ΑΑΔΕ: Ποια στοιχεία ζητάει από τις τράπεζες για λογαριασμούς, δάνεια και κάρτες φορολογούμενων

Δεν υπάρχουν σχόλια

 


Στο «μάτι» των φορο-ελεγκτών και τα μερίσματα αλλά και οι συναλλαγές με κάρτες του εξωτερικού

  Περισσότερες πληροφορίες για τους τραπεζικούς λογαριασμούς και τα δάνεια των φορολογούμενων ζητάει από τις τράπεζες η ΑΑΔΕ προκειμένου να προχωρήσει σε εκτεταμένες διασταυρώσεις και φορο-ελέγχους για να εντοπίσει «κρυφά» εισοδήματα αλλά και τους οφειλέτες της Εφορίας οι οποίοι ενώ έχουν την οικονομική δυνατότητα ούτε εξοφλούν ούτε ρυθμίζουν τα χρέη τους. Στο «μάτι» των φοροελεγκτών της ΑΑΔΕ βρίσκονται και οι συνδικαιούχοι τραπεζικών λογαριασμών, οφειλέτες και συνοφειλέτες δανείων (στεγαστικών, καταναλωτικών, επιχειρηματικών), οι πληρωμές με κάρτες αλλά και οι εταιρείες που διανέμουν μερίσματα.

  Ειδικότερα με απόφαση του διοικητή της ΑΑΔΕ Γιώργου Πιτσιλή, τα πιστωτικά και χρηματοδοτικά ιδρύματα, οι φορείς εκκαθάρισης συναλλαγών με τη χρήση καρτών πληρωμών, τα ιδρύματα πληρωμών, τα Ελληνικά Ταχυδρομεία, το Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων (ΕΛ.Κ.Α.Τ.) Α.Ε. (ATHEXCSD) και Εταιρίες Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών καλούνται να στείλουν στην ΑΑΔΕ στοιχεία που αφορούν:

  Το ποσό των πιστωτικών και χρεωστικών τόκων καταθέσεων, repos, εντόκων γραμματίων του Ελληνικού Δημοσίου και ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου (όταν έχει μεσολαβήσει ημεδαπό πιστωτικό ή χρηματοδοτικό ίδρυμα), των τόκων εταιρικών ομολογιών εισηγμένων σε τόπο διαπραγμάτευσης εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε οργανωμένη χρηματιστηριακή αγορά εκτός Ε.Ε. καθώς και τα ποσά τόκων τίτλων αλλοδαπής προέλευσης (στην περίπτωση που μεσολαβεί ημεδαπό πιστωτικό ή χρηματοδοτικό ίδρυμα), κατοίκων Ελλάδας και αλλοδαπής, που αποκτήθηκε κατά το προηγούμενο έτος, καθώς και το ποσό του φόρου που παρακρατήθηκε, με τα στοιχεία των δικαιούχων/συνδικαιούχων, όπως όνομα, επώνυμο, επωνυμία, ΑΦΜ και ημερολογιακό έτος αναφοράς. Για τους τόκους καταθέσεων και τίτλων σε νόμισμα διαφορετικό του ευρώ, ως ισοτιμία για τη μετατροπή τους σε ευρώ λαμβάνεται η τιμή της ημερομηνίας πίστωσης των τόκων σε συνάλλαγμα ή η τιμή spot του δελτίου τιμών συναλλάγματος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της τελευταίας εργάσιμης ημέρας του έτους αναφοράς.

  Ειδικότερα:

  1.  Για τους τόκους διαβιβάζονται τα εξής:

 • Ονοματεπώνυμο-επωνυμία πρώτου δικαιούχου και συνδικαιούχων του λογαριασμού
 • ΑΦΜ πρώτου δικαιούχου και συνδικαιούχων, ή όταν δεν υπάρχει, ΑΔΤ ή αριθμ. διαβατηρίου,
 • Αριθμός λογαριασμού,
 • Ποσά πιστωτικών και χρεωστικών τόκων
 • Κωδικός νομίσματος,
 • Ημερολογιακό έτος αναφοράς.

  Τα ίδια στοιχεία αφορούν δικαιούχους ημεδαπά και αλλοδαπά νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες.

