Συνεδριάζουν τη Δευτέρα η Οικονομική Επιτροπή και το Δημοτικό Συμβούλιο Αβδήρων

Δεν υπάρχουν σχόλια

Σε τακτική συνεδρίαση συνέρχεται η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αβδήρων, που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου (έδρα Γενισέα) την 21 Φεβρουαρίου 2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 μ.μ. σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της από 11 Μαρτίου 2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.) (Α’ 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α’ 76) και τα οριζόμενα στις ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ. 17974/22.03.2021 (ΦΕΚ 1119/22.03.2021 τεύχος Β’, (ΥΠ.ΕΣ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/133/οικ.20764/07.11.2020) (ΥΠ.ΕΣ. Εγκ.426/77233/13.11.2020), ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ. 8681/11.02.2022 (ΦΕΚ 607/12.02.2022 τεύχος Β’) για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

  1. Έγκριση 1ου πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου: «Ολοκληρωμένη ενεργειακή αναβάθμιση Γυμνασίου Γενισέας Δήμου Αβδήρων» και πρόσκληση αιτιολόγησης οικονομικών προσφορών που κατατέθηκαν στον διαγωνισμό και κρίνονται “ασυνήθιστα χαμηλές”» (εισηγητής: Δήμαρχος).

  2. Συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασίας για την ανάδειξη του αναδόχου της μελέτης με τίτλο: «ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ (MASTERPLAN) ΔΗΜΟΥ ΑΒΔΗΡΩΝ», προϋπολογισμού 59.152,67 € (πλέον ΦΠΑ) (εισηγητής: Δήμαρχος).

  3. Συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασίας για την ανάδειξη του αναδόχου της μελέτης με τίτλο: «ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΒΔΗΡΩΝ», προϋπολογισμού 103.819,07€ (πλέον ΦΠΑ) (εισηγητής: Δήμαρχος).

  4. Έγκριση σχεδίου 2ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού 2022 (εισηγήτρια: Τσάκου Αρχοντία, Προϊσταμένη Τμήματος Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών).

  5. Έγκριση της αριθ. 10/15.02.2022 απόφασης  του ΝΠΔΔ του Δήμου «Κέντρο Υποστήριξης και Κοινωνικής Φροντίδας Βρεφικής – Παιδικής και Τρίτης Ηλικίας Δήμου Αβδήρων» με θέμα: «1Η Αναγκαστική Αναμόρφωση (ΚΥΑ 55040/26-7-2021 και το άρθρο παρ.5) (εισηγητής: Δήμαρχος).

  6. Έγκριση πρόσληψης έκτακτου εποχικού προσωπικού διάρκειας δύο (2) μηνών για αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχιακών αναγκών (εισηγητής: Δήμαρχος).

  7. Έγκριση απολογισμών οικονομικού έτους 2021 των Σχολικών Εφορειών των Μειονοτικών Σχολείων του Δήμου (εισηγητής: Δήμαρχος).

  8. Εξειδίκευση πιστώσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4555/2018 (εισηγητής: Δήμαρχος).

  Την ίδια ημέρα και ώρα 18:30 συνέρχεται σε τακτική μεικτή συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Αβδήρων, που θα πραγματοποιηθεί διά ζώσης στο κτίριο του Μουσείου Λαογραφικών Ενδυμασιών των Βαλκανικών Χωρών στη Γενισέα και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη με τη χρήση της υπηρεσίας e-presence (www.epresence.gov.gr), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της από 11 Μαρτίου 2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.) (Α’ 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α’ 76) και τα οριζόμενα στις ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ. 17974/22.03.2021 (ΦΕΚ 1119/22.03.2021 τεύχος Β’, (ΥΠ.ΕΣ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/133/οικ.20764/07.11.2020) (ΥΠ.ΕΣ. Εγκ.426/77233/13.11.2020), ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ. 8681/11.02.2022 (ΦΕΚ 607/12.02.2022 τεύχος Β’) για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

