Μεταβιβάσεις ακινήτων: «Λίφτινγκ» στη διαδικασία έκδοσης της βεβαίωσης ΤΑΠ

Δεν υπάρχουν σχόλια
  • Τι προβλέπει η τροπολογία του υπουργείου Εσωτερικών για ευκολότερες μεταβιβάσεις ακινήτων
  • Ποιος θα πληρώνει την εγγύηση στο Δήμο

  Η αποχή των συμβολαιογράφων από τις μεταβιβάσεις ακινήτων τελικά έφερε αποτέλεσμα. Το υπουργείο Εσωτερικών προχώρησε σε διόρθωση της διάταξης που αφορά την έκδοση της βεβαίωσης περί μη οφειλής ΤΑΠ η οποία είναι απαραίτητη σε όλες τις μεταβιβάσεις ακινήτων. Η κυβέρνηση απάλλαξε τους συμβολαιογράφους από την είσπραξη της «εγγύησης ΤΑΠ» ύψους 0,3% της αξίας του ακινήτου και την κατάθεση του ποσού στους Δήμους.

  Σύμφωνα με την τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή, αν το επιθυμεί ο μεταβιβάζων, ανεξαρτήτως αν υφίσταται αδυναμία έκδοσης της βεβαίωσης ΤΑΠ, έχει τη δυνατότητα να καταβάλει στον δήμο, ως εγγύηση μέχρι την εκκαθάριση της οφειλής, ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό τρία τοις χιλίοις (3%ο) επί του τιμήματος της πώλησης ή της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου. Το ποσό αυτό αποδίδεται από τον μεταβιβάζοντα μέσω κατάθεσης ή εμβάσματος σε τραπεζικό λογαριασμό του δήμου. Με την νέα διαδικασία διευκολύνονται οι φορολογούμενοι και ολοκληρώνονται πιο γρήγορα οι μεταβιβάσεις ακινήτων.


Όπως προβλέπει η τροπολογία:

Ανεξαρτήτως αν υφίσταται αδυναμία έκδοσης από τον οικείο δήμο της βεβαίωσης περί μη οφειλής Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (Τ.Α.Π.) αν το επιθυμεί ο μεταβιβάζων, έχει τη δυνατότητα να καταβάλει στον οικείο δήμο, ως εγγύηση μέχρι την εκκαθάριση της οφειλής, ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό τρία τοις χιλίοις (3%ο) επί του τιμήματος της πώλησης ή της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου σε κάθε άλλη περίπτωση μεταβίβασης. Το ποσό αυτό αποδίδεται από τον μεταβιβάζοντα μέσω κατάθεσης ή εμβάσματος σε τραπεζικό λογαριασμό του δήμου. Το αποδεικτικό κατάθεσης ή εμβάσματος του ποσού του πρώτου εδαφίου, το οποίο εκδίδεται από την τράπεζα ή το σύστημα ηλεκτρονικής τραπεζικής, επέχει θέσης βεβαίωσης. Οι δήμοι υποχρεούνται να αναρτούν στην ιστοσελίδα τους τους λογαριασμούς κατάθεσης των ανωτέρω ποσών, καθώς και σχετικές οδηγίες για τους ενδιαφερομένους, εντός πέντε (5) ημερών.

Εναλλακτικά, αν το επιθυμεί ο αποκτών, ανεξαρτήτως αν υπάρχει περίπτωση αδυναμίας έκδοσης της βεβαίωσης ΤΑΠ, ο αποκτών έχει τη δυνατότητα να καταβάλει στον οικείο δήμο, ως εγγύηση μέχρι την εκκαθάριση της οφειλής, ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό τρία τοις χιλίοις (3%ο) επί του τιμήματος της πώλησης ή της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου σε κάθε άλλη περίπτωση μεταβίβασης. Το ποσό αυτό αποδίδεται από τον αποκτώντα μέσω κατάθεσης ή εμβάσματος σε τραπεζικό λογαριασμό του δήμου εκ μέρους του μεταβιβάζοντος. Το αποδεικτικό κατάθεσης ή εμβάσματος του ποσού του πρώτου εδαφίου, το οποίο εκδίδεται από την τράπεζα ή το σύστημα ηλεκτρονικής τραπεζικής, επέχει θέσης βεβαίωσης. Οι δήμοι υποχρεούνται να αναρτούν στην ιστοσελίδα τους τους λογαριασμούς κατάθεσης των ανωτέρω ποσών, καθώς και σχετικές οδηγίες για τους ενδιαφερομένους, εντός πέντε (5) ημερών.

Ο μεταβιβάζων, και όχι ο συμβολαιογράφος, είναι εκείνος που υποβάλλει σε ηλεκτρονική πλατφόρμα που τηρεί ο δήμος τα στοιχεία του μεταβιβάζοντος καθώς και τα στοιχεία του μεταβιβαζόμενου ακινήτου, όπως αναγράφονται στην μεταβιβαστική πράξη και με τη διαγραφή της πρόβλεψης περί παρακράτησης του οφειλόμενου ποσού που προκύπτει κατά τη μεταβίβαση του ακινήτου.

Με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μελών και τη σύμφωνη γνώμη του δημάρχου, μπορεί να αποφασίζεται η αναστολή της υποχρέωσης υποβολής της ανωτέρω βεβαίωσης περί μη οφειλής Τ.Α.Π. για τη μεταβίβαση της κυριότητας των πάσης φύσεως ακινήτων, υπό την προϋπόθεση υποβολής πριν τη σύνταξη του συμβολαίου, σε ηλεκτρονική πλατφόρμα που τηρεί ο δήμος, από τον μεταβιβάζοντα των στοιχείων αυτού και του μεταβιβαζόμενου ακινήτου, όπως αυτά θα αναγράφονται στη μεταβιβαστική πράξη, ώστε να ελέγχονται και να βεβαιώνονται τυχόν οφειλές. 

Δεν υπάρχουν σχόλια

Δημοσίευση σχολίου