Λουκέτα και πρόστιμα έως 150.000 ευρώ στους παραβάτες του συστήματος εισροών – εκροών καυσίμων

Δεν υπάρχουν σχόλια

 • Πότε θα ανακαλείται οριστικά η άδεια λειτουργίας της επιχείρησης
 • Τι προβλέπει η νέα υπουργική απόφαση για πρατήρια υγρών καυσίμων και πωλητές πετρελαίου θέρμανσης


Πρατήρια υγρών καυσίμων και οι πωλητές πετρελαίου θέρμανσης βάζει στο «μάτι» ο ελεγκτικός μηχανισμός με στόχο να εντοπίσει όσους δεν έχουν εγκαταστήσει το ηλεκτρονικό σύστημα παρακολούθησης εισροών – εκροών καυσίμων ή έχουν παραποιήσει ή αλλοιώσει τα στοιχεία ή δεν έχουν συνδέσει το σύστημα με τις ταμειακές μηχανές (ΦΗΜ). Οι παραβάτες θα βρεθούν αντιμέτωποι με πρόστιμα που φθάνουν έως 150.000 ευρώ, λουκέτα διαρκείας αλλά και ανάκληση της άδειας λειτουργίας της εγκατάστασης.

Με νέα απόφαση που υπογράφουν οι Απόστολος Βεσυρόπουλος, Άδωνης Γεωργιάδης, Μάκης Βορίδης, Μιχάλης Παπαδόπουλος και Γιώργος Πιτσιλής καθορίζονται οι διαδικασίες επιβολής προστίμων και κυρώσεων στους παραβάτες καθώς και οι λεπτομέρειες για τη διενέργεια των ελέγχων στην εγκατάσταση και τη λειτουργία των συστημάτων εκροών-εισροών στα πρατήρια.

Σύμφωνα με την υπουργική απόφαση η οποία ενεργοποιείται από τις 20 Σεπτεμβρίου 2022 τα πρόστιμα και οι κυρώσεις ανάλογα με το είδος και την έκταση της παράβασης είναι τα εξής:

 • Οι ελεγκτικές υπηρεσίες μπορούν να ερευνούν εγκαταστάσεις και μεταφορικά μέσα, να ελέγχουν και να συλλέγουν αποδεικτικά στοιχεία, πληροφορίες και δεδομένα κινητών ή σταθερών τερματικών, φορητών συσκευών και των εξυπηρετητών τους, που βρίσκονται εντός ή και εκτός των κτηριακών εγκαταστάσεων των ελεγχόμενων.
 • Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι εγκατάσταση λειτουργεί χωρίς να έχει εγκατασταθεί σύστημα παρακολούθησης εισροών εκροών, η εγκατάσταση σφραγίζεται και επιβάλλεται στον εκμεταλλευτή της εγκατάστασης, διοικητικό πρόστιμο 50.000 ευρώ. Η άδεια λειτουργίας της εγκατάστασης ανακαλείται προσωρινά για 2 μήνες και αναστέλλεται η λειτουργία της μέχρι την εγκατάσταση συστήματος παρακολούθησης εισροών εκροών. Αν διαπιστωθεί ότι η εγκατάσταση, συνεχίζει να λειτουργεί παρά τη σφράγιση και την επιβολή αναστολής λειτουργίας ή δεν εγκατασταθεί σύστημα εντός 3 μηνών η άδεια λειτουργίας της εγκατάστασης ανακαλείται οριστικά.
 • Σε περίπτωση που διαπιστωθεί αποθήκευση, εμπορία ή διακίνηση υγρών καυσίμων μέσω αδειοδοτημένων δεξαμενών ή μετρητών/αντλιών, που δεν συνδέονται ή δεν παρακολουθούνται από το εγκατεστημένο σύστημα παρακολούθησης εισροών εκροών, σφραγίζεται η εγκατάσταση και επιβάλλεται στον εκμεταλλευτή της εγκατάστασης και αυτοτελώς σε έκαστον εξ’ όσων συνέπραξαν ή προσέφεραν συνδρομή, καθ’ οιονδήποτε τρόπο, στην τέλεση των παραβάσεων αυτών, πέραν των προβλεπόμενων ποινικών κυρώσεων διοικητικό πρόστιμο 50.000 ευρώ Στην περίπτωση αυτή η άδεια λειτουργίας της εγκατάστασης ανακαλείται οριστικά και παύει οριστικά η λειτουργία της.
 • Στην περίπτωση που διαπιστωθεί αποθήκευση, εμπορία ή διακίνηση υγρών καυσίμων μέσω μη αδειοδοτημένων και μη παρακολουθούμενων από το σύστημα εισροών εκροών δεξαμενών ή άλλου τύπου υπέργειων ή υπόγειων αποθηκευτικών χώρων ή συναφών οδεύσεων (σωληνογραμμών) ή μέσω μη αδειοδοτημένων και μη παρακολουθούμενων αντλιών/μετρητών οι μη αδειοδοτημένες δεξαμενές ή άλλοι αποθηκευτικοί χώροι καυσίμων και συναφείς οδεύσεις (σωληνογραμμές) ή οι μη αδειοδοτημένες αντλίες/μετρητές, που χρησιμοποιήθηκαν στη διάπραξη της παράβασης αυτής, καταστρέφονται με δαπάνες του εκμεταλλευτή της εγκατάστασης, μετά την έκδοση της καταλογιστικής πράξης επιβολής του διοικητικού προστίμου.
 • Στην περίπτωση που διαπιστωθεί μη εξουσιοδοτημένη τροποποίηση ή αλλοίωση, με οποιονδήποτε τρόπο και μορφή, μηχανικών μερών, ή λογισμικού ή παραγόμενων στοιχείων του συστήματος, που διατηρούνται στην εγκατάσταση ή/και αποστέλλονται στο πληροφοριακό σύστημα παρακολούθησης εισροών εκροών της ΑΑΔΕ, σφραγίζεται η εγκατάσταση και επιβάλλεται στον εκμεταλλευτή της εγκατάστασης και αυτοτελώς σε έκαστον εξ’ όσων συνέπραξαν ή προσέφεραν συνδρομή, καθ’ οιονδήποτε τρόπο, στην τέλεση των παραβάσεων αυτών, πέραν των προβλεπομένων ποινικών κυρώσεων διοικητικό πρόστιμο 150.000 ευρώ. Στην περίπτωση αυτή, η άδεια λειτουργίας της εγκατάστασης ανακαλείται οριστικά.
 • Σε κάθε περίπτωση που διαπιστώνεται παράβαση ο ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός του συστήματος, η κεντρική μονάδα ελέγχου και επεξεργασίας δεδομένων (κονσόλα), οι μηχανισμοί μέτρησης στάθμης καυσίμων στις δεξαμενές, οι μετρητές/αντλίες καυσίμων, ο Φορολογικός Ηλεκτρονικός Μηχανισμός (ΦΗΜ), ο εκτυπωτικός μηχανισμός της εγκατάστασης, και τυχόν άλλος εξοπλισμός ή συσκευή ή κάθε μέσο, που χρησιμοποιήθηκε με οποιονδήποτε τρόπο στην ανωτέρω παράβαση, δεσμεύονται.
 • Μη αδειοδοτημένες δεξαμενές ή άλλοι αποθηκευτικοί χώροι καυσίμων και συναφείς οδεύσεις (σωληνογραμμές), ή/και μη αδειοδοτημένες αντλίες/μετρητές, που χρησιμοποιήθηκαν, με οποιονδήποτε τρόπο, στη διάπραξη των ως άνω παραβάσεων, καταστρέφονται με δαπάνες του εκμεταλλευτή της εγκατάστασης, μετά την έκδοση της καταλογιστικής πράξης επιβολής του διοικητικού προστίμου.
 • Αν η εγκατάσταση συνεχίζει να λειτουργεί κατά τη διάρκεια βλάβης ή δυσλειτουργίας όλου ή μέρους του συστήματος εισροών εκροών με αποτέλεσμα την επαναλαμβανόμενη έκδοση δελτίου ημερήσιου ισοζυγίου με σφάλμα μεγαλύτερο του προβλεπόμενου, θεωρείται ως μη πλήρωση των όρων και των προϋποθέσεων λειτουργίας των συστημάτων και επιβάλλεται στον κάτοχο της άδειας λειτουργίας ή στον εκμεταλλευτή της εγκατάστασης διοικητικό πρόστιμο 1.000 ευρώ ανά ημέρα, με μέγιστο τις 20.000 ευρώ ανά ημερολογιακό έτος.

