Αλλάζει πρόσωπο η ΑΑΔΕ

Δεν υπάρχουν σχόλια

Στην αναθεώρηση και επικαιροποίηση του επιχειρησιακού σχεδίου της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) με ενσωμάτωση των μεταρρυθμιστικών δράσεων που προκύπτουν από την έγκριση του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. προχώρησε η ηγεσία της φορολογικής διοίκησης.

Αν και βρισκόμαστε 29 ημέρες πριν το τέλος του 2021 η ηγεσία της ΑΑΔΕ προχώρησε στην αλλαγή του επιχειρησιακού σχεδίου της για το τρέχον έτος, αποφασίζοντάς τα εξής:

η διενέργεια τουλάχιστον 700 ελέγχων σε τυχαίο δείγμα άμεσων επιστροφών φόρων.

Τη διασταύρωση για τον εντοπισμό ενδείξεων διαφορών μεταξύ συνολικών ετησίων εκροών δηλώσεων ΦΠΑ με τα δηλωθέντα εισοδήματα δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2019, αξιοποιώντας και διαθέσιμα στοιχεία.

Τη διασταύρωση σε ποσοστό τουλάχιστον 10% επί του συνόλου των εισερχομένων πληροφοριών από αλλοδαπές αρχές μέσω της Διεθνούς Διοικητικής Συνεργασίας, με τις υποβληθείσες δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος (DAC1) για το 2015 και για το 2016.

Την τροποποίηση του υφιστάμενου κανονιστικού πλαισίου για την προώθηση της ηλεκτρονικής διαβίβασης στην ΑΑΔΕ των δεδομένων των παραστατικών πωλήσεων που εκδίδονται με τη χρήση υπηρεσιών παρόχου για την ηλεκτρονική έκδοση στοιχείων ή από ΦΗΜ που είναι εγκατεστημένοι σε προμηθευτές πρατηρίων καυσίμων και μηχανογραφική υλοποίηση.

Την αλλαγή στην κατανομή των στόχων ελέγχων στις Δ.Ο.Υ. και τα Ελεγκτικά Κέντρα .

Τον καθορισμό κριτηρίων και διαδικασίας σχετικά με την εκκαθάριση Μητρώου Φορολογουμένων από ανενεργές επιχειρήσεις.

Τη μελέτη αναφορικά με τη διαδικασία ορισμού φορολογικού εκπροσώπου μέσω υπηρεσίας myAADElive.

Τον καθορισμός λειτουργικών απαιτήσεων για την κατάργηση της χρήσης των προεκτυπωμένων εντύπων Α2, Α3, Α5, Α8 και Δ1, μέσω της αυτόματης έκδοσης αυτών με τη χρήση ηλεκτρονικών εφαρμογών.

Την έκδοση απόφασης (ΚΥΑ) για τη δημιουργία ιστότοπου στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης για τη παροχή δημόσιας πληροφορίας μόνο με τον αριθμό κυκλοφορίας του οχήματος.

Τον καθορισμό απαιτήσεων για την υλοποίηση της ηλεκτρονικής εφαρμογής για τα πιστοποιητικά ΕΝΦΙΑ που εκδίδονται με χειρόγραφη διαδικασία (λοιπές περιπτώσεις – πλην του πιστοποιητικού ΕΝΦΙΑ μετά από έλεγχο).

Το συντονισμό για τη διενέργεια, μέχρι 31/12/2021, των ελέγχων από τις Δ.Ο.Υ. για τη διαπίστωση της ορθής εφαρμογής από τους συμβολαιογράφους ή/και από τους υποθηκοφύλακες του άρθρου 54Α του ν. 4174/2013.

Τον επανακαθορισμός των απαιτήσεων της ψηφιοποίησης της δήλωσης φόρου άτυπης δωρεάς/γονικής παροχής.

