Με 9 θέματα ημερήσιας διάταξης συνεδριάζει την Τετάρτη η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Ξάνθης

Δεν υπάρχουν σχόλια

 


Στις 27 Ιουλίου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:30, συνέρχεται σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ξάνθης, στο Δημαρχιακό Κατάστημα (Πλατεία Δημοκρατίας), προκειμένου να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης και να ληφθούν οι σχετικές αποφάσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18:

01ο ΘΕΜΑ: Έγκριση των από 15/07/2022 και 20/07/2022 πρακτικών ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικών προσφορών και ανοίγματος και ελέγχου οικονομικών προσφορών του ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο:  «Προμήθεια και τοποθέτηση συνθετικού τάπητα (ταρτάν) και οργάνων γυμναστικής στο Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο Ξάνθης» (εισηγητής Αθανάσιος Βαρελτζίδης, Πρόεδρος Επιτροπής).

02ο ΘΕΜΑ: Έγκριση των από 11/07/2022 και 19/07/2022 πρακτικών ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικών προσφορών και ανοίγματος και ελέγχου οικονομικών προσφορών του ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο:  «Εργασίες συντήρησης και επισκευής αντλητικών συστημάτων άρδευσης Δήμου Ξάνθης» (εισηγητής Αθανάσιος Βαρελτζίδης, Πρόεδρος Επιτροπής).

03ο ΘΕΜΑ: Έγκριση των από 18/07/2022 και 21/07/2022 πρακτικών ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικών προσφορών και ανοίγματος και ελέγχου οικονομικών προσφορών του ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο:  «Προμήθεια φωτοτυπικών, εκτυπωτικών και σχεδιαστικών μηχανημάτων και υπηρεσίες συντήρησης των» (εισηγητής Αθανάσιος Βαρελτζίδης, Πρόεδρος Επιτροπής).

04ο ΘΕΜΑ: Έγκριση της προμήθειας, επιλογή του τρόπου εκτέλεσης, καθορισμός των όρων διακήρυξης και επιλογή του κριτηρίου ανάθεσης, του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, με τίτλο: «Προμήθεια και εγκατάσταση έξυπνου συστήματος ελεγχόμενης στάθμευσης» (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης).

05ο ΘΕΜΑ: Αποδοχή των όρων συμμετοχής στο Πρόγραμμα “Βελτίωση Οδικής Ασφάλειας” που χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάκαμψης και υποβολή αντίστοιχης πράξης (εισηγητής Δήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Τσέπελης).

06ο ΘΕΜΑ: Έγκριση απόδοσης εντάλματος προπληρωμής, για την αντιμετώπιση δαπανών που αφορούν την επέκταση ΦΟΠ και συναφών εξόδων (συντάκτης Ανδρέας Χατζής).

07ο ΘΕΜΑ: Έγκριση Έκδοσης Εντάλματος Προπληρωμής για την αντιμετώπιση δαπανών που αφορούν την επέκταση ΦΟΠ και συναφών εξόδων (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης).

08ο ΘΕΜΑ: Διαγραφή ποσού από χρηματικό κατάλογο (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης).

09ο ΘΕΜΑ: Οικονομική ενίσχυση συλλόγων (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Λεβέντ Καρά Οσμάν).

Δεν υπάρχουν σχόλια

Δημοσίευση σχολίου