Συνεδριάζουν αυτή την εβδομάδα η Οικονομική Επιτροπή και το Δημοτικό Συμβούλιο Ξάνθης

Δεν υπάρχουν σχόλια


Σε τακτική, μέσω τηλεδιάσκεψης, συνεδρίαση, συνέρχεται η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ξάνθης, την 29η Μαρτίου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:30 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 184 του Ν.4365/2019, το άρθρο 10 της Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης Κορωνοϊού COVID 19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του», τις αριθμ.18318/13-3-2020, 40/-31-3-2020, 163/33282-29.05.2020, 60249/22-9-2020 και την αριθ.Πρωτ.ΔΙΔΑΔ/Φ.69/132/οικ.20413/03-11-20 εγκυκλίους του ΥΠΕΣ, ΚΥΑ-Δ1αΓ.Π.οικ.-3819718.06.2021-ΦΕΚ-266018.06.2021-τεύχος-Β, 932/96599/29-12-2021 ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ. 49762/06.08.2021 (ΦΕΚ 3660/07.08.2021 Τ. β΄) και το άρθρο 67 του Ν.3852/2010 προσαρμοσμένο στις προαναφερόμενες διατάξεις, προκειμένου να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης και να ληφθούν οι σχετικές αποφάσεις:

  1. Έγκριση χορήγησης παράτασης της αριθμ.πρωτ.15968/13-07-2021 σύμβασης για την υπηρεσία: «Έλεγχος ή επανέλεγχος και πιστοποίηση ηλεκτρικών εγκαταστάσεων των δημοτικών κτιρίων, σχολείων και αθλητικών κέντρων του Δήμου Ξάνθης, με το πρότυπο ΕΛΟΤ HD384» (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης Ιωάννης Ζερενίδης).

  2. Έγκριση του 1ου ΣΠ της μελέτης: «Μελέτη πεζογέφυρας & διαμόρφωσης κόμβου σύνδεσης Παλιάς και Νέας Χρύσας» (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης Ιωάννης Ζερενίδης).

  3. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου με τίτλο: «Εργασίες βελτίωσης και αποκατάσταση κολυμβητηρίου Δήμου Ξάνθης, φάση Α΄» (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης Ιωάννης Ζερενίδης).

  4. Έγκριση/παραλαβή της Α’ φάσης της μελέτης με τίτλο: «Μελέτη διαμόρφωσης και ρυθμίσεις οδικής ασφάλειας 4 σχολικών δακτυλίων του Δήμου Ξάνθης» (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης Ιωάννης Ζερενίδης).

  5. Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης του έργου: «Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση στην ΑμεΑ, σε σχολικές μονάδες του Δήμου Ξάνθης» (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης Ιωάννης Ζερενίδης).

  6. Ορισμός της Επιτροπής Παραλαβής του έργου: «Κατασκευή κυνοκομείου Δήμου Ξάνθης» (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης Ιωάννης Ζερενίδης).

  7. Έγκριση του από 16-3-2022 πρακτικού αποσφράγισης & ελέγχου δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου του διαγωνισμού με τίτλο: «Προμήθεια λογισμικού για τις Τεχνικές Υπηρεσίες και τη Διεύθυνση Δόμησης» (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης Ιωάννης Ζερενίδης).

  8. Διαίρεση ή μη της σύμβασης σε τμήματα για την προμήθεια με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΤΑΠΗΤΑ (ΤΑΡΤΑΝ) & ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΞΑΝΘΗΣ» (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης Εμμανουήλ Φανουράκης).

  9. Εισήγηση στο Δημοτικός Συμβούλιο, για την έγκριση της 3ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού έτους 2022 (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης).

  10. Παράταση έως 31-05-2022 των Συμβάσεων Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου τού προσωπικού που απασχολείται στο Τμήμα Καθαριότητας και Ανακύκλωσης της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής του Δήμου Ξάνθης για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης Εμμανουήλ Φανουράκης).

  11. Οικονομική ενίσχυση Συλλόγων (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης Λεβέντ Καρά Οσμάν).