Την ολοκλήρωση της καταχώρησης των εισπρακτέων απαιτήσεων στο Υποσύστημα Υποθέσεων του ICISnet και συμφωνία αυτών με το χειρόγραφο βιβλίο εισπρακτέων απαιτήσεων και το βιβλίο οφειλετών για το σύνολο των υποθέσεων από τα Τελωνεία Α΄ Πειραιά, Αθηνών, Οινόης , Α’ και Γ’ Θεσσαλονίκης.

Τη διενέργεια τουλάχιστον 7.200 τελωνειακών ελέγχων με τη χρήση αυτοκινούμενων συστημάτων ελέγχου X-RAY.

Τη διαπίστωση τουλάχιστον 30% παραβατικότητας στους ελέγχους από τη Θαλάσσια Ομάδα Ελέγχου (ΘΟΕ).

Το συντονισμό των απαραίτητων ενεργειών για την υλοποίηση της αρμοδιότητας της Επιχειρησιακής Μονάδας Είσπραξης σχετικά με τον χαρακτηρισμό τελωνειακών οφειλών άνω του 1,5 εκατ. ευρώ ως ανεπίδεκτων είσπραξης.

Τον συντονισμό για την ολοκλήρωση της καταχώρησης των εισπρακτέων απαιτήσεων στο Υποσύστημα Υποθέσεων του ICISnet και συμφωνία αυτών με το χειρόγραφο βιβλίο εισπρακτέων απαιτήσεων και το βιβλίο οφειλετών για το σύνολο των υποθέσεων.

Την εναρμόνιση του κανονιστικού πλαισίου εφαρμογής του καθεστώτος εξαγωγής με τις διατάξεις του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα με σκοπό τη διασφάλιση της ορθής εφαρμογής του από τα Τελωνεία και τους οικονομικούς φορείς.

Ο εργαστηριακός έλεγχος τουλάχιστον 100 δειγμάτων σε εξειδικευμένα θέματα τελωνειακού ενδιαφέροντος με σκοπό τη δασμολογική τους κατάταξη και την εφαρμογή περιορισμών και απαγορεύσεων.

Ο έλεγχος ποιότητας επιφανειακών υδάτων της χώρας (ποτάμια, λίμνες, παράκτια ύδατα) :68.000 παράμετροι σε δείγματα επιφανειακών νερών.

Τη διεκπεραίωση του συνόλου των εισερχόμενων υποθέσεων ναρκωτικών, που έχουν χαρακτηριστεί επείγουσες από τις Ανακριτικές Αρχές, εντός τριμήνου (εκτός των περιπτώσεων τελωνειακών και ειδικών υποθέσεων, π.χ. ΣΔΟΕ, όπου συμφωνείται μικρότερος χρόνος).

Την παραμετροποίηση του ΟΠΣ ELENXIS για παρακολούθηση της βεβαίωσης από έμμεσες τεχνικές ελέγχου.

Τις ενέργειες για τη στελέχωση της ΑΑΔΕ μέχρι 31/12/2021, στο πλαίσιο επίτευξης και διατήρησης του επιπέδου στελέχωσης 13.322 οργανικά υπηρετούντων.

Την επικαιροποίηση του Εγχειριδίου Διαδικασιών Υλοποίησης και Διαχείρισης Έργων.

Την σύνταξη και υποβολή αρμοδίως για δημοσίευση της μηνιαίας έκθεσης για την εξέλιξη και διακύμανση των φορολογικών εσόδων, το αργότερο εντός 20 ημερών από τη λήψη των οριστικών στοιχείων εσόδων.

Την επικαιροποίηση του διετούς πλάνου διασταυρώσεων για τα έτη 2022-2023, το αργότερο μέχρι 31/12/2021.

Την υποβολή μηνιαίας έκθεσης πεπραγμένων, προτάσεων βελτίωσης και αναφοράς εκκρεμοτήτων στη ΓΔΦΔ, εντός 25 ημερών από τη λήξη του μήνα αναφοράς.

Την αναθεώρηση του Εγχειριδίου Εσωτερικών Ελέγχων.
Δεν υπάρχουν σχόλια

Δημοσίευση σχολίου