Αυτός είναι ο νέος νόμος λειτουργίας των Μουφτειών Θράκης

Δεν υπάρχουν σχόλια


Το νέο καθεστώς της λειτουργίας των Μουφτειών Θράκης, βάζοντας τέλος στην αβεβαιότητα αλλά και στο περιπλεκόμενο σύστημα του παρελθόντος, δημοσιεύθηκε δια νόμου, στο ΦΕΚ, σήμερα αργά το απόγευμα.
Μεταξύ άλλων καθίσταται συγκεκριμένο ότι η Μουφτεία είναι Δημόσια Υπηρεσία υπαγώμενη στο Υπουργείο Παιδείας και οι πόροι του καθώς και η διαχείριση, θα γίνεται με το σύστημα λειτουργίας όλων των Δημοσίων Υπηρεσιών Γενικής Κυβέρνησης. Αυτό σημαίνει ότι θα υπάρχει προϋπολογισμός, δημόσιο λογισμικό διπλογραφικό, αμοιβή μονίμων υπαλλήλων, μετακλητών κλπ.

Το πιο σημαντικό στο Νόμο αυτό, πέραν της λειτουργίας της Δημόσιας Υπηρεσίας, είναι ο τρόπος εκλογής του Μουφτή, που στη συνέχεια θα τοποθετείται με εντολή του Υπουργού Παιδείας.

Διαβάστε το ΦΕΚ, στο σημείο που αναφέρεται στα προαναφερθέντα: 

 • ΜΕΡΟΣ Γ’
 • ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΜΟΥΦΤΕΙΩΝ ΘΡΑΚΗΣ
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
 • ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΟΥΦΤΕΙΩΝ ΘΡΑΚΗΣ
 • Άρθρο 137 Μουφτείες

Οι Μουφτείες Διδυμοτείχου, Κομοτηνής και Ξάν- θης αποτελούν αποκεντρωμένες δημόσιες υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, επιπέδου γενικής διεύθυνσης, εδρεύουν στο Διδυμότειχο, στην Κομοτηνή και στην Ξάνθη αντίστοιχα και υπάγονται απευθείας στον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Αποστολή των Μουφτειών Διδυμοτείχου, Κομοτη- νής και Ξάνθης είναι η οργανωμένη και συστηματική εξυπηρέτηση των θρησκευτικών αναγκών και η απο- τελεσματική διαχείριση των θρησκευτικών υποθέσεων των Ελλήνων πολιτών μελών της μουσουλμανικής μει- ονότητας Θράκης, καθώς και η άσκηση των δικαιοδοτι- κών αρμοδιοτήτων του οικείου Μουφτή σύμφωνα με τις παρ. 8 έως 11 του άρθρου

 • Άρθρο 138
 • Τοπική αρμοδιότητα Μουφτειών

Οι Μουφτείες Διδυμοτείχου, Κομοτηνής και Ξάνθης εκπληρώνουν την αποστολή τους εντός των υφισταμέ- νων γεωγραφικών ορίων των Περιφερειακών Ενοτήτων Έβρου, Ροδόπης και Ξάνθης αντίστοιχα.

 • Άρθρο 139
 • Οργάνωση και λειτουργία Μουφτειών Θράκης

Στις Μουφτείες της Θράκης συνιστώνται δέκα (10) οργανικές θέσεις διοικητικών υπαλλήλων οι οποίες κα- τανέμονται σε κατηγορίες ως εξής: α) κατηγορία Δευ- τεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ): τρεις (3) θέσεις και β) κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ): επτά (7) θέσεις. Οι θέσεις αυτές κατανέμονται στις Μουφτείες ως εξής:

α) Μουφτεία Ξάνθης: αα) μία (1) θέση κατηγορίας ΔΕ και αβ) τρεις (3) θέσεις κατηγορίας ΠΕ.

β) Μουφτεία Κομοτηνής: βα) μία (1) θέση κατηγορίας ΔΕ και ββ) τρεις (3) θέσεις κατηγορίας ΠΕ.

γ) Μουφτεία Διδυμότειχου: γα) μία (1) θέση κατηγορίας ΔΕ και γβ) μία (1) θέση κατηγορίας ΠΕ.

Στις Μουφτείες της Θράκης, πέραν των οργανικών θέσεων της παρ. 1, συνιστώνται και ειδικές θέσεις υπαλ- λήλων ως εξής:

α) Τρεις (3) θέσεις υπαλλήλων με θητεία πέντε (5) ετών που μπορεί να ανανεώνεται για ίσο χρονικό διάστημα μέχρι δύο (2) φορές το ανώτερο, με τον τίτλο «Γραμμα- τέας Υποθέσεων Δικαιοδοσίας Μουφτή».

β) Τρεις (3) θέσεις ειδικών συνεργατών με σύμβαση ερ- γασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου που μπορεί να ανανεώνεται ανά έτος και καταλαμβάνονται υποχρε- ωτικά από κάτοχο πτυχίου νομικής σχολής Ανωτάτου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή ισότι- μου τίτλου σπουδών αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής, αναγνωρισμένου από τον Διεπιστημο- νικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), με δικηγορική εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών.

γ) Δέκα (10) θέσεις ειδικών συνεργατών με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου που μπο- ρεί να ανανεώνεται ανά έτος.

Η οργάνωση, η διάρθρωση και η λειτουργία των υπηρεσιών εκάστης Μουφτείας, στην οποία περιλαμ- βάνεται υποχρεωτικά και Διεύθυνση Υποθέσεων Δικαι- οδοσίας Μουφτή, καθορίζεται με τον Οργανισμό της, ο οποίος καταρτίζεται, αντικαθίσταται ή τροποποιείται με προεδρικό διάταγμα το οποίο εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων, Οικονομικών και Εσωτερικών. Με τον Οργανισμό του πρώτου εδαφίου καθορίζονται ειδικότερα:

α) Η σύσταση και διάρθρωση των υπηρεσιών της Μου- φτείας σε οργανικές μονάδες, ο σκοπός, οι στόχοι και οι αρμοδιότητές τους,

β) Τα θέματα οργάνωσης, τα προσόντα, τα απαιτούμε- να δικαιολογητικά, η διαδικασία πλήρωσης των θέσεων του πάσης φύσεως προσωπικού και η κατανομή των θέ- σεων ανά Μουφτεία, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης.

γ) Το περίγραμμα εργασίας των θέσεων ευθύνης και τα πρόσθετα ειδικά προσόντα που μπορεί να απαιτούνται για την πλήρωση κάθε θέσης ευθύνης,

δ) Κάθε άλλη λεπτομέρεια που αφορά στην οργάνωση και λειτουργία της Μουφτείας.

α) Επιτρέπεται η απόσπαση διοικητικού και εκπαι- δευτικού προσωπικού του Υπουργείου Παιδείας και Θρη- σκευμάτων στις Μουφτείες. Η απόσπαση διενεργείται κατόπιν αίτησης του υπαλλήλου και σύμφωνης γνώμης του οικείου Μουφτή, με απόφαση του αρμοδίου οργά- νου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, με διάρκεια ένα (1) έτος και δυνατότητα παράτασης κατ’ έτος. Η μισθοδοσία των αποσπασμένων υπαλλήλων ή εκπαιδευτικών εξακολουθεί να καταβάλλεται από την οργανική τους θέση.

β) Επιτρέπεται η απόσπαση διοικητικού προσωπικού από φορείς της Γενικής Κυβέρνησης κατά παρέκκλιση του ν. 4440/2016 (Α’ 224) και σύμφωνα με το άρθρο 35 του ν. 4873/2021 (Α’ 248) και την παρ. 1 του άρθρου 177 του ν. 4876/2021(Α’ 251) για τους υπαλλήλους Ο.Τ.Α. α’

ή β’ βαθμού αντίστοιχα. Η απόσπαση διενεργείται κατό- πιν αίτησης του υπαλλήλου και σύμφωνης γνώμης του οικείου Μουφτή, με κοινή απόφαση των αρμοδίων ορ- γάνων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και του Υπουργείου προέλευσης, με διάρκεια ενός (1) έτους και δυνατότητα παράτασης κατ’ έτος. Η μισθοδοσία των αποσπασμένων υπαλλήλων καλύπτεται από τον φορέα προέλευσης. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδεί- ας και Θρησκευμάτων και Εσωτερικών ρυθμίζονται τα ζητήματα που αφορούν ιδίως στις προϋποθέσεις των αποσπάσεων, της παράτασης και κάθε άλλο ειδικότερο σχετικό ζήτημα.

γ) Επιτρέπεται η διάθεση προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας για τη φύλαξη των Μουφτειών. Η διάθεση του προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας διενεργείται με απόφαση του αρμοδίου οργάνου, η οποία ορίζει και τη διάρκεια αυτής.

δ) Οι Διαχειριστικές και Βακουφικές Επιτροπές του ν. 3647/2008 (Α’ 37) επιτρέπεται να διαθέτουν εργαζομέ- νους τους στις Μουφτείες για την κάλυψη των αναγκών των Μουφτειών, κατόπιν αιτήσεως του οικείου Μουφτή. Η διάθεση των εργαζομένων αυτών στις Μουφτείες γί- νεται χωρίς πρόσθετη αμοιβή, χωρίς να γεννάται καμία έννομη σχέση εξαρτημένης εργασίας, σύμβασης έργου ή άλλης εξάρτησης με τις Μουφτείες και υπόχρεες για την καταβολή των αποδοχών τους είναι αποκλειστικά οι Διαχειριστικές και Βακουφικές Επιτροπές. Το προσωπικό αυτό υπάγεται απευθείας στις οδηγίες και υποδείξεις του Μουφτή και επιστρέφει στη θέση του με απόφαση του Μουφτή.

