Συνεδριάσεις Τετάρτη και Πέμπτη, για Οικονομική Επιτροπή και Δημοτικό Συμβούλιο Ξάνθης

Δεν υπάρχουν σχόλια

 


Στις 30 Ιουνίου 2022 ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:00 
συνέρχεται σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Ξάνθης στο Δημαρχιακό Κατάστημα Ξάνθης και στην αίθουσα των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 και 67 του Ν.3852/2010, ΦΕΚ 4940/14-6-2022 τ.Α΄ για να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης και να παρθούν σχετικές αποφάσεις:

01ο ΘΕΜΑ: Μετακίνηση είκοσι τριών (23) επαγγελματικών θέσεων λαϊκής αγοράς Δήμου Ξάνθης από την οδό Ύδρας στην οδό Πανεπιστημίου και αλλαγή των ορίων της λαϊκής αγοράς του Δήμου Ξάνθης για λόγους δημοσίου συμφέροντος (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Ιωάννης Ζερενίδης, Πρόεδρος ΕΠΖ).

02ο ΘΕΜΑ: Αυτοδίκαιη αναστολή κατοχής συγκεκριμένων θέσεων πωλητών στη λαϊκή αγορά του Δήμου Ξάνθης, λόγω οφειλών του προβλεπόμενου τέλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του ν. 4849/2021 (ΦΕΚ 207/Α΄) (εισηγητής, Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Ιωάννης Ζερενίδης).

03ο ΘΕΜΑ: Τοποθέτηση σταθμών ελέγχου διαρροών από τη ΔΕΥΑΞ (εισηγητής, Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Ιωάννης Ζερενίδης).

04ο ΘΕΜΑ: Χορήγηση εισόδου – εξόδου για αντιπροσωπευτικό όχημα “ελαφρύ φορτηγό” στην εγκατάσταση “κατασκευή και εμπορία ειδών αλουμινίου και συναφών ειδών” σε δημοτική οδό συμβάλλουσα στη δημοτική οδό Ξάνθης – Καβάλας (εισηγητής, Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Ιωάννης Ζερενίδης).

05ο ΘΕΜΑ: Δέσμευση χώρου στάθμευσης, για τις ανάγκες του έργου: «Αποκατάσταση του αθλητικού κέντρου “ΑΛ. Μπαλτατζής” και εξουσιοδότηση Δημάρχου (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Ιωάννης Ζερενίδης).

06ο ΘΕΜΑ: Έγκριση 7ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού έτους 2022 (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης, Αντιπρόεδρος ΟΕ).

07ο ΘΕΜΑ: Ορισμός μελών επιτροπής Οργάνωσης & Διαχείρισης Δημοτικού Κολυμβητηρίου (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Σουά Μπεκήρ Ογλού).

08ο ΘΕΜΑ: Έκφραση σύμφωνης γνώμης, σχετικά με την έγκριση τροποποίησης οργανισμού εσωτερικών υπηρεσιών (ΟΕΥ) του ΝΠΔΔ με την επωνυμία: «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Ξάνθης» (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης).

09ο ΘΕΜΑ: Συγκρότηση επιτροπής για την κατάρτιση Μητρώου Αρρένων (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης).

10ο ΘΕΜΑ: Διαγραφή προσαυξήσεων και εξόφληση εναπομείναντος κεφαλαίου από ρυμοτόμηση (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης).

11ο ΘΕΜΑ: Διαγραφή προσαυξήσεων και εξόφληση εναπομείναντος κεφαλαίου από ρυμοτόμηση (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης).

Στις 29 Ιουνίου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:30, συνέρχεται σε τακτική συνεδρίαση στο Δημαρχιακό Κατάστημα (Πλατεία Δημοκρατίας), προκειμένου να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης και να ληφθούν οι σχετικές αποφάσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18:

01ο ΘΕΜΑ: Έγκριση του από 24-6-2022 πρακτικού τής Επιτροπής του άρθρου 221 παρ.1 του ν.4412/2016, του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο: «Πολιτιστικές Διαδρομές στην Παλαιά Πόλη Ξάνθης» (εισηγητής Αθανάσιος Βαρελτζίδης, Πρόεδρος Επιτροπής).

02ο ΘΕΜΑ: Έγκριση του από 24-6-2022 πρακτικού τής επιτροπής διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης του έργου με τίτλο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΓΕΦΥΡΑΣ ΚΙΜΜΕΡΙΩΝ» (εισηγητής Ιωάννης Λάππας, Πρόεδρος Επιτροπής).

03ο ΘΕΜΑ: Έγκριση /παραλαβή του Β΄ σταδίου τής μελέτης με τίτλο: «Μελέτη ανάπλασης και βελτίωσης οδικής ασφάλειας Λεωφόρου Στρατού» (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Ιωάννης Ζερενίδης).

04ο ΘΕΜΑ: Έγκριση /παραλαβή του Β΄ σταδίου του αθλητικού κέντρου ΔΑΚ τής μελέτης με τίτλο: «Μελέτες παθητικής & ενεργητικής πυροπροστασίας για τα αθλητικά κέντρα “Αλ. Μπαλτατζής” & “ΔΑΚ”» (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Ιωάννης Ζερενίδης).

05ο ΘΕΜΑ: Έγκριση εξώδικου συμβιβασμού προσκυρωμένης δημοτικής έκτασης, καθορισμός τιμήματος εξαγοράς και εξουσιοδότηση Δημάρχου Ξάνθης (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης).

06ο ΘΕΜΑ: Έγκριση της με αριθ.4/2022 απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΙΔ με την επωνυμία «Δημοτική Επιχείρηση Πληροφόρησης Θεάματος και Επικοινωνίας» η οποία αφορά την ψήφιση ισολογισμού 2021 (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης).

07ο ΘΕΜΑ: Έγκριση της με αριθ.5/2022 απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΙΔ με την επωνυμία «Δημοτική Επιχείρηση Πληροφόρησης Θεάματος και Επικοινωνίας» η οποία αφορά την ψήφιση Έκθεσης Πεπραγμένων 2021 (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης).

08ο ΘΕΜΑ: Εξουσιοδότηση των δικηγόρων τού Δήμου Ξάνθης για την κατάθεση προτάσεων & προσθήκης-αντίκρουσης ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ξάνθης (συντάκτης Θωμάς Ξανθόπουλος).

Δεν υπάρχουν σχόλια

Δημοσίευση σχολίου