Συνεδριάζουν την Τρίτη μέσω τηλεδιάσκεψης, το Δημοτικό Συμβούλιο και η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ξάνθης

Δεν υπάρχουν σχόλια

 Σε τακτική, μέσω τηλεδιάσκεψης, συνεδρίαση συνέρχεται το Δημοτικό Συμβούλιο Ξάνθης, στις 12 Οκτωβρίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 184 του Ν.4365/2019, το άρθρο 10 της Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης Κορωνοϊού COVID 19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του», τις αριθμ.18318/13-3-2020, 40/-31-3-2020, 163/33282-29.05.2020, 60249/22-9-2020 και την ΔΙΔΑΔ/Φ.69/132/οικ.20413/03-11-20 εγκυκλίους του ΥΠΕΣ και το άρθρο 67 του Ν.3852/2010 προσαρμοσμένο στις προαναφερόμενες διατάξεις, προκειμένου ληφθεί σχετική απόφαση στα παρακάτω θέματα, της ημερήσιας διάταξης:

  1. Χορήγηση έγκρισης εισόδου – εξόδου για αντιπροσωπευτικό όχημα «φορτηγό ρυμουλκό με ημιρυμολκούμενο» στην εγκατάσταση αποθήκευσης και μεταφοράς προϊόντων, στη δημοτική οδό που συμβάλλει στο 1ο χλμ Ξάνθης – Καβάλας (εισηγητής Ιωάννης Ζερενίδης).

  2. Παραχώρηση τμήματος πεζοδρομίου (κοινόχρηστου χώρου) επί της οδού Βασ.Κων/νου 35-37 και έκφραση σύμφωνης γνώμης για την τοποθέτηση ράμπας πρόσβασης ΑμεΑ σε κατάστημα τράπεζας Eurobank (εισηγητής Ιωάννης Ζερενίδης).

  3. Δημιουργία μιας (1) θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ, επί της οδού Αναστασιουπόλεως 18 (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Ιωάννης Ζερενίδης, Πρόεδρος ΕΠΖ).

  4. Δημιουργία μιας (1) φορτοεκφόρτωσης επί της οδού 28ης Οκτωβρίου 354 (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Ιωάννης Ζερενίδης, Πρόεδρος ΕΠΖ).

  5. Έγκριση υψομετρικής μελέτης ανώνυμης οδού στην ανατολική και βόρεια πλευρά του Ο.Τ. που περικλείεται από τον Χείμαρρο Κόσυνθο, τη Σιδηροδρομική Γραμμή του ΟΣΕ και τις οδούς Λεωφόρου Στρατού και Βυρσοδεψείων στη Ξάνθη (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Ιωάννης Ζερενίδης, Πρόεδρος ΕΠΖ).

  6. Έγκριση αγοράς οικοπέδων με τη διαδικασία διενέργειας μειοδοτικής δημοπρασίας, για την ανέγερση δημοτικού και γυμνασίου, στην περιοχή Πετρελαιαποθηκών Ξάνθης (εισηγητής Δήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Τσέπελης).

  7. Έκφραση σύμφωνης γνώμης για την υποβολή αιτήματος για παραχώρηση ακινήτου, ιδιοκτησίας Υπουργείου Οικονομίας & Οικονομικών (εισηγητής, Δήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Τσέπελης).

  8. Έκφραση σύμφωνης γνώμης, σχετικά με μεταβολές οικισμών Δήμου Ξάνθης (εισηγητής Δήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Τσέπελης).

  9. Αποδοχή δωρεάν παραχώρησης χρήσης ακινήτου στη ΔΕ Σταυρούπολης Δήμου Ξάνθης και εξουσιοδότηση Δημάρχου (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης, Αντιπρόεδρος ΟΕ).

  10. Αποδοχή δωρεάς ακινήτου της ΠΑΜΘ, στον Δήμο Ξάνθης, για δημιουργία χώρου άθλησης και εξουσιοδότηση Δημάρχου Ξάνθης (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης).

  11. Έγκριση εκμίσθωσης καταστημάτων της Δημοτικής Αγοράς και του Κέντρου Χονδρεμπορίου (εισηγητής Γεώργιος Τσέπελης, Πρόεδρος Κοινότητας Ξάνθης).

  12. Έγκριση 8ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού έτους 2021 (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης, Αντιπρόεδρος ΟΕ).

  13. Έγκριση της χορήγησης σε χρήμα των Μέσων Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ) το έτος 2019 και του γάλακτος για τα χρονικά διαστήματα από 27.1.2019 έως 28.3.2019 και από 29.6.2020 έως 26.1.2021, σε δικαιούχους υπαλλήλους του Δήμου Ξάνθης (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης).

  14. Κατανομή πιστώσεων για τις λειτουργικές δαπάνες των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ξάνθης (εισηγητής Πρόεδρος ΔΣ, Ιωάννης Μπούτος, Πρόεδρος ΔΕΠ).

