Με 1 θέμα ημερήσιας διάταξης συνεδριάζει εκτάκτως τη Δευτέρα το Δημοτικό Συμβούλιο Τοπείρου

Δεν υπάρχουν σχόλια

 


Έχοντας υπόψη τις διατάξεις α) του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου β) του άρθρου 65 παρ.5 του Ν. 3852/2010 και γ) του άρθρου 184 του Ν. 4635/2019 (ΦΕΚ 167/τ. Α’/30.10.2019) «Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις» (άρθρο 184 «Ρύθμιση θεμάτων σύγκλησης δημοτικών και περιφερειακών συμβουλίων» καθώς επίσης και δ) το άρθρο 10 παρ. 1 “Κατεπείγουσες διατάξεις για την Λειτουργία Δήμων και Περιφερειών κατά την διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19” Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου Τεύχος Ά, αριθ. Φύλλου 55/11-3-2020, τις υπ. αρ. 18318/ 13-3-2020και υπ. αρ. 426/13-11-2020 εγκυκλίους του υπουργείου εσωτερικών καλείστε σε έκτακτη «δια περιφοράς» Συνεδρίαση, του Δημοτικού μας Συμβουλίου, η οποία θα λάβει χώρα την Δευτέρα 06 Δεκεμβρίου 2021 από ώρα 11.00 μ.μ. έως 12.00 μ.μ. με το ένα και μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης για ίδρυση Τομέων και Ειδικοτήτων στο Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο- Λύκειο Ξάνθης με έδρα την Θαλασσιά Δήμου Τοπείρου για το Σχ. Έτος 2022-2023 και έγκριση της υπ΄ αρ. 16/2021 απόφασης της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Τοπείρου. (Εισήγηση: Βασίλειος Χαραλαμπίδης, Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου).

Η Συνεδρίαση θα γίνει δια περιφοράς, για λόγους διασφάλισης της δημοσίας υγείας από την πανδημία του κορονοϊού. Παρακαλούνται τα μέλη του συμβουλίου να δηλώσουν την συμμετοχή τους στην συνεδρίαση καθώς και την θέση τους επί του θέματος μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στην διεύθυνση infotopeirou@gmail.com ο καθένας από τη δική του προσωπική ηλεκτρονική διεύθυνση. Παρακαλούμε όπως αποστείλετε την συμμετοχή σας καθώς και την θέση σας επί του θέματος εντός του ανωτέρου χρόνου ήτοι 11:00 – 12:00. Η συνεδρίαση έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα, λόγω έκτακτων περιπτώσεων σύμφωνα με το αρ. 65 παρ. 5 του Ν. 3852/2010 (καταληκτική ημερομηνία). Σας εφιστούμε την προσοχή πρώτα να εγκρίνετε την συζήτηση του θέματος ως κατεπείγον και κατόπιν να τοποθετηθείτε επ’ αυτού.

Δεν υπάρχουν σχόλια

Δημοσίευση σχολίου