Υπουργείο Οικονομικών: Επεκτείνονται οι προθεσμίες καταχώρησης στοιχείων στο μητρώο πραγματικών δικαιούχων

Δεν υπάρχουν σχόλια

Η καταληκτική ημερομηνία

Στο ΦΕΚ Β’ 3804 δημοσιεύτηκε η απόφαση του υπουργείου Οικονομικών που αφορά την επέκταση της προθεσμίας στην καταχώρηση των στοιχείων στο κεντρικό μητρώο πραγματικών δικαιούχων.

Με την τροποποίηση επεκτείνονται χρονικά οι προθεσμίες εντός των οποίων τα υπόχρεα νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες οφείλουν να καταχωρίσουν στο ηλεκτρονικό σύστημα τα στοιχεία των πραγματικών δικαιούχων τους. Ταυτόχρονα, διευκρινίζεται ότι όλες οι καταχωρίσεις που έχουν οριστικοποιηθεί έως σήμερα, καθώς και όσες οριστικοποιηθούν έως τις 31/10/2022 νοούνται ως εμπρόθεσμες.

Σύμφωνα με το υπουργείο, η ρύθμιση κρίθηκε αναγκαία, προκειμένου να δοθεί εύλογο χρονικό διάστημα στα νομικά πρόσωπα και στις νομικές οντότητες της χώρας να συμμορφωθούν με τις υποχρεώσεις εγγραφής τους στο Κεντρικό Μητρώο, ύστερα και από την αλλαγή του πλαισίου των διοικητικών κυρώσεων, για την περίπτωση της μη συμμόρφωσής τους.

Επίσης αναφέρεται ότι το υπουργείο θέτει σε προτεραιότητα την ορθή καταγραφή των στοιχείων των υπόχρεων νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων στο Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων, ώστε να επιτευχθεί η διαφάνεια των εταιρικών δομών και η αποτροπή κατάχρησής τους για σκοπούς ξεπλύματος χρήματος και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. Ταυτόχρονα, ιεραρχεί ως υψίστης σημασίας την προστασία των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων της χώρας, τα οποία, σε σημαντικό βαθμό, έχουν αντιμετωπίσει δυσκολίες στην εκπλήρωση της συγκεκριμένης υποχρέωσης.

Μετά την παρέλευση της προθεσμίας στις 31/10/2022, θα προχωρήσει η διαδικασία για την πλήρη παραγωγική λειτουργία της πρόσβασης, καθώς και η ενεργοποίηση του ελεγκτικού μηχανισμού. 

Δεν υπάρχουν σχόλια

Δημοσίευση σχολίου