  Σε τακτική, μέσω τηλεδιάσκεψης, συνεδρίαση συνέρχεται το Δημοτικό Συμβούλιο Ξάνθης, την 31 Μαρτίου 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:30 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 184 του Ν.4365/2019, το άρθρο 10 της Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης Κορωνοϊού COVID 19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του», τις αριθμ.18318/13-3-2020, 40/-31-3-2020, 163/33282-29.05.2020, 60249/22-9-2020 και την ΔΙΔΑΔ/Φ.69/132/οικ.20413/03-11-20 εγκυκλίους του ΥΠΕΣ και το άρθρο 67 του Ν.3852/2010 προσαρμοσμένο στις προαναφερόμενες διατάξεις, προκειμένου ληφθεί σχετική απόφαση στα παρακάτω θέματα, της ημερήσιας διάταξης:

  1. Δημιουργία θέσης στάθμευσης ΑμεΑ, επί της οδού Τζαβέλα 6, έμπροσθεν του 2ου Δημοτικού Σχολείου Ξάνθης (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Ιωάννης Ζερενίδης, Πρόεδρος ΕΠΖ).

  2. Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Κέντρο Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης» (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης).

  3. Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Ξάνθης» (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης).

  4. Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΙΔ με την επωνυμία «Δημοτική Επιχείρηση Πληροφόρησης Θεάματος και Επικοινωνίας Δήμου Ξάνθης “ΟΜΟΡΦΗ ΠΟΛΗ”» (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης).

  5. Έγκριση παραχώρησης χρήσης τμήματος κοινόχρηστου χώρου στο Αθλητικό Σωματείο «Αυτοκινητιστική Λέσχη Ξάνθης» (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Ιωάννης Ζερενίδης).

  6. Κατανομή λειτουργικών δαπανών, των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ξάνθης (εισηγητής, Πρόεδρος ΔΣ, Ιωάννης Μπούτος, Πρόεδρος ΔΕΠ).

  7. Έγκριση της αριθμ.3/2022 απόφασης του ΔΣ του ΝΠΙΔ με την επωνυμία: «Δημοτική Επιχείρηση Πληροφόρησης Θεάματος και Επικοινωνίας Δήμου Ξάνθης “ΟΜΟΡΦΗ ΠΟΛΗ”» (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης).

  8. Έγκριση 2ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού έτους 2022 (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης, Αντιπρόεδρος ΟΕ).

  9. Έγκριση 3ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού έτους 2022 (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης, Αντιπρόεδρος ΟΕ).

  10. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Ξάνθης, στο ΔΣ της Αστικής εταιρείας – αναπτυξιακής σύμπραξης με την επωνυμία: «ΑΣ Κ.ΟΙΚΟΝ.ΕΣ» (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης).

  11. Κλείσιμο τραπεζικών λογαριασμών με μηδενικά υπόλοιπα, στο εμπορικό τραπεζικό σύστημα (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης).

  12. Έγκριση εκμίσθωσης καταστημάτων στη δημοτική αγορά Ξάνθης (εισηγητής Γεώργιος Τσέπελης, Πρόεδρος ΚΞ).

  13. Έγκριση εκμίσθωσης ακινήτων (εισηγητής Γεώργιος Τσέπελης, Πρόεδρος ΚΞ).

  14. Έγκριση της αριθμ.1 απόφασης του 1/2021 πρακτικού της Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης, Πρόεδρος Επιτροπής).

  15. Έγκριση της αριθμ.2 απόφασης του 1/2021 πρακτικού της Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης, Πρόεδρος Επιτροπής).

  16. Έγκριση της αριθμ.3 απόφασης του 1/2021 πρακτικού της Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης, Πρόεδρος Επιτροπής).

  17. Έγκριση της αριθμ.4 απόφασης του 1/2021 πρακτικού της Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης, Πρόεδρος Επιτροπής).

  18. Έγκριση της αριθμ.5 απόφασης του 1/2021 πρακτικού της Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης, Πρόεδρος Επιτροπής).

  19. Έγκριση της αριθμ.6 απόφασης του 1/2021 πρακτικού της Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης, Πρόεδρος Επιτροπής).

  20. Έγκριση της αριθμ.7 απόφασης του 1/2021 πρακτικού της Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης, Πρόεδρος Επιτροπής).

  21. Άδεια εκτέλεσης εργασιών σε κοινόχρηστους χώρους για την εγκατάσταση υπόγειων κάδων απορριμμάτων (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Ιωάννης Ζερενίδης).

Δεν υπάρχουν σχόλια

Δημοσίευση σχολίου