Με 8 θέματα συνεδριάζει την Τρίτη, κεκλεισμένων των θυρών, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αβδήρων

Δεν υπάρχουν σχόλια

 


Σε τακτική συνεδρίαση κεκλεισμένων των θυρών συνέρχεται η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αβδήρων, που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου Αβδήρων (έδρα Γενισέα) στις 9 Μαρτίου 2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 μ.μ. σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της από 11 Μαρτίου 2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.) (Α’ 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α’ 76) και τα οριζόμενα στις ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ. 13805/03.03.2021 (ΦΕΚ 843/03.03.2021 τεύχος Β’) και ΥΠ. ΕΣ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/133/οικ.20764/07.11.2020 και για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
  1. Έγκριση του Πρακτικού ΙΙ ελέγχου δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου και κατακύρωση του συνοπτικού διαγωνισμού του έργου «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΣΤΗ ΔΕ ΒΙΣΤΩΝΙΔΑΣ» (εισηγητής: Δήμαρχος).

  2. Έγκριση του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων Δήμου Αβδήρων» (εισηγητής: Δήμαρχος).

  3. Έγκριση πρακτικού συνοπτικού διαγωνισμού του έργου: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΣΤΗ ΔΕ ΣΕΛΕΡΟΥ» (εισηγητής: Δήμαρχος).

  4. Έγκριση υποβολής της πρότασης με τίτλο «Ανάπτυξη και Λειτουργία Γωνιών Ανακύκλωσης στον Δήμο Αβδήρων» στα πλαίσια της Πρόσκλησης ΑΤ04 στο πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» του άξονα προτεραιότητας «Περιβάλλον» με τίτλο «Χωριστή Συλλογή Βιοαποβλήτων, Γωνιές Ανακύκλωσης και Σταθμοί Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων» (εισηγητής: Χωλίδης Στυλιανός, Αναπληρωτής Προϊστάμενος Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών).

  5. Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2021 στους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθµού και στα ΝΠΙ∆ αυτών με προέλευση των πιστώσεων από ιδίους πόρους: (άρθρο 21 παρ.1 του ν.2190/1994 όπως ισχύει) (εισηγήτρια: Χατζηδημητρίου Ειρήνη – Χρυσοβαλάντω).

  6. Οικονομική ενίσχυση σε δημότη, λόγω έκτακτου γεγονότος (πυρκαγιά) (εισηγητής: Δήμαρχος).

  7. Ανάθεση επίδοσης και εκτέλεσης του με αριθμό 13014/9-12-2020 πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής σε δικαστικό επιμελητή (εισηγητής: Μαυρομάτης Δημήτριος, Νομικός Σύμβουλος του Δήμου).

  8. Έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για επεκτάσεις ΦΟΠ σε οικισμούς του Δήμου (εισηγητής: Δήμαρχος).

Δεν υπάρχουν σχόλια

Δημοσίευση σχολίου