ΥΨΟΥΣ 606.750,000 ΕΥΡΩ! Ακυρώθηκε ο διεθνής ανοιχτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός για το ταρτάν στο Αμοιρίδειο!!!

Δεν υπάρχουν σχόλια

  


ΤΟ ΕΝΑ ΧΑΣΤΟΥΚΙ ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΟ ΑΛΛΟ!

*Φοβούμενοι μην πάνε φυλακή Δήμαρχος Τσέπελης και μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, οι ίδιοι δηλαδή που είχαν ψηφίσει ΝΑΙ, ομόφωνα ψήφισαν την... ΑΚΥΡΩΣΗ του διαγωνισμού!

-ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ!


Ούτε και στους... διεθνής διαγωνισμούς δεν τα πάνε καλά στο Δήμο Τσέπελη και πόσο μάλλον δηλαδή στις απευθείας αναθέσεις του Φανουράκη, αφού ενώ με την υπ' αριθμό 200/25-6-2021 (ΑΔΑ: ΩΗΜΥΩΚ8-ΣΞΔ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ξάνθης και με θέμα: «Έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός όρων διακήρυξης ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΤΑΠΗΤΑ (ΤΑΡΤΑΝ) ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΛΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΞΑΝΘΗΣ», εγκρίθηκαν οι όροι της ανωτέρω διακήρυξης.

Η υπ' αριθμ. πρωτ. 14489/29-6-2021 διακήρυξη, με ΑΔΑΜ 21PROC008833156 2021-06-29, αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ στις 29-6-2021 με κριτήριο ανάθεσης αποτελούσε η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 606.750,00 ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%,

κατά της παραπάνω Διακήρυξης κατατέθηκε προσφυγή ενώπιον της Α.Ε.Π.Π. από την ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρία με την επωνυμία «ΣΠΑΡΤΑΚΟΝ Ι.Κ.Ε.» με έδρα τη Δάφνη, Αττικής, που έγινε αναγκαστικά  δεκτή!!!! Και μάλιστα ΟΜΟΦΩΝΑ!!!! Από τα ίδια τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ξάνθης που είχαν ψηφίσει να δοθεί η συγκεκριμένη προμήθεια σε άλλη εταιρεία!!!!

Καθώς τα λεφτά βέβαια είναι πολλά!!! 606.750,00 ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, και καθώς φαίνεται η υποτιθέμενη «συμφέρουσα»  δεν ήταν ΝΟΜΙΜΗ και σύμφωνα με τους όρους του διεθνούς διαγωνισμού!!!

Με αποτέλεσμα αναγκαστικά να συμμορφωθεί η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δήμου Ξάνθης με Πρόεδρο τον ίδιο τον Τσέπελη!!

 

ΙΔΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΤΩΝ ΣΚΑΝΔΑΛΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΝΟΜΙΩΝ!!!!ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το αριθ.38/28-9-2021 πρακτικό τακτικής, μέσω τηλεδιάσκεψης, συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ξάνθης

Αριθ. Απόφασης 306

Περίληψη Συμμόρφωση σύμφωνα με την αριθμ.1522/2021 απόφαση της ΑΕΠΠ (7ο ΚΛΙΜΑΚΙΟ)

Στην Ξάνθη, σήμερα 28 Σεπτεμβρίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:30 συνήλθε σε τακτική, μέσω τηλεδιάσκεψης, συνεδρίαση, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ξάνθης, ύστερα από την αριθμ.πρωτ.22494/24-9-2021 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, Εμμανουήλ Τσέπελη, Δημάρχου Ξάνθης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 184 του Ν.4365/2019, του άρθρου 10 της Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης Κορωνοϊού COVID 19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του», τις αριθμ.18318/13-3-2020, 40/-31-3-2020, 163/33282-29.05.2020 και 60249/22-9-2020 εγκυκλίους του ΥΠΕΣ, την ΚΥΑ-Δ1αΓ.Π.οικ.-71342-06.11.2020-ΦΕΚ-4899-06.11.2020-τεύχος-Β’ και το άρθρο 67 του Ν.3852/2010 προσαρμοσμένο στις προαναφερόμενες διατάξεις, προκειμένου να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 9 μελών βρέθηκαν παρόντα 7 μέλη δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

