Συνεδριάζουν Τετάρτη και Πέμπτη, η Οικονομική Επιτροπή και το Δημοτικό Συμβούλιο Ξάνθης

Δεν υπάρχουν σχόλια


Οικονομική Επιτροπή

Στις 26 Οκτωβρίου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:30, συνέρχεται σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Ξάνθης, στο Δημαρχιακό Κατάστημα (Πλατεία Δημοκρατίας), προκειμένου να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης και να ληφθούν σχετικές αποφάσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο οι 77 του Ν.4555/18:

01ο ΘΕΜΑ: Έγκριση των από 20-10-2022 και 21-10-2022 πρακτικών α) ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικών προσφορών και β) ανοίγματος και ελέγχου οικονομικών προσφορών του ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο: «Προμήθεια και εγκατάσταση έξυπνου συστήματος ελεγχόμενης στάθμευσης» (εισηγητής Αθανάσιος Βαρελτζίδης, Πρόεδρος Επιτροπής).

02ο ΘΕΜΑ: Αποδοχή τής ανάληψης τής υλοποίησης τής δράσης από πλευράς δήμου, για την ανακαίνιση & αναβάθμιση των ΚΕΠ δήμου Ξάνθης, στα πλαίσια τού έργου: «Εκσυγχρονισμός των ΚΕΠ» του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και αποδοχή σχετικής χρηματοδότησης (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης).

03ο ΘΕΜΑ: Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο, για την έγκριση 12ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού έτους 2022 (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης).

04ο ΘΕΜΑ: Διαγραφή ποσών από χρηματικούς καταλόγους που αφορούν πρόστιμα ΚΟΚ (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης).

05ο ΘΕΜΑ: Έγκριση τής αριθμ.7/2022 απόφασης του ΔΣ τού ΝΠΔΔ με την επωνυμία: «Κέντρο Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης» σχετικά με την 7η αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2022 (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης).

06ο ΘΕΜΑ: Αποδοχή δωρεάς τής Ανώνυμης Εταιρείας «Ελληνικά Γαλακτοπωλεία ΑΕ» (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Φερτούν Χασάν Ογλού).

07ο ΘΕΜΑ: Έγκριση σύναψης σύμβασης συνεργασίας μεταξύ Δήμου Ξάνθης και τής εταιρείας «EAST WEST GREECE I.K.E) και εξουσιοδότηση Δημάρχου Ξάνθης (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Φερτούν Χασάν Ογλού).

08ο ΘΕΜΑ: Έγκριση νομικής υποστήριξης και κάλυψη εξόδων εκπροσώπησης αιρετών.

09ο ΘΕΜΑ: Οικονομική ενίσχυση Συλλόγων (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Παναγιώτης Αμβροσιάδης).

  • Δημοτικό Συμβούλιο

Στις 27 Οκτωβρίου 2022 ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:30 συνέρχεται σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Ξάνθης στο Δημαρχιακό Κατάστημα Ξάνθης και στην αίθουσα των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 και 67 του Ν.3852/2010, ΦΕΚ 4940/14-6-2022 τ.Α΄ για να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης και να παρθούν σχετικές αποφάσεις

01ο ΘΕΜΑ: Συζήτηση για τη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης & Αποχέτευσης Ξάνθης.

02ο ΘΕΜΑ: Αποδοχή παραίτησης και αντικατάσταση μέλους ΔΣ τού ΝΠΔΔ με την επωνυμία: «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Ξάνθης» και συνεπής τροποποίηση τής αριθμ.223/2019 προγενέστερης απόφασης τού Δημοτικού Συμβουλίου (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης).

03ο ΘΕΜΑ: Έγκριση 11ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού έτους 2022 (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης, Αντιπρόεδρος ΟΕ).

04ο ΘΕΜΑ: Έγκριση 12ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού έτους 2022 (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης, Αντιπρόεδρος ΟΕ).

05ο ΘΕΜΑ: Κατανομή λειτουργικών δαπανων, των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ξάνθης (εισηγητής, Πρόεδρος ΔΣ, Ιωάννης Μπούτος, Πρόεδρος ΔΕΠ).

06ο ΘΕΜΑ: Δωρεάν παραχώρηση χρήσης γραφείου στον Σύλλογο Διαβητικών Ξάνθης (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης).

07ο ΘΕΜΑ: Τροποποίηση τής αριθμ.48/2022 προγενέστερης απόφασης τού Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία αφορά: «Λύση μίσθωσης και απευθείας εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου, στο Υποθηκοφυλακείο Ξάνθης» (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης).

08ο ΘΕΜΑ: Παράταση εκμίσθωσης εκμετάλλευσης περιπτέρου από μισθωτή, λόγω θανάτου τού δικαιούχου (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Ιωάννης Ζερενίδης).

09ο ΘΕΜΑ: Χορήγηση βεβαίωσης δραστηριοποίησης ετήσιας διάρκειας, για συμμετοχή πωλητών σε βραχύχρονες αγορές, σύμφωνα με τον Ν.4849/2021 (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Ιωάννης Ζερενίδης).

10ο ΘΕΜΑ: Ορισμός εκπροσώπου και του αναπληρωτή του, στη Σχολικής Εφορείας του 2ου Μειονοτικού Δημοτικού Σχολείου Κιμμερίων Ξάνθης (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης).

11ο ΘΕΜΑ: Εξουσιοδότηση Δημάρχου Ξάνθης, για την εκπροσώπηση τού Δήμου Ξάνθης, στην έκτακτη Γενική Συνέλευση της ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΑΣΙΚΟΥ ΠΛΟΥΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ Α.Ε.». με τον διακριτικό τίτλο «ΔΡΥΜΟΣ Α.Ε.» (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης).

12ο ΘΕΜΑ: Έκφραση σύμφωνης γνώμης και έγκριση παράτασης μίσθωσης τού αριθμ.34 καταστήματος στη δημοτική αγορά (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης).

13ο ΘΕΜΑ: Έκφραση σύμφωνης γνώμης και έγκριση παράτασης μίσθωσης δημοτικού ακινήτου (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης). 

Δεν υπάρχουν σχόλια

Δημοσίευση σχολίου