Δεν υπάρχουν σχόλια

 

 


Σε τακτική συνεδρίαση κεκλεισμένων των θυρών συνέρχεται η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αβδήρων, που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Πνευματικό Κέντρο Γενισέας) στις 25 Αυγούστου 2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 μ.μ. σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της από 11 Μαρτίου 2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.) (Α’ 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α’ 76) και τα οριζόμενα στις ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ. 9147/10.02.2021 (ΦΕΚ 534/10.02.2021 τεύχος Β’), (ΥΠ.ΕΣ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/133/οικ.20764/07.11.2020) (ΥΠ.ΕΣ. εγκ.426/77233/13.11.2020) (ΥΠ.ΕΣ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/144/οικ.2605/11.02.2021, ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ.50907/13.08.2021 (ΦΕΚ 3793/13.08.2021 Τεύχος B’) για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

  1. Έγκριση ή μη παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου με τίτλο: «Ε.Ε.Λ.ΣΕΛΕΡΟΥ» (εισηγητής: Δήμαρχος).

  2. Έγκριση ή μη της Απόφασης της ΤΥ του Δήμου Αβδήρων περί διάλυσης της σύμβασης του έργου «Ολοκληρωμένη Ενεργειακή Αναβάθμιση του Δημοτικού Σχολείου Διομήδειας» (εισηγητής: Δήμαρχος).

  3. Έγκριση ή μη της Απόφασης της ΤΥ του Δήμου Αβδήρων περί διάλυσης της σύμβασης του έργου «Ολοκληρωμένη Ενεργειακή Αναβάθμιση του Δημοτικού Σχολείου Γενισέας» (εισηγητής: Δήμαρχος).

  4. Έγκριση ή μη πληρωμής προστίμων της Λιμενικής Αρχής Πόρτο Λάγους (εισηγητής: Δήμαρχος).

  5. Έγκριση ή μη πληρωμής του Φόρου Εισοδήματος οικον. Έτους 2020 (εισηγητής: Δήμαρχος).

  6. Εξειδίκευση πιστώσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4555/2018 (εισηγητής: Δήμαρχος).

  7. Έγκριση ή μη της εισηγητικής έκθεσης της Οικονομικής Υπηρεσίας προς την Οικονομική Επιτροπή για την 8η αναμόρφωση του Προϋπολογισμού 2021 (εισηγητής: Δήμαρχος).

  8. Έγκριση ή μη της αναβολής αποσφράγισης και χρονικής παράτασης της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών του ηλεκτρονικού διαγωνισμού “ΣΙΤΙΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΞΑΝΘΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ 2021-2022” (ΑΑ 135733 /ΕΣΗΔΗΣ) (εισηγητής: Δήμαρχος).

  9. Έγκριση ή μη πρόσληψης έκτακτου εποχικού προσωπικού διάρκειας δύο μηνών για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχιακών αναγκών (εισηγητής: Δήμαρχος).

Δεν υπάρχουν σχόλια

Δημοσίευση σχολίου