Με 5 θέματα ημερήσιας διάταξης συνεδριάζει την Παρασκευή μέσω τηλεδιάσκεψης, η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Ξάνθης

Δεν υπάρχουν σχόλια

 


Σε τακτική, μέσω τηλεδιάσκεψης, συνεδρίαση συνέρχεται η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Ξάνθης, την 25η Ιουνίου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:30 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 184 του Ν.4365/2019, το άρθρο 10 της Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης Κορωνοϊού COVID 19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του», τις αριθμ.18318/13-3-2020, 40/-31-3-2020, 163/33282-29.05.2020, 60249/22-9-2020 και την αριθ.Πρωτ.ΔΙΔΑΔ/Φ.69/132/οικ.20413/03-11-20 εγκυκλίους του ΥΠΕΣ και το άρθρο 67 του Ν.3852/2010 προσαρμοσμένο στις προαναφερόμενες διατάξεις, προκειμένου να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης και να ληφθούν οι σχετικές αποφάσεις
1. Έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση των όρων της διακήρυξης του διεθνή ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο: «Προμήθεια οικοδομικών υλικών» (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης).

2. Έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός των όρων διακήρυξης ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΤΑΠΗΤΑ (ΤΑΡΤΑΝ) ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΞΑΝΘΗΣ» (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης).

3. Έγκριση Πρακτικού Αποσφράγισης Προσφορών της Απευθείας Διαπραγμάτευσης με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ» στο πλαίσιο υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής» του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ) 2014-2020 (εισηγητής Επιτροπή Διαγωνισμού).

4. Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για την έγκριση 5ης αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2021 (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης).

5. Έγκριση εκτός έδρας μετακίνησης του δημοτικού συμβούλου Σάββα Μελισσόπουλου (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης).


Δεν υπάρχουν σχόλια

Δημοσίευση σχολίου