Η μισθοδοσία του πάσης φύσεως προσωπικού των Μουφτειών των παρ. 1 και 2 βαρύνει τον τακτικό προϋ- πολογισμό του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, στον οποίο εγγράφονται οι σχετικές πιστώσεις και εκκα- θαρίζεται από τις αρμόδιες Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Έβρου, Ξάνθης και Ροδόπης.

Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευ- μάτων μπορεί να συνιστάται σε κάθε Μουφτεία άμισθη επιστημονική επιτροπή με έργο τη σύνταξη ετήσιας έκ- θεσης για την οργάνωση και λειτουργία των Μουφτειών Θράκης. Στην επιτροπή μετέχει ο οικείος Μουφτής ως Πρόεδρος, ένας (1) προϊστάμενος γενικής διεύθυνσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, δύο (2) μέλη της μουσουλμανικής μειονότητας της Θράκης που είναι Ιμάμηδες εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Θρησκευτι- κών Λειτουργών του άρθρου 14 του ν. 4301/2014 (Α’ 223) σε συνδυασμό με το άρθρο 47 του ν. 4559/2018 (Α’ 142) ή Ιεροδιδάσκαλοι του άρθρου 53 του ν. 4115/2013 (Α’ 24) ή έχουν πτυχίο της Εισαγωγικής Κατεύθυνσης Μου- σουλμανικών Σπουδών του Τμήματος Θεολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.) ή πτυχίο μουσουλμανικής Θεολογίας αναγνωρισμένο από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. και υποδεικνύονται από τον οικείο Μουφτή, καθώς και ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Θρησκευτικής Διοίκησης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Για την υπηρεσιακή κατάσταση των μονίμων δη- μοσίων υπαλλήλων της παρ. 1 αρμόδιο είναι το Κεντρι- κό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Διοικητικού Προσωπικού (Κ.Υ.Σ.ΔΙ.Π.) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμά- των. Το προσωπικό της παρ. 2 ως προς την υπηρεσιακή του κατάσταση υπάγεται απευθείας στον Μουφτή.

 • Άρθρο 140 Κάλυψη δαπανών

Η κάλυψη των λειτουργικών δαπανών, της υλικοτε- χνικής υποδομής, των αναλωσίμων και της προμήθειας πάσης φύσεως εξοπλισμού των Μουφτειών, καθώς και αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτο- βάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, στον οποίο μεταφέρονται για τον σκοπό αυτό πιστώσεις από τον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (Ειδικός Φορέας 1019-202-0000000).

Οι έκτακτοι πόροι των Μουφτειών προέρχονται από δωρεές, κληρονομιές, κληροδοσίες, κάθε είδους εισφο- ρές φυσικών ή νομικών προσώπων και ιδίως από τις Δι- αχειριστικές ή Βακουφικές Επιτροπές Μουσουλμανικής Περιουσίας, σύμφωνα με τον Κώδικα Κοινωφελών Περι- ουσιών και Σχολαζουσών Κληρονομιών (ν. 4182/2013, Α’ 185).

Δωρεές, εισφορές και κάθε είδους πόροι από αλ- λοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα γίνονται δεκτά σύμφωνα με τον Κώδικα Κοινωφελών Περιουσιών και Σχολαζουσών Κληρονομιών, εφόσον προεγκριθούν με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Οι Μουφτείες μπορούν να διοργανώνουν εράνους, οι οποίοι δεν υπόκεινται σε φορολογία, για φιλανθρωπι- κούς σκοπούς ή εν γένει για την ενίσχυση της αποστολής τους, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 137 εντός της περιφέρειάς τους. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών καθορί- ζονται η σύσταση, η συγκρότηση, οι αρμοδιότητες, η εν γένει λειτουργία της ερανικής επιτροπής, ο τρόπος διενέργειας εράνων καθώς και κάθε άλλη σχετική λε- πτομέρεια.

Οι δαπάνες έκδοσης των εντύπων της παρ. 6 του άρθρου 142 βαρύνουν τον τακτικό προϋπολογισμό της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτερο- βάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, στον οποίο μεταφέρονται για τον σκοπό αυτό πιστώ- σεις από τον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (Ειδικός Φορέας 1019-202- 0000000).

Οι Μουφτείες δικαιούνται δωρεάν παραχώρησης ενός (1) αυτοκινήτου από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων για την αποκλειστική χρήση της Μου- φτείας και για τις μετακινήσεις του Μουφτή εντός και εκτός της περιφέρειας της Μουφτείας. Η προμήθεια του αυτοκινήτου μπορεί να γίνεται από τη Διεύθυνση Διαχείρισης Δημόσιου Υλικού (Δ.Δ.Δ.Υ.) της Ανεξάρτη- της Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) ή από το ελεύ- θερο εμπόριο ή με τη διαδικασία της χρηματοδοτικής μίσθωσης. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων, Οικονομικών και Εσωτερικών καθο- ρίζονται οι όροι και η διαδικασία προμήθειας του αυτοκι- νήτου ανεξαρτήτως κυβισμού και τύπου, οι όροι κίνησης, τα διακριτικά γνωρίσματα, η κατανάλωση καυσίμων, η στάθμευση, ο έλεγχος χρήσης και κυκλοφορίας, τα πρό- σωπα που έχουν το δικαίωμα να οδηγούν το αυτοκίνητο, η χρονική διάρκεια παραχώρησής του, η διαδικασία και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την πληρωμή των δαπανών μετακίνησης και συντήρησης του αυτοκινήτου και κάθε άλλο ειδικότερο και λεπτομερειακό ζήτημα. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμά- των και Υποδομών και Μεταφορών καθορίζεται ο τύπος της πινακίδας των οχημάτων των Μουφτειών.

 • Άρθρο 141
 • Στέγαση Μουφτειών

Οι Μουφτείες μπορούν να στεγάζονται σε κτίρια που παραχωρούνται κατά χρήση χωρίς αντάλλαγμα και ανήκουν κατά πλήρη κυριότητα στις Διαχειριστικές ή Βακουφικές Επιτροπές Μουσουλμανικής Περιουσί- ας του ν. 3647/2008 (Α’ 37) ή σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α’ ή β’ βαθμού ή σε ιδρύματα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ή στο Δημόσιο. Για την παραχώρηση συνάπτεται σύμβαση για την οποία δεν καταβάλλεται τέλος χαρτοσήμου. Οι Διαχειριστικές και οι Βακουφικές Επιτροπές, οι Ο.Τ.Α. και τα ιδρύματα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταβολής κάθε είδους φόρων και τελών για την ακίνητη περιουσία που παραχωρούν δωρεάν για τη στέγαση των Μουφτειών, με την επιφύλαξη των οριζόμενων στον Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ν. 2859/2000, Α’ 248).

Τα πρόσωπα της παρ. 1 μπορούν να μεταβιβάζουν λόγω δωρεάς στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευ- μάτων χώρους που ανήκουν στην πλήρη κυριότητά τους για την ανέγερση κτιρίου από την εταιρεία «ΚΤΙ- ΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.» με αποκλειστικό σκοπό τη στέγαση της Μουφτείας. Για τη δωρεά συνάπτεται ατελώς σύμβαση, με την επιφύλαξη των οριζόμενων στον ν. 2859/2000. Η αποπεράτωση της ανέγερσης του κτιρίου και η έναρξη λειτουργίας της Μουφτείας ολο- κληρώνονται εντός επτά (7) ετών από τη σύναψη της σύμβασης δωρεάς, εκτός εάν με τη σύμβαση ορίζεται μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Εάν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία του δευτέρου εδαφίου ή αυτή που ορίζε- ται στη σύμβαση, η δωρεά ανακαλείται και το ακίνητο επιστρέφεται στον δωρητή.

Για την καταλληλότητα των κτιρίων της παρ. 1 και των χώρων της παρ. 2 αποφασίζει, κατά παρέκκλιση του ν. 3130/2003 (Α’ 76), άμισθη ειδική επιτροπή που αποτελείται από: α) τον οικείο Μουφτή ως Πρόεδρο, β) τον Προϊστάμενο της αρμόδιας Κτηματικής Υπηρεσίας ή τον νόμιμο αναπληρωτή του, γ) έναν (1) μηχανικό του κλάδου ΠΕ ή ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών ή Αρχιτεκτόνων ή Τοπογράφων Μηχανικών της αρμόδιας Κτηματικής Υπηρεσίας, που προτείνεται από τον προϊστάμενό της και, αν δεν υπάρχει, από μηχανικό της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης ή της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Διδυμοτείχου, Κομοτηνής ή Ξάνθης κατά περίπτωση, δ) τον προϊστάμενο της αρμόδιας Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωροταξίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης και ε) έναν (1) δικηγόρο που προτείνεται από τον Μουφτή. Η Επιτροπή συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Κάθε ειδικότερο θέμα σχετικό με τη σύναψη, τη διάρκεια, την παράταση, την ανανέωση και τους λοιπούς όρους των συμβάσεων που προβλέπονται στις παρ. 1 και 2 ρυθμίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων, Οικονομικών και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού.

Με την επιφύλαξη του παρόντος, η μίσθωση ακινήτων για τη στέγαση των υπηρεσιών των Μουφτειών υπάγεται στον ν. 3130/2003, περί μισθώσεων ακινήτων για τη στέγαση δημοσίων υπηρεσιών.

 • Άρθρο 142
 • Κανόνες λειτουργίας Μουφτειών

Όλες οι πράξεις, τα πιστοποιητικά και τα έγγραφα που εκδίδονται από τον Μουφτή στο πλαίσιο άσκησης των καθηκόντων του συντάσσονται στην επίσημη γλώσ- σα του κράτους και μπορούν να μεταφράζονται σε άλλη γλώσσα εφόσον υφίσταται ανάγκη. Κάθε είδους έντυ- πο ή βιβλίο που τηρείται στη Μουφτεία και αφορά την εσωτερική λειτουργία της συντάσσεται στην επίσημη γλώσσα του κράτους και μπορεί να μεταφράζεται σε άλλη γλώσσα εφόσον υφίσταται ανάγκη.

