Με 15 θέματα ημερήσιας διάταξης συνεδριάζει την Τετάρτη, μέσω τηλεδιάσκεψης, το Δημοτικό Συμβούλιο Αβδήρων

Δεν υπάρχουν σχόλια

 


Σε τακτική συνεδρίαση συνέρχεται το Δημοτικό Συμβούλιο Αβδήρων μέσω τηλεδιάσκεψης, με τη χρήση της υπηρεσίας e-presence (www.epresence.gov.gr), στις 30 Ιουνίου 2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:30 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 και σύμφωνα με τις διατάξεις τουάρθρου 10 της από 11 Μαρτίου 2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.) (Α’ 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α’ 76) και τα οριζόμενα στις ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ. 17974/22.03.2021 (ΦΕΚ 1119/22.03.2021 τεύχος Β’, (ΥΠ.ΕΣ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/133/οικ.20764/07.11.2020) (ΥΠ.ΕΣ. εγκ.426/77233/13.11.2020) (ΥΠ.ΕΣ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/162/οικ. 9207/24.05.2021) για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης
  1. Έγκριση υλοποίησης των κορυφών λ και μ του οικισμού Σελέρου Δήμου Αβδήρων (εισηγητής: Χωλίδης Στυλιανός, Αναπληρωτής Προϊστάμενος Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών).

  2. Έγκριση εισόδου – εξόδου οχημάτων για την μονάδα Παραγωγής βιοαερίου της Εταιρείας Ν. Μπαρμπούνης – Σ. Μπαρμπούνη Ο.Ε. σε ιδιόκτητο αγροτεμάχιο στο αγρόκτημα Αβδήρων του Δήμου Αβδήρων (εισηγητής: Χωλίδης Στυλιανός, Αναπληρωτής Προϊστάμενος Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών).

  3. Έγκριση του αποτελέσματος του πλειοδοτικού διαγωνισμού για την αγορά εκποιούμενου ακινήτου του Αγροτικού Συνεταιρισμού Γκιώνας και εξουσιοδότηση Δημάρχου για την υπογραφή του Συμβολαίου (εισηγητής: Δήμαρχος).

  4. Απευθείας αγορά με πλειστηριασμό ακινήτου στον Πολύσιτο, σύμφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 191 παρ. 1 Ν. 3463/2006 (εισηγητής: Δήμαρχος).

  5. Εκποίηση χωρίς δημοπρασία των οικοπέδων του οικισμού Πόρτο Λάγος καθορισμός όρων και προϋποθέσεων εκποίησης – Ορισμός Επιτροπής (εισηγητής: Μαυρομάτης Δημήτριος, Νομικός Σύμβουλος του Δήμου).

  6. Αγωγή απόδοσης μισθίου Δημοτικού ακινήτου στα Άβδηρα (κατάστημα κεντρική πλατεία) και αγωγή απόδοσης ληξιπρόθεσμων μισθωμάτων (εισηγήτρια: Ιωακειμίδου Αθηνά, Νομικός Σύμβουλος του Δήμου).

  7. Έγκριση 6ης τροποποίησης του προϋπολογισμού και του τεχνικού προγράμματος του Δήμου Αβδήρων οικονομικού έτους 2021 (εισηγήτρια: Τσάκου Αρχοντία, Προϊσταμένη Τμήματος Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών).

  8. Εξέταση αιτήματος διαγραφής από θέση στην λαϊκή αγορά ΑΒΔΗΡΩΝ και επικαιροποίηση πίνακα θέσεων (εισηγήτρια: Χατζηδημητρίου Ειρήνη – Χρυσοβαλάντω, Αντιδήμαρχος).

  9. Κατάργηση της υπ. αριθ. 42/2013 άδειας παραγωγού – πωλητή λαϊκών αγορών που κατείχε η κ. ΧΑΦΟΥΖ ΧΑΣΑΝ ΜΑΜΟΥΤ ΝΑΣΙΔΕ του ΑΣΗΜ (εισηγήτρια: Χατζηδημητρίου Ειρήνη – Χρυσοβαλάντω, Αντιδήμαρχος).

  10. Αντικατάσταση μέλους στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Αβδήρων» (εισηγητής: Δήμαρχος).

  11. Έγκριση μετάβασης αντιπροσωπείας του Δήμου Αβδήρων στον Δήμο Λύσης της Κύπρου (εισηγητής: Δήμαρχος).

  12. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την κάλυψη δαπάνης της εκδήλωσης τελέσεως υπαίθριου εσπερινού στο Πολύστυλο Αβδήρων (εισηγητής: Δήμαρχος).

  13. Παραχώρηση προς χρήση του Kοινοτικού Καταστήματος Σελίνου στον Πολιτιστικό Σύλλογο Γυναικών Σελίνου «ΒΙΣΤΩΝΙΔΑ» (εισηγητής: Δήμαρχος).

  14. Ενημέρωση από τον Δήμαρχο και Πρόεδρο της ΔΕΥΑ Δήμου Αβδήρων για το θέμα που ανέκυψε με την άρδευση (9 καπνοπαραγωγών) στην περιοχή του πρώην Δήμου Σελέρου (εισηγητής: Τσολακίδης Βασίλειος, Δημοτικός Σύμβουλος).

  15. Μέτρα και πρωτοβουλίες που έχει πάρει ο Δήμαρχος για τη διασταύρωση του δρόμου Βελοχώρι – Σέλερο στο ύψος της γέφυρας Σελέρου (όπου συμβαίνουν συχνά ατυχήματα) (εισηγητής: Τσολακίδης Βασίλειος Δημοτικός Σύμβουλος)

Δεν υπάρχουν σχόλια

Δημοσίευση σχολίου