ΔΕΝ υπέγραψε ο ΜΑΡΗΣ τα δάνεια που εισηγήθηκε ο Ιπποκράτης Καμαρίδης για «έργα» χωρίς διαβούλευση!

Δεν υπάρχουν σχόλια

 

*Ποιοι είναι οι 6 της ΔΕΥΑΞ που ψήφισαν τα «έργα» εκατομμυρίων  του Ιπποκράτη Καμαρίδη, τι προβλέπεται για πρόσθετη ασφάλεια των δανείων!!! Μη ξεχάσετε τα ονόματά τους, διότι ούτως ή άλλως ... θα τα "θυμηθούμε" σύντομα!

Ως... απόντα εμφανίζει ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑΞ Ιπποκράτης Καμαρίδης τον αντιδήμαρχο Τόλη Ελευθεριάδη, μολονότι ο τελευταίος τον είχε ενημερώσει με πρωτοκολλημένη επιστολή δυο μέρες ΠΡΙΝ (σ.σ. Τετάρτη 22 Σεπτεμβρίου) ορίσει την νέα δια ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ συνεδρίαση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΞ (σ.σ. Την Παρασκευή 24 Σεπτεμβρίου)! 

Προκειμένου να «αιτιολογήσει» από την μια την απαρτία του Δ.Σ. κι από την άλλη να ΜΗΝ ενημερώσει την αναπληρώτρια δημοτική σύμβουλο της παράταξης ΞΑΝΘΗ για όλους Ειρήνη Χαριτωνίδου.

Τα παραπάνω αποκαλύπτονται από το ΠΡΑΚΤΙΚΟ της δια ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΞ όπου όπως καταγράφεται επίσημα, ο Αντιπρύτανης Φώτης Μάρης δεν ΨΗΦΙΣΕ το συνολικού ποσού 9.862.795.91ευρώ τοκοχρεωλυτικού δανείου του έργου «Αναβάθμιση Υποδομών Δικτύων Ύδρευσης του  Δήμου Ξάνθης».

Ωστόσο όπως φαίνεται από το πρακτικό το οποίο σε σύνολο 11 μελών του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΞ ψήφισαν μόνο τα 6 μέλη μεταξύ των οποίων και οι Χρήστος  Μούρκας (σ.σ. Έμμισθος αντιπρόεδρος με αντιμισθία 1.710 ευρώ το μήνα) αλλά και και ο εκπρόσωπος του Σωματείου Γιώργος Καμπερόπουλος. Και φυσικά και οι Φανουράκης, Σουά και Πάνος Αμβροσιάδης για την...συνοχή της παράταξης!

Μάλιστα όπως φαίνεται από το πρακτικό, μόνο για έξοδα δικαιωμάτων θα πληρώσουν οι δημότες 6.000 ευρώ!!!

Σημειώνουμε το καυτό ερώτημα του ... «εργολαβίσκου» -όπως τον αποκαλεί ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑΞ Γιάννη Τσεγγελίδη:

«Τα έργα που προτείνει ο Καμαρίδης, γιατί δεν μπήκαν σε διαβούλευση ως όφειλε; Μόνος του τα... αποφάσισε ΕΡΗΜΗΝ των δημοτών;»

Αναλυτικότερα διαβάστε τα πλέον επίμαχα σημεία του δανειου του υψηλού δανείου:

4. Ενδιάμεσοι τόκοι:

Για κάθε ποσό δανείου που θα εκτιμάτο, πριν την ολοκλήρωση του έργου - προμήθειας - μελέτης, θα καταβάλλεται αντίστοιχα για κάθε εξάμηνο ο απλός καθαρός τόκος που αναλογεί στο αναληφθέν ποσό από την ημερομηνία της εκταμίευσης μέχρι την 31/12 του έτους ολοκλήρωσης του έργου - προμήθειας

- μελέτης.

5. Ασφάλεια δανείων:

Στις δανειακές συμβάσεις περιλαμβάνεται ρήτρα εκχώρησης εσόδων εκ μέρους του δικαιούχου προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, σε περίπτωση μη ορθής και σύννομης χρήσης των πόρων του προγράμματος (σύμφωνα με τις παρ. l & 2 του άρθρου 11 της υπ’ αριθμ. 22766/ 09-04-20 20 ΚΥΑ).

Ειδικότερα:

«Η Δ.Ε.Υ.Α.» εκχωρεί στο «Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων», από σήμερα και για όλη τη διάρκεια του δανείου, από τα δυνάμενα να εκχωρηθούν έσοδά της, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 10 του Ν.1069/1980 (ΦΕΚ 191/τ.Α ' / 23-08-1980), όπως τροποποιήθηκε με τη διάταξη του άρθρου 5 του Ν.4483/2017 (ΦΕΚ 107 /τ.Α' / 31-07-2017), το ανάλογο ποσό για την εξυπηρέτηση τυχόν βεβαιωμένων οφειλών της και το «Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων» δικαιούται να εισπράττει το σύνολο του ποσού που έχει εκταμιευθεί προς αυτήν από το συνομολογηθέν δάνειο μετά των εν γένει τόκων και εξόδων, ανεξάρτητα από τα ποσά που έχουν αποδοθεί από το ΠΔΕ, σύμφωνα με τη ρητή διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 11 της υπ’ αριθμ. 22766/09-04-2020 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1386/τ. Β' / 14-04- 2020)».

6. Πρόσθετη ασφάλεια δανείου:

Για πρόσθετη ασφάλεια του δανείου σε κεφάλαιο, κάθε είδους τόκους, έξοδα κ.λ.π.. ο «Δανειολήπτης» σε περίπτωση κήρυξης έκπτωτου του αναδόχου του Έργου, εκχωρεί στο «Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων» έως την ολοκλήρωση και το κλείσιμο του Έργου, όλες τις αξιώσεις του που απορρέουν ή θα απορρεύσουν από τη σύμβαση ανάθεσής του Έργου / Προμήθειας και ειδικότερα την εγγυητική επιστολή καλής εκτελέσεως.

7. Δικαιώματα:

3.000,00€, το οποία αναλύονται ειδικότερα ως εξής: α) αμοιβή για τη συγκέντρωση, επεξεργασία, έλεγχο και αξιολόγηση των οικονομικών στοιχείων 1.000,00€ , β) έξοδα για διαδικασία έγκρισης 1.000.00€, γ) δαπάνες γιο τον οικονομικό και νομικό -Εξουσιοδοτείται ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Ξάνθης, κ. Καμαρίδης Ιπποκράτης του Δημητρίου, ως νόμιμος εκπρόσωπος της επιχείρησης, για την υπογραφή του δανειστικού συμβολαίου.

Συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και uπογράφετοι όπως πaρaκάτw :  

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Ξ.

ΚΑΜΑΡΙΔΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΜΟΥΡΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΚΑΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΜΠΕΚΗΡ ΟΓΛΟΥ ΣΟΥΑ

ΦΑΝΟΥΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

ΑΜΒΡΟΣΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 


 


 


 


 

Δεν υπάρχουν σχόλια

Δημοσίευση σχολίου