Οι Μουφτείες αναρτούν υποχρεωτικά στην ιστοσε- λίδα του «Προγράμματος Διαύγεια» του ν. 4727/2020 (Α’ 184) όλες τις πράξεις, τα πιστοποιητικά, τα έγγραφα και τις αποφάσεις που εκδίδονται από τον Μουφτή στο πλαίσιο άσκησης των καθηκόντων του, με την επιφύλαξη της νομοθεσίας για την προστασία δεδομένων προσω- πικού χαρακτήρα.

Τα πάσης φύσεως έντυπα και έγγραφα των Μουφτει- ών φέρουν στην επικεφαλίδα τους τις φράσεις «ΕΛΛΗ- ΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ», «ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣ- ΚΕΥΜΑΤΩΝ – ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ» και τον τίτλο της συγκεκριμένης Μουφτείας. Κάθε Μουφτεία έχει υπηρεσιακή στρογγυλή σφραγίδα η οποία αποτε- λείται από τρεις (3) ομόκεντρους κύκλους, ο εξωτερικός των οποίων φέρει τη φράση «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ», ο ενδιάμεσος φέρει τη φράση «ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ – ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΘΡΗΣΚΕΥ- ΜΑΤΩΝ – ΜΟΥΦΤΕΙΑ (ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ή ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ή ΞΑΝΘΗΣ αντίστοιχα)», στην ελληνική γλώσσα, και ο εσωτερικός περιβάλλεται εξ ολοκλήρου κυκλικώς από δύο (2) κλαδιά δάφνης που διασταυρώνονται στις αιχμές της κάτω πλευράς τους και στο μέσο φέρει τη φράση «ΜΟΥΦΤΕΙΑ (ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ή ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ή ΞΑΝΘΗΣ αντίστοιχα)» σε κυανό χρώμα στην αραβική γλώσσα.

Οι Μουφτείες απολαμβάνουν τα ίδια προνόμια και τιμολόγια τηλεφωνικής και διαδικτυακής επικοινωνίας με την Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Σχετικά με τα τέλη για την αλληλογρα- φία των Μουφτειών ισχύουν οι αντίστοιχες διατάξεις που εφαρμόζονται για το Δημόσιο.

Οι Μουφτείες διαθέτουν ιστότοπο ο οποίος φέρει την κατάληξη των δημόσιων υπηρεσιών του κράτους (gov.gr) που προβλέπεται από τον νόμο. Η γλώσσα περιεχομένου του ιστότοπου των Μουφτειών είναι η επίσημη γλώσσα του κράτους. Ο Μουφτής μπορεί να καθορίσει παράλληλα και άλλες γλώσσες περιεχομένου.

Οι Μουφτείες μπορούν να εκδίδουν εφημερίδα, περιοδικό ή άλλο έντυπο ενημερωτικό υλικό αποκλειστικά με θρησκευτικό περιεχόμενο στην επίσημη γλώσσα του κράτους και παράλληλα σε γλώσσες της επιλογής τους.

Με κοινή απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού ρυθμίζονται όλα τα ειδικότερα θέματα και οι λεπτομέρειες που ανακύπτουν κατά την εφαρμογή των παρ. 1 έως

Οι Μουφτείες συνεργάζονται με τα Γενικά Αρχεία του κράτους για την προστασία, διάσωση, διατήρηση, συντήρηση, εκκαθάριση και ψηφιοποίηση, καθώς και την άμεση μετάφραση του δημόσιου και ιδιωτικού αρχείου και του αρχειακού υλικού που κατέχουν, καθώς και για την πρόσβαση του κοινού σε αυτά. Για τους σκοπούς του πρώτου εδαφίου εφαρμόζονται τα άρθρα 160 έως 165, 167, 168 και 191 έως 193 του ν. 4610/2019 (Α’ 70).

 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
 • ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΟΥΦΤΗΔΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΤΗΡΗΤΩΝ ΜΟΥΦΤΗΔΩΝ ΘΡΑΚΗΣ
 • Άρθρο 143 Μουφτήδες Θράκης

Οι Μουφτήδες είναι οι ανώτεροι θρησκευτικοί λειτουργοί της μουσουλμανικής μειονότητας της Θράκης εντός των γεωγραφικών ορίων της περιφέρειάς τους.

Οι Μουφτήδες, ως εμβριθείς γνώστες του Κορανίου, της μουσουλμανικής παράδοσης και του ιερού μουσουλμανικού νόμου, ασκούν δικαιοδοτικές αρμοδιότητες όπως προβλέπονται στην παρ. 8 του άρθρου

Οι Μουφτήδες είναι δημόσιοι υπάλληλοι και κατέχουν θέση προϊσταμένου γενικής διεύθυνσης. Κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, οι Μουφτήδες έχουν τις κατά το Σύνταγμα και τους νόμους υποχρεώσεις των δημοσίων υπαλλήλων.

 • Άρθρο 144
 • Μισθολογική κατάσταση

Οι αποδοχές των Μουφτήδων Θράκης αντιστοιχούν στο ανώτατο μισθολογικό κλιμάκιο της θέσης προϊστα- μένου γενικής διεύθυνσης, με τα σχετικά επιδόματα. Οι αποδοχές των Μουφτήδων Θράκης βαρύνουν τον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, στον οποίο εγγράφονται οι σχετικές πι- στώσεις. Οι αποδοχές εκκαθαρίζονται από τις αρμόδιες Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Έβρου, Ξάνθης και Ροδόπης.

α) Αν σε θέση Μουφτή διοριστεί μόνιμος υπάλληλος ή υπάλληλος με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου στο Δημόσιο ή Νομικό Πρόσωπο Δη- μοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) ή Οργανισμό Τοπικής Αυτοδι- οίκησης (Ο.Τ.Α.), η υπαλληλική του ιδιότητα αναστέλλε- ται προσωρινώς για όσο χρόνο κατέχει τη θέση Μουφτή και λαμβάνει μόνο το σύνολο των αποδοχών της θέσης του Μουφτή. Μετά την καθ’ οιονδήποτε τρόπο λήξη της θητείας του επιστρέφει αυτοδικαίως στην υπηρεσία του και λαμβάνει το σύνολο των αποδοχών της θέσης του στην υπηρεσία αυτή. Ο χρόνος υπηρεσίας του που διανύεται σε θέση Μουφτή θεωρείται ως χρόνος πραγμα- τικής υπηρεσίας στην οργανική θέση του, για όλες τις έννομες συνέπειες, ειδικά δε για τις θέσεις ευθύνης ο χρόνος υπηρεσίας στη θέση αυτή λογίζεται ως χρόνος υπηρεσίας σε θέση προϊσταμένου γενικής διεύθυνσης. 

β) Αν σε θέση Μουφτή διοριστεί πρόσωπο που ασκεί οποιαδήποτε εμπορική δραστηριότητα, η δραστηριότητα αυτή αναστέλλεται προσωρινώς για όσο χρόνο κατέχει τη θέση Μουφτή και λαμβάνει το σύνολο των αποδοχών της θέσης του Μουφτή.

γ) Αν σε θέση Μουφτή διοριστεί μέλος Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) των Ανώτατων Εκπαι- δευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) ή μόνιμος εκπαιδευτικός της δημόσιας ή της μειονοτικής εκπαίδευσης ή των Μου- σουλμανικών Ιεροσπουδαστηρίων Θράκης, η διδακτική ιδιότητά του αναστέλλεται προσωρινώς για όσο χρόνο κατέχει τη θέση Μουφτή. Μετά την καθ’ οιονδήποτε τρόπο λήξη της θητείας του επιστρέφει αυτοδικαίως στην υπηρεσία του. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, κατόπιν αίτησης του ενδιαφερομένου, μπορεί να επιτραπεί η παράλληλη άσκηση των διδακτικών καθηκόντων του με τα καθήκοντα του Μουφτή. Στην περίπτωση αυτή λαμβάνει το σύνολο των αποδοχών της θέσης του Μουφτή και το ποσοστό των αποδοχών της θέσης που κατείχε πριν τον διορισμό του στη θέση Μουφτή, όπως κάθε φορά το ποσοστό αυτό προβλέπεται για την κατοχή δεύτερης θέσης στο Δημόσιο. Με την ίδια απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων καθορίζονται όλες οι αναγκαίες λεπτομέρειες για την παράλληλη άσκηση καθηκόντων του ενδιαφερομένου, τη μερική απαλλαγή του από τα διδακτικά και την ολική απαλλαγή του από τα διοικητικά καθήκοντα, κατά πα- ρέκκλιση των κείμενων διατάξεων και χωρίς να απαιτεί- ται η γνώμη του αρμοδίου υπηρεσιακού συμβουλίου.

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών μπορεί να καθορίζεται ειδική αποζημίωση για τον Μουφτή, πέραν των αποδοχών της παρ. 1, για την εκπλήρωση της αποστολής των Μουφτειών ως προς την εξυπηρέτηση ειδικότερων θρησκευτικών αναγκών της μουσουλμανικής μειονότη- τας της Θράκης. Με την ίδια ή όμοια απόφαση καθορί- ζονται οι ειδικότεροι όροι καταβολής της αποζημίωσης του πρώτου εδαφίου.

Αν ο Μουφτής δεν διαθέτει ιδιόκτητη κατοικία στον τόπο υπηρεσίας του, η οικεία Διαχειριστική Επιτροπή Μουσουλμανικής Περιουσίας καλύπτει τη στεγαστική ανάγκη αυτού και της οικογένειάς του.

