Φοιτητικό στεγαστικό επίδομα: Αυξάνεται κατά 50%-Ποιοι δικαιούνται 2.000 ευρώ

Δεν υπάρχουν σχόλια


Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ η αύξηση του στεγαστικού φοιτητικού επιδόματος, που εξαγγέλθηκε από την Κυβέρνηση και το υπουργείο Παιδείας.

Με το νέο ΦΕΚ τροποποιείται η ισχύουσα απόφαση του 2017 και προστίθενται νέες διατάξεις.

Όσον αφορά την αύξηση του φοιτητικού στεγαστικού επιδόματος κατά 50%, στο άρθρο 1, επισημαίνεται ότι «οι διατάξεις της παρούσας απόφασης εφαρμόζονται για τους προπτυχιακούς φοιτητές των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών, Έλληνες υπηκόους ή υπηκόους άλλων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στους οποίους χορηγείται ετήσιο στεγαστικό επίδομα ίσο με χίλια πεντακόσια (1.500) ευρώ». 

Μέχρι σήμερα, το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα ανερχόταν στα 1.000 ευρώ.

  • Ποιοι μπορούν να λάβουν διπλάσιο φοιτητικό στεγαστικό επίδομα

Με το ίδιο ΦΕΚ κατοχυρώνεται νέα ρύθμιση που προβλέπει διπλασιασμό φοιτητικού επιδόματος, από 1.000 στα 2.000 ευρώ, για όσους συγκατοικούν.

«Στην περίπτωση φοιτητή που συγκατοικεί με άλλο προπτυχιακό φοιτητή ΑΕΙ που φοιτά για την απόκτηση πρώτου πτυχίου και δεν έχει υπερβεί τη διάρκεια φοίτησης ως προς τα εξάμηνα που απαιτούνται για τη λήψη του πτυχίου, σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών, κι εφόσον τα Τμήματα/Σχολές σπουδών του φοιτητή και του συγκατοικούντος φοιτητή βρίσκονται στην ίδια πόλη ή περιφερειακή ενότητα, χορηγείται ετήσιο στεγαστικό επίδομα ίσο με δύο χιλιάδες (2.000) ευρώ», αναφέρεται στο ΦΕΚ.

  • Οι προϋποθέσεις για την υποβολή της αίτησης

Προϋπόθεση για την υποβολή της αίτησης -που πρέπει να γίνεται από την 1η έως τις 30 Ιουνίου κάθε έτους- για φοιτητικό στεγαστικό επίδομα είναι ο φοιτητής, για τον οποίο χορηγείται το επίδομα, να είναι κάτοχος Ακαδημαϊκής Ταυτότητας σε ισχύ και κάτοχος Α.Φ.Μ.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω ειδικής ψηφιακής εφαρμογής που υλοποιεί και υποστηρίζει η ΕΔΥΤΕ Α.Ε., ως εποπτευόμενος φορέας του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Για την περίπτωση της συγκατοίκησης, στην αίτηση πρέπει να αναγράφονται ο αριθμός Ακαδημαϊκής Ταυτότητας του συγκατοικούντος φοιτητή και το ΑΦΜ του προσώπου, όπως έχει δηλωθεί στο μισθωτήριο του συγκατοικούντος φοιτητή.

Δεν υπάρχουν σχόλια

Δημοσίευση σχολίου