιμήματος μόλις 500.000 ευρώ, οι οποίοι

κατέστησαν μέτοχοι της ως άνω εταιρείας κατ'ισομοιρία με ποσοστό μετοχών 50% έκαστος. Τα

περιουσιακά στοιχεία που μεταβιβάστηκαν με την Απόσχιση αυτή ήταν σύμφωνα με την οικεία

ανακοίνωση στο ΦΕΚ η "Μονάδα Συγκροτήματος ξενώνων Le Chalet και Αθλητικό Προπονητικό

Κέντρο της Ανώνυμης Εταιρείας ΠΑΕ SKODA ΞΑΝΘΗ Α.Ο.". Περαιτέρω σύμφωνα με τις οικείες

περιγραφές μεταβιβάσθηκε στη VIALAND Α.Ε. ένα αγροτεμάχιο έκτασης 82.733,56τ.μ. εντός του

οποίου ανεγείροντο α)Τριώροφη Μονάδα Ξενώνα (πρόκειται για το ξενοδοχείο Le Chalet), β) Κτίριο

Ισόγειο Αποδυτηρίων, γ) Κτίριο Ισόγειο Γυμναστηρίου, δ) Κτίριο Ισόγειο επιφανείας 45,51τ.μ.

καιε)Μία δεξαμενή.

Το Δ/κό Συμβούλιο της VIALAND Α.Ε. (του οποίου η διάρκεια θητείας είναι ως τις 20.06.2022)

σήμερα είναι τετραμελές και αποτελείται από τους 1) Νικόλαο Χαλαβαζή, Πρόεδρο, 2) Αριστείδη

Πιαλόγλου, Αντιπρόεδρο και Δ/ντα Σύμβουλο, 3) Χρήστο Πανόπουλο, Μέλος και 4) Πολύχρονη

Συγγελίδη, Μέλος. Εξ αυτών ο Νικόλαος Χαλαβαζής είναι παράλληλα και Μέλος του Δ.Σ. της ΠΑΕ

ΞΑΝΘΗ Α.Ο. και Διαχειριστής της INSPORTS IKE, ο Αριστείδης Πιαλόγλου είναι Πρόεδρος και Δ/νων

Σύμβουλος της ΠΑΕ ΞΑΝΘΗ Α.Ο. και οι Χρήστος Πανόπουλος και Πολύχρονης Συγγελίδης είναι

εμμέσως μέτοχοι της ΠΑΕ ΞΑΝΘΗ Α.Ο. δια της INSPORTS IKE. To Δ/κό Συμβούλιο της VIALAND Α.Ε.

ανασυγκροτήθηκε στις 11.09.2018 μετά την παραίτηση από τη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου

της VIALAND του Νικολάου Επιτρόπου και την αντικατάστασή του από τον Αριστείδη Πιαλόγλου, ο

οποίος ήταν ήδη από 11.05.2018 Πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος της ΠΑΕ ΞΑΝΘΗ Α.Ο. με απόφαση

των υπολοίπων τριών μελών του Δ.Σ. (ήτοι των Χαλαβαζή, Πανόπουλο και Συγγελίδη). Όπως μάλιστα

προκύπτει από το υπόμνημα της RFA, η RFA ήταν μέτοχος της VIALAND ήδη από 30.08.2018 ήτοι

#

προτού λάβει χώρα η ως άνω αντικατάσταση του Δ/ντος Συμβούλου Νικ. Επιτρόπου. Ο Πιαλόγλου

έλαβε τη θέση του Αντιπροέδρου και Δ/ντος Συμβούλου της VIALAND Α.Ε. όπως προκύπτει και από

την υπ'αριθμ.πρωτ. 1315707 ανακοίνωση καταχώρηση στο Γ.Ε.ΜΗ. του από

11.09.2018 Πρακτικού του Δ/κού Συμβουλίου, η οποία εγκρίθηκε από την επόμενη Γ.Σ. των μετόχων

της Εταιρείας την 10.09.2019. Σύμφωνα με τις τελευταίες δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις

της VIALAND για τη χρήση 2018 η VIALAND έχει στην κυριότητά της κτηριακές εγκαταστάσεις

επιφανείας 5.671 τ.μ., οι οποίες είναι κτισμένες σε ιδιόκτητα αγροτεμάχια συνολικών εκτάσεων

84.409 τ.μ. Στο δε πίνακα ιδιοχρησιμοποιημένων ακινήτων αναγράφονται ακίνητα λογιστικής αξίας

184.1 χιλ. ευρώ και κτήρια λογιστικής αξίας 2.679 ευρώ. Το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε

3.777.200 ευρώ. Στις δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις της ΠΑΕ ΞΑΝΘΗ Α.Ο. για τη χρήση

01.07.2017 έως 30.06.2018, αναφέρεται ότι η ΠΑΕ ΞΑΝΘΗ Α.Ο. "έχει συνάψει μη ακυρώσιμη

σύμβαση λειτουργικής μίσθωσης με τη συνδεδεμένη εταιρία VIALAND Α.Ε. που αφορά την ενοικίαση

γραφείων και αθλητικών εγκαταστάσεων". Στην έκθεση διαχείρισης επί των ως άνω οικονομικών

καταστάσεων αναφέρεται ότι η ΠΑΕ ΞΑΝΘΗ Α.Ο. διαθέτει ιδιόκτητο στάδιο από το 2004 και

ιδιόκτητο προπονητικό κέντρο. Στον δε πίνακα ιδιοχρησιμοποιοuμένων ενσώματων παγίων των ως

άνω οικονομικών καταστάσεων αναγράφονται γήπεδα λογιστικής αξίας 197.000 χιλιάδων ευρώ και

κτήρια λογιστικής αξίας 2.451εκ. ευρώ. Περαιτέρω, στις ως άνω οικονομικές καταστάσεις

αναφέρεται ότι η ΠΑΕ ΞΑΝΘΗ Α.Ο. "ανήκει σε τελικό σύνολο επιχειρήσεων για το οποίο

καταρτίζονται ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις και ότι υποχρέωση κατάρτισης αυτών των

καταστάσεων έχει η μητρική εταιρία ΒΙΑΜΑΡ", η δε VIALAND αναφέρεται "ως συνδεδεμένη εταιρία".

Στις δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις της ΒΙΑΜΑΡ Α.Ε., για τη χρήση 01.01.2017 έως

31.12.2017, αναφέρεται ότι στην ενοποίηση περιλαμβάνεται με τη μέθοδο της ολικής ενοποίησης η

ΠΑΕ ΞΑΝΘΗ Α.Ο. και με τη μέθοδο της οριζόντιας ενοποίησης η VIALAND. Στην έκθεση διαχείρισης

επί των ανωτέρω οικονομικών καταστάσεων (σελ.4) αναφέρεται ότι "Ο Όμιλος κατέχει

ιδιοχρησιμοποιούμενα ακίνητα (εγκαταστάσεις της ΠΑΕ ΞΑΝΘΗΣ και του ξενοδοχείου Le Chalet

(Vialand Α.Ε.) η αξία κτήσης των οποίων ανέρχεται σε 14,5εκ. ευρώ. Επίσης όπως προκύπτει από τα

στοιχεία του φακέλου διαχρονικά τα μέλη του Δ.Σ. της VIALAND και της ΠΑΕ ΞΑΝΘΗ ταυτίζονται σε

υψηλό ποσοστό, ενώ ταυτίζονταν τουλάχιστον ως το 2018 και οι ιδιοκτήτες, μέτοχοι των εν λόγω

εταιριών.

Ταύτιση προσώπων ως μελών των Δ.Σ. των δύο εταιρειών παρατηρείται και για την περίοδο

μετά τη μεταβίβαση των μετοχών της VIALAND στην RFA Trading Consulting, η οποία καθ'ομολογία

της RFA Trading and Consulting Ltd έλαβε χώρα στις 30.08.2018. Ειδικότερα κατά τα τελευταία έτη

#

σημειώθηκαν οι ακόλουθες συμμετοχές στα Δ.Σ. και των δύο εταιρειών. Συγκεκριμένα ο Κων/νος

Κομνηνός διετέλεσε μέλος Δ.Σ. της ΠΑΕ ΞΑΝΘΗ Α.Ο. και ταυτόχρονα Πρόεδρος της VIALAND κατά το

έτος 2015, ο Νικόλαος Χαλαβαζής διατελεί μέλος Δ.Σ. της ΠΑΕ ΞΑΝΘΗ Α.Ο. και ταυτόχρονα

Πρόεδρος της VIALAND από το 2015 μέχρι σήμερα, ο Νικόλαος

Επιτρόπου διετέλεσε μέλος και Δ/υων Σύμβουλος της ΠΑΕ ΞΑΝΘΗ Α.Ο. μέχρι το 2017 και

ταυτόχρονα Δ/νων Σύμβουλος της VIALAND μέχρι την αγορά της από RFA Trading and Consulting Ltd,

οπότε τοποθετείται ο Αριστείδης Πιαλόγλου, ταυτόχρονα Πρόεδρος καιΔιευθύνων Σύμβουλος της

ΠΑΕ ΞΑΝΘΗ Α.Ο. Ο Αριστείδης Πιαλόγλου μέχρι και την κατάθεση της υπό κρίση καταγγελίας

παρέμενε νόμιμος εκπρόσωπος και των δύο εταιρειών. Τέλος ο Χρηστός Πανόπουλος και

Πολύχρονης Συγγελίδης παρέμειναν μέλη στο Δ.Σ. της VIALAND και μετά τη μεταβίβασή της στην

RFA, ενώ ταυτόχρονα παρέμειναν απώτεροι μέτοχοι της ΠΑΕ ΞΑΝΘΗ Α.Ο. Περαιτέρω, όπως

προκύπτει από τα στοιχεία του φακέλου, ο Νικόλαος Χαλαβαζής, παράλληλα με τις ιδιότητές του ως

Προέδρου της VIALAND και μέλους του Δ.Σ. της ΠΑΕ ΞΑΝΘΗ Α.Ο. είναι ταυτόχρονα και Αντιπρόεδρος

της ΒΙΑΜΑΡ Α.Ε. καθώς και μοναδικός διαχειριστής για αόριστο χρόνο της INSPORTS στην οποία

μεταβιβάσθηκαν κατά το από 23.11.2018 έως 31.12.2018 (όπως προεκτέθηκε χωρίς άδεια της Ε.Ε.Α.)

οι μετοχές της ΠΑΕ ΞΑΝΘΗ που κατείχαν μέσω ΒΙΑΜΑΡ Α.Ε. οι Χρήστος Πανόπουλος και Πολύχρονης

Συγγελίδης.

Τόσο κατά την ακροαματική διαδικασία όσο και με τα έγγραφα υπομνήματά τους, η ΠΑΕ

ΞΑΝΘΗ Α.Ο. και οι Χρ. Πανόπουλος και Π. Συγγελίδης, μέλη του Δ.Σ. της VIALAND Α.Ε. και εμμέσως

μέτοχοι της ΠΑΕ ΞΑΝΘΗ ΑΟ αμφισβήτησαν ότι η VIALAND Α.Ε., δύναται να ασκήσει και ασκεί επί της

ΠΑΕ ΞΑΝΘΗ Α.Ο. κυριαρχική επιρροή, καθώς υποστηρίζουν ότι οι υφιστάμενοι μεταξύ τους δεσμοί

(σύμβαση μίσθωσης πάγιων στοιχείων, ταύτιση μελών Δ.Σ. και παρουσία των μετόχων της ΠΑΕ

ΞΑΝΘΗ Α.Ο. στο Δ.Σ. της VIALAND Α.Ε. δεν επαρκούν για τη θεμελίωση κυριαρχικής επιρροής.

Από τα στοιχεία του φακέλου ωστόσο προκύπτει η ύπαρξη τόσο οικονομικών όσο και

διαρθρωτικών δεσμών εξάρτησης μεταξύ των δύο εταιρειών, οι οποίοι θεμελιώνουν τη δυνατότητα

άσκησης κυριαρχικής επιρροής από τη VIALAND επί της ΠΑΕ ΞΑΝΘΗ Α.Ο. Ειδικότερα, από τα

στοιχεία που παρατίθενται στο ιστορικό παρατηρείται μια σταθερή ανά τα έτη ταύτιση των μελών

του Δ.Σ. της ΠΑΕ ΞΑΝΘΗ Α.Ο. με μέλη του Δ.Σ. της VIALAND, μάλιστα δε οι απώτεροι τυπικοί

ελέγχοντες μέτοχοι της ΠΑΕ ΞΑΝΘΗ Α.Ο. ήταν και παραμένουν μέλη του Δ.Σ. της VIALAND. Επιπλέον

του εν λόγω διαρθρωτικού δεσμού, η πρακτική λειτουργία και η εξυπηρέτηση του σκοπού της ΠΑΕ

ΞΑΝΘΗ Α.Ο. εξαρτώνται σε καθοριστικό βαθμό από τη χρήση των αθλητικών και λοιπών

εγκαταστάσεων ιδιοκτησίας της VIALAND, ήτοι σημαντικών και αναγκαίων για τη συνέχιση της

#

λειτουργίας της στοιχείων, η οποία κατά τούτο έχει την ικανότητα να καθορίζει λειτουργικές

αποφάσεις της ΠΑΕ ΞΑΝΘΗ Α.Ο. Η ΠΑΕ ΞΑΝΘΗ Α.Ο. χρησιμοποιεί τις εγκαταστάσεις της VIALAND για

την καθημερινή της δραστηριότητα (διοικητική και αγωνιστική) και, όπως συνάγεται εκ του από

25.1.2019 εγγράφου που υπέβαλε στη Δ/νση Αδειοδότησης με αρ. πρωτ. 6298/1.2.2019, στο

προπονητικό κέντρο του ξενοδοχείου δραστηριοποιούνται τα Τμήματα Υποδομής της ΠΑΕ, ενώ τον

ίδιο χώρο χρησιμοποιούσε για τις ανάγκες της και Α' ομάδα τουλάχιστον έως την περίοδο 2018-

2019. Περαιτέρω τα γραφεία της ΠΑΕ ΞΑΝΘΗ βρίσκονται στο κτιριακό συγκρότημα του ξενοδοχείου

Le Chalet, από όπου διενεργείται και όλη η εταιρική λειτουργία της, ενώ στις οικονομικές

καταστάσεις χρήσης 1.7.2017 έως 30.6.2018 η ΠΑΕ ΞΑΝΘΗ δηλώνει ότι «η Εταιρεία έχει συνάψει μη

ακυρώσιμη σύμβαση λειτουργικής μίσθωσης με τη συνδεδεμένη Εταιρεία VIALAND Α.Ε., που αφορά

την ενοικίαση γραφείων και αθλητικών εγκαταστάσεων» (αρ. 30 χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις,

εγγυήσεις και ενδεχόμενες υποχρεώσεις που δεν εμφανίζονται στον ισολογισμό). Η έννοια της «μη

ακυρώσιμης σύμβασης» είναι δηλωτική της άρρηκτης, διηνεκούς και αλληλοεξαρτώμενης στενής

σχέσης μεταξύ των δύο εταιρειών, η οποία ενισχύεται και από τη δημόσια εικόνα που καλλιεργούν.

Στην ιστοσελίδα της ΠΑΕ ΞΑΝΘΗ Α.Ο. το ξενοδοχείο Le Chalet εμφανίζεται ως ιδιοκτησία της ΠΑΕ,

ενώ στην ιστοσελίδα του αθλητικού κέντρου (www.lechalet.gr) και στο Τμήμα «Αθληση» αναφέρεται

ότι ΤΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΕ ΞΑΝΘΗ «θεωρείται το καλύτερο στην Ελλάδα και ένα αηό τα πιο

αξιόλογα στην Ευρώπη. Περιλαμβάνει όλους τους απαραίτητους χώρους οι οποίοι στεγάζονται σε

ένα συνολικό εμβαδό κτισμάτων 790 τ.μ. και είναι τμήμα συνολικής εγκατάστασης που αποτελείται

από το XANTHI ARENA και το ξενοδοχειακό συγκρότημα Le Chalet».

Από όλα τα παραπάνω, και ιδία από τη συμμετοχή στο Διοικητικό Συμβούλιο της VIALAND

Α.Ε. των Πανόπουλου και Συγγελίδη, που είναι ταυτοχρόνως και οι απώτεροι μέτοχοι της ΠΑΕ

ΞΑΝΘΗ Α.Ο., καθώς και από την ταύτιση και των δύο άλλων μελών του Δ.Σ. της VIALAND Αρ.