Για την άσκηση φιλανθρωπικού έργου και ελεημοσύνης κατά τον ιερό μουσουλμανικό νόμο, ο Μουφτής λαμβάνει ετησίως από την οικεία Διαχειριστική Επιτροπή Μουσουλμανικής Περιουσίας ποσό, το ύψος του οποίου, καθώς και οι ειδικότεροι όροι καταβολής του καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών. Κάθε πράξη ή απόφαση που αφορά στη διαχείριση και διάθεση του ποσού του πρώτου εδαφίου από τον Μουφτή αναρτάται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του προγράμματος «Διαύγεια» του ν. 4727/2020 (Α’ 184) με την επιφύλαξη της νομοθεσίας για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

 • Άρθρο 145
 • Αποχώρηση Μουφτήδων

Οι Μουφτήδες που αποχωρούν λόγω συμπλήρωσης του ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης ή του ορίου θητειών του άρθρου 147 μπορεί να καταλαμβάνουν άμισθη θέση συμβούλου του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων για θέματα της μουσουλμανικής θρησκείας.

Οι αποχωρήσαντες Μουφτήδες και οι αποχωρήσαντες Τοποτηρητές Μουφτήδες του άρθρου 150, που έχουν υπηρετήσει τουλάχιστον επί πέντε (5) έτη, χωρίς να έχουν παυθεί από τα καθήκοντά τους για τους λόγους που αναφέρονται στο άρθρο 157, και δεν εμπίπτουν στην περ. (α) της παρ. 2 του άρθρου 144 ή στην παρ. (α) της παρ. 7 του άρθρου 150, δικαιούνται την καταβολή ειδικού επιδόματος ίσου με το εβδομήντα τοις εκατό (70%) του βασικού μισθού του εν ενεργεία Μουφτή έως τη συμπλήρωση του εξηκοστού έβδομου (67ου) έτους της ηλικίας τους. Το ειδικό επίδομα βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων στον οποίο εγγράφονται οι σχετικές πιστώσεις και εκκαθαρίζεται από τις αρμόδιες Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Έβρου, Ξάνθης και Ροδόπης. Το ειδικό επίδομα υπόκειται σε φόρο και κρατήσεις. Εφόσον ο δικαιούχος αποκτήσει εισόδημα από οποιαδήποτε πηγή, το ειδικό επίδομα μειώνεται κατά το αντίστοιχο ποσό ώστε το συνολικό εισόδημα του δικαιούχου να μην υπερβαίνει το εβδομήντα τοις εκατό (70%) του βασικού μισθού του εν ενεργεία Μουφτή.

Οι αποχωρήσαντες Μουφτήδες και οι αποχωρήσαντες Τοποτηρητές Μουφτήδες σε βάρος των οποίων ασκήθηκε ποινική δίωξη για τα αδικήματα του άρθρου 149, λαμβάνουν το πενήντα τοις εκατό (50%) του ειδικού επιδόματος της παρ. 2. Κατά τα λοιπά εφαρμόζεται αναλογικά η περ. β) της παρ. 4 του άρθρου 158.

Η αμετάκλητη καταδίκη για τα αδικήματα του άρ- θρου 149 συνιστά λόγο διακοπής της καταβολής του ειδικού επιδόματος.

 • Άρθρο 146
 • Αρμοδιότητες και καθήκοντα Μουφτήδων Θράκης

Ο Μουφτής ασκεί, έκαστος αποκλειστικά στην περι- φέρειά του, τις αρμοδιότητες που προβλέπονται από τον νόμο καθώς και τα θρησκευτικά καθήκοντα που απορ- ρέουν από τον ιερό μουσουλμανικό νόμο.

Ο Μουφτής τελεί θρησκευτικούς γάμους μεταξύ μουσουλμάνων.

Ο Μουφτής διορίζει, εποπτεύει και παύει τους μου- σουλμάνους θρησκευτικούς λειτουργούς.

Ο Μουφτής καταχωρίζει τους θρησκευτικούς λει- τουργούς της μουσουλμανικής μειονότητας της Θράκης στο Μητρώο Θρησκευτικών Λειτουργών του άρθρου 14 του ν. 4301/2014 (Α’ 223) σε συνδυασμό με το άρθρο 47 του ν. 4559/2018 (Α’ 142).

Μέχρι την καταχώριση των θρησκευτικών λειτουρ- γών της μουσουλμανικής μειονότητας της Θράκης στο Μητρώο Θρησκευτικών Λειτουργών του άρθρου 14 του ν. 4301/2014 σε συνδυασμό με το άρθρο 47 του ν. 4559/2018, ο Μουφτής επικυρώνει τους θρησκευτικούς γάμους που τελούν οι θρησκευτικοί λειτουργοί της μουσουλμανικής μειονότητας της Θράκης. Άλλως οι γάμοι αυτοί είναι ανυπόστατοι και δεν καταχωρίζονται στα ληξιαρχεία.

Ο Μουφτής, ως εμβριθής γνώστης του Κορανίου, της μουσουλμανικής παράδοσης και του ιερού μουσουλμα- νικού νόμου, γνωμοδοτεί και εκδίδει ιερονομικές ρήτρες που αφορούν σε θέματα θρησκευτικής ζωής και μου- σουλμανικής ορθοπραξίας, καθώς και σε θέματα προσω- πικής ζωής και οικογενειακής κατάστασης των Ελλήνων πολιτών, μελών της μουσουλμανικής μειονότητας της Θράκης που κατοικούν στην περιφέρειά του.

Ο Μουφτής προΐσταται της οικείας Μουφτείας, είναι διοικητικός και πειθαρχικός προϊστάμενος του πάσης φύσεως προσωπικού της και ασκεί όλες τις σχετικές με την υπηρεσία και τη θέση του αρμοδιότητες.

Ο Μουφτής ασκεί δικαιοδοσία, υπό τις προϋποθέ- σεις και τις διαδικασίες που ορίζονται στις παρ. 9 και 10, μεταξύ Ελλήνων πολιτών μελών της μουσουλμανικής μειονότητας της Θράκης, επί γάμων, διαζυγίων, διατρο- φών, επιτροπειών, κηδεμονιών, χειραφεσίας ανηλίκων, ισλαμικών διαθηκών και της εξ αδιαθέτου διαδοχής, εφόσον οι σχέσεις αυτές διέπονται από τον ιερό μου- σουλμανικό νόμο.

Οι αποφάσεις που εκδίδονται από τον Μουφτή επί υποθέσεων αμφισβητούμενης δικαιοδοσίας δεν μπο- ρούν να εκτελεσθούν ούτε αποτελούν δεδικασμένο, αν δεν κηρυχθούν εκτελεστές από το μονομελές πρωτοδι- κείο της περιφέρειας όπου η έδρα του Μουφτή, κατά τη διαδικασία της εκουσίας δικαιοδοσίας. Το δικαστήριο ερευνά μόνο αν η απόφαση εκδόθηκε μέσα στα όρια της δικαιοδοσίας του Μουφτή και αν οι διατάξεις που εφαρμόσθηκαν αντίκεινται στο Σύνταγμα, ιδίως στην παρ. 2 του άρθρου 4 και στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δι- καιωμάτων του Ανθρώπου. Κατά της αποφάσεως του μονομελούς πρωτοδικείου χωρεί προσφυγή ενώπιον του οικείου πολυμελούς πρωτοδικείου που δικάζει κατά την ίδια διαδικασία. Κατά της αποφάσεως του Πολυμε- λούς Πρωτοδικείου δεν χωρεί ένδικο μέσο τακτικό ή έκτακτο.

α) Οι υποθέσεις της παρ. 8 ρυθμίζονται από τις κοινές διατάξεις και μόνο κατ’ εξαίρεση υπάγονται στη δικαιοδοσία του Μουφτή, εφόσον αμφότερα τα διά- δικα μέρη υποβάλλουν σχετική αίτησή τους ενώπιόν του για επίλυση της συγκεκριμένης διαφοράς κατά τον ιερό μουσουλμανικό νόμο. Η υπαγωγή της υπόθεσης στη δικαιοδοσία του Μουφτή είναι αμετάκλητη και απο- κλείει τη δικαιοδοσία των τακτικών δικαστηρίων για τη συγκεκριμένη διαφορά. Εάν οποιοδήποτε από τα μέρη δεν επιθυμεί την υπαγωγή της υπόθεσής του στη δικαι- οδοσία του Μουφτή, δύναται να προσφύγει στα πολιτικά δικαστήρια, κατά τις κοινές ουσιαστικές και δικονομικές διατάξεις, τα οποία σε κάθε περίπτωση έχουν το τεκμή- ριο της δικαιοδοσίας.

β) Οι κληρονομικές σχέσεις των μελών της μουσουλ- μανικής μειονότητας της Θράκης ρυθμίζονται από τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα, εκτός εάν ο διαθέτης συ- ντάξει ενώπιον συμβολαιογράφου δήλωση τελευταίας βούλησης, κατά τον τύπο της δημόσιας διαθήκης, με αποκλειστικό περιεχόμενό της τη ρητή επιθυμία του να υπαχθεί η κληρονομική του διαδοχή στον ιερό μουσουλ- μανικό νόμο. Η δήλωση αυτή είναι ελεύθερα ανακλητή, είτε με μεταγενέστερη αντίθετη δήλωσή του ενώπιον συμβολαιογράφου είτε με σύνταξη μεταγενέστερης διαθήκης, κατά τους όρους του Αστικού Κώδικα. Ταυ- τόχρονη εφαρμογή του Αστικού Κώδικα και του ιερού μουσουλμανικού νόμου στην κληρονομική περιουσία ή σε ποσοστό ή σε διακεκριμένα στοιχεία αυτής απα- γορεύεται.

Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με πρό- ταση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Δικαιοσύνης καθορίζονται όλοι οι αναγκαίοι δικονο- μικοί κανόνες για τη συζήτηση της υπόθεσης ενώπιον του Μουφτή και την έκδοση των αποφάσεών του και ιδίως η διαδικασία υποβολής αιτήσεως των μερών, η οποία πρέπει να περιέχει τα στοιχεία των εισαγωγικών δικογράφων κατά τον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας και, επί ποινή ακυρότητας, ρητή ανέκκλητη δήλωση κάθε διαδίκου περί επιλογής της συγκεκριμένης δικαιοδοσίας, η παράσταση των πληρεξουσίων δικηγόρων, η διαδικα- σία κατάθεσης και επίδοσής της στο αντίδικο μέρος, η διαδικασία της συζήτησης και της έκδοσης απόφασης, της τήρησης αρχείου, καθώς και κάθε σχετικό θέμα για την εφαρμογή του παρόντος.

Απαγορεύεται η καταβολή αμοιβής σε χρήμα ή σε είδος στον Μουφτή για την τέλεση ή επικύρωση θρη- σκευτικού γάμου, την τέλεση κηδείας και για κάθε εν γένει θρησκευτική τελετή ή την άσκηση του δικαιοδο- τικού του έργου.

 • Άρθρο 147 Θητεία

Η θητεία του Μουφτή ορίζεται σε πέντε (5) έτη και μπορεί να ανανεωθεί μία (1) φορά, με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων που δημοσιεύ- εται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ανώτατο όριο υπηρεσίας του ίδιου προσώπου σε θέση Μουφτή ή Τοποτηρητή Μουφτή του άρθρου 150 είναι τα είκοσι (20) έτη, συνεχόμενα ή διακεκομμένα, με τη συμπλήρωση των οποίων λήγει αυτοδικαίως η θητεία του.

Σε κάθε περίπτωση οι Μουφτήδες ή Τοποτηρητές Μουφτήδες αποχωρούν υποχρεωτικά από την υπηρεσία τους μόλις συμπληρώσουν το εξηκοστό έβδομο (67ο) έτος της ηλικίας τους, θεωρουμένης ως ημερομηνίας συμπλήρωσης του ορίου αυτού της 30ής Ιουνίου του έτους αποχώρησης.

Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευ- μάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερ- νήσεως διαπιστώνεται η αυτοδίκαιη λύση της υπηρεσι- ακής σχέσης λόγω της συμπλήρωσης είκοσι (20) ετών υπηρεσίας σε θέση Μουφτή ή Τοποτηρητή Μουφτή ή παρέλευσης του ορίου ηλικίας της παρ.

 • Άρθρο 148 Προσόντα

Θέση Μουφτή καταλαμβάνουν Έλληνες πολίτες, μέλη της μουσουλμανικής μειονότητας της Θράκης και μόνιμοι κάτοικοι μίας (1) εκ των περιφερειακών ενοτήτων Έβρου, Ροδόπης και Ξάνθης οι οποίοι έχουν διακριθεί για το ήθος, τη θεολογική τους κατάρτιση κατά προτί- μηση σε θέματα γνώσης και ερμηνείας του Κορανίου ή της μουσουλμανικής παράδοσης ή του ιερού μουσουλ- μανικού νόμου, την εν γένει θρησκευτική τους δράση, δεν έχουν υπερβεί το εξηκοστό δεύτερο (62ο) έτος της ηλικίας τους κατά την ημέρα λήξης της προθεσμίας υπο- βολής των υποψηφιοτήτων, και είτε: α) είναι κάτοχοι πτυχίου της Εισαγωγικής Κατεύθυνσης Μουσουλμα- νικών Σπουδών του Τμήματος Θεολογίας της Θεολο- γικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσ- σαλονίκης ή Ισλαμικών Σπουδών από αναγνωρισμένη ανώτατη Θεολογική Σχολή της αλλοδαπής και έχουν διατελέσει τουλάχιστον επί πέντε (5) έτη Ιμάμηδες εγ- γεγραμμένοι στο Μητρώο Θρησκευτικών Λειτουργών του άρθρου 14 του ν. 4301/2014 (Α’ 223) σε συνδυασμό με το άρθρο 47 του ν. 4559/2018 (Α’ 142) ή Ιεροδιδά- σκαλοι του άρθρου 53 του ν. 4115/2013 (Α’ 24) ή και τα δύο είτε β) είναι απόφοιτοι των Μουσουλμανικών Ιεροσπουδαστηρίων της Θράκης και έχουν διατελέσει τουλάχιστον επί δέκα (10) έτη Ιμάμηδες εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Θρησκευτικών Λειτουργών του άρθρου 14 του ν. 4301/2014 σε συνδυασμό με το άρθρο 47 του ν. 4559/2018 ή Ιεροδιδάσκαλοι του άρθρου 53 του ν. 4115/2013 ή και τα δύο.

 • Άρθρο 149
 • Κωλύματα – Ασυμβίβαστα
 • Δεν καταλαμβάνουν θέση Μουφτή ή Τοποτηρητή Μουφτή:

α) όσοι δεν έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές υπο- χρεώσεις τους ή δεν έχουν απαλλαγεί από αυτές νόμιμα, όσοι είναι ανυπότακτοι ή όσοι έχουν καταδικασθεί αμε- τάκλητα για λιποταξία,

β) όσοι έχουν, κατόπιν δικαστικής απόφασης, παυθεί από θέση δημοσίου υπαλλήλου ή υπαλλήλου Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) λόγω ποινικής καταδίκης ή πειθαρχικού αδικήματος, νόσου ή ανεπάρ- κειας,

γ) όσοι έχουν απολυθεί από θέση δημοσίου υπαλλή- λου ή υπαλλήλου Ν.Π.Δ.Δ. με απόφαση του αρμόδιου συμβουλίου για πειθαρχικούς λόγους,

δ) όσοι καταδικάσθηκαν για κακούργημα,

ε) όσοι καταδικάσθηκαν σε οποιαδήποτε ποινή για: εα) κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή και στην υπηρεσία), απά-

τη, εκβίαση, πλαστογραφία, δωροδοκία, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, συκοφαντική δυ- σφήμηση, οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, σωματική βλάβη εμβρύου ή νεογνού, τα αδικήματα του ν. 3500/2006 (Α’ 232) για την αντιμε- τώπιση της ενδοοικογενειακής βίας, αρπαγή ανηλίκων, παράνομη κατακράτηση, παράνομη βία, αυτοδικία, απει- λή, διατάραξη θρησκευτικών συναθροίσεων,

εβ) βία κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων, αθέμιτη επιρροή σε δικαστικούς λειτουργούς, διατάραξη της λειτουργίας υπηρεσίας, διατάραξη δικαστικών συνε- δριάσεων, απείθεια, παραβίαση δικαστικών αποφάσεων

και συμφωνιών που επικυρώθηκαν από συμβολαιογρά- φο, στάση, αντιποίηση παραβίαση σφραγίδων που έθεσε η αρχή, παραβίαση φύλαξης της αρχής,

εγ) διέγερση σε ανυπακοή, διέγερση σε διάπραξη εγκλημάτων, βιαιοπραγίες ή διχόνοια, πρόσκληση και προσφορά για την τέλεση εγκλήματος, εγκληματική ορ- γάνωση, τρομοκρατικές πράξεις-τρομοκρατική οργάνω- ση, αξιόποινη υποστήριξη, διατάραξη κοινής ειρήνης, απειλή διάπραξης εγκλημάτων, διασπορά ψευδών ειδή- σεων, προσβολή συμβόλων ή τόπων ιδιαίτερης εθνικής ή θρησκευτικής σημασίας,

εδ) τα αδικήματα του ν. 927/1979 «περί κολασμού πράξεων ή ενεργειών αποσκοπουσών εις φυλετικάς δι- ακρίσεις» (Α’ 139),

εε) προσηλυτισμό του άρθρου 4 του α.ν. 1363/1938 (Α’ 305),

εστ) τα αδικήματα του ν. 4139/2013 (Α’ 74),

στ) όσοι, λόγω καταδίκης, έχουν στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή,

ζ) όσοι τελούν υπό στερητική δικαστική συμπαράστα- ση, πλήρη ή μερική, υπό επικουρική δικαστική συμπα- ράσταση, πλήρη ή μερική, ή και υπό τις δύο (2) αυτές καταστάσεις.

Η αποκατάσταση και η χάρη χωρίς άρση των συνε- πειών δεν αίρουν το κώλυμα για κατάληψη θέσης Μου- φτή ή Τοποτηρητή Μουφτή.

Στον Μουφτή ή Τοποτηρητή Μουφτή απαγορεύεται, κατά την άσκηση των καθηκόντων του, η οποιασδήποτε μορφής εκδήλωση υπέρ ή κατά πολιτικού κόμματος.

Ο Μουφτής ή Τοποτηρητής Μουφτής απαγορεύεται να παρέχει κάθε άλλη μισθωτή υπηρεσία, καθώς και να ασκεί οποιοδήποτε άλλο επάγγελμα.

Απαγορεύεται στον Μουφτή ή Τοποτηρητή Μουφτή η ανάληψη καθηκόντων μέλους της Κυβέρνησης, Υφυ- πουργού, Γενικού ή Ειδικού Γραμματέα κατά την έννοια των άρθρων 41 έως 44 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

Ο Μουφτής ή ο Τοποτηρητής Μουφτής δεν μπορεί να εκλεγεί ή να είναι περιφερειάρχης, περιφερειακός σύμβουλος, δήμαρχος, δημοτικός σύμβουλος, σύμ- βουλος δημοτικών κοινοτήτων ή πρόεδρος δημοτικών κοινοτήτων.

