Τι προβλέπει ένα ακόμη νομοσχέδιο για την προστασία του καταναλωτή – Ποιές αλλαγές φέρνει

Δεν υπάρχουν σχόλια

 


Ένα ακόμη εργαλείο για τη συγκράτηση των τιμών και την θωράκιση των δικαιωμάτων των καταναλωτών επιδιώκει η κυβέρνηση να καταστεί το νέο πλαίσιο για την προστασία του καταναλωτή που περιλαμβάνεται στο σχετικό νομοσχέδιο του υπουργείου Ανάπτυξης το οποίο τις επόμενες ημέρες θα είναι νόμος του κράτους.

  Το σχέδιο νόμου με το οποίο προσαρμόζεται η ελληνική νομοθεσία στο ευρωπαϊκό δίκαιο βάζει «φρένο» στους καταχρηστικούς γενικούς όρους συναλλαγών, καθιερώνει την υποχρεωτική αναγραφή τιμών και περιλαμβάνει διατάξεις για την προστασία από αθέμιτες εμπορικές πρακτικές και ενίσχυση των  δικαιωμάτων των πελατών.

     Βασικές επιδιώξεις του νομοσχεδίου είναι:

  (α) η ενίσχυση της διαφάνειας στις συναλλαγές μεταξύ επιχειρήσεων και καταναλωτών,

  (β) η επιβολή πρόσθετων υποχρεώσεων στις επιγραμμικές αγορές (πλατφόρμες),

  (γ) η διασφάλισης της προστασίας των καταναλωτών στις ψηφιακές υπηρεσίες,

  (δ) η ενίσχυσης της εφαρμογής της νομοθεσίας και της επιβολής κυρώσεων.

  Τι προβλέπεται

  Συνοπτικά, με τις διατάξεις του νομοσχεδίου για την προστασία του καταναλωτή:

  -Αυστηροποιείται το πλαίσιο των επιβαλλόμενων κυρώσεων (χρηματικό πρόστιμο) στους εμπόρους σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά στις εκπτώσεις, προσφορές και τη μη νόμιμη λειτουργία τις Κυριακές.

  -Μια εμπορική πρακτική θεωρείται παραπλανητική, όταν ενδέχεται να οδηγήσει τον μέσο καταναλωτή να λάβει απόφαση συναλλαγής την οποία διαφορετικά δεν θα ελάμβανε και η πρακτική περιλαμβάνει, πέραν των υπολοίπων, κάθε εμπορική προώθηση αγαθού ως πανομοιότυπου με αγαθό που αποτελεί αντικείμενο εμπορίας σε άλλα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ το εν λόγω αγαθό έχει σαφώς διαφορετική σύσταση ή χαρακτηριστικά, εκτός εάν αυτό αιτιολογείται από θεμιτούς και αντικειμενικούς παράγοντες.

  -Παρέχεται στον καταναλωτή η δυνατότητα, σε περιπτώσεις αθέμιτων εμπορικών πρακτικών, να ζητήσει μείωση της τιμής ή να καταγγείλει τη σύμβαση.

  -Εισάγονται νέοι ορισμοί για την ψηφιακή υπηρεσία, την επιγραμμική αγορά, τον πάροχο επιγραμμικής αγοράς, τη συμβατότητα, τις δυνατότητες λειτουργίας και τη διαλειτουργικότητα.

  -Τροποποιούνται οι ρυθμίσεις σχετικά με τις απαιτήσεις ενημέρωσης για συμβάσεις εξ αποστάσεως και συμβάσεις εκτός εμπορικού καταστήματος.

  -Εισάγονται ειδικές υποχρεώσεις ενημέρωσης για τον προμηθευτή για συμβάσεις που συνάπτονται σε επιγραμμικές αγορές, ως προς την ενημέρωση του καταναλωτή.

  -Προβλέπεται η επέκταση της ισχύουσας περιόδου υπαναχώρησης των 14 ημερών σε περίοδο υπαναχώρησης 30 ημερών, για τις συμβάσεις που έχουν συναφθεί στο πλαίσιο μη προγραμματισμένων επισκέψεων από τον προμηθευτή στην οικία καταναλωτή ή εκδρομών που διοργανώνει προμηθευτής με στόχο ή αποτέλεσμα την προώθηση ή την πώληση προϊόντων στους καταναλωτές.

  -Καθορίζονται οι υποχρεώσεις του προμηθευτή και του καταναλωτή σε περίπτωση υπαναχώρησης του τελευταίου από τις εξ αποστάσεως ή εκτός εμπορικού καταστήματος συμβάσεις.

  -Τίθενται εξαιρέσεις από το δικαίωμα υπαναχώρησης του καταναλωτή από τις άνω συμβάσεις.

  -Επανακαθορίζεται το πλαίσιο των διοικητικών κυρώσεων που επιβάλλονται σε περίπτωση παραβάσεων σχετικά με την προστασία των καταναλωτών, με την αύξηση του ύψους των επιβαλλόμενων προστίμων κ.λπ.

  Επίσης, ρυθμίζονται διάφορα θέματα σχετικά με την προστασία του ανήλικου καταναλωτή, (έκδοση Κώδικα Δεοντολογίας και επιβολή κυρώσεων σε επιχειρήσεις στην περίπτωση παράβασης του Κώδικα Δεοντολογίας, ορισμός οργάνων διενέργειας ελέγχων και επιβολής κυρώσεων κ.α.).

Δεν υπάρχουν σχόλια

Δημοσίευση σχολίου