  15. Αποδοχή παραίτησης μέλους από το ΔΣ του ΝΠΔΔ με την επωνυμία: «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης», ορισμός νέου και συνεπής τροποποίηση της με αριθμό 308/2019 προγενέστερης απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης).

  16. Ορισμός εκπροσώπων στα ΝΠΔΔ με την επωνυμία: «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης» και «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 51 και 107 του Ν.4823/2021 (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης).

Σε τακτική, μέσω τηλεδιάσκεψης, συνεδρίαση συνέρχεται η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ξάνθης, την 12η Οκτωβρίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:30 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 184 του Ν.4365/2019, το άρθρο 10 της Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης Κορωνοϊού COVID 19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του», τις αριθμ.18318/13-3-2020, 40/-31-3-2020, 163/33282-29.05.2020, 60249/22-9-2020 και την αριθ.Πρωτ.ΔΙΔΑΔ/Φ.69/132/οικ.20413/03-11-20 εγκυκλίους του ΥΠΕΣ, ΚΥΑ-Δ1αΓ.Π.οικ.-3819718.06.2021-ΦΕΚ-266018.06.2021-τεύχος-Β, ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ. 49762/06.08.2021 (ΦΕΚ 3660/07.08.2021 Τ. β΄) και το άρθρο 67 του Ν.3852/2010 προσαρμοσμένο στις προαναφερόμενες διατάξεις, προκειμένου να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης και να ληφθούν οι σχετικές αποφάσεις:

  1. Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου, του διαγωνισμού με τίτλο: «Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την εκπόνηση του σχεδίου φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) του Δήμου Ξάνθης» (εισηγητής Αθανάσιος Βαρελτζίδης, Πρόεδρος Επιτροπής).

  2. Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου, του διαγωνισμού με τίτλο: «Ανάπτυξη – Επέκταση Συστήματος Υπόγειας Αποθήκευσης & Αποκομιδής Απορριμμάτων σε κοινόχρηστα σημεία του Δήμου Ξάνθης» (εισηγητής Αθανάσιος Βαρελτζίδης, Πρόεδρος Επιτροπής).

  3. Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου, του διαγωνισμού με τίτλο: «Ανάθεση υπηρεσιών καθαρισμού κτιρίων & αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου Ξάνθης» (εισηγητής Αθανάσιος Βαρελτζίδης, Πρόεδρος Επιτροπής).

  4. Έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση των όρων της διακήρυξης του διεθνή ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο: «Προμήθεια οχημάτων και μηχανημάτων έργου κατάλληλων για να καλύψουν τις επιχειρησιακές ανάγκες του Δήμου Ξάνθης» (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης).

  5. Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για την έγκριση της 8ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού έτους 2021 (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης).

  6. Διαγραφή μισθωμάτων από χρηματικούς καταλόγους (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης).

  7. Αποδοχή δωρεών.

  8. Έγκριση έκδοσης εντάλματος προπληρωμής, για την αντιμετώπιση δαπανών που αφορούν την επέκταση ΦΟΠ και συναφών εξόδων (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης).

  9. Έγκριση εκτός έδρας μετακίνησης Δημάρχου Ξάνθης (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης).

  10. Έγκριση της με αριθμό 32/2021 απόφασης του ΔΣ του ΝΠΔΔ με την επωνυμία: «Κέντρο Πολιτισμού», σχετικά με την 4η αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2021 (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης).

  11. Εξειδίκευση πίστωσης για έγκριση παροχής φιλοξενίας συνεργείου της ΕΡΤ με σκοπό την πολιτιστική και τουριστική προβολή του Δήμου Ξάνθης (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Σουά Μπεκήρ Ογλού).

  12. Εξειδίκευση πίστωση και έγκριση συμμετοχής του Δήμου Ξάνθης, ως συνδιοργανωτή, σε διοργάνωση εκδήλωσης του Αθλητικού Πολιτιστικού Ομίλου Φίλων Κλασσικού Αθλητισμού Ξάνθης (εισηγητής Δήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Τσέπελης).

  13. Εξειδίκευση πίστωση και έγκριση συμμετοχής του Δήμου Ξάνθης, ως συνδιοργανωτή, σε διοργάνωση εκδήλωσης της Ελληνικής Ομοσπονδίας Πάλης (εισηγητής Δήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Τσέπελης).

  14. Εξειδίκευση πίστωση και έγκριση συμμετοχής του Δήμου Ξάνθης, ως συνδιοργανωτή, σε διοργάνωση εκδήλωσης της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης (εισηγητής Δήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Τσέπελης).

  15. Οικονομική ενίσχυση συλλόγων (εισηγητής, Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Λεβέντ Καρά Οσμάν).
Δεν υπάρχουν σχόλια

Δημοσίευση σχολίου