 • Άρθρο 150 Τοποτηρητής Μουφτής

Εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την με οποιον- δήποτε τρόπο κένωση θέσης Μουφτή, ο Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων αναθέτει προσωρινώς τα καθήκοντα του Μουφτή σε Τοποτηρητή Μουφτή, με απόφασή του που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Επιτρέπεται ένας (1) εκ των υπηρετού- ντων Μουφτήδων στις λοιπές Μουφτείες της Θράκης να αναλάβει καθήκοντα Τοποτηρητή Μουφτή, με από- φαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στην περίπτωση αυτή λαμβάνει επιπλέον το τριάντα τοις εκα- τό (30%) του βασικού μισθού της θέσης του Μουφτή.

Η θητεία του Τοποτηρητή Μουφτή έχει διάρκεια έξι (6) μηνών και μπορεί να ανανεώνεται πάντως όχι πέραν της τριετίας με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η θητεία του Τοποτηρητή Μουφτή λήγει αυτοδικαίως την ημέρα ανάληψης καθηκόντων του νέου Μουφτή.

Ο Τοποτηρητής Μουφτής ασκεί όλες τις αρμοδιότη- τες του Μουφτή που προβλέπονται από το νόμο, καθώς και τα θρησκευτικά καθήκοντα αυτού που απορρέουν από τον ιερό μουσουλμανικό νόμο. Ο Τοποτηρητής Μουφτής είναι δημόσιος υπάλληλος και κατέχει θέση προϊσταμένου γενικής διεύθυνσης. Κατά την άσκηση των καθηκόντων του, ο Τοποτηρητής Μουφτής έχει τις υποχρεώσεις των δημοσίων υπαλλήλων κατά το Σύνταγ- μα και τους νόμους.

Σε θέση Τοποτηρητή Μουφτή διορίζονται Έλληνες πολίτες, μέλη της μουσουλμανικής μειονότητας της Θράκης και μόνιμοι κάτοικοι μίας εκ των περιφερειακών ενοτήτων της Θράκης, οι οποίοι έχουν διακριθεί για το ήθος και τη θεολογική τους κατάρτιση κατά προτίμηση σε θέματα γνώσης και ερμηνείας του Κορανίου ή της μουσουλμανικής παράδοσης ή του ιερού μουσουλμα- νικού νόμου, καθώς και την εν γένει θρησκευτική τους δράση, δεν έχουν υπερβεί το εξηκοστό τέταρτο (64ο) έτος της ηλικίας τους κατά την ημέρα του διορισμού τους και είτε α) είναι κάτοχοι πτυχίου της Εισαγωγικής Κατεύθυνσης Μουσουλμανικών Σπουδών του Τμήματος Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ή Ισλαμικών Σπουδών από αναγνωρισμένη Ανώτατη Θεολογική Σχολή της αλ- λοδαπής και έχουν διατελέσει τουλάχιστον επί πέντε (5) έτη Ιμάμηδες εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Θρησκευτι- κών Λειτουργών του άρθρου 14 του ν. 4301/2014 (Α’ 223) σε συνδυασμό με το άρθρο 47 του ν. 4559/2018 (Α’ 142) ή Ιεροδιδάσκαλοι του άρθρου 53 του ν. 4115/2013 (Α’ 24) ή και τα δύο είτε β) είναι απόφοιτοι των Μουσουλμανικών Ιεροσπουδαστηρίων της Θράκης και έχουν διατελέσει τουλάχιστον επί δέκα (10) έτη Ιμάμηδες εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Θρησκευτικών Λειτουργών του άρθρου 14 του ν. 4301/2014 σε συνδυασμό με το άρθρο 47 του ν. 4559/2018 ή Ιεροδιδάσκαλοι του άρθρου 53 του ν. 4115/2013 ή και τα δύο.

Ο Τοποτηρητής Μουφτής μπορεί να είναι υποψήφι- ος για τη θέση Μουφτή στην οικεία Μουφτεία, εφόσον παραιτηθεί εντός τριών (3) ημερών από τη δημοσίευση της σχετικής προκήρυξης για την πλήρωση θέσης Μου- φτή στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζεται η παρ. Ο Τοποτηρητής Μουφτής μπορεί να είναι υποψήφιος για τη θέση Μουφτή σε άλλη Μουφτεία χωρίς να απαιτείται προηγούμενη παραίτησή του.

Οι αποδοχές του Τοποτηρητή Μουφτή αντιστοιχούν στο ανώτατο μισθολογικό κλιμάκιο της θέσης προϊστα- μένου γενικής διεύθυνσης, με τα σχετικά επιδόματα. Οι αποδοχές των Τοποτηρητών Μουφτήδων βαρύνουν τον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, στον οποίο εγγράφονται οι σχετικές πιστώσεις και εκκαθαρίζονται από τις αρμόδιες Διευ- θύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Έβρου, Ξάνθης και Ροδόπης.

α) Αν σε θέση Τοποτηρητή Μουφτή διοριστεί μό- νιμος υπάλληλος ή υπάλληλος με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου στο Δημόσιο ή Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) ή Ορ- γανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) η υπαλληλική του ιδιότητα αναστέλλεται προσωρινώς για όσο χρόνο κατέχει τη θέση Μουφτή και λαμβάνει μόνο το σύνολο των αποδοχών της θέσης του Μουφτή. Μετά την καθ’ οιονδήποτε τρόπο λήξη της θητείας του επιστρέφει αυ- τοδικαίως στην υπηρεσία του και λαμβάνει το σύνολο των αποδοχών της θέσης του στην υπηρεσία αυτή. Ο χρόνος υπηρεσίας του που διανύεται σε θέση Μουφτή θεωρείται ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας στην ορ- γανική θέση του, για όλες τις έννομες συνέπειες, ειδικά δε για τις θέσεις ευθύνης ο χρόνος υπηρεσίας στη θέση αυτή λογίζεται ως χρόνος υπηρεσίας σε θέση προϊστα- μένου γενικής διεύθυνσης.

β) Αν σε θέση Τοποτηρητή Μουφτή διοριστεί πρόσω- πο που ασκεί οποιαδήποτε εμπορική δραστηριότητα, η δραστηριότητα αυτή αναστέλλεται προσωρινώς για όσο χρόνο κατέχει τη θέση Τοποτηρητή Μουφτή και λαμβά- νει το σύνολο των αποδοχών της θέσης του Μουφτή.

γ) Αν σε θέση Τοποτηρητή Μουφτή διοριστεί μέλος Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) ή μόνιμος εκπαιδευτικός της δημόσιας ή της μειονοτικής εκπαί- δευσης ή των Μουσουλμανικών Ιεροσπουδαστηρίων Θράκης, η διδακτική ιδιότητά του αναστέλλεται προ- σωρινώς για όσο χρόνο κατέχει τη θέση Τοποτηρητή Μουφτή. Μετά την καθ’ οιονδήποτε τρόπο λήξη της θητείας του επιστρέφει αυτοδικαίως στην υπηρεσία του. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευ- μάτων, κατόπιν αίτησης του ενδιαφερομένου, μπορεί να επιτραπεί η παράλληλη άσκηση των διδακτικών καθηκόντων του με τα καθήκοντα του Τοποτηρητή Μουφτή. Στην περίπτωση αυτή λαμβάνει το σύνολο των αποδοχών της θέσης του Μουφτή και το ποσοστό των αποδοχών της θέσης που κατείχε πριν από τον δι- ορισμό του στη θέση Τοποτηρητή Μουφτή, όπως το ποσοστό αυτό προβλέπεται για την κατοχή δεύτερης θέσης στο Δημόσιο. Με την ίδια απόφαση του Υπουρ- γού Παιδείας και Θρησκευμάτων καθορίζονται όλες οι αναγκαίες λεπτομέρειες για την παράλληλη άσκηση καθηκόντων του ενδιαφερομένου, τη μερική απαλλα- γή του από τα διδακτικά και την ολική απαλλαγή του από τα διοικητικά καθήκοντα, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων και χωρίς να απαιτείται η γνώμη του αρμόδιου υπηρεσιακού συμβουλίου.

 • Άρθρο 151
 • Προκήρυξη για την υποβολή αιτήσεων για την πλήρωση κενωθείσας θέσης Μουφτή στις Μουφτείες Θράκης

Ο Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων προκηρύσ- σει τη θέση του Μουφτή. Η προκήρυξη δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, αναρτάται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμά- των και στην ιστοσελίδα της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης και δημοσιεύεται σε δύο (2) εφημερίδες της περιφερειακής ενότητας της κενωθείσας θέσης Μουφτή. Με την προκήρυξη του πρώτου εδαφίου καθορίζονται ειδικότερα οι όροι, οι προϋποθέσεις, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, η διαδικασία πλήρωσης της κενωθείσας θέσης και κάθε άλλο ειδικότερο σχετικό ζήτημα.

