Έρχεται επιδότηση από το ΕΣΠΑ σε λογιστές

Δεν υπάρχουν σχόλια

 


Ένα νέο πρόγραμμα για την «Επιχορήγηση Επιχειρήσεων Παροχής Λογιστικών και Φοροτεχνικών Υπηρεσιών» βρίσκεται στο στάδιο της οριστικοποίησης. Έχει εξασφαλίσει 30 εκατ. ευρώ από το ΕΣΠΑ για να στηρίξει λογιστές.

  Οι δαπάνες θα πρέπει να γίνουν έως το τέλος του 2023. Σε κάθε ωφελούμενο (διακριτό ΑΦΜ) θα αποδίδεται άπαξ μέγιστη συνολική επιχορήγηση για την ψηφιακή αναβάθμιση της επιχείρησης τους έως 2.000 ευρώ.

  Μπορούν να καλύψουν και δαπάνες που έχουν ήδη κάνει. Ως έναρξη επιλεξιμότητας ορίζεται η 1/1/2021. Η προθεσμία ολοκλήρωσης των έργων δεν μπορεί να υπερβαίνει τους (εννέα) 9 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης και σε κάθε περίπτωση όχι πέραν της 31/12/2023.

  Οι υποψήφιοι δικαιούχοι υποβάλλουν αποκλειστικά ηλεκτρονικά τις προτάσεις μέσω του ΟΠΣ. – ΕΣΠΑ 2014-2020.

Η δράση

  Όπως αναφέρεται στο σχέδιο που τελεί υπό οριστικοποίηση, η συγκεκριμένη δράση αφορά στην ενίσχυση Αυτοαπασχολούμενων Λογιστών – Φοροτεχνικών καθώς και Νομικών Προσώπων παροχής λογιστικών και φοροτεχνικών υπηρεσιών ώστε να ανταποκριθούν άμεσα σε ανάγκες ψηφιακού εκσυγχρονισμού τους λόγω των διευρυμένων και διαρκών, πλέον, αναγκών χρήσης ψηφιακών εφαρμογών για την παροχή των υπηρεσιών τους. Με αυτό το σκεπτικό, η παρούσα Δράση έρχεται να υποστηρίξει επιχειρήσεις λογιστικών και φοροτεχνικών υπηρεσιών (Φυσικά και Νομικά Πρόσωπα) ώστε να προσαρμόσουν την λειτουργία τους με την αναβάθμιση/απόκτηση της απαραίτητης ψηφιακής υποδομής, να συνεχίσουν να παρέχουν απρόσκοπτα τις υπηρεσίες τους και να υποστηρίξουν την επιχειρηματική κοινότητα, την δημόσια Διοίκηση αλλά και τους πολίτες ώστε να ανταποκρίνονται στις νέες συνθήκες που η πανδημία (COVID 19) δημιούργησε.

  Ωφελούμενοι της Δράσης είναι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, Αυτοαπασχολούμενοι Λογιστές – Φοροτεχνικοί (φυσικά πρόσωπα) και Νομικά Πρόσωπα παροχής λογιστικών και φοροτεχνικών υπηρεσιών που είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Λογιστών – Φοροτεχνικών/Μητρώο Νομικών Προσώπων του ΟΕΕ, που λειτουργούν νομίμως στη χώρα και έχουν κάνει έναρξη στην αρμόδια ΔΟΥ έως και την 31/12/2021. Ο προϋπολογισμός της Δράσης δύναται να αυξηθεί έως το ύψος της συνολικής αιτηθείσας δημόσιας επιχορήγησης των επιλέξιμων αιτήσεων χρηματοδότησης.

Δεν υπάρχουν σχόλια

Δημοσίευση σχολίου