Με 7 θέματα συνεδριάζει την Τρίτη, μέσω τηλεδιάσκεψης, η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Ξάνθης

Δεν υπάρχουν σχόλια

 

Σε τακτική, μέσω τηλεδιάσκεψης, συνεδρίαση, συνέρχεται η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Ξάνθης, την 23 Φεβρουαρίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:30 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 184 του Ν.4365/2019, το άρθρο 10 της Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης Κορωνοϊού COVID 19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του», τις αριθμ.18318/13-3-2020, 40/-31-3-2020, 163/33282-29.05.2020, 60249/22-9-2020 και την αριθ.Πρωτ.ΔΙΔΑΔ/Φ.69/132/οικ.20413/03-11-20 εγκυκλίους του ΥΠΕΣ και το άρθρο 67 του Ν.3852/2010 προσαρμοσμένο στις προαναφερόμενες διατάξεις, προκειμένου να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης και να ληφθούν οι σχετικές αποφάσεις.

 1. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΞΑΝΘΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ ΣΕ ΧΩΡΟ ΣΥΝΑΘΡΟΙΣΗΣ ΚΟΝΟΥ ΚΑΙ ΓΡΑΦΕΙΑ – ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΑΜΕΑ» (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Ιωάννης Ζερενίδης).

 2. Έγκριση εκτός έδρας μετακίνησης Δημάρχου Ξάνθης (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης).

 3. Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στην Καθαριότητα, στα πλαίσια λήψης κατεπειγόντων μέτρων αντιμετώπισης της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης).

 4. Σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Ξάνθης και της Αναπτυξιακής Ανώνυμης Εταιρίας Διαχείρισης Απορριμμάτων Αν. Μακεδονίας Θράκης (ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε.), αποδοχή των όρων και εξουσιοδότηση Δημάρχου Ξάνθης (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Σιαμπάν Μπαντάκ).

 5. Προμήθεια Βασικών Υλικών Συνδρομής του Ε.Π. ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ (ΤΕΒΑ 2015-2016) για ωφελούμενους της Κ.Σ ΄΄ΣΤΗ-ΡΙΖΩ’’ Π.Ε Ξάνθης – ΚΩΔ. ΠΡΑΞΗΣ/MIS (ΟΠΣ): 5000133 (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης).

 6. Συμπλήρωση της με αριθμό 409/2020 προγενέστερης απόφασης Οικονομικής Επιτροπής, η οποία αφορά «Διαπίστωση επάρκειας των ληφθέντων επανορθωτικών μέτρων από τον οικονομικό φορέα «ΓΑΙΑ ΑΕ ΜΕΛΕΤΩΝ Δ.ΜΑΜΟΥΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ»» (εισηγητής Επιτροπή Διαγωνισμού).

 7. Τροποποίηση της με αριθμ.πρωτ.22026/2019 σύμβασης για την προμήθεια και εγκατάσταση θερμοπομπών και ενεργειακών τζακιών στο Δασικό χωριό «ΕΡΥΜΑΝΘΟΣ» Δήμου Ξάνθης (εισηγητής Επιτροπή Παρακολούθησης).


Δεν υπάρχουν σχόλια

Δημοσίευση σχολίου