Πιαλόγλου, νόμιμο εκπρόσωπο της ΠΑΕ ΞΑΝΘΗ και τοποθετηθέντα μετά την απόκτηση της VIALAND

από την RFA, αλλά και τον Χαλαβαζή, Πρόεδρο της VIALAND, νόμιμο εκπρόσωπο της INSPORTS και

μέλος του Δ.Σ. της ΠΑΕ ΞΑΝΘΗ Α.Ο. προκύπτει ότι η VIALAND δύναται να ασκεί και ασκεί, συνεπώς

κατά την έννοια της παραγράφου 9 του άρθρου 69 Ν. 2725/1999 δικαιώματα διοίκησης και

κυριαρχική επιρροή επί της ΠΑΕ ΞΑΝΘΗ Α.Ο. και σε κάθε περίπτωση δυνατότητα συμμετοχής -

επιρροής στη διοίκηση ή λειτουργία όπως αναλύθηκε κατά τη μείζονα σκέψη. Σε κάθε περίπτωση, οι

μέτοχοι της ΠΑΕ ΞΑΝΘΗ Α.Ο. Χρ. Πανόπουλος και Πολ. Συγγελίδης, που είναι τυπικά σε θέση να

ασκήσουν τέτοια φύσης δικαιώματα, είναι ταυτόχρονα και μέλη του Δ.Σ. της VIALAND. Είναι δε

πασίδηλο στο χώρο του ποδοσφαίρου ότι το πρόσωπο που ρυθμίζει τις τύχες της ΠΑΕ ΞΑΝΘΗ Α.Ο.

#

κατά τρόπο αδιαμφισβήτητο και αποφασιστικό τα τελευταία τριάντα ένα χρόνια είναι ο Χρ.

Πανόπουλος, που όπως προκύπτει από τα επίσημα κατατεθειμένα στοιχεία των δύο εταιρειών στο

ΓΕΜΗ διαχρονικά δεν είχε καμία εμπλοκή στα Δ.Σ. της ΠΑΕ ΞΑΝΘΗ Α.Ο. ενώ ήταν μέλος του Δ.Σ. της

VIALAND Α.Ε. από την πρώτη ημέρα σύστασης της Εταιρείας.

Η Ελεγχόμενη ΠΑΕ ΞΑΝΘΗ προέβαλε επίσης τον ισχυρισμό ότι ουδεμία σχέση υφίσταται

μεταξύ των ακινήτων των δύο εταιρειών, οι οποίες είναι διακριτές ιδιοκτησίες και ότι η ΠΑΕ ΞΑΝΘΗ

Α.Ο. μισθώνει από την VIALAND Α.Ε. ορισμένες εκ των εγκαταστάσεων του ξενοδοχείου και τα

γήπεδα, καθώς και ένα χώρο γραφείων όπου τηρεί την έδρα της, για τις οποίες μισθώσεις

καταβάλλει τα συμφωνημένα μισθώματα προς την VIALAND Α.Ε. Ωστόσο όπως εκτέθηκε παραπάνω,

ο συγκεκριμένος ισχυρισμός δεν επηρεάζει την ως σήμερα ουσιαστική σχέση μεταξύ των δύο

εταιρειών, η οποία επιβεβαιώνεται τόσο από τους διαρθρωτικούς δεσμούς όσο και από όσα οι ίδιες

διαχρονικά υποστηρίζουν εμφανιζόμενες ως κατ' ουσίαν ενιαίες. Ισχυρίσθηκε δε ότι ακόμα και αν

αύριο η VIALAND Α.Ε. απεφάσιζε να καταγγείλει τις μισθώσεις αυτές, δεν θα επηρέαζε τη λειτουργία

και τη δραστηριότητα της ΠΑΕ. Η συνθήκη αυτή ωστόσο ακόμα και αν είναι αληθής, δεν συντρέχει

κατά το χρόνο απόκτησης των μετοχών της VIALAND από την RFA Trading and Consulting Ltd, δεν

ανατρέπει δε τη διαπίστωση ότι ακόμα και σήμερα η ομαλή πραγματοποίηση σημαντικού τμήματος

των δραστηριοτήτων της ΠΑΕ ΞΑΝΘΗ Α.Ο. εξαρτάται από τη VIALAND και ακριβώς λόγω της

σπουδαιότητας της εν λόγω μισθωτικής σχέσης η ΠΑΕ ΞΑΝΘΗ Α.Ο. χαρακτήρισε τη μίσθωση αυτή μη

ακυρώσιμη, ώστε να καταστεί σαφές στα μέρη ότι δεν δύναται να καταγγελθεί. Το γεγονός αυτό, σε

συνδυασμό με τους υφιστάμενους διαρθρωτικούς δεσμούς, καταδεικνύουν ότι η

VIALAND Α.Ε. ασκεί κυριαρχική επιρροή επί της λειτουργίας της ΠΑΕ ΞΑΝΘΗ Α.Ο. και συνεπώς

δικαιώματα διοίκησης επ' αυτής, τα οποία από την απόκτηση της VIALAND Α.Ε. από την RFA

Trading and Consulting Ltd και εντεύθεν, ασκούνται απ' αυτή (RFA).

Περαιτέρω όπως προκύπτει από τα στοιχεία του φακέλου και την ακροαματική

διαδικασία, η RFA Trading and Consulting Ltd είναι ιδιωτική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με

μετοχές (private company limited by shares) που συστάθηκε στην Κύπρο την 26.4.2013 υπό την

αρχική ονομασία RFA INVESTMENT AND CONSULTING MANAGEMENT LIMITED από τον Anton

Khodarev με αντικείμενο της δραστηριότητας της το γενικό εμπόριο, τις εισαγωγές - εξαγωγές και

την ενασχόληση με οποιαδήποτε εμπορική δραστηριότητα που αφορά οποιοδήποτε είδος

αγαθών, υλών, εμπορευμάτων ή πραγμάτων. Επίσης δεν είχε οποιαδήποτε ενασχόληση με

τουριστικές επιχειρήσεις Ο Anton Khodarev από το Μάιο του 2012 ως το Δεκέμβριο του 2012

συμμετείχε στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, ως εκπρόσωπος του Ιωάννη (Ιβάν) Σαββίδη.

#

Η εταιρεία σήμερα έχει το εγγεγραμμένο γραφείο της επί της οδού Τεμπών 30, Έγκωμη 2408

Λευκωσία. Η RFA Trading and Consulting μεταβιβάστηκε την 29.12.2014 από τον Khodarev στον

Ιωάννη Καλπαζίδη, ο οποίος έκτοτε είναι μοναδικός μέτοχος και τελικός δικαιούχος (ultimate

beneficiary owner) των μετοχών της. Το τίμημα της μεταβίβασης αλλά και η πηγή των

εισοδημάτων του Ιωάννη Καλπαζίδη για την απόκτηση των μετοχών της εταιρείας δεν

προκύπτουν από κανένα απολύτως στοιχείο, ούτε προσκομίσθηκαν οι φορολογικές δηλώσεις των

φορολογικών ετών 2015 και προηγούμενες παρά το γεγονός ότι εζητήθηκαν.

Περαιτέρω προκύπτει από τα στοιχεία του φακέλου ότι ο Ιωάννης Καλπαζίδης κατά το

χρόνο κτήσης των μετοχών της RFA Trading and Consulting Ltd ήταν μέλος του Διοικητικού

Συμβουλίου της ΣΕΚΑΠ Α.Ε. (από 25.8.2014 έως 7.10.2015) κατά το χρόνο που η Εταιρεία ήταν

υπό τον έλεγχο της εταιρείας DONSKOY TABAC ISC ανήκουσα στον όμιλο AGROCOM,

συμφερόντων του Ιωάννη (Ιβάν) Σαββίδη. Παράλληλα από τις 25.9.2008 ο I. Καλπαζίδης κατέστη

μέτοχος της ιδιωτικής εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με μετοχές (private company limited by

shares) TSIMOV HOLDINGS Ltd αποκτώντας 2.640 μετοχές της συγκεκριμένης εταιρείας από την

Κυριακή Σαββίδου, σύζυγο του Ιωάννη (Ιβάν) Σαββίδη. Τις

μετοχές αυτές διατήρησε στην κατοχή του ως τις 25.11.2015 οπότε και μεταβιβάστηκαν στον Ιωάννη

Σαββίδη. Σύμφωνα με το βιογραφικό του Ιωάννη Καλπαζίδη που προσκόμισε στην Επιτροπή η ίδια η

RFA Trading and Consulting Ltd, ο Καλπαζίδης ήταν μοναδικός μέτοχος και τελικός δικαιούχος των

μετοχών της. Η εταιρεία TSIMOV HOLDINGS Ltd εμφανιζόταν ως και την αποχώρηση του I. Καλπαζίδη

το 2015, ως συνδεδεμένη εταιρεία στις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας BELTERRA HOLDINGS.

Πέραν της συμμετοχής του στη μετοχική σύνθεση της εταιρείας TSIMOV HOLDINGS Ltd και τη θέση

του στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΣΕΚΑΠ Α.Ε., ο I. Καλπαζίδη ς έχει διατελέσει μέλος του Δ.Σ. και της

ανωνύμου εταιρείας «ΒΙΟ-ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΜΠΟΤΙΣΜΕΝΟΥ ΕΝΕΡΓΟΥ

ΑΝΘΡΑΚΑ» (από 12-9-2013 έως 31-1-2014), όταν η συγκεκριμένη Εταιρεία απορροφήθηκε από τη

ΣΕΚΑΠ Α.Ε.

Η συγκεκριμένη προϋπηρεσία δεν αναφέρεται στο βιογραφικό που προσκομίσθηκε από την

RFA, ωστόσο μνημονεύεται από την ίδια την εταιρεία στο υπόμνημα που κατέθεσε με αριθμό πρωτ.

Ε.Ε.Α. 71/23.1.2020. Το Διοικητικό Συμβούλιο της RFA Trading and Consulting Ltd όπως συνομολογεί

και η ίδια με το ως άνω υπόμνημά της αποτελείται: α) την Μαρία Θρασυβούλου, που επέχει θέσει

Δ/ντριας από 2.7.2014 (οπόταν μοναδικός μέτοχος της εταιρείας ήταν ο Anton Khodarev) ως σήμερα,

β) Τον Sergei Anisimov, ο οποίος βάσει των στοιχείων του φακέλου (βλ. την ανακοίνωση

καταχώρησης στο ΓΕΜΗ σύστασης εταιρείας «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΠΑΛΑ ΑΣ Α.Ε.», τις υπ' αριθμ. πρωτ.

#

φ.315/5225/10.9.2013, Φ.315/5461/29.09.2013, φ.315/1090/14.2.2014 και Φ.315/5177/30.9.2014

ανακοινώσεις καταχώρησης στο ΓΕΜΗ των πρακτικών Δ.Σ. της ΣΕΚΑΠ Α.Ε. και την υπ' αριθμ. πρωτ.

Φ.315/5611/27.9.2013 ανακοίνωση καταχώρησης στο ΓΕΜΗ πρακτικών Δ.Σ. της «ΒΙΟ-Α.Β.Ε.») έχει

διατελέσει μέλος Δ.Σ. των εταιρειών του Ομίλου BELTERRA HOLDINGS/DI Μ ERA Ltd «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

ΠΑΛΛΑΣ Α.Ε.» και «ΣΕΚΑΠ Α.Ε.» (παράλληλα με τον I. Καλπαζίδη), έχει διατελέσει Αντιπρόεδρος της

«ΒΙΟ- Α.Β.Ε.» (επίσης τον ίδιο χρόνο με τον I. Καλπαζίδη) και Αντιπρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος της

ΣΕΚΑΠ Α.Ε. Σύμφωνα με το ως άνω υπόμνημα της RFA Trading and Consulting Ltd o Anisimov

ανέλαβε τη θέση του Δ/ντή της εταιρείας από τις 27.11.2015 μέχρι σήμερα. Ο I. Καλπαζίδης τόσο στο

βιογραφικό του όσο και στο υπόμνημά του ενώ κάνει αναφορά στα εισοδήματά του από 2016 και

μετά, δεν

κάνει οποιαδήποτε αναφορά και δεν προσκομίζει φορολογικά στοιχεία πριν το 2016. Υπάρχει

λοιπόν αναπάντητο το ερώτημα με τι πόρους αγόρασε την RFA και πως τη χρηματοδότησε για να

αναπτυχθεί και μεγεθυνθεί η RFA από ασήμαντους τζίρους, σε κύκλο εργασιών δεκάδων

εκατομμυρίων σε συναλλαγές κυρίως με εταιρείες συμφερόντων οικογένειας Σαββίδη. Και γ) ο I.

Καλπαζίδης από την 2.7.2014 και εντεύθεν ως σήμερα. Ο I. Καλπαζίδης πέραν της θέσης του ως

μέλους του Δ.Σ. σε πλείστες όσες εταιρείες συμφερόντων Ιωάννη (Ιβάν) Σαββίδη, από την

ακροαματική διαδικασία αλλά και το υπόμνημα της RFA που κατατέθηκε ενώπιον της Ε.Ε.Α.

προέκυψε περαιτέρω ότι είναι συγγενής τρίτου βαθμού εκ πλαγίου, εξ αίματος με τον Ιωάννη

(Ιβάν) Σαββίδη, πρόεδρο του Δ.Σ. της ΠΑΕ ΠΑΟΚ Α.Ο. και εξ αγχιστείας με τη σύζυγό του Κυριακή

Σαββίδου και όπως αναφέρεται κατωτέρω μετόχου της BELTERRA HOLDINGS Ltd.

Στις 20 Νοεμβρίου 2018 μεταξύ της RFA Trading and Consulting Ltd, ιδιοκτησίας του I.

Καλπαζίδη και του Πολύχρονη Συγγελίδη υπεγράφη συμφωνητικό αγοραπωλησίας μετοχών

αναφορικά με την απόκτηση από πλευράς RFA, 188.861 κοινών ονομαστικών μετοχών της

εταιρείας VIALAND Α.Ε. από τον Πολύχρονη Συγγελίδη, ονομαστικής αξίας 10 Ευρώ εκάστης, που

αντιστοιχούσαν στο 50% του μετοχικού κεφαλαίου της εν λόγω εταιρείας, έναντι τιμήματος

1.650.000 Ευρώ. Επίσης στις 20 Νοεμβρίου 2018 μεταξύ της RFA Trading and Consulting Ltd και

του Χρήστου Πανόπουλου υπεγράφη συμφωνητικό αγοραπωλησίας μετοχών αναφορικά με την

απόκτηση 188.861 κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρείας VIALAND Α.Ε. από τον Χρ.

Πανόπουλο, ονομαστικής αξίας 10 Ευρώ εκάστη που αντιστοιχούσαν στο 50% του μετοχικού

κεφαλαίου της εν λόγω εταιρείας, έναντι τιμήματος 1.650.000 Ευρώ. Με τον τρόπο αυτό η RFA

Trading and Consulting Ltd κατέστη αποκλειστική κύριος του 100% των μετοχών της VIALAND Α.Ε.

Ωστόσο, όπως προκύπτει από το υπόμνημα της ίδιας της RFA (σελ. 20) η Εταιρεία δηλώνει ότι

#

ήταν ο μοναδικός μέτοχος της VIALAND Α.Ε. ήδη από 30.08.2018!! Τούτο σημαίνει ότι: α)

Ουσιαστικά ο έλεγχος της VIALAND Α.Ε. είχε επέλθει πριν την ημερομηνία υπογραφής των

συμφωνητικών αγοραπωλησίας των μετοχών, και β) κατά τον χρόνο αντικατάστασης του Νικ.

Επιτρόπου στο Δ/κό Συμβούλιο της VIALAND Α.Ε. από τον Αριστ. Πιαλόγλου, ο οποίος ανέλαβε

καθήκοντα Αντιπροέδρου και Δ/ντος Συμβούλου της VIALAND Α.Ε., παράλληλα με τα

καθήκοντα του Προέδρου και Δ/ντος Συμβούλου της ΠΑΕ ΞΑΝΘΗ Α.Ο. ήτοι στις 11.09.2018, η RFA

Trading and Consulting Ltd ήταν κατ'ουσία και κατ'ομολογία ήδη μέτοχος της VIALAND Α.Ε.

Εξάλλου, όπως αναφέρεται στην έκθεση διαχείρισης επί των οικονομικών καταστάσεων της

VIALAND Α.Ε. για τη γενική χρήση 01.01.2018 έως 31.12.2018 (βλ. την υπ'αριθμ. πρωτ.

1784854/08.10.2019 ανακοίνωση καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ. των οικονομικών καταστάσεων της

VIALAND για τη χρήση 01.01.2018 έως

31.12.2018 Έκθεση Διαχείρισης Δ.Σ. επί αυτών), «Μοναδικός μέτοχος της εταιρείας είναι η RFA

Trading and Consulting Limited REG Nr HE321833 Λευκωσία Κύπρος, Τεμπών 30 Εγκωμή». Αντίστοιχα

στις οικονομικές καταστάσεις της ΒΙΑΜΑΡ Α.Ε. για τη χρήση 2018, δεν περιλαμβάνονται πλέον ως

ενοποιημένες εταιρείες ούτε η VIALAND Α.Ε. ούτε η ΠΑΕ ΞΑΝΘΗ Α.Ο. (βλ. την υπ'αριθμ.πρωτ.

1772022/21.10.2019 ανακοίνωση καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ. των οικονομικών καταστάσεων της

ΒΙΑΜΑΡ Α.Ε. για τη χρήση 01.01.2018 έως 31.12.2018, Έκθεση Διαχείρισης Δ.Σ. επί αυτών, σελ. 5 υπό

«Συμμετοχές» και Προσάρτημα υπό 7.1.1).