 • Άρθρο 152
 • Κατάλογος υποψηφίων

Κατάλογος των υποψηφίων υποβάλλεται στον Τοποτη- ρητή Μουφτή μαζί με αντίγραφα των σχετικών αιτήσεων και των κατατεθέντων δικαιολογητικών, εντός δέκα (10) ημερών από τη λήξη της προθεσμίας για την υποβολή τους, με μέριμνα της Διεύθυνσης Θρησκευτικής Διοίκη- σης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

 • Άρθρο 153 Συμβουλευτική Επιτροπή

Για την πλήρωση κενωθείσας θέσης Μουφτή, Συμ- βουλευτική Επιτροπή διατυπώνει απλή αιτιολογημένη γνώμη περί της επάρκειας εκάστου προσώπου που περιλαμβάνεται στον κατάλογο των υποψηφίων του άρθρου

Η Συμβουλευτική Επιτροπή της παρ. 1 αποτελείται από τριάντα τρία (33) μέλη, τα οποία είναι Έλληνες πολί- τες, μέλη της μουσουλμανικής μειονότητας της Θράκης, ως ακολούθως:

α) ο Τοποτηρητής Μουφτής της κενωθείσας θέσης Μουφτή, ως Πρόεδρος,

β) επτά (7) μέλη που αναδεικνύονται με δημόσια κλή- ρωση μεταξύ όσων έχουν διδάξει τουλάχιστον δύο (2) έτη στην Εισαγωγική Κατεύθυνση Μουσουλμανικών Σπουδών του Τμήματος Θεολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης μαθήματα που σχετίζο- νται με την ερμηνεία και κατανόηση του Κορανίου ή του ιερού μουσουλμανικού νόμου ή της μουσουλμανικής παράδοσης καθώς και των Διευθυντών και των εκπαι- δευτικών των Μουσουλμανικών Ιεροσπουδαστηρίων Θράκης που διδάσκουν μαθήματα που σχετίζονται με την ερμηνεία και κατανόηση του Κορανίου ή του ιερού μουσουλμανικού νόμου ή της μουσουλμανικής παρά- δοσης. Αν ο αριθμός τους υπολείπεται, συμπληρώνεται αντίστοιχα από μέλη που ορίζονται σύμφωνα με την περ. γ),

γ) πέντε (5) μέλη που είναι επιφανείς θεολόγοι της μου- σουλμανικής θρησκείας, κατά προτίμηση με ειδίκευση στην ερμηνεία του Κορανίου ή του ιερού μουσουλμανι- κού νόμου ή της μουσουλμανικής παράδοσης τα οποία προτείνονται από τον Τοποτηρητή Μουφτή. Διατελέσα- ντες Μουφτήδες ή Τοποτηρητές Μουφτήδες δύνανται να προτείνονται με την ιδιότητα των επιφανών θεολόγων από τον Τοποτηρητή Μουφτή υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχουν παυθεί από τα καθήκοντά τους για τους λό- γους που αναφέρονται στο άρθρο 157,

δ) δέκα (10) μέλη που αναδεικνύονται με δημόσια κλήρωση μεταξύ των Ιμάμηδων της κενωθείσας Μου- φτείας οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Θρη- σκευτικών Λειτουργών του άρθρου 14 του ν. 4301/2014

(Α’ 223) σε συνδυασμό με το άρθρο 47 του ν. 4559/2018 (Α’ 142), περί της υποχρεωτικής καταχώρισης όλων των θρησκευτικών λειτουργών της Εκκλησίας της Ελλάδος, της Εκκλησίας της Κρήτης, των Ιερών Μητροπόλεων Δωδεκανήσου, των Μουφτειών της Θράκης και των Ισ- ραηλιτικών Κοινοτήτων στο ηλεκτρονικό μητρώο θρη- σκευτικών λειτουργών, και

ε) δέκα (10) μέλη που αναδεικνύονται με δημόσια κλήρωση μεταξύ των Ιεροδιδασκάλων του άρθρου 53 του ν. 4115/2013 (Α’ 24), περί Ιεροδιδάσκαλων της μου- σουλμανικής μειονότητας της Θράκης και ενίσχυση της φοίτησης μουσουλμανοπαίδων στα δημόσια σχολεία της Θράκης. Οι Ιεροδιδάσκαλοι του πρώτου εδαφίου πρέπει να έχουν συμπληρώσει εννέα (9) μήνες προϋπηρεσίας στην κενωθείσα Μουφτεία κατά την ημερομηνία διεξα- γωγής της δημόσιας κλήρωσης.

Δεν επιτρέπεται να είναι μέλος της Συμβουλευτι- κής Επιτροπής όποιος είναι υποψήφιος για τη θέση του Μουφτή.

Ο Τοποτηρητής Μουφτής συντάσσει τον κατάλογο των Ιμάμηδων της οικείας Μουφτείας αν δεν έχει ολο- κληρωθεί η εγγραφή των Ιμάμηδων στο Μητρώο Θρη- σκευτικών Λειτουργών του άρθρου 14 του ν. 4301/2014 σε συνδυασμό με το άρθρο 47 του ν. 4559/2018.

Ο Τοποτηρητής Μουφτής συντάσσει τον ονομαστι- κό κατάλογο αυτών που πληρούν τις προϋποθέσεις των περ. β), δ) και ε) της παρ. 2 του παρόντος άρθρου για τη διενέργεια της αντίστοιχης κλήρωσης σύμφωνα με το άρθρο

Για τη σύνθεση της Συμβουλευτικής Επιτροπής τη- ρείται η αρχή της κατά το δυνατόν μεγαλύτερης συμμε- τοχής των γυναικών.

 • Άρθρο 154
 • Συγκρότηση Συμβουλευτικής Επιτροπής

Ο Τοποτηρητής Μουφτής αναρτά στην ιστοσελίδα της Μουφτείας και της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρω- τοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολι- κής Μακεδονίας – Θράκης, τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν από τη διεξαγωγή των κληρώσεων, τον τόπο και την ακριβή ημερομηνία και ώρα της διεξαγωγής τους. Ο Τοποτηρητής Μουφτής έχει την ευθύνη για τη διοργά- νωση και διεξαγωγή των κληρώσεων με τρόπο που να διασφαλίζονται πλήρως η διαφάνεια και η εγκυρότητα της διαδικασίας.

Οι κληρώσεις είναι δημόσιες και διενεργούνται σε κατάλληλο τόπο με ευθύνη του Τοποτηρητή Μουφτή.

Οι κληρώσεις διενεργούνται από τριμελή άμισθη επιτροπή κληρώσεων η οποία αποτελείται από τον Το- ποτηρητή Μουφτή ως Πρόεδρο και δύο (2) μέλη της μουσουλμανικής μειονότητας της Θράκης που επιλέγει ο ίδιος.

Σε κάθε δελτίο αναγράφεται μόνο ένα (1) από τα ονοματεπώνυμα που περιλαμβάνονται στον ονομαστικό κατάλογο της παρ. 5 του άρθρου Ο Πρόεδρος της επιτροπής κληρώσεων διαβάζει τον ονομαστικό κατάλο- γο όσων συμμετέχουν στην κλήρωση και επιβεβαιώνει ότι όλοι είναι εγγεγραμμένοι σε ισάριθμα δελτία. Τα μέλη της επιτροπής κληρώσεων διπλώνουν ομοιόμορφα τα δελτία και τα τοποθετούν σε ομοιόμορφους λευκούς φακέλους, με ένα (1) δελτίο ανά έκαστο φάκελο, τους οποίους και σφραγίζουν. Οι φάκελοι τοποθετούνται σε ειδική διαφανή ψηφοδόχο που σφραγίζεται. Ο πρόεδρος της επιτροπής ανακινεί την ψηφοδόχο και στη συνέχεια την αποσφραγίζει και ανασύρει έναν-έναν τους φακέ- λους εντελώς τυχαία. Κάθε φορά που ανασύρεται ένας 1 φάκελος, ο πρόεδρος της επιτροπής κληρώσεων αριθμεί και μονογράφει τον φάκελο, προβαίνει σε απο- σφράγισή του, αριθμεί και μονογράφει το δελτίο, ανακοι- νώνει δυνατά το όνομα που αναγράφεται στο δελτίο, το οποίο και επιδεικνύει σε όλους τους παρισταμένους, και το καταγράφει κατά τη σειρά εκφώνησής του.

Οι φάκελοι που παραμένουν εντός της ψηφοδόχου, αφού πρώτα καταμετρηθούν ώστε να διακριβωθεί ότι είναι ισάριθμοι με τον αριθμό όσων δεν κληρώθηκαν, καταστρέφονται. Αμέσως μετά τη συμπλήρωση του οριζομένου αριθμού των μελών της Συμβουλευτικής Επιτροπής και την ολοκλήρωση της διαδικασίας κάθε κλήρωσης συντάσσεται αμελλητί σχετικό πρακτικό με τον πλήρη κατάλογο των κληρωθέντων μελών, το οποίο υπογράφεται από τον Πρόεδρο και τα δύο (2) μέλη της επιτροπής κληρώσεων και κοινοποιείται στον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων. Αν κάποιος εκ των προα- ναφερθέντων αρνηθεί να συνυπογράψει το πρακτικό, ο Τοποτηρητής Μουφτής προχωρεί στην ολοκλήρωση της διαδικασίας σημειώνοντας στο πρακτικό τους λόγους άρνησης.

Με απόφαση του Τοποτηρητή Μουφτή συγκροτείται η Συμβουλευτική Επιτροπή του άρθρου Το ηλικι- ακά νεότερο μέλος της εκτελεί χρέη γραμματέα. Αν το ηλικιακά νεότερο μέλος αρνηθεί να αναλάβει καθήκο- ντα γραμματέα ή αν παραιτηθεί ή αν υπάρχει αδυναμία άσκησης των καθηκόντων του, η οποία διαπιστώνεται από τον Τοποτηρητή Μουφτή, ο Τοποτηρητής Μουφτής διορίζει στη θέση του γραμματέα της Συμβουλευτικής Επιτροπής όποιον από τους αμέσως κατά σειρά ηλικιακά νεότερους αποδεχθεί τη θέση.

Ο Τοποτηρητής Μουφτής αναρτά αμελλητί στην ιστοσελίδα της οικείας Μουφτείας και της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί- δευσης Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, την απόφαση συγκρότησης της Συμβουλευτικής Επιτροπής και την κοινοποιεί στον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων.

 • Άρθρο 155
 • Συνεδρίαση Συμβουλευτικής Επιτροπής

Ο Τοποτηρητής Μουφτής καλεί με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο τα μέλη της Συμβουλευτικής Επιτροπής σε συνεδρίαση κεκλεισμένων των θυρών σε κατάλλη- λο τόπο εντός πέντε (5) ημερών από την ανάρτηση της απόφασης συγκρότησης στην ιστοσελίδα της Μουφτείας και της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονί- ας – Θράκης.

