Με 4 θέματα ημερήσιας διάταξης συνεδριάζει την Τρίτη, μέσω τηλεδιάσκεψης, η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Ξάνθης

Δεν υπάρχουν σχόλια

 


Σε τακτική, μέσω τηλεδιάσκεψης, συνεδρίαση, συνέρχεται η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ξάνθης, την 31η Αυγούστου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:30 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 184 του Ν.4365/2019, το άρθρο 10 της Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης Κορωνοϊού COVID 19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του», τις αριθμ.18318/13-3-2020, 40/-31-3-2020, 163/33282-29.05.2020, 60249/22-9-2020 και την αριθ.Πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/132/οικ.20413/03-11-20 εγκυκλίους του ΥΠΕΣ, ΚΥΑ-Δ1αΓ.Π.οικ.-3819718.06.2021-ΦΕΚ-266018.06.2021-τεύχος-Β, ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ. 49762/06.08.2021 (ΦΕΚ 3660/07.08.2021 Τ. β΄)   και το άρθρο 67 του Ν.3852/2010 προσαρμοσμένο στις προαναφερόμενες διατάξεις, προκειμένου να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης και να ληφθούν οι σχετικές αποφάσεις
  1. Έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση των όρων της διακήρυξης του διεθνή ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο: «Προμήθεια μεταλλικών και πλαστικών τροχήλατων κάδων αποκομιδής απορριμμάτων χωρητικότητας 1100 λίτρων». (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης Εμμανουήλ Φανουράκης).
  2. Έγκριση ή μη της υπ’ αριθ. 28/2021 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) με την επωνυμία «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ» (περί έγκρισης οικονομικού απολογισμού εσόδων -εξόδων οικονομικού έτους 2021)» (εισηγητής, Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης).
  3. Συγκρότηση της Επιτροπής Παραλαβής του αντικειμένου της σύμβασης προμήθειας με τίτλο: Προμήθεια μεταλλικών και πλαστικών τροχήλατων κάδων αποκομιδής απορριμμάτων χωρητικότητας 1100 λίτρων», σύμφωνα με το Ν.4412/2016. (εισηγητής, Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης).
  4. Λήψη απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής για νέα σύμβαση με την εταιρεία ΣΟΛ ΑΕ για την ολοκλήρωση ελέγχου της χρήσης του έτους 2019 (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης).

Δεν υπάρχουν σχόλια

Δημοσίευση σχολίου