1. Τσέπελης Εμμανουήλ

2. Ελευθεριάδης Απόστολος

3. Ζερενίδης Ιωάννης

4. Μελισσόπουλος Σάββας

5. Μπεκήρ Ογλού Σουά

6. Παπαχρόνης Ιωάννης

7. Φανουράκης Εμμανουήλ

ΑΠΟΝΤΕΣ:

1. Δημαρχόπουλος Χαράλαμπος

2. Παπαδόπουλος Κυριάκος

3. Σταυρακάρας Παναγιώτης

(οι οποίοι δεν συμμετείχαν στη συνεδρίαση)

Γίνεται μνεία ότι ο δημοτικός σύμβουλος Παναγιώτης Σταυρακάρας, ενημέρωσε εγκαίρως τον πρόεδρο για την απουσία του και στη θέση του κλήθηκε το αναπληρωματικό μέλος, Σάββας Μελισσόπουλος

Ο Πρόεδρος, Εμμανουήλ Τσέπελης, κήρυξε την έναρξη, της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, μέσω τηλεδιάσκεψης και αφού εισηγήθηκε το 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών, την αριθμ.πρωτ.22500/24-9-2021, εισήγηση του Αντιδημάρχου Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών, η οποία έχει ως εξής:

«Έχοντας υπόψη: Το άρθρο 206 παρ.1 του Ν.4555/2018: «Δεν απαιτείται απόφαση του δημοτικού συμβουλίου για την εκκίνηση της διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης έργου, προμήθειας ή γενικής υπηρεσίας. […]» Το άρθρο 72 παρ.1 περιπτ. στ’ και ζ’ του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.1 του άρθρου 40 του Ν. 4735/20 (ΦΕΚ 197/12.10.2020 τεύχος Α') και ισχύει: «Η Οικονομική Επιτροπή είναι συλλογικό όργανο, αρμόδιο για τον έλεγχο και την παρακολούθηση της οικονομικής και διοικητικής λειτουργίας του δήμου.

Ειδικότερα, έχει τις ακόλουθες αποφασιστικές, ελεγκτικές και γνωμοδοτικές αρμοδιότητες: [...] στ) Αποφασίζει για: i. Την κατάρτιση των όρων, τη σύνταξη των διακηρύξεων, τη διεξαγωγή και κατακύρωση κάθε μορφής δημοπρασιών και διαγωνισμών, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που αφορούν σε έργα, μελέτες, προμήθειες και υπηρεσίες, καθώς και τη συγκρότηση των ειδικών επιτροπών διεξαγωγής και αξιολόγησης από μέλη της ή ειδικούς επιστήμονες, υπαλλήλους του Δήμου ή δημόσιους υπαλλήλους. [...] ζ) Ασκεί καθήκοντα αναθέτουσας αρχής για τις συμβάσεις έργου, μελετών, υπηρεσιών και προμηθειών, ανεξαρτήτως προϋπολογισμού, πλην των περιπτώσεων απευθείας ανάθεσης που υπάγονται στην αρμοδιότητα του δημάρχου και των περιπτώσεων του άρθρου 44 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147), και αποφασίζει για την έγκριση και παραλαβή των πάσης φύσεως μελετών του δήμου, σύμφωνα με το άρθρο 189 του ν. 4412/2016» Το άρθρο 54 παρ.7 του Ν.4412/2016: «Οι τεχνικές προδιαγραφές καθορίζονται και εγκρίνονται πριν την έναρξη της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης κατά το άρθρο 61.»

Ιστορικό Διαγωνισμού.

Με την υπ' αριθμό 200/25-6-2021 (ΑΔΑ: ΩΗΜΥΩΚ8-ΣΞΔ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ξάνθης και με θέμα: «Έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός όρων διακήρυξης ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΤΑΠΗΤΑ (ΤΑΡΤΑΝ) ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΛΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΞΑΝΘΗΣ», εγκρίθηκαν οι όροι της ανωτέρω διακήρυξης.

