Νέα συνεδρίαση (με τηλεδιάσκεψη) του Δημοτικού Συμβουλίου Αβδήρων την Παρασκευή 10 Σεπτεμβρίου μετά από 2 αναβολές λόγω μη απαρτίας

Δεν υπάρχουν σχόλια


Νέα συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, θα πραγματοποιήσει το Δημοτικό Συμβούλιο Ανδήρων, αύριο Παρασκευή 10 Σεπτεμβρίου, μετά από 2 αναβολές που προηγήθηκαν λόγω μη απαρτίας.

Η πρόσκληση του προέδρου του Δημοτικού συμβουλίου, Νίκου Τσιναρίδη αναφέρει:

«Σας προσκαλώ σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αβδήρων (επαναληπτική συνεδρίαση λόγω έλλειψης απαρτίας) μέσω τηλεδιάσκεψης, με τη χρήση της υπηρεσίας e-presence (www.epresence.gov.gr), στις 10 Σεπτεμβρίου 2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:30 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της από 11 Μαρτίου 2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.) (Α’ 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α’ 76) και τα οριζόμενα στις ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ. 17974/22.03.2021 (ΦΕΚ 1119/22.03.2021 τεύχος Β', (ΥΠ.ΕΣ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/133/οικ.20764/07.11.2020) (ΥΠ.ΕΣ. εγκ.426/77233/13.11.2020) -ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ. 53950/03.09.2021 (ΦΕΚ 4054/04.09.2021 τεύχος Β') για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης

1. Κατάληψη κοινόχρηστου χώρου για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων στην πλατεία του οικισμού Μάνδρας (εισηγήτρια: Χατζηδημητρίου Ειρήνη – Χρυσοβαλάντω, Αντιδήμαρχος)

2. Κατάληψη κοινόχρηστου χώρου για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων στον οικισμό Μάνδρας, έμπροσθεν καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος (εισηγήτρια: Χατζηδημητρίου Ειρήνη – Χρυσοβαλάντω, Αντιδήμαρχος)

3. Κατάληψη κοινόχρηστου χώρου για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων στον   οικισμό Διομήδειας, έμπροσθεν καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος (εισηγήτρια: Χατζηδημητρίου Ειρήνη – Χρυσοβαλάντω, Αντιδήμαρχος)

4. Έγκριση σχεδίου δανειστικού συμβολαίου ύψους 420.414,09€, χορηγούμενου από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων για την εκτέλεση του έργου «Επεμβάσεις βελτίωσης του αγροτικού οδικού δικτύου του Δήμου Αβδήρων», ενταγμένου στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι» και μεταφερόμενο στο πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»,ιδιαιτέρως δε της παρ. 2 του άρθρου 10 αυτού (εισηγητής: Τσιτιρίδης Γεώργιος, Δήμαρχος)

5. Δέσμευση δύο θέσεων αποκλειστικής στάθμευσης Α.Μ.Ε.Α για τους χρήστες της δομής «ΚΔΑΠ ΕΝΤΑΞΗ» στον οικισμό Διομήδειας (εισηγητής: Τσιτιρίδης Γεώργιος, Δήμαρχος – Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)

6. Δημιουργία αποκλειστικής θέσης στάθμευσης για άτομο με ειδικές ανάγκες (Α.μ.ε.Α) στον οικισμό Αβδήρων (εισηγητής: Τσιτιρίδης Γεώργιος, Δήμαρχος – Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)

7. Έγκριση 8ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού και του τεχνικού προγράμματος του Δήμου Αβδήρων οικονομικού έτους 2021 (εισηγητής: Τσιτιρίδης Γεώργιος, Δήμαρχος – Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής)

8. Έγκριση έκθεσης εκτέλεσης του προϋπολογισμού του 2ου τριμήνου του έτους 2021 τριμηνιαίας (εισηγητής: Τσιτιρίδης Γεώργιος, Δήμαρχος – Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής)

9. Αντικατάσταση μέλους από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΝΠΔΔ «Κέντρο Υποστήριξης και Κοινωνικής Φροντίδας Βρεφικής – Παιδικής και Τρίτης Ηλικίας Δήμου Αβδήρων» (εισηγητής: Τσιτιρίδης Γεώργιος, Δήμαρχος)

10. Γ’ Κατανομή από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2021, για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων του Δήμου Αβδήρων στα ΝΠΔΔ του Δήμου: α) «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αβδήρων», β) «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αβδήρων» (εισηγητής: Τσιτιρίδης Γεώργιος, Δήμαρχος)

11. Έγκριση δαπανών για επεκτάσεις ΦΟΠ σε οικισμούς του Δήμου (εισηγητής: Τσόγκας Αθανάσιος, Αντιδήμαρχος)

Γίνεται μνεία ότι:

H παρούσα αποτελεί την τρίτη πρόσκληση σε συνεδρίαση για τη συζήτηση των ως άνω θεμάτων, κατόπιν των υπ’ αριθμ.πρωτ 9226/27-8-2021 και 9411/1-9-2021 προσκλήσεων συνεδριάσεων οι οποίες δεν πραγματοποιήθηκαν λόγω έλλειψης απαρτίας.

Σύμφωνα με το άρθρο 96 παρ.3 του Ν.3463/06 αν μετά από δύο συνεχείς προσκλήσεις το Συμβούλιο δεν έχει απαρτία, συνεδριάζει ύστερα από τρίτη πρόσκληση και λαμβάνει αποφάσεις μόνο για τα θέματα που είχαν εγγραφεί στην αρχική ημερήσια διάταξη, εφόσον τα μέλη που είναι παρόντα αποτελούν το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του συνολικού αριθμού των μελών του.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αβδήρων

Τσιναρίδης Νικόλαος»

Δεν υπάρχουν σχόλια

Δημοσίευση σχολίου