Από τα ανωτέρω προκύπτει μετά βεβαιότητος ότι η VIALAND Α.Ε., όχι μόνο έχει αποκτήσει

δικαιώματα διοίκησης επί της ΠΑΕ ΞΑΝΘΗ Α.Ο. κατά την έννοια του άρθρου 69 παρ.9 Ν.2725/1999,

αλλά επιπλέον στην πραγματικότητα, α) Είναι συνδεδεμένες εταιρείες, β) Είναι συνδεδεμένα μέρη

κατά τον Κανονισμό της ΟΥΕΦΑ για την Αδειοδότηση των Συλλόγων και γ) θεωρείται ότι η VIALAND

Α.Ε. έχει αποκτήσει τον έλεγχο επί της ΠΑΕ ΞΑΝΘΗ Α.Ο. σύμφωνα τόσο με το Εθνικό Δίκαιο όσο και

με το Ευρωπαϊκό Δίκαιο ελέγχου συγκεντρώσεως επιχειρήσεων.

Ως εκ τούτου η RFA Trading and Consulting Ltd αποκτώντας τις μετοχές της VIALAND Α.Ε. από

30.08.2018 άλλως από 20.11.2018, απέκτησε τη δυνατότητα να ασκήσει και ασκεί κυριαρχική

επιρροή επί της ΠΑΕ ΞΑΝΘΗ Α.Ο. και συνεπώς έχει αποκτήσει δικαιώματα διοίκησης επί αυτής κατά

την έννοια της παραγράφου 9 του άρθρου 69 του Ν. 2725/1999.

Όπως δε κατετέθη εμφατικά το μέλος της Επιτροπής Ειρήνη Μαρούπα που πραγματοποίησε

επιτόπια έρευνα (αυτοψία) στη Ξάνθη για τη διακρίβωση της πραγματικότητας το ξενοδοχείο είναι

άνευ οιασδήποτε ιδιαίτερης αξίας και ουδεμία συντήρηση εμφανίζεται να έχει γίνει από την αγορά

του, σε αντίθεση με τις λοιπές γηπεδικές εγκαταστάσεις.

#

H RFA Trading and Consulting Ltd εμφανίζεται ως συνδεδεμένο/-η μέρος/εταιρεία, στις

οικονομικές καταστάσεις της BELTERRA HOLDINGS Ltd και DIMERA Ltd με τις οποίες φέρεται να έχει

συνάψει σειρά δανειακών συμβάσεων. Ειδικότερα ως συνδεδεμένο μέρος εμφανίζεται στις

οικονομικές καταστάσεις της BELTERRA HOLDINGS Ltd του έτους 2014, όπου στο Προσάρτημα

(«Παρατηρήσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις» - "Notes to the Financial Statements") καταγράφεται

ως συνδεδεμένο μέρος στη σημείωση 21.2 (« Πληρωτέα Σε Συνδεδεμένα Μέρη» - "Payables to

Related Parties") και ως συνδεδεμένη εταιρεία στη σημείωση 21.3 («Δάνεια από Συνδεδεμένες

Εταιρείες - "Loans from Relates Companies"). Ως συνδεδεμένο μέρος εμφανίζεται η RFA Trading and

Consulting Ltd και στις οικονομικές καταστάσεις της DIMERA Ltd του έτους 2013, στη σημείωση 20.1

("Receivables from Related Parties"). Περαιτέρω, από την προαναφερόμενη σημείωση 21.3 των

οικονομικών καταστάσεων της BELTERRA HOLDINGS Ltd του έτους 2014 προκύπτει ότι η RFA Trading

and Consulting Ltd χορήγησε σειρά δανείων στη BELTERRA HOLDINGS συνολικού ύψους 299.242

Ευρώ και με ημερομηνίες πληρωμής εντός του έτους 2019. Συγκεκριμένα καταγράφονται επτά

δανειακές συμβάσεις, η πρώτη με επιτόκιο 3% και οι λοιπές με επιτόκιο 2,5%.

Οι ανωτέρω δανειακές συμβάσεις αναφέρονται και στο Παράρτημα στις οικονομικές

καταστάσεις της BELTERRA HOLDINGS Ltd του έτους 2015 στη σημείωση 17 ("Borrowings"). Στις εν

λόγω οικονομικές καταστάσεις όπως καταγράφεται, αναφέρονται ως συνδεόμενες οι εταιρείες με

κοινούς μετόχους ή κοινή διοίκηση, μεταξύ των οποίων και η DIMERA Ltd. Ομοίως οι εν λόγω

δανειακές συμβάσεις αναφέρονται και στη σημείωση 18 ("Borrowings") των οικονομικών

καταστάσεων της BELTERRA HOLDINGS των ετών 2016 και 2017, όπου, όπως καταγράφεται, ως

συνδεόμενες εταιρείες αναφέρονται οι εταιρείες με κοινούς μετόχους, μεταξύ των οποίων και η

DIMERA Ltd, η οποία προσδιορίζεται και ως θυγατρική (σημείωση 12 "investments in subsidiaries"

στις οικονομικές καταστάσεις των ετών 2016 και 2017 και σημείωση 21.2 "loans to subsidiaries" στις

οικονομικές καταστάσεις του έτους 2017).

Η BELTERRA HOLDINGS Ltd είναι ιδιωτική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης που εδρεύει στη

Λευκωσία Κύπρου, επί της οδού Τεμπών 30, Έγκωμη, όπως και η έδρα της RFA Trading and

Consulting Ltd. Μέτοχοι της εταιρείας είναι η Κυριακή

Σαββίδου με ποσοστό 9% και ο Νίκος Σαββίδης (υιός του Ιωάννη (Ιβάν)Σαββίδη) με ποσοστό 91%. Η

DIMERA Ltd είναι ιδιωτική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης που εδρεύει επίσης στη Λευκωσία

Κύπρου, επί της οδού Τεμπών 30, Έγκωμη, όπως και η έδρα της RFA Trading and Consulting Ltd.

Μέτοχοι της εταιρείας είναι ο Γιώργος Σαββίδης με ποσοστό 6,40% (έτερος υιός του Ιωάννη (Ιβάν)

Σαββίδη), ο Νίκος Σαββίδης με ποσοστό 11,90% και η BELTERRA HOLDINGS Ltd με ποσοστό 81,70%.

#

Η DIMERA Ltd είναι με ποσοστό 79,27% κάτοχος της πλειοψηφίας των μετοχών της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, στην

οποία Πρόεδρος του Δ/κού Συμβουλίου είναι ο Ιωάννης (Ιβάν) Σαββίδης και μέλος του Δ/κού

Συμβουλίου είναι ο Γεώργιος Σαββίδης.

Στις οικονομικές καταστάσεις των ετών 2015 - 2017 της BELTERRA HOLDINGS Ltd αναφέρεται

ως θυγατρική η DIMERA Ltd, ενώ στις οικονομικές καταστάσεις της DIMERA Ltd των ετών 2012,

2013, 2014. 2015 και 2016 αναφέρεται ως θυγατρική η εταιρεία ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Στις οικονομικές

καταστάσεις της ΠΑΕ ΠΑΟΚ για τη χρήση 01.07.2017 έως 30.06.2018 (βλ. την υπ'αριθμ.πρωτ.:

1484155/03.02.2019 ανακοίνωση καταχώρισης στο ΓΕΜΗ των οικονομικών καταστάσεων της ΠΑΕ

ΠΑΟΚ για τη χρήση 01.07.2017 έως 30.06.2018. Προσάρτημα υπό 21), αναφέρεται ότι «Η εταιρεία

συμμετέχει ως ϋυγατρική στην ενοποίηση της DIMERA Ltd [...]». Περαιτέρω δε αναφέρεται ότι

(Προσάρτημα υπό 10.2.2) «Οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις προς συνδεδεμένα μέρη

περιλαμβάνουν δάνεια ύψους 4 εκατ. Ευρώ τα οποία έλαβε η εταιρεία σε προηγούμενη χρήση, από

τη μητρική εταιρεία DIMERA Ltd [...]». Η RFA Trading and Consulting Ltd εμφανίζεται ως

συνδεδεμένο μέρος στις οικονομικές καταστάσεις της BELTERRA HOLDINGS Ltd του έτους 2014,

όπου στο Προσάρτημα («Παρατηρήσεις Στις Οικονομικές Καταστάσεις» - "Notes to the Financial

Statements") καταγράφεται ως συνδεδεμένο μέρος στη σημείωση 21.2 («Πληρωτέα Σε Συνδεδεμένα

Μέρη» - " Payables to related Parties") και ως συνδεδεμένη εταιρεία στη σημείωση 21.3 («Δάνεια

από Συνδεδεμένες Εταιρείες» - "Loans from related companies"). Από την προαναφερόμενη

σημείωση 21.3 των οικονομικών καταστάσεων της BELTERRA HOLDINGS Ltd του έτους 2014

προκύπτει ότι η RFA Trading and Consulting χορήγησε σειρά δανείων (με επιτόκιο 3% και 2,5%),

όπως προαναφέρθηκε στη BELTERRA HOLDINGS εντός του έτους 2014 συνολικού ύφους 229.242

ευρώ και με ημερομηνίες αποπληρωμής εντός του 2019 (από τον Ιανουάριο έως τον Δεκέμβριο).

Οι ανωτέρω δανειακές συμβάσεις αναφέρονται και στο Προσάρτημα επί των οικονομικών

καταστάσεων της BELTERRA HOLDINGS Ltd του έτους 2015 στη σημείωση 17 («Borrowings»). Στις

οικονομικές αυτές καταστάσεις, όπως καταγράφεται, αναφέρονται ως συνδεδεμένες οι εταιρείες

με κοινούς μετόχους ή κοινή διοίκηση, μεταξύ των οποίων και η Dimera Ltd, χωρίς ωστόσο να

περιλαμβάνεται στις συνδεδεμένες εταιρείες η RFA Trading and Consulting Ltd (στ. 20.1). Ομοίως

οι εν λόγω δανειακές συμβάσεις αναφέρονται και στη σημείωση 18 («Borrowings») των

οικονομικών καταστάσεων της BELTERRA HOLDINGS των ετών 2016 και 2017, όπου όπως

καταγράφεται, ως συνδεδεμένες εταιρείες αναφέρονται οι εταιρείες με κοινούς μετόχους, μεταξύ

των οποίων και η Dimera Ltd, η οποία προσδιορίζεται και ως θυγατρική (σημείωση 12

«Επενδύσεις σε Θυγατρικές» - «Investments in subsidiaries», στις οικονομικές καταστάσεις των

#

ετών 2016 και 2017, και σημείωση 21.2 «Δάνεια σε Συνδεδεμένες» - «Loans to subsidiaries» στις

οικονομικές καταστάσεις του έτους 2017). Επίσης στις αντίστοιχες οικονομικές καταστάσεις η RFA

Trading and Consulting Ltd δεν εμφανίζεται στις συνδεδεμένες εταιρείες.

Ως συνδεδεμένο μέρος εμφανίζεται η RFA Trading and Consulting Ltd (υπό την τότε

επωνυμία της RFA Investment and Consulting Management Limited) και στις οικονομικές

καταστάσεις της Dimera Ltd του έτους 2013 στη σημείωση 20.1 («Εισπρακτέα από Συνδεδεμένα

Μέρη» - Receivables from related parties»). Στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας Dimera

Ltd των ετών 2014 και 2015, που υπέβαλε προς την ΕΕΑ η ως άνω εταιρεία με το υπόμνημά της,

τα δάνεια που ως το 2013 καταγράφονται ως «Εισπρακτέα από Συνδεδεμένα Μέρη»

εμφανίζονται ως «Εισπρακτέα Δάνεια» («Loans Receivable») χωρίς οι Εταιρείες να εμφανίζονται

ως συνδεδεμένες.

Από τη συνδυασμένη επισκόπηση των προσκομισθέντων οικονομικών καταστάσεων των

εταιρειών BELTERRA HOLDINGS Ltd, Dimera Ltd και RFA Trading and Consulting Ltd προκύπτει ότι

οι ως άνω εταιρείες εμφανίζονται ως συνδεδεμένες μεταξύ τους έως και το έτος 2014 (βλ. τις

οικονομικές καταστάσεις του 2014 της BELTERRA HOLDINGS Ltd, στ. 21 «Συναλλαγές με

Συνδεδεμένα Μέρη»). Από το 2015 οι εταιρείες παύουν να εμφανίζονται συνδεδεμένες παρ' ότι η

εκτέλεση των δανειακών συμβάσεων μεταξύ τους συνεχίζεται. Οι ως άνω εταιρείες

με τα υπομνήματά τους υποστήριξαν ότι από το 2015 και εντεύθεν, οπότε και η RFA Trading and

Consulting πέρασε στον έλεγχο του Ιωάν. Καλπαζίδη, εξέλιπαν οι λόγοι για τους οποίους

χαρακτηρίζονται ως συνδεδεμένες, χωρίς ωστόσο να παράσχουν επαρκείς προς τούτο διευκρινίσεις.

Προς τούτο η ΠΑΕ ΠΑΟΚ προσκομίζει α) την από

19.12.2019 επιστολή του Δ/ντή της Dimera Ltd Θεόδ. Θεοδούλου προς την ΠΑΕ ΠΑΟΚ, β) την από

19.12.2019 Επιστολή του Δ/ντή της BELTERRA HOLDINGS Ltd, Μιχ. Ιωάννου προς την Dimera Ltd.

Σύμφωνα με αμφότερες τις επιστολές οι μέτοχοι της RFA Trading and Consulting Ltd αποχώρησαν

από την εταιρεία στις 29.12.2014 (αναφέρονται στον Anton Khodarev) και ως εκ τούτου από

1.1.2015 και μετά, οπόταν η εταιρεία είχε περάσει στον έλεγχο του Καλπαζίδη, η Dimera Ltd, η

BELTERRA HOLDINGS Ltd και οι μέτοχοί τους δεν αποτελούν καθ' οιονδήποτε τρόπο συνδεδεμένα

μέρη με την RFA Trading and Consulting Ltd και τον μέτοχό της Ιωάν. Καλπαζίδη. Πλην όμως δεν

διευκρινίζεται στις ως άνω επιστολές ποιες ιδιότητες είχε ο Anton Khodarev συνεπεία των οποίων

από μόνη η παρουσία του ως μετόχου της RFA, οι εταιρείες καθίσταντο συνδεδεμένες, προκειμένου

να διευκρινιστεί εάν ο I. Καλπαζίδης είχε τις ίδιες ιδιότητες ή όχι και επομένως να κριθεί εάν η

σύνδεση έπαυσε ή όχι. Ταυτοχρόνως στις οικονομικές καταστάσεις της BELTERRA HOLDINGS Ltd του

#

έτους 2014 εμφανίζεται ως συνδεδεμένη εταιρεία η TSIMOV HOLDINGS Ltd, ιδιοκτησίας Καλπαζίδη,

η οποία εξακολουθεί να εμφανίζεται ως συνδεδεμένη και το 2015 που επίσης είναι υπό την

ιδιοκτησία του Καλπαζίδη. Οι εταιρείες BELTERRA HOLDINGS Ltd και Dimera Ltd υπέβαλαν προς την

Επιτροπή τις από 9.1.2020 επιστολές της Grand Thornton SA (τις οποίες επικαλείται με το υπόμνημά

της και η ΠΑΕ ΠΑΟΚ, σελ. 28) αναφορικά με την έλλειψη σύνδεσης των εταιρειών από το 2015 και

εντεύθεν, ωστόσο οι ίδιες αυτές επιστολές αναφέρουν ότι τα συμπεράσματά τους ανακύπτουν από

τα στοιχεία που οι ίδιες εταιρείες παρείχαν προς τους ελεγκτές.

Επιπλέον, όπως προκύπτει από τα στοιχεία του φακέλου (βλ. την από 15.1.2020 επιστολή της

Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε., την από 15.1.2020 επιστολή της ALPHABANK, το από 23.1.2020 υπόμνημα

της ΠΑΕ ΠΑΟΚ υπό στοιχείο VIII «Το ομολογιακό δάνειο της ΠΑΕ ΠΑΟΚ» (σελ. 40-41), το από

23.1.2020 υπόμνημα της Dimera Ltd (παρ. 37), τα προσκομιζόμενα ως Τεκμήριο 11 Ιδιωτικά

Συμφωνητικά Μεταβίβασης Ομολογίας Ομολογιακού Δανείου μετατρέψιμου σε μετοχές με

ημερομηνίες 27.6.2018, 12.7.2018 και 30.7.2018 μεταξύ της Dimera Ltd ως πωλήτριας και του Ιωάν.