Η υπ' αριθμ. πρωτ. 14489/29-6-2021 διακήρυξη, με ΑΔΑΜ 21PROC008833156 2021-06-29, αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ στις 29-6-2021. Κριτήριο ανάθεσης αποτελούσε η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 606.750,00 ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%. !!! Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών είχε ορισθεί η Παρασκευή 06/08/2021 και ώρα 15:00. Αντικείμενο της σύμβασης ήταν η αντικατάσταση του παλιού φθαρμένου συνθετικού τάπητα στο Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο Ξάνθης (Δ.Α.Κ. Ξάνθης), σε έκταση περίπου 6.950 τ.μ., και στο οποίο περιλαμβάνεται η αποξήλωση του υπάρχοντος, η προμήθεια, η μεταφορά και η τοποθέτηση νέου συνθετικού τάπητα (ταρτάν).

Κατά της παραπάνω Διακήρυξης κατατέθηκε προσφυγή ενώπιον της Α.Ε.Π.Π. από την ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρία με την επωνυμία «ΣΠΑΡΤΑΚΟΝ Ι.Κ.Ε.» με έδρα τη Δάφνη, Αττικής.

Η Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (7ο Κλιμάκιο) συνεδρίασε στις 3 Σεπτεμβρίου 2021 για να εξετάσει την από 26.07.2021 Προδικαστική Προσφυγή, με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης (ΓΑΚ) Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) 1514/27.07.2021 του προσφεύγοντος οικονομικού φορέα «ΣΠΑΡΤΑΚΟΝ Ι.Κ.Ε.».

Η Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (7ο Κλιμάκιο) εξέδωσε την με αριθ. 1522/2021 απόφαση σύμφωνα με την οποία δέχεται την προσφυγή του οικονομικού φορέα «ΣΠΑΡΤΑΚΟΝ Ι.Κ.Ε, ακυρώνει την προσβαλλομένη (Διακήρυξη), και διατάσσει την επιστροφή του καταβληθέντος παραβόλου

Σύμφωνα με το άρθρο 367 του ν. 4412/2016 προβλέπει ότι, «οι αναθέτουσες αρχές υποχρεούνται να συμμορφώνονται με τις αποφάσεις της ΑΕΠΠ»

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω απαιτείται, η συμμόρφωση με την με αριθ. 1522/2021 απόφαση της Α.Ε.Π.Π. και η ακύρωση του διεθνή ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο: «Προμήθεια και τοποθέτηση συνθετικού τάπητα (ταρτάν) στο Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο Ξάνθης»

Εισηγούμαι θετικά για την ακύρωση του διεθνή ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο: «Προμήθεια και τοποθέτηση συνθετικού τάπητα (ταρτάν) στο Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο Ξάνθης», σύμφωνα με την με αριθ. 1522/2021 απόφαση της Α.Ε.Π.Π., την επιστροφή του καταβληθέντος παραβόλου, και παρακαλούμε για τη λήψη απόφασης από την Οικονομική Επιτροπή».

Επακολούθησε συζήτηση και πλήρης περιγραφή των συζητηθέντων, βρίσκεται καταγεγραμμένη σε ηλεκτρονική μορφή που τηρείται στο αρχείο του γραφείου της Οικονομικής Επιτροπής.

Τέλος ο Πρόεδρος, κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά.

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ύστερα από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων έχοντας υπόψη την εν λόγω εισήγηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Τη συμμόρφωση με την αριθ.1522/2021 απόφαση της Α.Ε.Π.Π (7ο ΚΛΙΜΑΚΙΟ) και την ακύρωση του διεθνή ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο: «Προμήθεια και τοποθέτηση συνθετικού τάπητα (ταρτάν) στο Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο Ξάνθης», καθώς και την επιστροφή του καταβληθέντος παραβόλου.

Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφτηκε όπως ακολουθεί.

Ξάνθη, 28-9-2021

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ο Πρόεδρος Τα μέλη

Εμμανουήλ Τσέπελης

(υπογραφή)

Ακριβές απόσπασμα

Με εντολή Δημάρχου

Η Γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής

Μαρία Άννα Ανδρέου

( σ.σ. Γιατί οι Σάββας Μελισσόπουλος και Παπαχρόνης δεν έβγαλαν ούτε μια ανακοίνωση για το πρωτοφανές αυτό ΣΚΑΝΔΑΛΟ της ακύρωσης ενός τόσο μεγάλου έργου που δόθηκε μάλιστα με ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ;  Ρωτήστε αυτούς και τους άλλους ¨2".... Λύρατζη και Γιώργο Χατζηθεοδώρου) 

Δεν υπάρχουν σχόλια

Δημοσίευση σχολίου