Με 12 θέματα στην ατζέντα της, συνεδριάζει σήμερα το πρωί η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Ξάνθης

Δεν υπάρχουν σχόλια

 


Σε τακτική, μέσω τηλεδιάσκεψης, συνεδρίαση, συνέρχεται η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Ξάνθης, την 13 Απριλίου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:30 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 184 του Ν.4365/2019, το άρθρο 10 της Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης Κορωνοϊού COVID 19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του», τις αριθμ.18318/13-3-2020, 40/-31-3-2020, 163/33282-29.05.2020, 60249/22-9-2020 και την αριθ.Πρωτ.ΔΙΔΑΔ/Φ.69/132/οικ.20413/03-11-20 εγκυκλίους του ΥΠΕΣ, ΚΥΑ-Δ1αΓ.Π.οικ.-3819718.06.2021-ΦΕΚ-266018.06.2021-τεύχος-Β, 932/96599/29-12-2021 ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ. 49762/06.08.2021 (ΦΕΚ 3660/07.08.2021 Τ. β΄) και το άρθρο 67 του Ν.3852/2010 προσαρμοσμένο στις προαναφερόμενες διατάξεις, προκειμένου να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης και να ληφθούν οι σχετικές αποφάσεις

  1. Έγκριση του από 5-4-2022 πρακτικού αποσφράγισης δικαιολογητικών τού διαγωνισμού με τίτλο: «Προμήθεια φωτοτυπικών, εκτυπωτικών και σχεδιαστικών μηχανημάτων και υπηρεσίες συντήρησης των» (εισηγητής, Πρόεδρος Επιτροπής, Αθανάσιος Βαρελτζίδης).

  2. Έγκριση του από 7-4-2022 πρακτικού ανοίγματος οικονομικών προσφορών τού διαγωνισμού με τίτλο: «Προμήθεια φωτοτυπικών, εκτυπωτικών και σχεδιαστικών μηχανημάτων και υπηρεσίες συντήρησης των» (εισηγητής, Πρόεδρος Επιτροπής, Αθανάσιος Βαρελτζίδης).

  3. Έγκριση του από 5-4-2022 πρακτικού αποσφράγισης δικαιολογητικών τού διαγωνισμού με τίτλο: «Εργασίες συντήρησης και επισκευής των οχημάτων του Δήμου Ξάνθης» (εισηγητής, Πρόεδρος Επιτροπής, Αθανάσιος Βαρελτζίδης).

  4. Έγκριση του από 8-4-2022 πρακτικού ανοίγματος οικονομικών προσφορών τού διαγωνισμού με τίτλο: «Εργασίες συντήρησης και επισκευής των οχημάτων του Δήμου Ξάνθης» (εισηγητής, Πρόεδρος Επιτροπής, Αθανάσιος Βαρελτζίδης).

  5. Έγκριση της προμήθειας, επιλογή του τρόπου εκτέλεσης, κατάρτιση των όρων της διακήρυξης και επιλογή του κριτηρίου ανάθεσης του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο: «Προμήθεια και τοποθέτηση συνθετικού τάπητα (ταρτάν) και οργάνων γυμναστικής στο Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο Ξάνθης» (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης).

  6. Συγκρότηση της επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής του αντικειμένου της σύμβασης προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια και τοποθέτηση συνθετικού τάπητα( ταρτάν) και οργάνων γυμναστικής στο Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο Ξάνθης», σύμφωνα με το ν.4412/2016. (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης Εμμανουήλ Φανουράκης).

  7. Έγκριση διενέργειας διαγωνισμού και των όρων αυτού του έργου «Πολιτιστικές Διαδρομές στην Παλιά Πόλη Ξάνθης» (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης Εμμανουήλ Φανουράκης).

  8. Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο, για την έγκριση 4ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού έτους 2022 (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης).

  9. Έγκριση τής με αριθμό 12/2022 απόφασης του ΔΣ του ΝΠΔΔ με την επωνυμία: «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Ξάνθης» (3η αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2022) (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης Εμμανουήλ Φανουράκης).

  10. Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2021 τού Μουσουλμανικού Ιεροσπουδαστηρίου (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης Εμμανουήλ Φανουράκης).

  11. Εξειδίκευση πίστωσης και έγκριση συμμετοχής του Δήμου Ξάνθης, ως συνδιοργανωτή, στο συνέδριο για τις Οικονομικές και Διοικητικές Υπηρεσίες των Δήμων της χώρας στην Ξάνθη σε συνεργασία με την Πανελλήνια Ένωση Γενικών Γραμματέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης (εισηγητής Δήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Τσέπελης).

  12. Εξειδίκευση πίστωσης και έγκριση συμμετοχής του Δήμου Ξάνθης, ως συνδιοργανωτή, στο ετήσιο τακτικό συνέδριο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεως Στρατιωτικών (εισηγητής Δήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Τσέπελης).

Δεν υπάρχουν σχόλια

Δημοσίευση σχολίου