Καλπαζίδη ως αγοραστή και την κίνηση του υπ' αριθμ. 5239-076102-334 λογαριασμού που διατηρεί

η Dimera Ltd στην Τράπεζα Πειραιώς για το διάστημα από 28.6.2018 ως 31.7.2018, το καλοκαίρι του

2018 ο I. Καλπαζίδης μετέφερε από λογαριασμό που διατηρεί η Dimera Ltd στην Τράπεζα Πειραιώς

κεφάλαια ύφους 6.683.301 ευρώ, με τρεις καταβολές ύφους 4.999.730 ευρώ, 999.730 ευρώ και

683.841 ευρώ εκάστη. Τα εν λόγω κεφάλαια (τα οποία σύμφωνα με το υπ' αριθμ. πρωτ. ΕΕΑ

71/23.1.2020 υπόμνημα της RFA Trading and Consulting Ltd, ο I. Καλπαζίδης είχε εισπράξει από την

Εταιρεία ως μέρισμα) συνιστούν το αντίτιμο για τη μεταβίβαση στον Ιωάννη Καλπαζίδη από την

Dimera Ltd εξήντα επτά (67) μετατρέψιμων ομολογιών της ΠΑΕ ΠΑΟΚ επί συνόλου ογδόντα εννέα

(89) ομολογιών, που είχαν αγορασθεί από την Dimera Ltd το 2015, κατόπιν έκδοσης και διάθεσης

από την ΠΑΕ ΠΑΟΚ Α.Ο., μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης, ομολογιακού δανείου με μετατρέψιμες

ομολογίες και κοινού ομολογιακού δανείου, με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των

παλαιών μετόχων. Συνολικά είχαν εκδοθεί ενενήντα (90) μετατρέψιμες ομολογίες των 100.000 ευρώ

εκάστη, εξήντα επτά (67) εκ των οποίων κατέληξαν στον I. Καλπαζίδη. Για τη συναλλαγή αυτή η ΠΑΕ

ΠΑΟΚ υποστηρίζει στο υπόμνημά της (σελ. 46), ότι σύμφωνα με «τη διαβεβαίωση» που της παρείχε

η Dimera Ltd, ο Ιωάν. Καλπαζίδης δεν είχε δικαίωμα να προβεί σε μετατροπή των ομολογιών σε

μετοχές, δυνάμει συμφωνητικού που είχε συναφθεί μεταξύ αυτής και του I. Καλπαζίδη. Ο

ισχυρισμός αυτός διαψεύδεται και αποδυναμώνεται πλήρως, αφού από τα συμφωνητικά που

υποβλήθηκαν στην Επιτροπή από την Dimera Ltd ως Τεκμήριο 11, τέτοια παραίτηση δεν υπάρχει,

δηλαδή δεν αποδεικνύεται. Επίσης κάτι τέτοιο δεν είναι συνηθισμένη πρακτική σε τέτοιου είδους

#

συμβάσεις, γιατί ουσιαστικά θα παραιτείτο από τη μοναδική εξασφάλιση που είχε.

Από το ιστορικό που εκτέθηκε ανωτέρω, τα έγγραφα του φακέλου και τα εν γένει στοιχεία

της όλης διαδικασίας, ακόμα καί από την επίσκεψη και την αυτοψία των εγκαταστάσεων

(προπονητικών, γηπεδικών και ξενοδοχειακών) της ΠΑΕ ΞΑΝΘΗ Α.Ο. που συνεισέφερε ως γνώση στη

διαδικασία το μέλος της Επιτροπής Ειρήνη Μαρούπα, προκύπτει αβίαστα ότι η RFA Trading and

Consulting Ltd και ο μοναδικός μέτοχος αυτής Ιωάννης Καλπαζίδης ενήργησαν ως παρένθετα

πρόσωπα της Dimera

Ltd, μητρικής της ΠΑΕ ΠΑΟΚ Α.Ο. κατά την απόκτηση μετοχών της VIALAND, η οποία ασκεί και σε

κάθε περίπτωση δύναται να ασκεί δικαιώματα διοίκησης επί της ΠΑΕ ΞΑΝΘΗ Α.Ο., κατά την

έννοια της παρ. 9 του άρθρου 69 Ν. 2725/1999 και της περ. ε' της παρ. 2 του άρθρου 32 του Ν.

4308/2014.

Οι ελεγχόμενες εταιρείες αμφισβήτησαν την ύπαρξη οποιασδήποτε σύνδεσης μεταξύ των

εταιρειών του ομίλου BELTERRA HOLDINGS Ltd - Dimera Ltd, των μετόχων τους και της RFA

Trading and Consulting Ltd και του I. Καλπαζίδη, ιδίως εξ απόφεως του άρθρου 42 ε παρ. 5 του ΚΝ

2190/1920 και της έννοιας της συνδεδεμένης επιχείρησης. Προέβαλαν περαιτέρω, τον ισχυρισμό

ότι ο Ιωάν. Καλπαζίδης δεν συνιστά παρένθετο πρόσωπο κατά την έννοια της παρ. 9 του άρθρου

69 του Ν. 2725/1999, καθώς δεν είναι συγγενής β' βαθμού με τους μετόχους του ομίλου

BELTERRA HOLDINGS Ltd / Dimera Ltd και τον πρόεδρο του Δ.Σ. της ΠΑΕ ΠΑΟΚ Α.Ο. όπως απαιτεί

η εν λόγω ρύθμιση. Θα μπορούσε δε κατά τους ισχυρισμούς τους να αγοράσει ο ίδιος άμεσα

μετοχές στην ΠΑΕ ΞΑΝΘΗ Α.Ο. εφόσον το επιθυμούσε, καθώς ως συγγενής τρίτου βαθμού (α 7

ανιψιός του Ιωάννη (Ιβάν) Σαββίδη) με τα προαναφερόμενα πρόσωπα δεν καταλαμβάνεται από

το υποκειμενικό πεδίο της απαγόρευσης της παρ. 9 του άρθρου 69 του Ν. 2725/1999. Ο

ισχυρισμός αυτός ωστόσο κρίνεται απορριπτέος ως νόμω αβάσιμος διότι συγχέει το υποκειμενικό

πεδίο εφαρμογής της παρ. 9 του άρθρου 69 που όνταις καταλαμβάνει συγγενικά πρόσωπα β'

βαθμού, με την έννοια του παρένθετου προσώπου. Με άλλα λόγια ναι μεν οι συγγενείς τρίτου

βαθμού, όπως ο I. Καλπαζίδης, δεν καταλαμβάνονται από το υποκειμενικό πεδίο της εν λόγω

απαγόρευσης, στην περίπτωση που αποκτήσουν μετοχές ή δικαιώματα διοίκησης στο όνομα και

για λογαριασμό τους, χωρίς να ακολουθούν τις οδηγίες ή τις υποδείξεις οποιοσδήποτε Α.Α.Ε. ή

μετόχου Α.Α.Ε. και χωρίς να συνδέονται ή να εξαρτώνται από αυτούς. Ωστόσο καταλαμβάνονται

από το πεδίο εφαρμογής της οι αποκτήσεις μετοχών ή δικαιωμάτων διοίκησης μέσω συγγενικών

προσώπων τρίτου βαθμού, όπως ο I. Καλπαζίδης, όταν τα πρόσωπα αυτά ενεργούν ακριβώς ως

παρένθετα πρόσωπα.

#

Κατόπιν της συνολικής αξιολόγησης του αποδεικτικού υλικού, κατά την κρίση της

πλειοψηφίας των μελών της Ε.Ε.Α., προκύπτει εν προκειμένω πέραν κάθε αμφιβολίας η διαρκής

και αδιάλειπτη σχέση τόσο του Ιωάν. Καλπαζίδη όσο και της

RFA Trading and Consulting Ltd με την οικογένεια Σαββίδη και τον ίδιο τον Ιωάννη (Ιβάν) Σαββίδη,

Πρόεδρο του Δ.Σ. της ΠΑΕ ΠΑΟΚ Α.Ο. και τον όμιλο BELTERRA HOLDINGS Ltd / Dimera Ltd, μέσω

ιδίως των ακόλουθων στοιχείων: 1) Τη συγγενική σχέση τους τρίτου βαθμού, που υφίσταται μεταξύ

του I. Καλπαζίδη και του Ιωάννη (Ιβάν) Σαββίδη, Προέδρου του Δ/κού Συμβουλίου της ΠΑΕ ΠΑΟΚ

Α.Ο. και Κυριακής Σαββίδου, μετόχου της BELTERRA HOLDINGS Ltd, μητρικής της Dimera Ltd,

μητρικής της ΠΑΕ ΠΑΟΚ Α.Ο. και συνεπώς απώτερης μετόχου της τελευταίας. Ειδικότερα κατά τις

αναφερόμενες ανωτέρω διατάξεις παρένθετα πρόσωπα συνιστούν και οι συγγενείς τρίτου βαθμού

εφόσον οι συναλλαγές που διενεργούν γίνονται καθ'υπόδειξη, με σκοπό την απόκρυφη της

ταυτότητος του πραγματικού δικαιούχου. 2) Τη συμμετοχή του Ιωάν. Καλπαζίδη επί σειρά ετών σε

εταιρείες που συνδέονται με την οικογένεια Σαββίδη και τον Ιωάννη (Ιβάν) Σαββίδη, όπως αναλυτικά

εκτίθεται στο ιστορικό της παρούσας. 3) Τη συμμετοχή του έτερου Δ/ντή της RFA Trading and

Consulting Ltd Anisimov επί σειρά ετών σε εταιρείες που συνδέονται με την οικογένεια Σαββίδη και

τον Ιωάννη (Ιβάν) Σαββίδη και τον όμιλο BELTERRA HOLDINGS Ltd/Dimera Ltd όπως αναλυτικά

εκτίθεται στο ιστορικό της παρούσας. 4) Τη σειρά δανειακών συμβάσεων που είχαν συναφθεί

μεταξύ RFA Trading and Consulting Ltd, Dimera Ltd, BELTERRA HOLDINGS Ltd, κάποιες εκ των οποίων

με ορίζοντα αποπληρωμής το έτος 2019. Ειδικότερα όπως προκύπτει από τα αναφερόμενα στο

ιστορικό, η RFA αφ'ενός συνήψε δανειακές συμβάσεις με την BELTERRA HOLDINGS, μητρική της

Dimera Ltd, ως δανειστής και αφ'ετέρου συνήψε δανειακές συμβάσεις με τη θυγατρική της Dimera

ως δανειζόμενη, οι δεύτερες με σημαντικά υψηλότερο επιτόκιο από τις πρώτες. 5) Την ύπαρξη

σχέσης συνδεδεμένων μερών, τουλάχιστον ως το 2014 μεταξύ της RFA και BELTERRA HOLDINGS Ltd

και Dimera Ltd. Από τα στοιχεία που προσκόμισαν η ΠΑΕ ΠΑΟΚ Α.Ο., BELTERRA HOLDINGS Ltd και

DIMERA Ltd δεν προκύπτει ούτε ο λόγος για τον οποίο οι προαναφερόμενες εταιρείες λογίζονταν ως

συνδεδεμένες έως το 2014, ούτε ο λόγος για τον οποίο έπαψαν να αναφέρονται ως συνδεδεμένες

στις οικονομικές καταστάσεις των BELTERRA HOLDINGS Ltd και Dimera Ltd. Από τις οικονομικές

καταστάσεις της πρώτης προκύπτει μόνο ότι τα επόμενα αναφέρονται σ'αυτές ως συνδεδεμένες οι

εταιρείες με κοινούς μετόχους ή κοινή διοίκηση. 6) Τη δήλωση κοινής έδρας των εταιρειών. Και ναι

μεν η κατοχή κοινής έδρας δεν συνιστά απόδειξη σύνδεσης κατά την έννοια του άρθρου 42ε παρ.5

του ΚΝ 2190/1920, όπως ορθά επικαλείται η ΠΑΕ ΠΑΟΚ Α.Ο., συνιστά ωστόσο ένδειξη σοβαρή που

συνεκτιμάται κατά την αξιολόγηση του συνόλου του αποδεικτικού υλικού και της έννοιας του

#

παρένθετου προσώπου. Σημειώνεται ότι με το σκοπό διαπίστωσης διενέργειας συναλλαγών μέσω

παρένθετου προσώπου λαμβάνεται υπόφη οποιοδήποτε στοιχείο ή ένδειξη που καταδεικνύει την

ύπαρξη δεσμών μεταξύ δύο προσώπων, την λειτουργία του ενός καθ'υπόδειξη του άλλου και την

έλλειψη αυτονομίας ιδίως οικονομικής. Δεν απαιτείται προς τούτο να αποδειχθεί η πλήρωση

ορισμένων εκ του νόμου κριτηρίων, όπως στη περίπτωση των συνδεδεμένων εταιρειών. 7) Η

απόκτηση το καλοκαίρι του 2018 από τον I. Καλπαζίδη μετατρέψιμων ομολογιών που είχαν εκδοθεί

από την ΠΑΕ ΠΑΟΚ Α.Ο. κατόπιν μεταβίβασής του από την Dimera Ltd. Όπως προκύπτει από τις

προσκομισθείσες από την RFA Trading and Consulting Ltd, σχετικές συμβάσεις, οι εν λόγω ομολογίες

είναι ελεύθερα μετατρέψιμες και συνεπώς σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο στο μέλλον ο I.

Καλπαζίδης, μπορεί να ασκήσει το σχετικό δικαίωμα του και να καταστεί μέτοχος της ΠΑΕ ΠΑΟΚ Α.Ο.

Εξάλλου από κανένα από τα προσκομισθέντα από τα μέρη, έγγραφα δεν αποδεικνύεται ο

ισχυρισμός της ΠΑΕ ΠΑΟΚ Α.Ο., ότι ο I. Καλπαζίδης έχει παραιτηθεί του δικαιώματος μετατροπής

των ομολογιών σε μετοχές της ΠΑΕ ΠΑΟΚ Α.Ο. και συνεπώς ο ισχυρισμός αυτός, τον οποίο

διατύπωσαν και κατά το στάδιο της ακροαματικής διαδικασίας διαψεύδεται. Σε κάθε περίπτωση

ακόμα και αν υπήρχε μια τέτοια παραίτηση δεν θα αναιρούσε τη διαπίστωση δεσμών μεταξύ

δανειστή και δανειζομένου, κατά μείζονα λόγο εάν ο δανειστής δεν είχε λάβει κάποιες

εξασφαλίσεις, όπως στην προκειμένη περίπτωση. Επισημαίνεται τέλος ότι η εταιρεία RFA

PROMOTIONS συνδεδεμένη εταιρεία με την RFA TRADING AND CONSULTING, ελεγχόμενη από τον

Kondaref, από τον οποίο μεταβιβάσθηκε στον I. Καλπαζίδη, ανέλαβε τη διαχείριση των δικαιωμάτων

εικόνας αθλητών μόνο της ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Τα ανωτέρω αναφέρονται στο υπόμνημα της RFA.

Κατά την κρίση της Ε.Ε.Α., κατά πλειοψηφία (4-1) μειοψηφούντος του Χρ. Δερδεμέζη, από τα

ανωτέρω στοιχεία αποδεικνύεται ο ρόλος της RFA Trading and Consulting Ltd, της θυγατρικής αυτής

VIALAND Α.Ε., της οικογένειας Σαββίδη και του ομίλου BELTERRA και της DIMERA μέσω των οποίων

αποκτούν δικαιώματα διοίκησης επί της ΠΑΕ ΞΑΝΘΗ Α.Ο., και του I. Καλπαζίδη, ως παρένθετων

προσώπων, απορριπτομένων ως αβάσιμων των αντίθετων ισχυρισμών των ελεγχόμενων εταιρειών.

Περαιτέρω η ύπαρξη παρένθετων προσώπων της RFA Trading and Consulting Ltd και του Ιωάννη

Καλπαζίδη και ο σκοπός καταστρατήγησης της απαγόρευσης περί πολυιδιοκτησίας που

καταδείχθηκε από τα ανωτέρω, δεν καταλείπουν καμμία αμφιβολία ότι τελέσθηκε η εν λόγω

παράβαση σε γνώση και με υπαιτιότητα των οργάνων διοίκησης της ΠΑΕ ΠΑΟΚ Α.Ο. Ειδικότερα, τα

εν λόγω παρένθετα πρόσωπα λειτουργούσαν καθ'υπόδειξη της μητρικής της ΠΑΕ ΠΑΟΚ Α.Ο. και των

απώτερων μετόχων της, όπως και του Προέδρου του Δ.Σ. αυτής, με τους οποίους διατηρούν διαρκείς

χρόνιες σχέσεις και δεσμούς οικονομικούς,.επαγγελματικούς και οικογενειακούς, με τελευταία

#

ένδειξη αυτή της συμμετοχής του Ιωαν. Καλπαζίδη στο ομολογιακό δάνειο της ΠΑΕ ΠΑΟΚ Α.Ο.

κατόπιν μεταβίβασης των ομολογιών από τη Dimera Ltd.

Επιπροσθέτως η εν λόγω παράβαση τελέσθηκε και με υπαιτιότητα των οργάνων της ΠΑΕ

ΞΑΝΘΗ Α.Ο., οι απώτεροι μέτοχοι της οποί ας, πλέον μέσω της INSPORTS ήταν πωλητές των μετοχών

της VIALAND στην RFA Trading and Consulting Ltd, παρέμειναν δε στο Δ.Σ. της πρώτης ακόμα και

μετά την αποξένωσή τους από τις μετοχές με προφανή σκοπό να συσκοτίσουν το όλο θέμα για

μεγάλο χρονικό διάστημα προκειμένου να μην αποκαλυφθεί η ύπαρξη του παρένθετου προσώπου.

