Με 7 θέματα ημερήσιας διάταξης συνεδριάζει σήμερα το πρωί η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Ξάνθης

Δεν υπάρχουν σχόλια

 


Σε τακτική, μέσω τηλεδιάσκεψης, συνεδρίαση συνέρχεται την 17η Αυγούστου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:30 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 184 του Ν.4365/2019, το άρθρο 10 της Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης Κορωνοϊού COVID 19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του», τις αριθμ.18318/13-3-2020, 40/-31-3-2020, 163/33282-29.05.2020, 60249/22-9-2020 και την αριθ.Πρωτ.ΔΙΔΑΔ/Φ.69/132/οικ.20413/03-11-20 εγκυκλίους του ΥΠΕΣ, ΚΥΑ-Δ1αΓ.Π.οικ.-3819718.06.2021-ΦΕΚ-266018.06.2021-τεύχος-Β, ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ. 49762/06.08.2021 (ΦΕΚ 3660/07.08.2021 Τ. β΄) και το άρθρο 67 του Ν.3852/2010 προσαρμοσμένο στις προαναφερόμενες διατάξεις, προκειμένου να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης και να ληφθούν οι σχετικές αποφάσεις

  1. Λήψη απόφασης για την εξειδίκευση πιστώσεως και έγκριση συνδιοργάνωσης έκθεσης τοπικών προϊόντων με το Επιμελητήριο Ξάνθης (εισηγητής Δήμαρχος Ξάνθης Ξάνθης Εμμανουήλ Τσέπελης).

  2. Έγκριση / παραλαβής του Β΄ σταδίου της μελέτης με τίτλο: «Ηλεκτρομηχανολογικές μελέτες κολυμβητηρίου Δήμου Ξάνθης» (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης Ιωάννης Ζερενίδης).

  3. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Αποκατάσταση Διατηρητέου κτιρίου Δημαρχείου Ξάνθης και αλλαγή χρήσης σε χώρο συνάθροισης κοινού και γραφεία – προσθήκη ανελκυστήρα Α.Μ.Ε.Α.» (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης Ιωάννης Ζερενίδης).

  4. Ορισμός της επιτροπής παραλαβής του έργου: «Συντήρηση οδών και κοινόχρηστων χώρων Δήμου Ξάνθης» (εισηγητής, Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Ιωάννης Ζερενίδης).

  5. Έγκριση πρακτικού Νο 2 της επιτροπής ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση μελέτης με τίτλο: « Μελέτες για την εξασφάλιση της λειτουργικότητας του σχολικού συγκροτήματος των 2ου και 3ου Γυμνασίων Ξάνθης» (εισηγητής, η επιτροπή διαγωνισμού).

  6. Έγκριση απόφασης του ΔΣ του ΝΠΙΔ με την επωνυμία: «Δημοτική Επιχείρηση Πληροφόρησης, Θεάματος & Επικοινωνίας» σχετικά με την 4η αναμόρφωση προϋπολογισμού 2021 (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης).

  7. Κατάρτιση όρων διεξαγωγής δημοπρασίας για την μίσθωση ακινήτου για την στέγαση και λειτουργία του 8ου Νηπιαγωγείου Ξάνθης (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης).

Δεν υπάρχουν σχόλια

Δημοσίευση σχολίου