  1. Έγκριση εισόδου-εξόδου οχημάτων για την υπό ανέγερση Μονάδα θραύσης ή  ξεφλουδίσματος Ξηρών Καρπών και το Κέντρο Αποθήκευσης και Διανομής (Χονδρικό Εμπόριο) Ακατέργαστων Ξηρών Καρπών σε ιδιόκτητο Αγροτεμάχιο ιδιοκτησίας Σ. ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ και ΥΙΟΙ Ο.Ε. στο Αγρόκτημα Λευκόπετρας Δήμου Αβδήρων με την  Δημοσία Οδό (εισηγητής: Χωλίδης Στυλιανός, Αναπληρωτής Προϊστάμενος τεχνικής υπηρεσίας).

  2. Έγκριση απότμησης πεζοδρομίου πρατηρίου υγρών καυσίμων ιδιοκτησίας Γαρούφα Θεόδωρου στον οικισμό Γενισέας Δήμου Αβδήρων επί της δημοτικής οδού (εισηγητής: Χωλίδης Στυλιανός, Αναπληρωτής Προϊστάμενος τεχνικής υπηρεσίας).

  3. Έγκριση 2ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού και του τεχνικού προγράμματος του Δήμου Αβδήρων οικονομικού έτους 2022 (εισηγητές: Δήμαρχος, Κεμανετζής Παναγιώτης, Προϊστάμενος Τμήματος Προγραμματισμού & Τσάκου Αρχοντία, Προϊσταμένη Τμήματος Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών).

  4. Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης του έτους 2021 (01.10.2021 έως και 31.12.2021) για την εκτέλεση του προϋπολογισμού (εισηγήτρια: Τσάκου Αρχοντία, Προϊσταμένη Τμήματος Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών).

  5. Κατ΄ εξαίρεση ανάθεση σε δικηγόρο του εξώδικου ή δικαστικού χειρισμού δικαστικών υποθέσεων κατά της Κοινοπραξίας «ΑΡΗΣ Κ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΡΑΔΟΣ», αναδόχου του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ», που απαιτούν εξειδικευμένες γνώσεις και εμπειρία» (εισηγητής: Μαυρομάτης Δημήτριος, Νομικός Σύμβουλος του Δήμου).

  6. Εξέταση αίτησης θεραπείας των Αντωνίας Γεροβασιλείου και Στυλιανής Γεροβασιλείου (εισηγητής: Μαυρομάτης Δημήτριος, Νομικός Σύμβουλος του Δήμου).

  7. Εξέταση αιτήματος διαγραφής από θέση στην λαϊκή αγορά ΑΒΔΗΡΩΝ και επικαιροποίηση πίνακα θέσεων (εισηγητής: Κασσέρης Κωνσταντίνος, Αντιδήμαρχος).

  8. Κατανομή επιχορήγησης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2022, για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων του Δήμου Αβδήρων στα ΝΠΔΔ του Δήμου: α) «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αβδήρων», β) «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αβδήρων» (εισηγητής: Δήμαρχος).

  9. Εξέταση αιτήματος Γ.Π.Σ. «ΠΑΥΛΟΣ ΜΕΛΑΣ» Κουτσού για συμμετοχή του Δήμου ως συνδιοργανωτής σε αγώνα Ποδοσφαίρου (εισηγητής: Δήμαρχος).

  10. Εξέταση αιτήματος Μ.Π.Π.Α.Σ. «ΑΠΟΛΛΩΝ» Διομηδείας για συμμετοχή του Δήμου ως συνδιοργανωτής σε αγώνα Ποδοσφαίρου (εισηγητής: Δήμαρχος).

  11. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου για τη Συγκρότηση Δ.Σ. με θέμα τη λύση και εκκαθάριση της «ΑΣ ΑΛΦΙΤΟΠΩΛΙΣ» (εισηγητής: Δήμαρχος).


Δεν υπάρχουν σχόλια

Δημοσίευση σχολίου