Προς το σκοπό αυτό δε, απέκρυφαν και εξαπάτησαν όχι μόνο την Ε.Ε.Α. αλλά και την ΕΠΟ (Τμήμα

Αδειοδότησης) προκειμένου να μην αποκαλυφθεί η παράνομη και παράτυπη συμπεριφορά τους. Σε

αυτό δε το Δ.Σ. μετείχαν κατά το χρόνο της μεταβίβασης και μετέχουν ακόμα.α) Ο Ν. Χαλαβαζής,

μέλος Δ/κού Συμβουλίου ΠΑΕ ΞΑΝΘΗ Α.Ο., ως Πρόεδρος και β) Ο Α. Πιαλόγλου, Πρόεδρος και Δ/νων

Σύμβουλος της ΠΑΕ ΞΑΝΘΗ Α.Ο., ως Αντιπρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος.

Το εκ των μελών της Επιτροπής τακτικό μέλος Ειρήνη Μαρούπα, σε σχέση με την τέλεση της

παράβασης αυτής και από τις δύο ΠΑΕ κατέθεσε και ειδικότερο σκεπτικό σε ενίσχυση της άποψής

της ότι έχει διαπραχθεί η παράβαση του άρθρου 69 παρ. 9 Ν.2725/1999 το οποίο έχει αυτολεξεί ως

εξής: "Προέκυψε από την ακροαματική διαδικασία και όλα τα στοιχεία του φακέλου που έλαβα

υπόψιν μου, (πέραν της ε μπε ρ ιστατω μέ ν η ς ανάλυσης των οικονομικών στοιχείων και των

στοιχείων των διοικητικών συμβουλίων της εισήγησης Αρκούδη), ότι στις 29/5/2015 δημοσιεύθηκε η

λύση της σύμβασης SKODA-BIAMAP, (ανακοίνωση ΒΙΑΜΑΡ στην εφημερίδα το ποντίκι 9/6/2015) και

η λύση της μεταξύ τους σχέσης ως τις 30/5/2017 και η συνακόλουθη αποχώρησή της από την

χορηγία της ΠΑΕ ΞΑΝΘΗ (μέσα στο 2016 μας είπε ο κ. Στράτος).

Έτσι ήδη από το 2015 οι Πανόπουλος - Συγγελίδης είχαν λάβει την απόφαση να πωλήσουν

την ομάδα. Απόδειξη τούτου, πλην της διαβεβαίωσης Στράτου στην επιτροπή και των αυτονόητων

οικονομικών λόγων μετά την αποχώρηση της SKODA, αποτελούν σωρεία συνεντεύξεων του κ.

Πανόπουλου (2014-2017), στις οποίες εξέφραζε την προσωπική του επιθυμία να αποχωρήσει από

την ομάδα. Για τον κ. Συγγελίδη δεν ετίθετο θέμα καθώς στα 30 περίπου χρόνια που η ΒΙΑΜΑΡ ήταν

ιδιοκτήτρια της ΠΑΕ δεν ασχολήθηκε ποτέ με την ομάδα.

Δεν αποτελεί επομένως έκπληξη και επιβεβαιώνει ότι ο κ. Πανόπουλος αναζητούσε έξοδο

από το ποδόσφαιρο και τις οικονομικές υποχρεώσεις της ΠΑΕ ΞΑΝΘΗΣ το από 29/6/2015 άρθρο της

εφημερίδας Πρώτο Θέμα. Σ'αυτό γίνεται αναφορά σε τουρκικά δημοσιεύματα ότι ο πρόεδρος της

Φενέρμπαχτσε ήθελε να αγοράσει την ΠΑΕ ΞΑΝΘΗ, μάλιστα δε, έγραφαν ότι ο πρόεδρος της

Φενερμπαχτσε είχε ήδη εκφράσει την επιθυμία του στον κ. Πανόπουλο και τον είχε ήδη συναντήσει

#

και συζητήσει σχετικά. Κάτι τέτοιο θα ήταν δυνατό παρότι το καταστατικό της ΠΑΕ ΞΑΝΘΗ

απαγορεύει την πώληση σε τούρκο, μέσω παρενθέτου προσώπου έλληνα (ενδεχομένως

μουσουλμάνου της περιοχής).

Το δημοσίευμα αυτό, ουδέποτε καταγγέλθηκε ως ψευδές από τον κ. Πανόπουλο τότε που

έγινε ή τώρα και ο κ. Στράτος σε σχετική ερώτησή μου απέφυγε να πει οτιδήποτε συγκεκριμένο,

απλώς είπε ότι «δεν θέλουμε να πάει η ομάδα σε τουρκικά χέρια».

Η αποβολή από το πρωτάθλημα θα επιφέρει απογοήτευση στον ελληνικό πληθυσμό της

ακριτικής και δυστυχώς αμφισβητούμενης κυριαρχίας από την Τουρκία Θράκης μας. Οι ελληνικές

κυβερνήσεις δυστυχώς τα τελευταία χρόνια δείχνουν όλο και μικρότερη επιθυμία να συγκρατήσουν

και να αποτρέψουν αυτές τις ανεκδιήγητες και θανάσιμες για το έθνος μας διεκδικήσεις εδαφών

μας από την Τουρκία. Επέτρεψαν την τουρκική γλώσσα να διδάσκεται σε μειονοτικά σχολεία παρότι

η μειονότητα είναι θρησκευτική και όχι εθνική, το κάθε μουσουλμανάκι επιδοτείται μέσω των

ψευτομουφτήδων από το τουρκικό κράτος για να φοιτά σε τέτοια σχολεία, κατάργησαν τον

διορισμό μουφτήδων από το ελληνικό κράτος και επέτρεφαν τους πράκτορες της Τουρκίας

ψευτομουφτή δες να αναγορευθούν σε δικαστές επιβάλλοντας τον νόμο της Σαρίας. Τέλος ασύδοτη

έχει καταστεί η δραστηριότητα του τουρκικού προξενείου της Κομοτηνής σε ολόκληρη την Θράκη

που αποτελεί δούρειο ίππο της Τουρκίας προς υπηρέτηση των εθνικών της συμφερόντων ένταξης

της Θράκης μας στην σφαίρα επιρροής της αρχικά και τελικά στην κυριαρχία της!

Πράγματι ο κ. Πανόπουλος σύμφωνα με τις διασαφήσεις Στράτου, συνέχισε από το 2015 κι

εντεύθεν να αναζητά αγοραστή της ΟΜΑΔΑΣ ΚΑΙ ΟΧΙ απλώς του ξενοδοχείου, εις μάτην κατά τα

λεγόμενά του ως σήμερα.

Τον Ιούλιο του 2018 η εταιρεία Vialand, ιδιοκτήτρια του ξενοδοχείου Le Chalet, ιδιοκτησίας

Πανοπούλου Συγγελίδη συμφωνήθηκε να πωληθεί στην RFA, στην οποία 100% beneficiar owner

ήταν ο κ. Καλπαζίδης από το 2014, ο οποίος είναι μακρινός συγγενής του κ. Ιβάν Σαββίδη. Ο κ. Ιβάν

Σαββίδης είναι πρόεδρος του ΔΣ της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, ενώ ιδιοκτήτρια είναι η εταιρεία DIMERA LTD,

ιδιοκτησίας των τέκνων και της συζύγου του.

Η RFA trading and consulting, η οποία αγόρασε την Vialand, κατά το υπόμνημά της

αποκτήθηκε το 2014 από τον Ιωάννη Καλπαζίδη. Μάλιστα αναφέρεται ότι «Για τον λόγο αυτό

απέκτησε το 2014 το σύνολο των μετοχών της Εταιρείας, η οποία τότε ονομαζόταν RFA Investment

and Consulting Management Limited. Η επωνυμία της Εταιρείας άλλαξε, διότι με την απόκτηση του

Ιωάννη Καλπαζίδη του συνόλου των μετοχών της, αποφασίσθηκε η Εταιρεία να αποκτήσει

περισσότερο εμπορική και λιγότερο επενδυτική δραστηριότητα» σελ 6 υπομνήματος.

#

Ο λόγος ήταν προκειμένου ο κ. Καλπαζίδης να αυτονομηθεί επιχειρηματικά και να καταστεί

οικονομικά ανεξάρτητος, όπως είναι ο βασικός ισχυρισμός της RFA στο υπόμνημά της.

Η εταιρεία RFA trading and consulting Limited αναφέρει στο υπόμνημά της (σελ 10), «Η

Εταιρεία από τον χρόνο απόκτησης των μετοχών της από τον Ιωάννη Καλπαζίδη δεν έχει λάβει ποτέ

χρηματοδότηση είτε με την μορφή ιδίων είτε με την μορφή ξένων κεφαλαίων από εταιρείες

οικονομικών συμφερόντων της οικογένειας Σαββίδη».

Και παραπάνω «μοναδικός μέτοχος και τελικός δικαιούχος των μετοχών της Εταιρείας από

την 29/12/2014 και μέχρι σήμερα είναι ο Ιωάννης Καλπαζίδης, ο οποίος απέκτησε το σύνολο των

μετοχών της Εταιρείας από τον προηγούμενο μέτοχο και ιδρυτικό μέλος Anton Chodarev».

Πράγματι η εταιρεία RFA είχε χρηματοδοτηθεί και δανειοδοτηθεί πριν περιέλθει στον κ.

Καλπαζίδη από τις εταιρείες BELTERRA και DIMERA, εταιρείες του ομίλου Σαββίδη, ως οι ίδιες

συνομολογούν. Μάλιστα ως αναφέρεται στο υπόμνημα της DIMERA η δανειοδότηση της RFA,

συνέβη έναν μήνα έως και μερικές ημέρες πριν την μεταβίβαση αυτής στον Ιωάννη Καλπαζίδη.

(18/11/14, 15/12/14, 19/12/14), ενώ την εταιρεία «απέκτησε» ο Ιωάννης Καλπαζίδης στις

29/12/2014!!!

Δηλαδή η εταιρεία του κ. Καλπαζίδη ενισχύθηκε σημαντικά οικονομικά από τον θείο του, ακριβώς

πριν μεταβιβασθεί σ'αυτόν. Η RFA χρησιμοποιεί μάλιστα στο υπόμνημα την λέξη «αποκτήθηκε»,

για να ορίσει την μεταβίβαση της εταιρείας στον Ιωάννη Καλπαζίδη. Χωρίς όμως να αποκαλύπτει

την υποκείμενη ενοχική αιτία της μεταβίβασης, αν είναι η πώληση ή η δωρεά ή αν φαινομενικά

μεταβιβάσθηκε σ'αυτόν ως παρένθετο πρόσωπο που θα συνέχιζε να λειτουργεί βάσει εντολών

και για λογαριασμό του Ιβάν Σαββίδη.

Το γεγονός δε ότι η υποκείμενη αιτία είναι το ζητούμενο να αποκαλυφθεί στην παρούσα

υπόθεση, ώστε να ξεκαθαριστεί ότι ο κ. Καλπαζίδης απέκτησε πράγματι αυτεξούσιο και την

οικονομική του ανεξαρτησία το 2015 κι εφεξής, από τον θείο του Ιβάν Σαββίδη και τις εταιρείες

του, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι οι Anisimov (μέλος σήμερα ΔΣ της εταιρείας) και Chodarev

(ιδιοκτήτης της εταιρείας που μεταβίβασε στον Καλπαζίδη) ήταν και είναι άτομα της απολύτου

εμπιστοσύνης και του στενού κύκλου του Ιβάν Σαββίδη, οι οποίοι ως μέλη ΔΣ εταιρειών του

λειτουργούσαν ως υπάλληλοί του και πάντως για λογαριασμό του σε όλες τους τις

δραστηριότητες (Μέλη ΔΣ όλων των επενδύσεών του στην Ελλάδα, ΣΕΚΑΠ, ΒΙΟΑΒΕ, ΠΑΟΚ),

αποδεικνύει ότι ο κ. Καλπαζίδης δεν αγόρασε την εταιρεία, ούτε δωρήθηκε σε αυτόν προκειμένου

να ανοίξει τα επιχειρηματικά φτερά του και να αυτονομηθεί αλλά απλά του μεταβιβάσθηκε

τυπικά από τον φαινομενικό, παρένθετο και αυτόν, τότε, ιδιοκτήτη της.

#

Ας δούμε όμως την περαιτέρω οικονομική ζωή της εταιρείας του Ιωάννη Καλπαζίδη για να

κρίνουμε την συνέχεια. Σημειωτέον ότι ο κ. Καλπαζίδης κατά το

επιχειρηματικό του εγχείρημα ανεξαρτησίας διατήρησε την επωνυμία RFA, μολονότι το όνομα αυτό

υπό τις πολλές εκδοχές εταιρειών στις οποίες φέρεται, είναι ταυτισμένο για τους λόγους που εξηγώ

στην παρένθεση κατωτέρω με τον Ιβάν Σαββίδη και τις δραστηριότητές του. (4 RFA αναφέρονται στο

υπόμνημα, η RFA trading and consulting, η RFA investment and Consulting, η RFG Trading θυγατρική

της, η RFA Promotions, οι οποίες άλλη είχε χρηματοδοτηθεί, άλλη ήταν συνδεδεμένη και άλλη είχε

σημαντικές οικονομικές συναλλαγές με εταιρείες του Ιβάν Σαββίδη και της οικογένειάς του, με

δραστηριότητα αποκλειστικά τις γνωστές δραστηριότητες του Ιβάν Σαββίδη στην Ελλάδα, δηλαδή

είτε την εμπορία καπνών, είτε την διαχείριση εικόνας αθλητών). Ο κ. Καλπαζίδης δηλαδή,

βαδίζοντας στην οικονομική του απεξάρτηση από τον θείο του, που του μεταβίβασε μέσω του

υπαλλήλου του Chodarev την εταιρεία RFA, την οποία χρηματοδότησε ή άλλως δανειοδότησε (ο Ιβάν

Σαββίδης) μέσω της DIMERA, με 1,420.000 ευρώ και μέσω της BELTERRA, (κι ενώ πριν έλθει ο Ιβάν

Σαββίδης στην Ελλάδα ο κ. Καλπαζίδης ήταν σερβιτόρος, με εμπειρία μόλις 1,5 χρόνο σε ΔΣ

εταιρειών του θείου του (25.8.14- 7.10.15 ΣΕΚΑΠ και 12.9.13-31.1.14 ΒΙΟΑΒΕ), δεν αλλάζει καν το

όνομα της εταιρείας που απέκτησε από τον θείο του, σε ένα όνομα δηλωτικό μίας νέας

δραστηριότητας που θα αντιπροσωπεύει τον ίδιο και το οποίο θα προσδώσει μία καινούρια

ταυτότητα και μία ξεκάθαρη εικόνα νέου ξεκινήματος σ'αυτόν και την εταιρεία του αλλά διατηρεί

στην εταιρεία του το όνομα που τον ταυτίζει με τον Ιβάν Σαββίδη. Ούτε ξεκινά μία νέα

επιχειρηματική δραστηριότητα άσχετη με τις υφιστάμενες του θείου του ώστε να υλοποιήσει το

όνειρό του, ή κάτι νέο, όπως θα μπορούσε βάσει των οικονομικών στοιχείων εκκίνησής του, ώστε να

δικαιολογείται αυτό το νέο ξεκίνημα με απεξάρτηση από τον θείο του Ιβάν Σαββίδη, το οποίο

επικαλείται. Σημειώνω ότι η RFA Trading του Ιωάννη Καλπαζίδη είχε κύκλο εργασιών 100.000.000

ευρώ περίπου από το 2015 κι εντεύθεν, με κέρδη από 6-22.000.000 ευρώ ετησίως, ο κ. Καλπαζίδης

έχει διαπιστωμένη προηγούμενη επαγγελματική ιδιότητα αυτήν του σερβιτόρου, είναι μακρινός

συγγενής του κ. Σαββίδη και ως τότε υπάλληλος του κ. Σαββίδη σε διάφορες εταιρείες του. Η RFA

trading δεν χαράσσει όμως έναν δικό της ανεξάρτητο δρόμο που της προσδίδει μία επιχειρηματική

αυτονομία και άρα μία οικονομική ανεξαρτησία κι ένα αυτεξούσιο στον ιδιοκτήτη της Καλπαζίδη,

όπως θα περίμενε να διαπιστώσει κανείς κατά τους ισχυρισμούς της

RFA. Αλλά ο κύκλος εργασιών της εταιρείας όπως η ίδια ομολογεί, σε ποσοστό 29% για το έτος 2019

που μας προσεκόμισε η RFA, αφορά συναλλαγές απευθείας με εταιρείες του άμεσου και φανερού

ελέγχου της οικογένειας Σαββίδη. Το ποσοστό αυτό είναι ένα σημαντικό ποσοστό που και μόνο του

#

αρκεί για να στοιχειοθετηθεί η κυριαρχική επιρροή του Ιβάν Σαββίδη, μέσω των εταιρειών του

ομίλου Σαββίδη (ιδίου και της οικογένειας του) στην εταιρεία Καλπαζίδη, δεδομένου ότι η ξαφνική

μαζική αποχώρηση ενός κύκλου εργασιών της τάξεως του 29% (1/3 περίπου του συνολικού ετήσιου,

αλλά ακόμα και πολύ μικρότερου της τάξεως του 15%) αρκεί για να επιφέρει συθέμελο οικονομικό

κλονισμό που μπορεί να φτάσει ως την χρεωκοπία μίας εταιρείας. Το ποσό δε αυτό αφορά μόνο το

έτος 2019 και όχι τα έτη από το 2015 και περιλαμβάνει μόνο τα άτομα της άμεσης οικογένειας

Σαββίδη, ο ίσιος τα παιδιά και η σύζυγος. Πόσο μάλλον που δεν διευκρινίζεται το ποσοστό των

συναλλαγών της RFA με εταιρείες, ιδιοκτήτης των οποίων φέρεται κάποιος έμπιστος υπάλληλος του

Ιβάν Σαββίδη, δύο εκ των οποίων ήδη γνωρίζουμε εκ των προσκομισθέντων στοιχείων, έναν από

τους Anisimov και Chodarev, οι οποίοι εμφαίνονται ενίοτε ως υπάλληλοι, διευθυντές ή ιδιοκτήτες

εταιρειών Σαββίδη και εναλλάσσονται σε διοικητικά συμβούλια σε όλες τις επιχειρήσεις του Ιβάν

Σαββίδη, χωρίς να έχουμε στοιχεία δηλωτικά ανεξαρτητοποίησής τους. Άρα γνωρίζουμε ότι

ενεργούν επιχειρηματικά για λογαριασμό του Ιβάν Σαββίδη, ως ελεγχόμενα από αυτόν πρόσωπα.