Εξοπλισμός συστήματος

 • Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι ο εξοπλισμός που εγκαταστάθηκε από τον εγκαταστάτη του συστήματος παρακολούθησης εισροών εκροών δεν πληροί τις απαιτήσεις πλέον των κυρώσεων επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο 35.000 ευρώ στον εγκαταστάτη του συστήματος και ο εγκαταστάτης υποχρεούται να αντικαταστήσει τον εν λόγω εξοπλισμό, με δικές του δαπάνες, εντός 2 μηνών από την έκδοση της καταλογιστικής πράξης επιβολής του διοικητικού προστίμου, ώστε να πληροί τις προβλεπόμενες απαιτήσεις.
 • Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι ο εξοπλισμός που εγκαταστάθηκε από τον εγκαταστάτη του συστήματος παρακολούθησης εισροών εκροών συνοδεύεται από πλαστά ή παραποιημένα πιστοποιητικά των ποινικών κυρώσεων επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο 35.000 ευρώ στον εγκαταστάτη του συστήματος και ο εγκαταστάτης υποχρεούται να αντικαταστήσει το μη νόμιμο εξοπλισμό, με δικές του δαπάνες, εντός 2 μηνών από την έκδοση της καταλογιστικής πράξης επιβολής του διοικητικού προστίμου, ώστε να πληροί τις προβλεπόμενες απαιτήσεις. Σφράγιση των εγκαταστάσεων

Κατά τη σφράγιση τοποθετούνται ταινίες, περιμετρικά του χώρου της εγκατάστασης, με τις οποίες σημαίνεται η παύση της λειτουργίας της και αναρτώνται πινακίδες με τον λογότυπο της ελέγχουσας και την ένδειξη «ΚΛΕΙΣΤΟ ΛΟΓΩ ΠΑΡΑΠΟΙΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ, ΑΠΟ…..ΕΩΣ…..ΣΕ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡ. », τόσο στις εισόδους της εγκατάστασης, όσο και επί των αντλιών καυσίμων, σε ορατά και ευκρινή σημεία αυτών. Ειδικά στην περίπτωση σφράγισης λόγω παρεμπόδισης ελέγχου, αναρτώνται πινακίδες με τον λογότυπο της ελέγχουσας και την ένδειξη «ΚΛΕΙΣΤΟ ΛΟΓΩ ΒΙΑΙΗΣ ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ, ΑΠΟ…..ΕΩΣ……ΣΕ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡ ». Περαιτέρω σφραγίζονται τα καπάκια των δεξαμενών και δεσμεύεται ο ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός του συστήματος παρακολούθησης εισροών εκροών, οι μηχανισμοί μέτρησης στάθμης καυσίμων στις δεξαμενές, οι αντλίες/μετρητές καυσίμων, η κεντρική μονάδα ελέγχου και επεξεργασίας δεδομένων (κονσόλα), ο Φορολογικός Ηλεκτρονικός Μηχανισμός (ΦΗΜ), ο εκτυπωτικός μηχανισμός και τυχόν άλλος εξοπλισμός, ή συσκευή, ή κάθε μέσο που χρησιμοποιήθηκε με οποιονδήποτε τρόπο στην παράβαση. 

Στην περίπτωση που στην εγκατάσταση εντοπιστούν βυτιοφόρα, ή κινητές δεξαμενές, ή άλλοι χώροι που χρησιμοποιούνται ως μέσα αποθήκευσης καυσίμου, σφραγίζονται οι ανθρωποθυρίδες/καπάκια και οι κρουνοί εκροής. Σε περίπτωση παραβίασης των όρων της Απόφασης Σφράγισης της εγκατάστασης, επιβάλλεται στον εκμεταλλευτή της διοικητικό πρόστιμο 50.000 ευρώ.


Δεν υπάρχουν σχόλια

Δημοσίευση σχολίου