Αν μέλος της Συμβουλευτικής Επιτροπής παραιτηθεί ή κωλύεται λόγω ασθένειας ή αδυνατεί να ασκήσει τα καθήκοντά του ή δεν συμμετέχει στη διαδικασία, αυτό δεν αντικαθίσταται, η θέση παραμένει κενή και η Συμβουλευτική Επιτροπή συνεχίζει να λειτουργεί νόμιμα με τα υπόλοιπα μέλη.

Το έργο της Συμβουλευτικής Επιτροπής διεκπεραι- ώνεται σε μία (1) και μόνη συνεδρίαση χωρίς διακοπή. Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης της Συμβουλευτικής Επιτροπής απαγορεύονται η είσοδος και η έξοδος τρίτων στον χώρο της συνεδρίασης, καθώς και η επικοινωνία των μελών της Συμβουλευτικής Επιτροπής με οποιον- δήποτε τρίτο ιδίως μέσω κινητού τηλεφώνου ή άλλων μέσων τεχνολογίας.

Αν η Συμβουλευτική Επιτροπή κρίνει απαραίτητο να λάβει διευκρινίσεις επί της διαδικασίας, απευθύνεται στη Διεύθυνση Θρησκευτικής Διοίκησης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, η οποία υποχρεούται να απαντήσει αμελλητί με κάθε πρόσφορο τρόπο.

Ο Τοποτηρητής Μουφτής κηρύσσει την έναρξη της διαδικασίας, ενημερώνει τη Συμβουλευτική Επιτροπή για τη διαδικασία που θα ακολουθηθεί, αναγιγνώσκει τον κατάλογο του άρθρου 152, το βιογραφικό και τα λοιπά δικαιολογητικά της υποψηφιότητας εκάστου υποψηφίου όπως αυτά έχουν κατατεθεί στον φάκελο υποψηφιότη- τάς του. Στη συνέχεια ακολουθεί διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της Συμβουλευτικής Επιτροπής.

Ο Τοποτηρητής Μουφτής κηρύσσει το πέρας της διαλογικής συζήτησης και συντάσσεται πρακτικό στο οποίο καταγράφεται η απλή αιτιολογημένη γνώμη της Συμβουλευτικής Επιτροπής επί: α) της ύπαρξης των νό- μιμων προσόντων του άρθρου 148 για κάθε υποψήφιο, β) της ύπαρξης των κωλυμάτων και των ασυμβιβάστων του άρθρου 149 για κάθε υποψήφιο και γ) της επάρκειας κάθε υποψηφίου ξεχωριστά, χωρίς συγκριτική αξιολό- γηση των υποψηφίων. Στο πρακτικό καταγράφονται η επικρατήσασα και η μειοψηφήσασα γνώμη για κάθε υπο- ψήφιο. Ο Τοποτηρητής Μουφτής υποβάλλει το πρακτικό αμελλητί στον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Αν υπάρχει μόνο ένας (1) υποψήφιος για τη θέση του Μουφτή, η διαδικασία διεξάγεται σύμφωνα με τα άρθρα 152 έως

 • Άρθρο 156
 • Επιλογή και εγκατάσταση Μουφτή

Ο Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων, αφού λάβει υπόψη του τα άρθρα 148 και 149 και το πρακτικό της Συμβουλευτικής Επιτροπής, επιλέγει τον Μουφτή. Ο Μουφτής διορίζεται με προεδρικό διάταγμα που εκ- δίδεται με πρόταση του Υπουργού Παιδείας και Θρη- σκευμάτων.

Ο Μουφτής, πριν από την ανάληψη των καθηκόντων του, δίνει τον όρκο του δημοσίου υπαλλήλου ενώπιον του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων. Μετά από την ορκωμοσία του, ο Μουφτής εγκαθίσταται στη Μου- φτεία σε ειδική τελετή με την απαραίτητη επισημότητα και τον σεβασμό προς τις τοπικές μουσουλμανικές πα- ραδόσεις και έθιμα και συντάσσεται πρακτικό ανάληψης καθηκόντων, το οποίο υπογράφεται ενώπιον του Περι- φερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδο- νίας – Θράκης. Με την υπογραφή πρακτικού ανάληψης καθηκόντων από τον Μουφτή λήγει αυτοδίκαια η θητεία του Τοποτηρητή Μουφτή.

 • Άρθρο 157
 • Παύση Μουφτήδων και Τοποτηρητών Μουφτήδων Θράκης

Οι Μουφτήδες Θράκης παύονται με προεδρικό διά- ταγμα που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Παιδεί- ας και Θρησκευμάτων, στις ακόλουθες περιπτώσεις: α) λόγω αμετάκλητης καταδίκης τους για τα αδικήματα του άρθρου 149, β) λόγω στέρησης των πολιτικών δικαιωμά- των τους, γ) λόγω νόσου που κωλύει για χρονικό διάστη- μα άνω των έξι (6) μηνών την άσκηση των καθηκόντων τους, δ) λόγω αμετάκλητης καταδίκης τους για τη λήψη οποιουδήποτε είδους αμοιβής για την τέλεση ή επικύρω- ση θρησκευτικού γάμου ή για την τέλεση κηδείας ή για κάθε εν γένει θρησκευτική τελετή ή για την άσκηση των δικαιοδοτικών αρμοδιοτήτων τους, ε) λόγω υπηρεσιακής ανεπάρκειας και στ) λόγω διαγωγής ασυμβίβαστης προς τα θρησκευτικά καθήκοντά τους που απορρέουν από τον ιερό μουσουλμανικό νόμο.

Η συνδρομή των όρων της περ. γ) της παρ. 1 βε- βαιώνεται με αιτιολογημένη απόφαση από τριμελή επι- τροπή μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού των Ιατρικών Σχολών της χώρας, η οποία συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων και με την οποία ορίζεται και ο Πρόεδρός της.

Η συνδρομή των όρων της περ. ε) της παρ. 1 βεβαι- ώνεται με αιτιολογημένη απόφαση από τριμελή επιτρο- πή η οποία συγκροτείται από έναν (1) Πρόεδρο Εφετών Θράκης ή Εφέτη του Διοικητικού Εφετείου Κομοτηνής ως Πρόεδρο, έναν (1) προϊστάμενο γενικής διεύθυνσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και έναν (1) από τους Μουφτήδες ή Τοποτηρητές Μουφτήδες της Θράκης, οι οποίοι ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Η συνδρομή των όρων της περ. στ) της παρ. 1 βε- βαιώνεται με αιτιολογημένη απόφαση από τριμελή επι- τροπή η οποία συγκροτείται από δύο (2) Μουφτήδες ή Τοποτηρητές Μουφτήδες της Θράκης και έναν (1) μουσουλμάνο θεολόγο ή ιμάμη ή ιεροδιδάσκαλο του άρθρου 53 του ν. 4115/2013 (Α’ 24), οι οποίοι ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμά- των. Πρόεδρος ορίζεται, με την απόφαση του πρώτου εδαφίου, ένας από τους Μουφτήδες ή Τοποτηρητές Μου- φτήδες της Θράκης.

Οι επιτροπές των παρ. 2 έως 4 συνεδριάζουν το συ- ντομότερο μετά από τη συγκρότησή τους με επιμέλεια των Προέδρων τους.

Οι Τοποτηρητές Μουφτήδες παύονται, με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, για τους ίδιους λόγους και με τους ίδιους όρους που ορίζουν οι παρ. 1 έως

 • Άρθρο 158

Θέση του Μουφτή και Τοποτηρητή Μουφτή σε αυτοδίκαιη αργία και στέρηση αποδοχών

Ο Μουφτής ή ο Τοποτηρητής Μουφτής σε βάρος του οποίου ασκήθηκε ποινική δίωξη για τα αδικήματα του άρθρου 149 τίθεται αυτοδίκαια σε αργία.

Ο Μουφτής ή ο Τοποτηρητής Μουφτής, ο οποίος τελεί σε κατάσταση αργίας, απέχει από την άσκηση των κύριων και παρεπόμενων αρμοδιοτήτων και καθηκό- ντων του.

Ο Μουφτής ή ο Τοποτηρητής Μουφτής που τελεί σε κατάσταση αργίας λαμβάνει μόνο το πενήντα τοις εκατό (50%) του βασικού μισθού του.

Ο Μουφτής ή ο Τοποτηρητής Μουφτής, εφόσον απαλλαγεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση:

α) επανέρχεται αυτοδικαίως στη θέση του και ο χρόνος που είχε τεθεί σε αργία θεωρείται χρόνος πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας,

β) του αποδίδεται το υπόλοιπο πενήντα τοις εκατό (50%) των αποδοχών του εντόκως σύμφωνα με το άρθρο 45 του ν. 4607/2019 (Α’ 65) για τις οφειλές του Δημοσίου, κατόπιν σχετικής αίτησής του στον οικείο εκκαθαριστή αποδοχών. Ο τόκος οφείλεται από την έκδοση της δια- πιστωτικής πράξης θέσης σε αργία μέχρι την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση.

Η διαπιστωτική πράξη θέσης σε αργία ή επανόδου εκδίδεται από τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Για όσο χρόνο ο Μουφτής ή ο Τοποτηρητής Μου- φτής τελεί σε αυτοδίκαιη αργία, αναπληρώνεται από έναν εκ των υπηρετούντων Μουφτήδων ή Τοποτηρητών Μουφτήδων στις λοιπές Μουφτείες Θράκης, με απόφα- ση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στην περίπτωση αυτή ο Μουφτής ή ο Τοποτηρητής Μουφτής που αναπληρώνει, λαμβάνει επιπλέον το τριάντα τοις εκατό (30%) του βασικού μισθού της θέσης του Μουφτή. 

Δεν υπάρχουν σχόλια

Δημοσίευση σχολίου