Περαιτέρω η Τράπεζα Πειραιώς χορήγησε στην επιτροπή βεβαίωση περί συμμετοχής του κ.

Καλπαζίδη σε ομολογιακό δάνειο της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, προς την DIMERA (ιδιοκτήτρια του ΠΑΟΚ) το 2018

(μετατρέψιμο ή αμετάτρεπτο δεν έχει σημασία). Δεν έχει σημασία αν ήταν μετατρέψιμο ή αν

πράγματι μετατράπηκε αφενός διότι δεν είναι βεβαίας χρονολογίας η έγγραφη συμφωνία μεταξύ

DIMERA και Καλπαζίδη για παραίτηση από το δικαίωμα μετατροπής των ομολογιών σε μετοχές.

Αφετέρου, διότι δεν είναι μόνη η απόκτηση μετοχών του ΠΑΟΚ επιλήψιμη για τον κ. Καλπαζίδη.

Αλλά και η μη μετατροπή σε μετοχές ως εγγύηση ενός δανείου που αφορά ένα σεβαστό ποσό

(ύψους 2.700.000 ευρώ όπως προκύπτει από την βεβαίωση), δηλοί ότι η δανειακή σχέση δεν είναι

μία απλή πιστωτική σχέση αλλά αφορά κάτι πολύ μεγαλύτερο. Γιατί ο κ. Καλπαζίδης δεν είναι ο

τυχαίος, μία φορά συναλλαχθείς με τον ΠΑΟΚ και εταιρείες της οικογένειας Σαββίδη, ο λιγότερο ή

περισσότερο απλός γνωστός ή άγνωστος πιστωτής, σύμφωνα με τον ισχυρισμό του ΠΑΟΚ για το

ομολογιακό δάνειο στο υπόμνημά του, στο οποίο κάνει αναφορά στο σύγγραμμα του

αναπληρωματικού μέλους της επιτροπής, της κυρίας Σινανιώτη. Αλλά είναι ο κ. Καλπαζίδης, αυτός

που υπάρχει, υπήρχε και θα υπάρχει οικονομικά μέσω εταιρειών του Ιβάν Σαββίδη και των

συναλλαγών με τις εταιρείες του.

Αυτό αποδεικνύεται από τον συνδυασμό όλων των ως άνω οικονομικών στοιχείων, των

ημερομηνιών και των γεγονότων. Η σημασία της βεβαίωσης της Τράπεζας Πειραιώς έγκειται στο

γεγονός ότι επαναβεβαιώνει πέραν πάσης αμφιβολίας την στενή οικονομική σχέση και

δραστηριότητα Καλπαζίδη και Ιβάν Σαββίδη, αυτοπροσώπως ή μέσω εταιρειών τους και μετά το

#

2014 που υποτίθεται ότι επιχειρηματικά ο κ. Καλπαζίδης ανεξαρτητοποιήθηκε πλήρως. Μετά την

πρώτη σοβαρή επιβεβαίωση ότι ο κύκλος εργασιών της εταιρείας του αφορά κατά το 1/3 του

συνολικού κύκλου εργασιών εταιρείες της στενής οικογένειας Σαββίδη. Η πραγματικότητα αυτής της

άμεσης οικονομικής σχέσης Καλπαζίδη - Dimera, (της Ιδιοκτήτριας του ΠΑΟΚ), μαζί με το γεγονός ότι

ο κ. Καλπαζίδης είναι συγγενής και άρα έμπιστο πρόσωπο του κ. Σαββίδη και μαζί με το γεγονός ότι

πριν την έλευση του κ. Σαββίδη στην Ελλάδα, Καλπαζίδης επιχειρηματικά και οικονομικά δεν υπήρχε

ως ανεξάρτητη οντότητα, (αλλά όταν ήρθε ο Ιβάν Σαββίδης ο Καλπαζίδης έγινε υπάλληλός του σε

πολλές εταιρείες, ΣΕΚΑΠ κλπ), αλλά και μαζί με το γεγονός ότι δεν εμφάνισε ποτέ ο κ. Καλπαζίδης

καμία ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα (που να μην σχετίζεται με νυν ή πρώην εταιρείες του

ομίλου Σαββίδη, δηλαδή και με την RFA), και σε συνδυασμό και με το γεγονός ότι ακόμα και μετά το

2014 και την υποτιθέμενη ανεξαρτητοποίηση της RFA (ιδιοκτησίας του κ. Καλπαζίδη πλέον), από

εταιρείες της οκογένειας Σαββίδη, προσκομίστηκαν οικονομικές καταστάσεις που αποδεικνύουν

κύκλο εργασιών και τεράστια καθαρά κέρδη της RFA, με σημαντικές αποδεδειγμένες πλέον

συναλλαγές 30% με εταιρείες αποκλειστικά της στενής οικογένειας Σαββίδη, μαζί και με το γεγονός

ότι η απόκτηση της εταιρείας αυτής από άτομο που επίσης χρησιμοποιεί ο Ιβάν Σαββίδης ως

παρένθετο πρόσωπο και ήταν επίσης υπάλληλός του και μέλος σε ΔΣ εταιρειών του Σαββίδη, ο

Chodarev, και μαζί με το γεγονός ότι στην εταιρεία RFA είναι μέλος του σημερινού ΔΣ από το 2015 ο

επίσης έμπιστος του Σαββίδη, υπάλληλος και μέλος σε πολλά ΔΣ εταιρειών του, Anisimov, όλα αυτά

αποδεικνύουν ότι ο κ. ΚΑΛΠΑΖΙΔΗΣ ΕΙΝΑΙ ΠΑΡΕΝΘΕΤΟ

ΠΡΟΣΩΠΟ. Ο συνδυασμός των γεγονότων είναι συντριπτικός. Μάλιστα από το 2014 που

σταμάτησαν να είναι τυπικά φορολογικά συνδεδεμένες εταιρείες η RFA με την DIMERA και έπαψαν

να σχετίζονται και οικονομικά κατά δήλωση του κ. Κατσά δικηγόρου του ΠΑΟΚ (σε ερώτησή μου),

δεν προσκομίστηκαν επαρκή οικονομικά στοιχεία που να αποδεικνύουν την πραγματική

ανεξαρτητοποίηση του κ. Καλπαζίδη και της εταιρείας του. Προς επίρρωση του αποδειχθέντος, ότι ο

κ. Καλπαζίδης αποτελεί παρένθετο πρόσωπο του κ. Σαββίδη, επικαλούμαι τον ισχυρισμό της RFA

που αγόρασε την VIALAND, η οποία λέει ΜΟΝΟ ΌΤΙ ΔΕΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ από την απόκτηση των

μετοχών της από τον Ιωάννη Καλπαζίδη κι εντεύθεν!!, από τις εταιρείες οικονομικών συμφερόντων

της οικογένειας Σαββίδη, ΕΝΩ ΑΠΕΔΕΙΧΘΗ ΟΤΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΘΗΚΕ ΑΚΡΙΒΩΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ

ΤΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΛΠΑΖΙΔΗ ΚΑΙ ΟΤΙ ΕΝΤΕΥΘΕΝ ΕΧΟΥΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ Η RFA ΚΑΙ ΟΙ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΤΗΣ

ΣΤΕΝΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΣΑΒΒΙΔΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ. Μάλιστα συνεχίστηκαν οι

συναλλαγές του κ Καλπαζίδη ως προσώπου με την DIMERA, (ιδιοκτήτρια του ΠΑΟΚ) με το

ομολογιακό δάνειο που συνήφθη το 2018. Το γεγονός της συμμετοχής Καλπαζίδη στο ομολογιακό

#

δάνειο αποδέχεται η ΠΑΕ ΠΑΟΚ με το υπόμνημά της. Η συμμετοχή στο ομολογιακό δάνειο

επομένως, είναι άλλη μία οικονομική συναλλαγή σε μία αλυσίδα τέτοιων συναλλαγών που ξεκίνησε

το 2013 και δεν σταμάτησε ποτέ. Συνιστά απόδειξη της στενής οικονομικής σχέσης Καλπαζίδη και

του ομίλου Ιβάν Σαββίδη και της κυριαρχικής επιρροής που ασκεί ο κυρίαρχος στον παρένθετο

(αντίθετα στους ισχυρισμούς του ΠΑΟΚ ότι συνιστά μία απλή πιστωτική σχέση που ουδεμία επιρροή

ασκεί, ισχυρισμός που δεν βρίσκει κανένα πραγματικό έρεισμα στην συγκεκριμένη υπόθεση).

Παράλληλα, τον Ιούλιο του 2018 που οι επιχειρηματίες Πανόπουλος Συγγελίδης συμφωνούν να

πωλήσουν την Vialand στην RFA Καλπαζίδη αντί 3.300.000 ευρώ όπως βεβαιώνει η RFA και η

προσκομισθείσα σύμβαση με ημερομηνία 20/11/2018, αρχίζει η νέα περίοδος πρωταθλήματος

2018-2019. Όμως ο κ. Πανόπουλος αντίθετα στην ως τότε 3θετή πρακτική του, δεν έδωσε

συνέντευξη τύπου για την έναρξη της ποδοσφαιρικής περιόδου και δεν εμφανίστηκε ποτέ στο

γήπεδο στα 5 πηγάδια, παρότι η πορεία της Ξάνθης ήταν εξαιρετική, ούτε εμφανίστηκε ποτέ στην

Σούπερ Λίγκα εκπροσωπώντας την ΠΑΕ (όπως κατέστη κοινό τοις πάσι και δεν διαψεύσθηκε όταν το

ρώτησα στην ακροαματική διαδικασία). Ούτε μία φορά δεν εμφανίστηκε ο κ.

Πανόπουλος πουθενά σε γήπεδο και λίγκα, για τις αγωνιστικές περιόδους 2018/2019 και 2019/2020,

γεγονός που αποδεικνύει ότι πράγματι οι Πανόπουλος Συγγελίδης αποχώρησαν από την ΠΑΕ ΞΑΝΘΗ

και δεν πώλησαν μόνο την Vialand στην RFA!!. Μετά την πώληση της VIALAND στην RFA, που τυπικά

έλαβε χώρα στις 20/11/2018, ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ, με την από 4/12/2018 αίτησή τους στην Επιτροπή οι

Πανόπουλος Συγγελίδης ζητούν να μεταβιβασθεί η ΠΑΕ ΞΑΝΘΗ από την ΒΙΑΜΑΡ ΑΕ στην INSPORTS

ΙΚΕ (και οι δύο εταιρείες ιδιοκτησίας Πανόπουλου Συγγελίδη) με την μοναδική διαφορά ότι στην

δεύτερη, INSPORTS ΙΚΕ μοναδικός διαχειριστής τέθηκε ο κ. Χαλαβαζής, ο οποίος τυγχάνει και

πρόεδρος και νόμιμος εκπρόσωπος της Vialand, η οποία όμως τώρα, ανήκε πλέον στην RFA

Καλπαζίδη. Συγχρόνως δε είναι μέλος του ΔΣ της ΠΑΕ ΞΑΝΘΗ. Ο κ. Χαλαβαζής είναι ο οικονομολόγος

που «τρέχει» πλέον τις εταιρείες VIALAND και INSPORTS ΙΚΕ δηλαδή ΠΑΕ ΞΑΝΘΗ. Ενώ δηλαδή η

VIALAND μεταβιβάζεται στην RFA Καλπαζίδη, δηλαδή σε παρένθετο πρόσωπο του κ. Σαββίδη,

συγχρόνως, τις ίδιες ακριβώς ημέρες μεταβιβάζεται η ΠΑΕ ΞΑΝΘΗ στην INSPORTS ΙΚΕ και σε

λιγότερο από ένα μήνα (20/11 Vialand-19/12/18 INSPORTS IKE), η μεταβίβαση της ΠΑΕ έχει

οικονομικά και φορολογικά ολοκληρωθεί χωρίς άδεια της Ε.Ε.Α. Δηλαδή έχουμε ένα πρόσωπο, τον κ.

Χαλαβαζή, ο οποίος φέρεται νόμιμος εκπρόσωπος και διαχειριστής σε δύο εταιρείες που πλέον

υποτίθεται ότι δεν ανήκουν στο ίδιο πρόσωπο, αλλά η μία στον κ. Καλπαζίδη και η άλλη στους

κυρίους Πανόπουλο Συγγελίδη (Vialand - RFA kai ΠΑΕ ΞΑΝΘΗ - Insports ΙΚΕ). Ο διορισμός του κ.

Χαλαβαζή ως αποκλειστικού διαχειριστή της ΠΑΕ ΞΑΝΘΗΣ, έχει γίνει με πρωτοβουλία των

#

Πανόπουλου - Συγγελίδη, ως δεν είχαν κανένα λόγο να πράξουν στα τέλη του 2018, εσπευσμένα,

χωρίς μάλιστα άδεια της Επιτροπής! Ο χρονικός συσχετισμός πώλησης του προπονητικού κέντρου,

μεταβίβασης της ΠΑΕ σε ευέλικτη εταιρεία με έναν διαχειριστή και εξαφάνισης του Πανόπουλου

από την ΠΑΕ Ξάνθη, από το γήπεδο της Ξάνθης και το από το ποδόσφαιρο (λίγκες, συνεντεύξεις κλπ),

είναι αμείλικτος. Σημειώνω εδώ ξανά ότι ο κ. Συγγελίδης και ο κ. Πανόπουλος δεν ήρθαν ποτέ στην

επιτροπή να απαντήσουν αυτοπροσώπως αν η ΠΑΕ ΞΑΝΘΗ ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΗ ΤΟΥΣ Ή ΟΧΙ, συμπεριφορά

που δεν θα ακολουθούσε κανένας πραγματικός ιδιοκτήτης, που θα έβλεπε να διασπείρονται

υπόνοιες ότι η ομάδα του δεν του ανήκει και εξ αυτού του λόγου απειλείται με υποβιβασμό

(υπογραμμίζω ότι ένα τέτοιο ενδεχόμενο υποβιβασμού θα συνιστούσε για τον

πραγματικό ιδιοκτήτη της ΠΑΕ ΞΑΝΘΗ και οικονομική καταστροφή, δεδομένης της οικονομικής

ευρωστίας της ΠΑΕ)!! Επιπρόσθετα των οικονομικών στοιχείων, αν και δεν χρειάζεται επιπλέον

απόδειξη, ο κ. Πανόπουλος δεν πάτησε ποτέ στο γήπεδο και δεν έδωσε ποτέ συνέντευξη τύπου,

όπως έπραττε κάθε χρονιά από τότε που απέκτησε την ΠΑΕ ΞΑΝΘΗ, από τον Ιούλιο του 2018 κι ως

την ακρόαση της υπόθεσης. Η αξία των γεγονότων αυτών, το να είναι ένα πρόσωπο ΜΟΝΟΝ

διαχειριστής της ΠΑΕ ΞΑΝΘΗΣ (μέσω της ιδιοκτησίας της INSPORTS IKE, ο κ. Χαλαβαζής), μαζί με την

εξαφάνιση Πανόπουλου από την ομάδα και τα ποδοσφαιρικά δρώμενα), επιβεβαιώνουν την ύπαρξη

εσωτερικής συμφωνίας VIALAND - INSPORTS IKE - ΠΑΕ ΞΑΝΘΗ για εξαγορά μέσω της Vialand της ΠΑΕ

ΞΑΝΘΗ, καθώς όπως και στην ακροαματική διαδικασία αποδέχθηκε η νομική ομάδα του ΠΑΟΚ σε

ερώτησή μου, δεν απαιτείται τυπική εξωτερική συμφωνία των μερών για να αποδεικνύεται σχέση

κυριαρχίας ή η κατά νόμον φορολογική διασύνδεσή τους, αλλά μπορεί και να εξωτερικεύεται μέσω

άλλων γεγονότων εκ των οποίων συνάγουμε την ύπαρξη της εσωτερικής συμφωνίας. Τα στοιχεία

είναι συντριπτικά. Ακόμα κι αν κάποιος ήθελε να υποθέσει με απολύτως ανεδαφικό κι αστήρικτο

τρόπο ότι ο κ. Καλπαζίδης (του οποίου η αγοράστρια εταιρεία ασχολείται με εμπόριο καπνού)

αγόρασε πράγματι το ξενοδοχείο από επιχειρηματικό ενδιαφέρον και δεν είχε κανένα ενδιαφέρον

ούτε αγόρασε την ΠΑΕ ΞΑΝΘΗ, τα δύο επόμενα γεγονότα θα κατέρριπταν αυτοστιγμεί μια τέτοια,

ούτως ή άλλως, έωλη υπόθεση. Το Δ.Σ. της VIALAND δεν μεταβλήθηκε ούτε ακόμα και 1,5 χρόνο

μετά την αγορά του! Δεν εισήχθησαν νέα μέλη συμφερόντων του αγοραστή κ. Καλπαζίδη ώστε να

μάθουν την δουλειά και να ενημερωθούν, γεγονός πρωτοφανές στα επιχειρηματικά δεδομένα για

κάποιον που αγόρασε μια επιχείρηση από την οποία προσδοκά κέρδος. Επιπλέον δεν έγινε καμία

ενέργεια αλλαγής επιχειρηματικού πλάνου στην εν λόγω επιχείρηση (νέες δραστηριότητες,

ανακαινίσεις κλπ), 1,5 χρόνο μετά την αγορά, όπως είθισται από κάθε νέο επιχειρηματία. Ούτε

παρουσιάστηκε τέτοιο σχέδιο έστω στην επιτροπή, προς ενίσχυση έστω μεταγενέστερη του

#

ισχυρισμού της RFA ενώπιον μας, σελ 15 για «τουριστική ανάπτυξη προσοδοφόρα επένδυση με την

κατάλληλη διαχείριση». Είναι προφανές και κατέστη βέβαιον μέσω οικονομικών και πραγματικών

στοιχείων, ότι οι κύριοι Πανόπουλος Συγγελίδης πώλησαν μαζί με το ξενοδοχείο και την ομάδα. Η

ξεκάθαρη

#

πεποίθηση επιβεβαιώνεται και από τους πολλούς δανεισμούς παικτών από την ΠΑΕ ΠΑΟΚ προς την ΠΑΕ

ΞΑΝΘΗ, νομίμων βεβαίως, αλλά πρώτη χρονιά τόσων πολλών το 2018 (!!), καθώς και από την πώληση

αρκετών παικτών της Ξάνθης στον ΠΑΟΚ. Στις περιπτώσεις μάλιστα πολλών παικτών που πωλήθηκαν,

όπως και για τον Μελιόπουλο και τον Ζίφκοβιτς παρότι πωλήθηκαν συνέχισαν να παίζουν στην ΞΑΝΘΗ!

