Με 4 ημερήσιας διάταξης συνεδριάζει σήμερα η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής Δήμου Ξάνθης

Δεν υπάρχουν σχόλια


Σε δια περιφοράς, τακτική συνεδρίαση συνέρχεται η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής Δήμου Ξάνθης, στις 15 Φεβρουαρίου 2022, ημέρα Τρίτη, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, και ώρα έναρξης 9:00- 12:00
ώρα λήξης, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.6 του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87) όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18, το άρθρο 10 της Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης Κορωνοϊού COVID 19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του», την αριθμ.πρωτ.9525/2-7-2020 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, τις αριθμ.18318/13-3-2020 40/-31-3-2020, 163/33282-29.05.2020, 60249/22-9-2020 και 427/77440/13-11-2020 εγκυκλίους του ΥΠΕΣ, λόγω στενών χρονικών περιθωρίων επίλυσης των ζητημάτων στο παρακάτω θέμα, της ημερήσιας διάταξης:

  1. Έγκριση της παραχώρησης τμήματος κοινόχρηστου χώρου στην Κεντρική πλατεία για την πραγματοποίηση δράσης του έργου « Το Mobile School ταξιδεύει» της Ένωσης Κυριών Δράμας (εισηγητής ο Αντ/χος Ξάνθης Ιωάννης Ζερενίδης).

  2. Κοπή δέντρου που βρίσκεται στην πάροδο 12 Αποστόλων του Δήμου Ξάνθης (εισηγητής ο Αντ/χος Ξάνθης Ιωάννης Ζερενίδης).

  3. Κοπή δέντρου που βρίσκεται επί της οδού Αμφέαρος 65 στην Κοινότητα Κιμμερίων του Δήμου Ξάνθης (εισηγητής ο Αντ/χος Ξάνθης Ιωάννης Ζερενίδης).

  4. Απαγόρευση κυκλοφορίας σε οδούς του Δήμου Ξάνθης, για την πραγματοποίηση των αποκαλυπτηρίων μνημείου για τους Ξανθιώτες Εβραίους (εισηγητής ο Αντ/χος Ξάνθης Ιωάννης Ζερενίδης).


Δεν υπάρχουν σχόλια

Δημοσίευση σχολίου