Συνεδριάζουν αυτή την εβδομάδα η Οικονομική Επιτροπή και το Δημοτικό Συμβούλιο Ξάνθης

Δεν υπάρχουν σχόλια


Οικονομική Επιτροπή

Στις 24 Αυγούστου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:30, συνέρχεται σε τακτική συνεδρίαση στο Δημαρχιακό Κατάστημα (Πλατεία Δημοκρατίας), προκειμένου να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης και να ληφθούν οι σχετικές αποφάσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18:

 • Έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών της προμήθειας με τίτλο: «Παιδικός Χώρος Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης).
 • 9η Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2022 (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης).
 • α) απόρριψη της από 12-052022 ένστασης της αναδόχου Εταιρείας ‘ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΕ’ του έργου με τίτλο: «Αποκατάσταση οδοστρωμάτων οδικού δικτύου Δήμου Ξάνθης» εργολαβία: « Αποκατάσταση βατότητας οδοστρωμάτων Δ.Ε. Σταυρούπολης» και β) την έγκριση του 1ου Α.Π.& του 1ου ΠΚΤΜΝΕ του ανωτέρου έργου. (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης Ιωάννης Ζερενίδης).
 • Έγκριση πρακτικού διενέργειας του διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης του έργου με τίτλο: «Κατασκευή πεζογέφυρας Κιμμερίων» (εισηγητής Ιωάννης Λάππας Πρόεδρος της επιτροπής».
 • Απόφαση για τον αποκλεισμό ή όχι της εταιρείας «ΠΑΥΛΟΣ Ι. ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ Α.Ε.Β.Ε.» από την συνέχιση της διαδικασίας ανάθεσης της προμήθειας (διαγωνισμού) με τίτλο: «Προμήθεια οχημάτων και μηχανημάτων έργου κατάλληλων για να καλύψουν τις επιχειρησιακές ανάγκες του Δήμου Ξάνθης», σύμφωνα με την με αριθμό 247/2022 Πράξης του ΣΤ΄ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου. (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης).
 • Τροποποίηση της με αριθ. Υ01/2022 μελέτης με τίτλο: «Εργασίες συντήρησης και επισκευής αντλητικών συστημάτων άρδευσης Δήμου Ξάνθης» λόγω κήρυξης άγονου του αρχικού διαγωνισμού. (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης).
 • Εξώδικος συμβιβασμός με τον κ. Μ.Τ. του Χ. και τον καθορισμό τιμήματος αποζημίωσής του. (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Χασάν Ογλού Φερτούν).
 • Οικονομική ενίσχυση συλλόγων (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Παναγιώτης Αμβροσιάδης).
 • Λήψη απόφασης για «Εξειδίκευση πίστωσης για την διοργάνωση εγκαινίων παλαιού Δημαρχείου στις 7-9-2022» (εισηγητής Δήμαρχος Ξάνθης και Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής Εμμανουήλ Τσέπελης).
 • Λήψη απόφασης για «Εξειδίκευση πίστωσης και έγκριση φιλοξενίας αντιπροσωπειών αδελφοποιημένων πόλεων και Δήμων με τους οποίου έχουμε υπογράψει πρωτόκολλο συνεργασίας» (εισηγητής Δήμαρχος Ξάνθης και Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής Εμμανουήλ Τσέπελης).

 • Δημοτικό Συμβούλιο

Στις 25 Αυγούστου 2022 ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:00, συνέρχεται σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Ξάνθη στο Δημαρχιακό Κατάστημα Ξάνθης και στην αίθουσα των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 και 67 του Ν.3852/2010, ΦΕΚ 4940/14-6-2022 τ.Α΄ για να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης και να παρθούν σχετικές αποφάσεις:

01ο ΘΕΜΑ: Δημιουργία μιας θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ, επί τής οδού Μεσολογγίου 17 (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Ιωάννης Ζερενίδης, Πρόεδρος ΕΠΖ).

02ο ΘΕΜΑ: Έγκριση παραχώρησης χρήσης τμήματος κοινόχρηστου χώρο στις θέσεις «Νησάκι» & «Λιμνίο», στο ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Κέντρο Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης» (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Ιωάννης Ζερενίδης).

03ο ΘΕΜΑ: Έγκριση παραχώρησης χρήσης τμήματος κοινόχρηστου χώρο στη συμβολή των οδών Μαραθώνος και Φιλαδελφείας, για τοποθέτηση ξύλινου υπερυψωμένου δαπέδου (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Ιωάννης Ζερενίδης).

04ο ΘΕΜΑ: Έγκριση έκθεσης 4ου τριμήνου έτους 2021, για την εκτέλεση του προϋπολογισμού (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης, Αντιπρόεδρος ΟΕ).

05ο ΘΕΜΑ: Έγκριση έκθεσης 1ου τριμήνου έτους 2022, για την εκτέλεση του προϋπολογισμού (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης, Αντιπρόεδρος ΟΕ).

06ο ΘΕΜΑ: Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος (εισηγητής Δήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Τσέπελης).

07ο ΘΕΜΑ: Έγκριση παράτασης τού χρόνου μίσθωσης ακινήτων, για τη στέγαση του 8ου και 9ου νηπιαγωγείου Ξάνθης (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης).

08ο ΘΕΜΑ: Έκδοση απόφασης διοικητικής αποβολής, από δημοτικό ακίνητο (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης).

09ο ΘΕΜΑ: Απευθείας σύναψη σύμβασης παράτασης μίσθωσης και εξουσιοδότηση Δημάρχου Ξάνθης (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης).

10ο ΘΕΜΑ: Ορισμός περιόδου προσφορών (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Ιωάννης Ζερενίδης).

11ο ΘΕΜΑ: Παραχώρηση κατά χρήση και χωρίς αντάλλαγμα, εδαφικού τμήματος, με χρησιδάνειο, στον Δήμο Ξάνθης και εξουσιοδότηση Δημάρχου Ξάνθης (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης).

12ο ΘΕΜΑ: Διαγραφή προσαυξήσεων ληξιπρόθεσμων δόσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις τού άρθρου 67 του Ν.4483/2017 και εξόφληση εναπομείναντος κεφαλαίου (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης).

13ο ΘΕΜΑ: Παράταση μίσθωσης τού καταστήματος 3 στη δημοτική αγορά (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης).

14ο ΘΕΜΑ: Έγκριση Επιχειρησιακού προγράμματος Δήμου Ξάνθης 2020-2023 (εισηγητής Δήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Τσέπελης, Πρόεδρος Ε.Ε).

15ο ΘΕΜΑ: Έγκριση 9ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού έτους 2022 (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης, Αντιπρόεδρος ΟΕ).

16ο ΘΕΜΑ: Έγκριση προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στα πλαίσια των εκδηλώσεων «Λευκές Νύχτες» (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Ιωάννης Ζερενίδης).

Δεν υπάρχουν σχόλια

Δημοσίευση σχολίου