Μάλιστα την πώληση του Ζίφκοβιτς την αγνοούσε ως και ο προπονητής της Ξάνθης μέχρι την

μεταγραφική περίοδο το καλοκαίρι του 2019 και τον χρησιμοποιούσε εν αγνοία της πληροφορίας αυτής

σε όλα τα παιχνίδια της ομάδας αδιακρίτως (και στο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ). Πρακτικά δηλαδή μέσω της

αγοράς παικτών της ΞΑΝΘΗΣ από τον ΠΑΟΚ, χρηματοδοτήθηκε η ΠΑΕ ΞΑΝΘΗ , με τους παίκτες της να

συνεχίζουν να παίζουν γι'αυτήν. Άρα ο κ. Καλπαζίδης ως παρένθετο πρόσωπο του κ. Ιβάν Σαββίδη

αγόρασε την ΠΑΕ ΞΑΝΘΗ και όχι απλώς το προπονητικό κέντρο». (Τα προρρηθέντα ζητήθηκε να

περιληφθούν αυτολεξεί από την κ. Ειρήνη Μαρούπα ως μέρος του σκεπτικού της).

Ένα μέλος της Επιτροπής (Χρ. Δερδεμέζης) είχε την άποψη ότι η παράβαση του άρθρου 69 παρ. 9

Ν. 2725/1999 δεν έχει τελεσθεί από τις ΠΑΕ ΠΑΟΚ και ΠΑΕ ΞΑΝΘΗ για τους κάτωθι λόγους: «Σύμφωνα με

το άρθρο 69 παρ. 9 Ν. 2725/1999 «Α.Α.Ε., μέτοχος Α.Α.Ε., μέλη ή διοικητές νομικού προσώπου ιδιωτικού

δικαίου ή εταιρείας που συμμετέχει στο κεφάλαιο Α.Α.Ε., καθώς και οι σύζυγοι και οι μέχρι δεύτερου

βαθμού συγγενείς όλων των παραπάνω φυσικών προσώπων, απαγορεύεται, με ποινή απόλυτης

ακυρότητας της δικαιοπραξίας, να αποκτούν αμέσως ή εμμέσως, όπως, ιδίως δια παρένθετων

προσώπων, μετοχές ή δικαιώματα διοίκησης ή να αναλαμβάνουν διευθυντικά καθήκοντα άλλης Α.Α.Ε.,

του ιδίου ή άλλου αθλήματος.

Ως απαγορευμένη έμμεση απόκτηση, κατά την έννοια της προηγούμενης παραγράφου,

θεωρείται και αυτή που επιτυγχάνεται μέσω άλλου νομικού προσώπου ή εταιρείας, εφόσον πρόκειται

για συνδεδεμένη επιχείρηση κατά την έννοια του άρθρου 42ε παράγραφος 5 του Κ.Ν. 2190/1920 (πλέον

έχει αντικατασταθεί από το άρθρο 32 Ν.4308/2014) ή στην οποία το υποκείμενο στους ως άνω

περιορισμούς πρόσωπο είτε κατέχει ποσοστό μεγαλύτερο του είκοσι τοις εκατό (20%) του κεφαλαίου ή

των δικαιωμάτων ψήφου είτε συμμετέχει στο όργανο διοίκησής της ή καθ’ οιονδήποτε τρόπο στη

διαχείρισή της είτε ασκεί κυριαρχική

Trading, ούτε η RFA Trading έχει την οποιαδήποτε μετοχή της ΠΑΕ ΞΑΝΘΗΣ, ούτε η Vialand ΑΕ έχει

οποιαδήποτε μετοχή στην ΠΑΕ ΞΑΝΘΗ.

Το δεύτερο κριτήριο ελέγχου αποκλείεται από την στιγμή που δεν υφίσταται το πρώτο, δεδομένου

ότι δικαίωμα διορισμού της πλειοψηφίας των μελών του διοικητικού οργάνου μιας θυγατρικής εταιρίας

υφίσταται μόνο επί ελέγχου της πλειοψηφίας των δικαιωμάτων ψήφου. Δεν προέκυψε από κανένα

έγγραφο δε ότι υπήρχε η όποια καταστατική πρόβλεψη ότι η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ή οι συνδεδεμένες με αυτή ή τον

#

πρόεδρο της εταιρίες είχαν το δικαίωμα να διορίσουν την πλειοψηφία μελών στην ΠΑΕ ΞΑΝΘΗ ή στη

εταιρία VIALAND ΑΕ.

Το τρίτο κριτήριο ελέγχου αφορά στην κυριαρχική επιρροή της μητρικής εταιρίας στην θυγατρική

εταιρία δυνάμει πρόβλεψης του καταστατικού της δεύτερης ή δυνάμει σύμβασης. Ως κυριαρχική

επιρροή θεωρείται ο καθορισμός των οικονομικών ή άλλων αποφάσεων, οι οποίες είναι σημαντικές για

την λειτουργία μιας θυγατρικής. Με βάση τα καταστατικά των εταιριών δεν προκύπτει ουδεμία τέτοιου

είδους καταστατική πρόβλεψη μεταξύ εκ των συνδεδεμένων εταιριών με την ΠΑΕ ΠΑΟΚ ή με τον

πρόεδρο του ΠΑΟΚ και της RFA trading, ούτε μεταξύ της ΠΑΕ ΠΑΟΚ και της RFA Trading, ούτε μεταξύ της

RFA Trading και της ΠΑΕ ΞΑΝΘΗ, ούτε μεταξύ της Vialand Α.Ε. και της ΠΑΕ ΞΑΝΘΗ. Επίσης δεν προκύπτει

ουδεμία τέτοιου είδους σύμβαση. Ειδικότερα ως προς αυτό αποδείχθηκε το εξής. Η εταιρία Vialand Α.Ε.,

έχει στην ιδιοκτησία της το ξενοδοχείο Le Chalet, καθώς και ένα προπονητικό κέντρο επτά γηπέδων. Στις

20/11/2018 η συγκεκριμένη εταιρία αγοράστηκε από την εταιρία RFA Trading, της οποίας ο μόνος

μέτοχος είναι ο Ιωάννης Καλπαζίδης. Η ΠΑΕ ΞΑΝΘΗ μίσθωνε και συνεχίζει να μισθώνει από την Vialand

ΑΕ ένα μέρος των εγκαταστάσεων της, καταβάλλοντας όπως προκύπτει όλα τα συμφωνημένα

μισθώματα. Πέραν αυτής της συμβατικής σχέσης δεν υπάρχει ουδεμία άλλη μεταξύ των δύο εταιριών. Το

δε γήπεδο της ΠΑΕ ΞΑΝΘΗΣ, όπου δίνει όλους τους αγώνες της, αλλά και το προπονητικό της κέντρο,

ανήκουν σε αυτή, όπως προέκυψε και από τα έγγραφα και από την ενώπιον της Επιτροπής διαδικασία.

Επομένως δεν μπορεί να γίνει λόγος ότι η εταιρία Vialand ΑΕ, συμφερόντων RFA Trading, μπορεί μέσω

μίας σχέσης μίσθωσης μη «ζωτικών» εγκαταστάσεων για την εύρυθμη λειτουργία της ΠΑΕ ΞΑΝΘΗ, να

ασκεί κυριαρχική επιρροή στην ΠΑΕ

ΞΑΝΘΗ, την στιγμή που οι ζωτικής σημασίας εγκαταστάσεις για μία ποδοσφαιρική ομάδα (προπονητικό

κέντρο, γήπεδο) ανήκουν στην ίδια την ΠΑΕ.

Το τέταρτο κριτήριο ελέγχου (άρθρο 32 παρ. 2 περ. δ 1 4308/2014) ορίζει η μητρική επιχείρηση

είναι μέτοχος, εταίρος ή μέλος στην θυγατρική επιχείρηση και είτε (στοιχ. δΐ) ελέγχει μόνη της δυνάμει

συμφωνίας με άλλους μετόχους, εταίρους, ή μέλη την πλειοφηφία των δικαιωμάτων ψήφου στην

θυγατρική, είτε (σίοιχ. 62) ισχύουν σωρευτικά οι κατωτέρω προϋποθέσεις (ϊ) η πλειοψηφία των μελών

του Διοικητικού Συμβουλίου, των διαχειριστών ή των εποπτικών οργάνων της θυγατρικής που είχαν τη

διοίκηση κατά τη διάρκεια της τρέχουσας περιόδου καθώς και κατά την προηγούμενη περίοδο και μέχρι

την κατάρτιση των ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων έχει διορισθεί μόνο ως

αποτέλεσμα της άσκησης των δικαιωμάτων ψήφου αυτής (ίί) τα δικαιώματα ψήφου που κατέχονται από

την μητρική αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το 20% των συνολικών δικαιωμάτων ψήφου στην θυγατρική

και iii) κανένα τρίτο μέρος δεν έχει τα δικαιώματα που αναφέρονται παραπάνω οτο ίδιο άρθρο

#

αναφορικά με τη θυγατρική.

Όσον αφορά την πρώτη περίπτωση από πουθενά δεν προκύπτει ότι η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ή τα μέλη του

Δ.Σ. της ή οι συνδεδεμένες με αυτούς εταιρείες μετέχουν στο κεφάλαιο των RFA Trading ή της ΠΑΕ

ΞΑΝΘΗΣ ή της Vialand Α.Ε. και με αυτόν τρόπο να έχουν συμφωνήσει να έχουν την πλειοψηφία των

δικαιωμάτων ψήφου. Το ίδιο ισχύει και για την Vialand Α.Ε. ως προς την ΠΑΕ ΞΑΝΘΗ. Το ίδιο προκύπτει

και για την δεύτερη περίπτωση. Από πουθενά δεν προκύπτει ότι η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ή τα μέλη του Δ.Σ. της ή οι

συνδεδεμένες με αυτούς εταιρείες όρισαν τα διοικητικά όργανα της RFA και από πουθενά δεν προκύπτει

ότι η RFA όρισε τα διοικητικά όργανα της ΠΑΕ ΞΑΝΘΗΣ. Όσον αφορά δε τον ισχυρισμό ότι δύο από τα

μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Vialand Α.Ε. είναι τα ίδια με το Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΑΕ

ΞΑΝΘΗΣ, και επομένως έτσι η Vialand Α.Ε. ασκεί έλεγχο στην ΠΑΕ ΞΑΝΘΗ, άρα είναι μητρική της, το

κριτήριο του νόμου είναι ξεκάθαρο και απαιτεί πλειοψηφία. Επομένως σε καμία περίπτωση δεν μπορεί

να γίνει λόγος για ενιαία διεύθυνση ή για κυριαρχία της μίας εταιρίας στην άλλη.

Τέλος το πέμπτο κριτήριο ελέγχου αναφέρεται στο αν η μία εταιρία έχει εξουσία να ασκεί ή

πράγματι ασκεί κυριαρχική επιρροή ή έλεγχο στην άλλη εταιρία.

#

δημιουργία νέου κράτους Μακεδονία με την απόσπαση της δικής μας Μακεδονίας και δεν είναι τυχαίο

ότι όταν προ διετίας έχασε το πρωτάθλημα ο ΠΑΟΚ από τον Ολυμπιακό το σύνθημα που κυριάρχησε

ήταν «τελωνεία στα Τέμπη» και «ΑΠΟΣΧΙΣΗ ΤΩΡΑ», καθόλου αποκλεισμένης της εργαλειοποίησης των

αισθημάτων απογοήτευσης των οπαδών του ΠΑΟΚ από ξένους εθνικούς δρώντες στην περιοχή της

Θεσσαλονίκης προς την επίτευξη των δικών τους σκοπών διαμελισμού της Ελλάδας. Χαρακτηριστικό της

έντασης, που μπορεί να προσλάβει ανεξέλεγκτες διαστάσεις όχι μόνο για το πρωτάθλημα αλλά και για

την ίδια την Ελλάδα, ώστε να απειληθεί η εθνική συνοχή της, αποτελεί το γεγονός ότι στο ντέρμπι ΠΑΟΚ

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ στο Καραϊσκάκη την 1/12/2019, τραυματίστηκε ένας αστυνομικός από αντικείμενα που

εκσφενδονίστηκαν εναντίον παικτών του ΠΑΟΚ, ενώ οι οπαδοί του Ολυμπιακού αποκαλούσαν τους

οπαδούς του ΠΑΟΚ Βούλγαρους ως συνήθως σε μία κρίσιμη ιστορική στιγμή. Δεδομένης δε της

προϋπάρχουσας έντασης από τριετίας μεταξύ των δύο ομάδων, και της συμφωνίας των Πρεσπών που

άνοιξε συζητήσεις περί διαμελισμού της πατρίδας μας, και της βεβαρυμένης ατμόσφαιρας λόγω του ότι

η αποβολή από το πρωτάθλημα θα γίνει μετά από καταγγελία του Ολυμπιακού που θα αναδείξει τον ίδιο

με τον τρόπο αυτό πρωταθλητή (και όχι κατόπιν αυτεπάγγελτης έρευνας από την Επιτροπή), φρονώ ότι η

απόφασή μας πρέπει να μην αποτελέσει αφορμή αναζωπύρωσης των αποσχιστικών αυτών τάσεων που

πράκτορες ξένων μυστικών υπηρεσιών αναπτύσσουν σε μέρος των οπαδών των ομάδων. Η απόφασή

μας δεν πρέπει να αποτελέσει την θρυαλλίδα επίσημης εκκίνησης του διαμελισμού της Ελλάδας (όπως

συνέβη στην περίπτωση της Γιουγκοσλαβίας το 1990 στο γήπεδο Μαξιμίρ μεταξύ Σέρβων και Κροατών).