  2. Για καταθετικούς λογαριασμούς ή/και λογαριασμούς πληρωμών φυσικών προσώπων, οι οποίοι εμφανίζουν είτε συνολική ετήσια κίνηση χρέωσης είτε συνολική ετήσια κίνηση πίστωσης, μεγαλύτερη των 100.000 ευρώ οι τράπεζες στέλνουν τα εξής στοιχεία:

 • Ονοματεπώνυμο δικαιούχων του λογαριασμού,
 • ΑΦΜ των δικαιούχων ή όταν δεν υπάρχει, ΑΔΤ ή αριθμός  διαβατηρίου,
 • Αριθμός λογαριασμού,
 • Ποσά συνολικής χρέωσης σε ευρώ,
 • Ποσά συνολικής πίστωσης σε ευρώ,
 • Το ποσό της μεγαλύτερης συναλλαγής, χρέωσης ή πίστωσης, ανά λογαριασμό,
 • Υπόλοιπα λογαριασμού σε ευρώ με ημερομηνία 31/12 τόσο για έκαστο ημερολογιακό έτος αναφοράς όσο και για το αμέσως προηγούμενο,
 • Κωδικός νομίσματος,
 • Ημερολογιακό έτος αναφοράς.
 • Μερίσματα

  3. Για στοιχεία που αφορούν σε μερίσματα, που διανεμήθηκαν σε φυσικά και νομικά πρόσωπα κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος από εταιρείες με μετοχές εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών διαβιβάζονται τα εξής:

 • Ονοματεπώνυμο-επωνυμία δικαιούχων,
 • Α.Φ.Μ. των δικαιούχων,
 • Αριθμός λογαριασμού στο Σ.Α.Τ. (Σύστημα Άυλων Τίτλων), εφόσον τηρείται τέτοιος αριθμός επ’ ονόματι δικαιούχου ενεργού χαρτοφυλακίου,
 • Επωνυμία της εταιρείας που διένειμε το μέρισμα/ προμέρισμα.
 • Α.Φ.Μ της εταιρείας που διένειμε το μέρισμα/προ-μέρισμα.
 • Το ποσό του μερίσματος.
 • Το ποσό του προμερίσματος, το οποίο αφορά το φορολογικό έτος που θα εγκριθεί η διανομή του από την Τακτική Γενική Συνέλευση.
 • Το ποσό του φόρου που παρακρατήθηκε στα εισοδήματα.
 • Το ποσό του μερίσματος που απαλλάσσεται του φόρου.
 • Το ποσό του μερίσματος που καταβάλλεται από αλλοδαπές εταιρείες εισηγμένες στο Χ.Α.
 • Ημερολογιακό έτος αναφοράς.
 • Δάνεια

  4. Για χρηματικά ποσά που πραγματικά καταβάλλονται για τοκοχρεωλυτική απόσβεση δανείων, περιλαμβανομένων και των δεδουλευμένων και καταβλημένων τόκων, καθώς και των τυχόν τόκων υπερημερίας διαβιβάζονται στην ΑΑΔΕ τα εξής:

 • Είδος δανείου (Στεγαστικό, Καταναλωτικό, Επιχειρηματικό, Άλλο).
 • Συνολικό ύψος εκταμιευμένου δανείου σε ευρώ.
 • Ημερομηνία χορήγησης δανείου.
 • Συνολικό καταβληθέν ποσό για απόσβεση δανείου (τόκοι και κεφάλαιο).
 • Πλήθος οφειλετών/συνοφειλετών.
 • Α.Φ.Μ. πρώτου οφειλέτη.
 • ΑΔΤ ή αριθμός διαβατηρίου.
 • Ποσοστό συμμετοχής πρώτου οφειλέτη.
 • Ονοματεπώνυμο πρώτου οφειλέτη.
 • Τα στοιχεία για τους συνοφειλέτες.
 • Κάρτες

  5.  Οι φορείς (τράπεζες κ.λπ.) εκκαθάρισης συναλλαγών με χρήση καρτών πληρωμών (πιστωτικών ή και χρεωστικών) συμπεριλαμβανομένων των συναλλαγών ανάληψης σε ελληνικά Α.Τ.Μ. (Αυτόματες Ταμειολογιστικές Μηχανές) διαβιβάζουν, στοιχεία που αφορούν σε συναλλαγές καρτών πληρωμών που έχουν εκδοθεί στην αλλοδαπή από πιστωτικό ίδρυμα με έδρα εκτός Ελλάδας.

Δεν υπάρχουν σχόλια

Δημοσίευση σχολίου