Εμείς είμαστε ο ίδιος λαός βέβαια, Έλληνες και οι Μακεδόνες και οι Αθηναίοι και ανήκουμε στο ίδιο

έθνος, το ελληνικό. Όμως υποβολιμιαία οι οπαδοί των δύο ομάδων ωθούνται να εκφράζουν αισθήματα

αποστροφής και φυλετικής διαφοροποίησης μεταξύ τους! Η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού

αποτελεί κρατικό όργανο απόδοσης δικαιοδοτικών κρίσεων προς την αποκατάσταση της νομιμότητας και

του υγιούς ανταγωνισμού στον επαγγελματικό αθλητισμό και επουδενί οι αποφάσεις της δεν πρέπει να

συμβάλλουν στις διαλυτικές τάσεις της ελληνικής κοινωνίας και στις αποσχιστικές τάσεις περιοχών της

πατρίδας μας, οι οποίες αναπτύσσονται από ξένα έθνη κράτη, ειδικά αυτήν την χρονική περίοδο. Η

ομάδα της Ξάνθης βρίσκεται σε ελληνικά χέρια σε μία περιοχή που 2 εκ των 3 βουλευτών της

είναι μουσουλμάνοι, που αυτοπροσδιορίζονται ως τούρκοι, τινές εκ των οποίων έχουν

φωτογραφηθεί σε εκδηλώσεις με σημαία ανεξάρτητης Θράκης (!). Αναφορικά με την Μακεδονία

μας, ο πρώην πρωθυπουργός και πολλοί βουλευτές μας έχουν πει επανειλημμένως για την

Θεσσαλονίκη, ότι την θέλουν πρωτεύουσα των Βαλκανίων και ότι δεν της αξίζει να έρχεται

δεύτερη αλλά επιτέλους ήρθε η ώρα να γίνει πρωτεύουσα, όπως της αξίζει, υπονοώντας σε νέο

κράτος, την Μεγάλη Μακεδονία. Οφείλουμε λοιπόν πάνω απ'όλα με την απόφασή μας να

#

αποτρέψουμε την δημιουργία προβλημάτων εθνικού διχασμού και εδαφικού ακρωτηριασμού της

πατρίδας μας, τα οποία ενισχύονται από την αποβολή της Ξάνθης και του ΠΑΟΚ από το

πρωτάθλημα. Αυτός είναι ο πρώτος λόγος για τον οποίον ζητώ την αναβολή έκδοσης απόφασης

επί της συνδρομής της παραγράφου 12 του άρθρου 69, άλλως αναστολής αυτής και τιμώρησης με

το ανώτατο χρηματικό πρόστιμο του άρθρου 77 του 2725/99. Κι έρχομαι στον δεύτερο λόγο

αναβολής έκδοσης απόφασης ή αναστολής αυτής μετά την αποδοχή της συνδρομής του

συγκεκριμένου άρθρου από την πλειοψηφία των μελών της επιτροπής. Σημειωτέον ότι η

παράγραφος 12 του άρθρου 69 δεν έχει χρονικό προσδιορισμό έκδοσης της απόφασής μας επί

της ποινής των Α.Α.Ε. που παραβίασαν τον αθλητικό νόμο, ούτε επέλευσης των εν νόμων

αποτελεσμάτων αυτής. Προς απόδειξη του γεγονότος ότι δεν δημιουργείται κανένα πρόβλημα

από την αναβολή έκδοσης απόφασης επί της παραγράφου 12, σημειώνω ότι ο νόμος δεν απαιτεί

την ακαριαία επιβολή της ποινής. Διαφορετικά ο νόμος μετά το «έκθεση της επιτροπής

επαγγελματικού αθλητισμού» θα είχε την λέξη «αμελλητί», ή «κατεπειγόντως», ή «αμέσως μετά

την διαπίστωση της παραβίασης». Όμως τέτοια έκφραση δεν υφίσταται στον νόμο, αφήνοντας

στην Ε.Ε.Α. την δυνατότητα χρονικής διευθέτησης της απόφασής μας. Εν προκειμένω πριν

λάβουμε απόφαση αποβολής από το πρωτάθλημα της μίας εκ των 2 ΠΑΕ που ανταγωνίζονται για

την κατάκτηση του πρωταθλήματος, οφείλουμε αυτεπαγγέλτως να ελέγξουμε, ως δικαιούμαστε

και υποχρεούμαστέ, τον έτερο πρώτο του πρωταθλήματος που είναι και ο καταγγέλων στην

παρούσα υπόθεση, για παρόμοιες υποθέσεις πολυϊδιοκτησίας ή κυριαρχικής επιρροής σε άλλες

ΠΑΕ, καθώς και όλες τις υπόλοιπες ΠΑΕ, ώστε η κάθαρση να είναι συνολική και να μην αφήνει

στους απογοητευμένους οπαδούς των τιμωρημένων την αίσθηση της

αδικίας. Ο λόγος είναι ο μείζων ότι η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού προ'ίσταται και

διασφαλίζει τον υγιή ανταγωνισμό στο ποδόσφαιρο. Η απόφασή σας για υποβιβασμό του ΠΑΟΚ,

που είναι ένας εκ των δύο πρώτων του πρωταθλήματος νοθεύει στην πραγματικότητα τον

ανταγωνισμό στο ποδόσφαιρο που κερδίζεται στα γήπεδα, αφαιρώντας τον έναν από τους δύο από

το πρωτάθλημα για νομικούς λόγους. Βεβαίως όταν συντρέχουν οι πολύ σοβαροί λόγοι που λέει ο

νόμος, επιβάλλεται να συμβεί. Όχι όμως χωρίς να διασφαλίζουμε με την έρευνα, τον έλεγχο και τις

αποφάσεις μας ότι διαδόσεις, καταγγελίες και ισχυρισμοί που έχουν γίνει γνωστοί σε μας μέσω των

ΜΜΕ για ίδιας ή παρόμοιας ποιότητας παραβάσεις του άλλου πρώτου (του Ολυμπιακού εν

προκειμένω), δεν συντρέχουν. Ώστε δίκαια θα υποστεί την ποινή της αποβολής του από το

πρωτάθλημα ο άλλος εκ των δύο πρώτων, ο ΠΑΟΚ, με την απόφασή μας. Η καταστροφική ποινή της

αποβολής από το πρωτάθλημα, επάγεται μόνον όταν αυτή αποκαθιστά τον υγιή ανταγωνισμό και

#

επ'ουδενί όταν δύναται να συμβάλει στην περαιτέρω νόθευσή του. Τούτο διασφαλίζεται αν εντός

20ημέρου ελέγξουμε τον έτερο πρώτο Α) για την καταγγελία του κ. Μπέου ότι η Nova

(συμφερόντων, διοικουμένη και υπό ολοκλήρωση της αγοράς αυτής από τον κ. Μαρινάκη κατά την

δημόσια καταγγελία του κ. Μπέου) προέβη σε παύση πληρωμών των τηλεοπτικών δικαιωμάτων

προς την ομάδα του Βόλου προς επιβολή κυριαρχικής επιρροής επί της ομάδας. Β) Αν ελέγξουμε την

ιδιότητα υπό την οποία συμμετείχε ο κ. Μαρινάκης στην συνάντηση των Big 4, δεδομένου του

περιοριστικού όρου της μη ενασχόλησής του με το ποδόσφαιρο. Γ) Επίσης να ελέγξουμε τις φήμες

για άσκηση κυριαρχικής επιρροής του Ολυμπιακού σε άλλες ομάδες, μεταξύ των οποίων Πανιώνιος,

Άρης και Λάρισα. Ο έλεγχος αυτός, ο οποίος είναι εκ των περιστάσεων επιβεβλημένος, παρά την μη

ύπαρξη σχετικών καταγγελιών στην Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού, θα καταστήσει σαφές

και ξεκάθαρο ότι η Ε.Ε.Α. είναι αποφασισμένη να ελέγξει τους πάντες και να πράξει τα νόμιμα προς

πάσα κατεύθυνση. Και θα αφαιρέσει προκαταβολικά από τους οπαδούς τους κάθε επιχείρημα

επιλεκτικής δυσμενούς απόφασής μας για μια τέτοια εξοντωτική για τις δυο ομάδες ποινή και άρα

ενδεχόμενης έκτροπης συμπεριφοράς τους με την δικαιολογία αυτή. Πρέπει εδώ να σημειώσω ότι η

σκέφη να τιμωρήσουμε τώρα τον βεβαιωμένο ένοχο και κατόπιν θα δούμε πότε, πώς και εάν θα

ελέγξουμε άλλους εμπλεκόμενους σε ίδιες παραβάσεις, τους οποίους, αν βρούμε ένοχους θα

τιμωρήσουμε τότε, η σκέψη αυτή επαναλαμβάνω δεν ευσταθεί.

Διότι η χρονική διαδοχή των γεγονότων έχει μεγάλη σημασία. Εάν για παράδειγμα καταστραφεί

σήμερα βαθμολογικά, οικονομικά, συναισθηματικά, αγωνιστικά μία ομάδα με την απόφασή μας,

μπορεί ακόμα και αν επιβάλλουμε την ίδια ποινή μετά από λίγο καιρό σε μια άλλη ομάδα, αυτό να

μην έχει την ίδια καταστροφική σημασία για την άλλη ομάδα, αφού ο βασικός αντίπαλος δεν

υπάρχει πια. Όχι μόνον αλλάζει τα δεδομένα ο χρόνος διερεύνησης και επιβολής της ποινής αλλά

μερικές φορές δεν υπάρχει καν περαιτέρω διερεύνηση. Σημειωτέον ότι ποτέ στο παρελθόν δεν

έχουμε λάβει τέτοια απόφαση για ομάδα που ηγείται του πρωταθλήματος. Αλλά και για τις

μικρότερες ομάδες όταν ελήφθη απόφαση αποβολής τους από το πρωτάθλημα (Ολυμπιακός Βόλου,

Καβάλα, Κέρκυρα) το γεγονός ότι δεν συνεχίστηκε η κάθαρση στο ποδόσφαιρο προς πάσα

κατεύθυνση ως ώφειλε, δημιούργησε στους οπαδούς των ομάδων και τους εν γένει φιλάθλους ένα

αίσθημα αδικίας, επιλεκτικής μεταχείρισης και εν τέλει ανασφάλειας δικαίου. Αυτό πρέπει

οπωσδήποτε να αποφευχθεί δεδομένων των ζωτικών συμφερόντων της πατρίδας μας που

διακυβεύονται.

Μετά ταύτα ψηφίζω να μην επιβληθούν οι ποινές της παραγράφου 12 του άρθρου 69 στις 2

ομάδες. Επαναλαμβάνω ότι οφείλουμε να ελέγξουμε συνολικά παρόμοιες παραβιάσεις του

#

αθλητικού νόμου για όλες τις Α.Α.Ε. ώστε να εμπεδωθεί αίσθημα ισονομίας και αν τυχόν

επιβεβαιωθούν κάποιες ή παρόμοιες παραβάσεις του αθλητικού νόμου για κάποιες ομάδες, οι

ποινές να είναι αναλογικές και σύμμετρες και να επέλθει με την απόφασή μας συνολική, πραγματική

κάθαρση του ποδοσφαίρου (είτε απορριφθούν οι ερευνώμενες άλλες υποθέσεις είτε

επιβεβαιωθούν)».

Ακόμα επειδή σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 69 παρ. 13 Ν.2725/1999 "Όποιος με

πρόθεση παραβιάζει τις απαγορεύσεις των παραγράφων 3,6,8,9 και 10 του παρόντος άρθρου

τιμωρείται με φυλάκιση και χρηματική ποινή έως πεντακόσιες χιλιάδες (500.000)ευρώ". Και η

διάταξη αυτή περιθώρια παρερμηνείας και δυνατότητα μη τήρησής της δεν επιτρέπει αφού

ενδεχομένως τυχόν μη εφαρμογή της επισύρει ενδεχομένως ποινικές ευθύνες, κατά τη γνώμη τριών

μελών της Επιτροπής (Πρόεδρος, Αρκούδης, φαραντούρης) πρέπει να διαβιβασθεί η

Απόφαση στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή για την άσκηση της ποινικής δίωξης. Ένα μέλος της

Επιτροπής (Ειρήνη Μαρούπα) είχε τη γνώμη ότι δεν συντρέχει περίπτωση εφαρμογής αυτής της

διάταξης, δηλαδή της αποστολής της Απόφασης της Επιτροπής στον αρμόδιο Εισαγγελέα, για τους

ίδιους λόγους που εξέθεσε αναφορικά με την αναβολή έκδοσης απόφασης επί της συνδρομής της

παραγράφου 12 του ως άνω άρθρου. Επίσης το μέλος της Επιτροπής Χρ. Δερδεμέζης διατύπωσε την

άποψη ότι επειδή δεν έχουν αποδειχθεί τα πραγματικά περιστατικά που να αποδεικνύουν την

πολυιδιοκτησία μεταξύ ΠΑΕ ΞΑΝΘΗΣ και ΠΑΕ ΠΑΟΚ με βάση τα όσα αναφέρει στο σκεπτικό του (βλ.

παραπάνω), φρονεί ότι ο φάκελλος της υπόθεσης δεν θα πρέπει να διαβιβασθεί στην αρμόδια

Εισαγγελία προκειμένου να ασκηθεί ποινική δίωξη σύμφωνα με το άρθρο 69 παρ. 13 Ν.2725/1999.

Σημειώνεται βέβαια ως παρατήρηση νομικής φύσεως ότι με δεδομένη την πλειοψηφούσα άποψη

(4-1) η παράβαση απεδείχθη ότι ετελέσθη.

Επίσης, επειδή σύμφωνα με το άρθρο 77Α παρ.6 του Νόμου 2725/1999 ορίζεται ότι σε

περίπτωση παράβασης των υποχρεώσεων που επιβάλλονται από τον παραπάνω Νόμο, η Επιτροπή

ανεξάρτητα από τυχόν άλλες κυρώσεις, επιβάλλει πρόστιμο στον παραβάτη από 1.000 έως 300.000

ευρώ ανάλογα με την βαρύτητα της παράβασης, κρίνεται ομόφωνα ότι πρέπει να επιβληθεί στις

ΠΑΕ ΞΑΝΘΗ και ΠΑΕ ΠΑΟΚ πρόστιμο τριακοσίων χιλιάδων (αριθμ. 300.000) ευρώ εξαιτίας της

σοβαρότητας, βαρύτητας και ηθικής απαξίας της παράβασης που διέπραξαν.

Τέλος η απόφαση αυτή ως Έκθεση, πρέπει σύμφωνα με το άρθρο 69 παρ.12 να διαβιβασθεί

στο οικείο δικαιοδοτικό Όργανο για την επιβολή των προβλεπομένων ποινών.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

#

1) Η Επιτροπή δέχεται:

(α) Κατά πλειοψηφία (4 - 1), ότι η ΠΑΕ ΞΑΝΘΗ Α.Ο. τέλεσε την παράβαση του άρθρου 69

παρ.παρ. 3,12 του Ν. 2725/1999.

(β) Η παράβαση αυτή χαρακτηρίζεται κατά πλειοψηφία (3 - 2) ως «Βαρεία».

#

(ν) Διαβιβάζει την απόφαση ως «Έκθεση» στο αρμόδιο Δικαιοδοτικό Όργανο για την επιβολή της

προβλεπόμενης ποινής, σύμφωνα με το άρθρο 69 παρ.12 Ν.2725/1999.

(δ) Διαβιβάζει την απόφαση στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή για την άσκηση ποινικής δίωξης

σύμφωνα με το άρθρο 69 παρ. 13 Ν. 2725/1999.

2) Η Επιτροπή δέχεται:

(α) Ομόφωνα, ότι η ΓΙΑΕ ΞΑΝΘΗ Α.Ο. τέλεσε την παράβαση του άρθρου 77 Α παρ.παρ. 3, 5, 6 Ν.

2725/1999.

(β) Ανακαλεί, κατά πλειοφηφία (3 - 2), το χορηγηθέν πιστοποιητικό συμμετοχής, θεωρουμένου

ως μηδέποτε εκδοθέντος και συνεπώς η ανάκληση αναφέρεται στον χρόνο έκδοσής του, δεδομένου ότι η

παραβατική συμπεριφορά της ΠΑΕ υπήρχε κατά τον χρόνο έκδοσής του, χωρίς να είναι γνωστή στην

Ε.Ε.Α.

(γ) Διαβιβάζει την απόφαση ως «Πόρισμα» στην οικεία Ομοσπονδία για την επιβολή της

προβλεπόμενης ποινής, σύμφωνα με το άρθρο 69 παρ.12 Ν.2725/1999.

(δ) Επιβάλλει, ομόφωνα, πρόστιμο Εκατό Χιλιάδων (100.000) Ευρώ στην ΠΑΕ ΞΑΝΘΗ Α.Ο.

(ε) Διαβιβάζει την απόφαση σοον αρμόδιο Εισαγγελέα για την πράξη της υφαρπαγής ψευδούς

βεβαίωσης.

3) Η Επιτροπή δέχεται:

(α) Κατά πλειοψηφία (4 -1), ότι οι ΠΑΕ ΞΑΝΘΗ Α.Ο. και ΠΑΕ ΓΙΑΟΚ τέλεσαν την παράβαση του

άρθρου 69 παρ.παρ. 9, 12 Ν.2725/1999.

(β) Η παράβαση αυτή χαρακτηρίζεται κατά πλειοψηφία (4 - 1) ως «Βαρεία», (γ) Διαβιβάζει την

απόφαση ως «''Εκθεση» στο αρμόδιο Δικαιοδοτικό Όργανο για επιβολή της προβλεπόμενης ποινής,

σύμφωνα με το άρθρο 69 παρ.12 Ν.2725/1999.

(δ) Διαβιβάζει την απόφαση ως «Πόρισμα» στην οικεία Ομοσπονδία για την επιβολή της

προβλεπόμενης ποινής, σύμφωνα με το άρθρο 69 παρ.12 Ν.2725/1999.

(ε) Διαβιβάζει την απόφαση στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή για την άσκηση ποινικής δίωξης

σύμφωνα με το άρθρο 69 παρ. 13 Ν. 2725/1999 και

#

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

  • Μελίνα Γιαννακοπούλου

dikografies.blogspot.com 

Δεν υπάρχουν σχόλια

Δημοσίευση σχολίου